Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Статия 7

Учебен курс от шестнадесети век

Следното е типичен формален учебен курс за граматично училище, събран от няколко сборника от шестнадесети век (лутерански и реформистки). Това, което е изброено по-долу (от шест до осемгодишна възраст), повечето ученици са го научавали или лично у дома, или във формално граматично училище на деветгодишна възраст. (По-пълно развитите умствени способности на деветгодишното дете позволяват то да научи материала по-бързо.) През средните векове, англичаните са имали църковно училище преди формалното граматично училище да започне на дванадесетгодишна възраст. Ние не препоръчваме толкова строго разписание. Нашата цел тук е само да покажем какво обикновено се е очаквало от учениците в миналото. Те са започвали латинска граматика на деветгодишна възраст, а гръцка граматика на дванадесетгодишна възраст. Можем да добавим година към тези възрасти. Започвали са формална логика и риторика на около четиринадесетгодишна възраст. Можем да извадим една година от това. Започвали са аритметика на около четиринадесетгодишна възраст. Ние бихме започнали на десет години и бихме я разпрострели за дълъг период от време. Формалните природни науки са били преподавани на шестнадесетгодишна възраст. Човек е можел да започне физика, химия или биология на четиринадесет години. Училищните часове нормално са били пет часа на ден: от 8 до 10 часа, от 12 до 13 часа, от 15 до 17 часа, шест дена на седмица, единадесет месеца в годината, с почивка през август.

ВЪЗРАСТ 6-8: Латинска азбука, четене, произношение, писане и правопис. Латински склонения и спрежения. Заучаване на Катехизиса, Господната молитва, седемте псалми за покаяние.

ВЪЗРАСТ 8/9: Устно упражняване в латинските склонения и спрежения. Латински речник, заучаване на латински изрази.

ВЪЗРАСТ 9/10: Усвояване на всички латински склонения и спрежения. Осем части на речта. Четене на латински, с постоянно отнасяне към синтаксиса. Ударение върху съчинение и стил на латински.

ВЪЗРАСТ 10/11: Разширено четене на латински с обяснения на синтаксиса. Запомняне на латински за форма, писмени упражнения в стил. Превеждане на Катехизиса на латински. Музикална анотация.

ВЪЗРАСТ 11/12: (Ниво на граматичното училище) Завършване на латинската граматика и синтаксис. Пълен латински речник, правила на латинската поезия. Разширено четене на латински, писмени упражнения за стил. Начало на гръцката граматика. Музикално темпо.

ВЪЗРАСТ 12/13: (Ниво на граматичното училище) Разширено четене на латински език, писмени упражнения за стил и поезия. Писане на енциклопедия от латински думи. Разширен гръцки речник, гръцка граматика основно завършена. Просто четене на Евангелията на гръцки и латински.

ВЪЗРАСТ 13/14: (Ниво на граматичното училище) Разширено четене и писане на латински език. Съчинение на латински в проза и стихове за стил. Завършване на гръцка граматика и синтаксис. Четене на Павловите послания на гръцки. Красноречие и дикция.

ВЪЗРАСТ 14/15: (Подготвително ниво) Разширено четене и запомняне наизуст на гръцки и латински. Превод от гръцки на латински и обратно. Четене на Павловите послания на гръцки. Четене по логика и риторика. Драма, история на Рим, аритметика.

ВЪЗРАСТ 15/16: (Подготвително ниво) Всекидневни упражнения в стил и съчинение в проза и стихове. Тълкуване на гръцки език. Запомняне наизуст на Посланието към римляните на гръцки. Разисквания по Граматика, Логика и Риторика, приложени към четивата. Изящество на дикцията, драма, история. Математически квадратен и кубичен корен.

ВЪЗРАСТ 16/17: (Университетско ниво) Формална Логика и Риторика приложени към четивата. Естествена философия (природни науки). Превод от латински на гръцки и обратно. Изложение на Павловите послания. Математика, геометрия. Еврейски език, теология.

ВЪЗРАСТ 17/18: (университетско ниво) Морална и практическа философия (етика, политика, икономика). Гръцки език, еврейски език, теология. Математика, астрономия. Взаимно задаване на въпроси и разискване.

Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева