Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Статия 4

Средновековното образование:
Седемте свободни изкуства

Седемте средновековни свободни изкуства са се състояли от елементарен Тривиум и развит Квадривиум. Те са били формално дефинирани от Марциан Капела в неговата книга Бракът на Филология и Меркурий (в началото на пети век) и до девети век са станали общоприети.

1. ТРИВИУМ

Действителното понятие “Тривиум” не се появява до девети век, но неговото съдържание (граматика, логика и риторика) може да се намери в образованието на древните римляни, гърци и евреи. Естествената и библейска тройка на познание, разбиране и мъдрост е неговата същинска основа. Тривиумът на Изократ (четвърти век пр. Хр.) е бил подготовка за изучаването на философия. Християните вярвали, че без Тривиума човек не може да изучава висша философия на теологията. Затова християните са гледали на Тривиума като обхващащ самата философия, служеща като “прислужница на теологията.”

  1. Граматиката се е състояла от практическо изучаване на латински език и класическа литература. Там, където учебната програма е била ограничена, това бил единственият предмет, който никога не е бил съкращаван (оттук и “граматично училище”).

  2. Логиката (позната още като диалектика) е била умението за логически спор. По същество тя е била изучаване на формална логика, главно Порфирий и Аристотел.

  3. Риториката е била изкуството на говоренето. Тя е включвала изучаването на съчиняване на проза и поезия, писане на писма и изучаване на закона.

2. КВАДРИВИУМ

Терминът Квадривиум е въведен от Боетий в неговата “De Institutione Arithmetica” (началото на шести век). Квадривиумът е бил разделяне на математиката на четири, което според Боетий е било пътят, по който студентът по философия е минавал от материалната загриженост към чистото познание. Всички четири части на Квадривиума са математически дисциплини основани върху Питагоровото понятие “количество.”

  1. Аритметиката е изучаване на “дискретното количество на числата” (квадрат на число, съвършени числа и т. н.). Платон разделя това на логистика (бройни предмети) и аритметика (числа).

  2. Музиката (тоест гръцката хармонична музика) е изучаване на “дискретното количество в числените съотношения.”

  3. Геометрията (включваща география) е изучаване на “непрекъснатото количество при неподвижните линии.” Платон включва стереометрията, която е измерване на обеми.

  4. Астрономията (или сферика) е изучаване на “непрекъснатото количество в движещите се форми,” скоростта на звездите и тяхното изгряване и залязване.

Считало се, че усвояването на такива абстрактни истини чрез тези четири дисциплини е подготвяло ума да съзре висшите истини на философията. Развитието на паметта се е считало за съществено, тъй като притежанието или дори достъпа до книги са били минимални в най-добрия случай или в най-лошия случай не са били съществували.

Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева