Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Статия 8

Сравнение на древните азбуки

Целта на това приложение е да даде полезна информация за онези, които изучават класически езици: латински, гръцки и еврейски. Това не е заместител за конкретни материали за преподаване на всяка древна азбука, а е допълнение, което събира на едно място много полезна информация за сравнение на азбуките. Конкретните материали, които разглеждат всяка азбука, ще се занимават по-задълбочено с фонетиката на всеки език.

ОСНОВНИ НАБЛЮДЕНИЯ

Еврейският език се пише от дясно на ляво (обратно от нашата английска гледна точка). “English” би било hsilgnE. Всъщност, еврейските букви са обърнати обратно (от наша гледна точка). Така че “English” всъщност би било:

Гръцкият език първоначално е бил писан boustrofedon, което означава като волът оре. Изоравал е един ред от ляво на дясно, след това се е обръщал и изоравал следващия ред от дясно на ляво, после пак се е обръщал и изоравал от ляво на дясно. А буквите са били насочвани назад или напред за да дават посоката, в която е изоран редът. Понякога се чудим дали истинската причина за дислексията, която обърква b и d, p и q, не е просто връщане към това двупосочно писане. ?етилсим овкаК Гърците вероятно са решили да пишат от ляво на дясно и ние се радваме за това.

Първоначално еврейският, гръцкият и латинският езици са били писани само с главни букви, без интервали или пунктуация между думите.

ТОВАМОЖЕДАНАПРАВИЧЕТЕНЕТОТРУДНОАКОЕСТЕСВИКНАЛИСНЕГО

Да бъде благословен Господ за редакторите на класически текстове.

В азбучните таблици по-долу сме изброили буквените форми както се явяват в съвременните издания – малки и главни (а, А), къси и дълги (a, A; ā, Ā), и съгласните форми на гласните (I-J, U-V).

Някои еврейски букви имат специални форми, наречени крайни форми, които се използват когато са в края на думата. (Това е помагало на древните да разделят думите.) Гърците също имат една крайна форма. Еврейските и гръцките букви също са имали числена стойност. Еврейските букви са имали също и символично значение. Изброили сме техните символични значения, с някои възможни алтернативи.

Изброили сме и сме номерирали буквите според техния древен азбучен ред. Някои гръцки букви (ϝ, ϙ) са били излезли от употреба още преди класически времена, така че сме ги изброили, но не сме ги номерирали. Някои латински букви (G,J,V) са били измислени след класическите времена, една буква (К) е на практика е излязла от употреба, а някои (X,Y,Z) са били използвани само при транскрипция от гръцки. Въпреки това сме номерирали. Няколко букви се повтарят, веднъж за да покажат техния азбучен ред, а след това за да покажат връзката им с друга буква.

Еврейският първоначално не е имал гласни букви. Гласните са били добавяни по подразбиране. По-късните редактори са добавили към буквите точки за гласните. Също, много гръцки и латински гласни букви са имали повече от едно значение. След пълната азбучна таблица има отделно разглеждане на гласните сме поместили.

Названията на гръцките и еврейските букви в техните съответни езици са добре познати. Транскрибирали сме ги на английски. Названията на латинските букви са по-малко познати. Дори английският език е претърпял промяна в това как назоваваме нашите букви. Очевидно названията на буквите от английската азбука са предавани на поколенията само по традиция, защото въпреки че всеки знае имената на буквите, никой не знае как се произнасят. Обикновено се задоволяваме просто да напишем буквата самостоятелно и да произнесем името й, сякаш е дума. Тук сме дали произношение на английските букви, за което се надяваме, че ще послужи за нещо.

Схема за транскрипция

Докато късите и дългите английски гласни често се различават по качество, древните гласни се различават само по количество.

Английски гласни
Различават се по качество

Древни гласни
Различават се по количество

кратко A

bat

дълго A

bait

кратко A

yacht

дълго A

yawn

кратко E

bet

дълго E

beet

кратко E

bet

дълго E

bait

кратко I

bit

дълго I

bite

кратко I

bit

дълго I

beet

кратко O

bought

дълго O

boat

кратко O

boat

дълго O

bowl

кратко U

butt

дълго U

butte

кратко U

put

дълго U

pool

В края на тази статия обясняваме по-подробно древните гласни.

Измислили сме следната схема за произнасяне на английски на звуците на древните гласни. Може да изглежда странна на пръв поглед, но в нея има система и е годна за употреба. (Не е по-трудна от употребата на различни чертички над и под гласните.) В тази система всяка кратка гласна е следвана от буквата H, а всяка дълга гласна е следвана от буквите HW или HY.

Кратки гласни

Дълги гласни

AH

= yacht, taught, cot

AHW

= yawn, hurrah

EH

= bed

EHY

= bay, obey

IH

= chin

IHY

= bean, machine

OOH

= foot, put

OOHW

= blue, blew, boo, pool

OH

= oh, moat

OHW

= owe, moan, ohm.

Следните две двугласни не съдържат H:

auw = двугласният звук au както в sauerkraut, how, towel

aey = двугласният звук ai както в aisle, aye aye sir

k<h p<h t<h представляват експлозивни съгласни, както началните k p t в kicker, popper, totter: k<hicker, p<hopper, t<hotter. k p t в средата на тези думи не са експлозивни. (Сложете ръката си на устата и ще усетите рязко издишване при първия звук, но не и при звука в средата.)

СРАВНЕНИЕ НА ЧЕТИРИ АЗБУКИ БУКВА ПО БУКВА

*

Език

Символ (Име)

Произношение

Числена стойност – Изображение = Значение

* Пореден номер според съвременната форма на азбуката.

 

1

Еврейски

(א (אָלֶף
(алеф)

co-ed (лек гърлен звук на издишване)

1 – волска глава = мощ/личен пример

1

Гръцки

α, Α (ἄλφα)
(алфа)

кратка: yacht
дълга: yawn

1

1

Латински

a, A
ā, Ā (дълго A)

кратка: yacht
дълга: yawn

1

Английски

a, A (ей)

cat, crate, yacht, yawn


2

Еврейски

(בּ (בֵּית
(бет)
(ב (בֵית
(вет)

bob (твърдо Б)
obvious (Б с издишване, като В)

2 – къща/шатър = семейство/вътре

2

Гръцки

β, Β (βῆτα)
(бета)

bob

2

2

Латински

b, B (бе)

bob – Б, но се произнася като П пред буквите t и s: apt, laps

2

Английски

b, B (би)

bob, debt


3

Еврейски

(גּ (גִּימֶל
(гимел)
(ג (גִימֶל
(г`имел)

gag (твърдо Г)
gila monster (меко Г с издишване, почти като Х, но звучно)

3 –камила[/крак] = нося/вдигам/товар

3

Гръцки

γ, Γ (γάμμα)
(гамма)

gag

3

3

Латински

c, C (ке)

cocoa

3

Английски

c, C (си)

cat, city, ocean, indict


Латинското C първоначално е звучало като G и е дошло от наклонена форма на гръцката буква гамма (Γ), която е била закръглена на C. По-късно C поема и звука K. Но тъй като C е означавало два звука, G и K, някой решил да постави чертичка в C за да представи звука G. Първоначално C е стояло пред I и E, K е стояло пред съгласните и A, а Q (друго означение на звука K) е стояло пред O и U. Но това е въвело толкова много разновидности на съгласни в окончанията, че K и Q били изоставени и се използвало само C. Латинското K се запазило само в окончанията, а Q се използвало само преди съгласната форма на U (QU = KW). Ако това изглежда твърде объркващо, изчакайте докато стигнем до U.

4

Еврейски

(דּ (דָּלֶת
(далет)
(ד (דָלֶת
(д`алет)

dad (твърдо Д)
that (меко Д с издишване)

4 – врата на шатър = вися/влизам и излизам

4

Гръцки

δ, Δ (δέλτα)
(делта)

dad

4

4

Латински

d, D (Де)

dad

4

Английски

d, D (Ди)

dad, educate, handkerchief


5

Еврейски

(ה (הֵא
(хей)

hair (меко Х с издишване)

5 – прозорец = виж/гледай!

5

Гръцки

ε, Ε (ἒ ψιλόν)
(епсилон)

whet

5

5

Латински

e, E
ē, Ē (ē = дълго E)

кратко: whet
дълго: whey

5

Английски

e, E (и)

whet, debate, café, whey, face


Еврейското Хе, гръцките Епсилон, Ета и знакът за твърдо издишване () са свързани с латинските/английски E и H. Първоначално гръцкото ε, Ε е било наричано εἶ = ей, но граматиците през втори век са променили името на ἒ ψιλόν (просто или обикновено е). Съвременната латинска транскрипция в граматиките поставя черта над дългите гласни за да ги разграничи от кратките гласни. Виж таблиците на гласните след тази азбучна таблица.

6

Еврейски

(ו (וָו
(уау, по-късно произнасяно като вав)

wow
(по-късно: valve)

6 – кука/гвоздей = и/добавям/прикрепям

Гръцки

ϝ, Ϝ (ϝαῦ / δίγαμμα)
(уау или вау / дигамма)

wow
(по-късно: valve)

6 – излязла от употреба, използва се само като число

6

Латински

f, F (еф)

fluff

6

Английски

f, F (еф)

fluff


Гръцкото уау/вау/дигамма вече не е било част от азбуката, но все още е служело като число според старото си място в нея. То е свързано употребата като съгласна на гръцката буква упсилон, която се намира по-нататък в азбуката. Името дигамма идва от факта, че изглежда като две главни букви гамма една върху друга.

За представяне на числото 6 е била използвана стигма Ϛ, както и крайната форма на сигма ς, която ще срещнете по-долу.

7

Еврейски

(ז (זַיִן
(зайин)

zuzim

7 – рало/оръжие = жътва/храна/броня

6

Гръцки

ζ, Ζ (ζῆτα)
(зета или дзета или здета)

adze или mazda

7

7

Латински

g, G (ге)

gag

7

Английски

g, G (джи)

gag, cage, beige, cough, sing, sign


За латинско G виж латинско C.

Има връзка между гръцкото зета и латинското G.

Има известно несъгласие във възгледите относно правилното произнасяне на гръцкото дзета. Някои казва, че трябва да бъде като нашето Z, други, че трябва да е ZD като в mazda, а не DZ като в adze. Вероятно всички три произношения са правилни за конкретни думи в конкретни случаи на конкретни места.

8

Еврейски

(ח (חֵית
(хейт)

loch (твърдо Х, почти като К)

8 – ограда/стена на шатър/преграда = отвън/разделям

7

Гръцки

η, Η (ἦτα)
(ета)
(πνεῦμα δασύ
= пнеума дасу) (твърдо издишване)
(πνεῦμα ψιλόν
= пнеума псилон) (меко издишване)

whey
hey, hair
heir (безгласно Х)

8

8

Латински

h, H (Ха)

hair

8

Английски

h, H (ейч)

hair, heir


Гръцката гласна ета, гръцкото твърдо издишване (πνεῦμα δασύ) и меко издишване (πνεῦμα ψιλόν) са свързани с латинската съгласна H, но историята е твърде дълга за разказване. [Виж нашата книга Greek Alphabetarion.] Не всички латинци са смятали H за отделна буква, а повече като знак за твърдо издишване като гръцкото . Иначе H е била смятана за гласна, не за съгласна, и значението й е било свързано със следващата съгласна буква, K (ка). Английското название за тази буква, ейч, което звучи като кихане, може би идва от по-късно латинско название, ахха, след това ача.

9

Еврейски

(ט (טֵית
(тейт)

totter (начално Т, експлозивно Т, както в bit+hard)

9 – кошница/кълбо/змия = съдържам/около

8

Гръцки

θ, Θ (θῆτα)
(тета)

totter (съвременен гръцки: като в thin)

9

Латински

th (транскрипция)

Beethoven, експлозивно Т, както при съчетаване на bit+hard

Английски

твърдо th
меко th
транскрипция

then (беззвучно: clothes)
thin
Thomas


Гръцката тета първоначално е била произнасяна като експлозивно Т. Съвременният гръцки я произнася като меко английско TH, и съвременните граматици на древния гръцки използват това произношение като удобство за английското ухо.

В миналото английският е имал отделни букви за твърдо th, ð,Ð (Edth) и меко th, þ, Þ (Thorn).

10

Еврейски

(י (יוֹד
(йод)

yoyo, savior

10 – длан/ръка = работя/правя

9

Гръцки

ι, Ι (ἰῶτα)
(йота)

кратко: chin
дълго: machine
преходно: savior

10

9
10

Латински

i, I
ī, Ī (дълго и)
j, J [[йа]]

кратко: chin
дълго: machine
преходно: savior, yoyo

9
10

Английски

i, I (ай)
j, J (джей)

chin, chime, machine, savior
jelly [в чуждици, „Х” като в Juanita]


Първоначално латинският е имал само I. След това латинската литература бива редактирана да пише съгласната употреба на I като J. Така че латинското J е всъщност по-късно добавка – правописен анахронизъм. Ние измислихме название за J, Jā, произнасяно „йа,” на основата на аналогия с латинските названия за H и K. Затова сме поставили названието в двойни квадратни скоби. След петнадесети век специалистите по латински все още спорят дали да запазят J или да се върнат към употреба единствено на I.

Английското J има звука на мекото G, което всъщност е звучно TCH, от което ако премахнем твърдата част, ще наподобява английския съгласен звук Y.

11

Еврейски

(כּ ךּ (כַּף
(каф)
(כ ך (כַף
(хаф)

kicker (средно или завършващо твърдо кратко К)
kicker (начално експлозивно К като в back+hand)

20 – длан/ходило = отварям/извивам/ покорявам

10

Гръцки

κ, Κ (κάππα)
(каппа)

kicker (средно или завършващо твърдо кратко К)

20

11

Латински

k, K (ка)

kicker (средно или завършващо твърдо кратко имплозивно К) (ch = експлозивно К)

11

Английски

k, K (кей)

kicker, know


Еврейските крайни форми ך ךּ се наричат סוֹפִית (софит) и се поставят само в края на думата. Тъй като еврейският се чете „на обратно,” крайните форми в еврейския се появяват от лявата страна.

Латинската K по същество е била излязла от употреба и се е появявала само в някои съкращения.

12

Еврейски

(ל (לָמֶד
(ламед)

lull

30 – гега/тояга/остен = вървя/облягам се/хващам

11

Гръцки

λ, Λ (λάμβδα)
(ламбда)

lull

30

12

Латински

l, L (ел)

lull

12

Английски

l, L (ел)

lull, talk


Гръцката ламбда първоначално е била произнасяна λάβδα, без мю μ.

13

Еврейски

(מ ם (מֵם
(мем)

mom

40 – вода/петно = непознат/могъщ/кръв

12

Гръцки

μ, Μ (μῦ) (мю)

mom

40

13

Латински

m, M (ем)

mom

13

Английски

m, M (ем)

mom, mnemonic


14

Еврейски

(נ ן (נוּן
(нун)

noon

50 – риба[/кълн] = продължавам/живот

13

Гръцки

ν, Ν (νῦ) (ню)

noon (gg = anger, gk = link, gx = lynx, gc = anchor)

50

14

Латински

n, N (ен)

noon; rancor, anchor, anger, link, conquer, lynx

14

Английски

n, N (en)

noon, longer, link, lynx


15

Еврейски

(ס (סָמֶךּ
(самех)

salsa (кратко средно С)

60 – ръка върху тояга = вървя/подкрепям/подпирам

14

Гръцки

ξ, Ξ (ξῖ) (кси)

box

60

Латински

Английски


Гръцката кси първоначално е била наричана ξεῖ, произнасяно ксей.

16

Еврейски

(ע (עַיִן
(айин)

Bo`az (звук от стягане на гърлото и изпускане на въздух)

70 – око [/кладенец] = виждам/схващам/обръщам внимание

15

Гръцки

ο, Ο (ὂ μικρόν) (омикрон)

кратко О

70

15

Латински

o, O
ō, Ō (Ō = дълго О)

кратко О
дълго О

15

Английски

o, O (оу)

oh, own, on, food, foot


Първоначалното название на гръцката омикрон е било οὖ. Названието е било променено за да разграничи краткото О (омикрон) от дългото О (омега), което се намира в края на гръцката азбука.

17

Еврейски

(פּ ףּ (פֵּא
(пе)
(פ ף (פֵא
(фе)

popper (вероятно и експлозивно, и имплозивно П)
phosphor (П с издишане, като Ф)

80 – уста = говоря/отварям/острие

16

Гръцки

π, Π (πῖ) (пи)

popper (имплозивно средно П)

80

16

Латински

p, P (пе)

popper (имплозивно средно П)
(ph = експлозивно начално П, не като Ф)

16

Английски

p, P (пи)

popper, pneumonia


Гръцкото пи първоначално е било наричано πεῖ, произнасяно пей.

18

Еврейски

(צ ץ (צָדֵי
(цадей)

cents (остро, експлозивно С, като Ц)

90 – човек легнал на хълбок [/стъпка/коса за косене] = хълбок/лов/беда

Гръцки

ϡ (ϡᾶν/σαμπῖ) (цан/сампи)

cents

Латински

Английски


19

Еврейски

(ק (קוֹף
(коф)

plaque (кратко К)

100 – слънце на хоризонта[/острие на брадва/маймуна] = кръг/договор

Гръцки

ϙ (ϙόππα/κόππα) (коппа)

plaque

90

17

Латински

q, Q (ку)

plaque, lacquer

17

Английски

q, Q (кю)

plaque, lacquer


20

Еврейски

(ר (רֵישׁ
(рейш)

roar, rhetoric

200 – човешка глава = горна част/първи/започвам

17

Гръцки

ρ, Ρ (ῥῶ) (ро)

roar, rhetoric

100

18

Латински

r, R (ер)

roar, rhetoric (твърдо Р)

18

Английски

r, R (ар)

roar, rhetoric (меко английско Р)


За разлика от мекото R в разговорния английски език, гръцкото ро и латинското R вероятно са били твърди, както в испанския, италианския, и в театралния английски.

21

Еврейски

(שׂ (שִׂין
(син)
(שׁ (שִׁין
(шин)

sun, mess (обикновено С)
shun, mesh (С с издишане, Ш)

300 – зъб/зъби = ям/натискам/удвоявам

18

Гръцки

σ, ς, Σ (σίγμα) (сигма)

hiss, his

200

19

Латински

s, S (ес)

hiss (никога звучно З, както в roses)

19

Английски

s, S (ес)

hiss, his, sure, vision, chassis


Крайната сигма ς се поставя само в края на думите. Нейната числена стойност е 6.

22

Еврейски

(תּ (תָּו
(тау)
(ת (תָו
(т`ау)

totter (обикновено твърдо Т)
thin (меко Т с издишане)

400 – кръстосани пръчки = белег/знак/пиша

19

Гръцки

τ, Τ (ταῦ) (тау)

totter

300

20

Латински

t, T (те)

totter (имплозивно средно Т)

20

Английски

t, T (ти)

totter, ratio, nature, ballet


Еврейски

20

Гръцки

υ, Υ (ὒ ψιλόν) (упсилон)

put, rule

400

21
22

Латински

u, U
ū (ū = дълго У)
v, V [[Va = уа]]

put
rule, glue
wow

21
22
23

Английски

u, U (ю)
v, V (ви)
w, W (дабл-ю)

put, putt, repute, ruby, suave, tongue
vine
wine, whine, answer, whole


Гръцката упсилон първоначално е била наричана , дълго У, и първоначално произлиза от излязлата от употреба съгласна бау/дигамма, която е звучала като английското W, по-късно като английското V, и идва от финикийската/еврейската буква уау, също наричана вау или вав. Латинската гласна U идва от форма на гръцката упсилон. Всъщност тя е изглеждала като V. Някой е разменил U и V и е направил V да бъде съгласна, както английското W. Латинците са я наричали consonans U или U digammon. Както с латинското J по-горе, така и тук ние измислихме название и го поставихме в двойни квадратни скоби. По-късно английският добавя W за да означава двойно V – тоест двойно U. Вече сте объркани? Както можете да видите, има доста история зад тази буква. Ние смятаме, че гърците са имали известни основания да използват бвау, като еврейската уау, и е трябвало да я запазят, но сега е твърде късно да поправяме това. Както и да е, английският е променил латинското V (ва-уау) на ви, но първоначално то се е произнасяло ев, по аналогия с F (еф). Английското V е звучната версия на английското F, което пък прилича на гръцката бвау (ϝ, Ϝ). Нищо не се губи.

Еврейски

21

Гръцки

φ, Φ (φῖ) (п`и; съвременно: фи)

popper (начално експлозивно П, като в top+hat)
(съвременно: Ф като във phosphor)

500

Латински

ph (транскрипция)

popper (начално експлозивно П, като в top+hat)

Английски

ph (транскрипция)

phosphor


Гръцкото фи първоначално е било наричано φεῖ (п`ей), произнасяно като експлозивно П. Съвременният гръцки го произнася като английското F, и съвременната граматици на древногръцкия език използват това произношение като пригодено за английското ухо.

Еврейски

22

Гръцки

χ, Χ (χῖ) (хи)

kicker (начално експлозивно К, като в back+hand) (съвременно: твърдо Х като в шотландската дума loch)

600

Латински

ch (транскрипция)

chrome (начално експлозивно К, като в back+hand)

Английски

ch (транскрипция)

child, chrome, chateau


Гръцкото хи първоначално е било наричано χεῖ (к`ей), произнасяно като експлозивно К. Съвременният гръцки го произнася като шотландско CH, и съвременните граматици на древногръцкия език използват това произношение като пригодено за английското ухо.

Еврейски

23

Гръцки

ψ, Φ (ψῖ) (пси)

lips

700

Латински

ps (транскрипция)

lips

Английски

ps (транскрипция)

lips, psalm, corps


Гръцкото пси първоначално е било наричано ψεῖ, произнасяно псей.

Еврейски

24

Гръцки

ω, Ω (ὦ μέγα) (омега)

owe

800

Латински

o

owe

Английски

o

 


Гръцкото омега първоначално е било наричано , (дълго) О. То е двойно О, съставено от свързване на две О. Сравнете това с гръцката дигамма или двойна гамма ϝ, която изглежда като две гамма Γ събрани заедно, и английското двойно U (W), което изглежда като две U (които първоначално са изглеждали като V) заедно.

Еврейски

צ ץ (цадей)

Гръцки

ϡ (ϡᾶν/σαμπῖ) (цан/сампи)

900

Латински

Английски


Гръцката цан или сампи отдавна е била излязла от употреба, но е служела добре като числена стойност. Тъй като цан е изглеждала като пи наклонено настрана, е била наречена сампи, „като пи.”

Еврейски

ס (самех)

salsa

Гръцки

ξ, Ξ (ξῖ) (кси)

box

 

23

Латински

x, X (екс или икс)

box

24

Английски

x, X (екс)

box, exact, xerox


Латинското X е било наречено икс обратно на гръцката буква, от която произлиза: Ξ, произнасяно кси.

Еврейски

 

 

Гръцки

υ, Υ (ὒ ψιλόν) (упсилон)

put, rule

 

24

Латински

y, Y (хю)

произнасяне на И докато устата е направена като за произнасяне на У

25

Английски

y, Y (уай)

yarn, why, hymn, baby


За да транскрибира думи взети от гръцки, латинският е добавил Y в края на азбуката. Ранното му име вероятно е било Hū, произнасяно хю, което е неговото оригинално название на гръцки. Също е било наричано Y graeca (и грека). Кой знае откъде е дошло английското название за Y, и как трябва да го произнасяме? В староанглийския Ye е било лично местоимение, което вероятно е попречило Y да бъде наречено йи. Тъй като английското Y има същия звук като I, и тъй като Y е гръцкия символ за латинското U, вероятно се е появила сама идеята, че съгласният звук за U, който е английското W, трябва да се съчетае с названието за английското I. Просто се догаждаме. Ние смятаме, че най-доброто название за тази буква би било йа, което е названието, което измислихме за латинското J. Ако обърнете произношението на йа, ще получите названието за английското Y, уай.

Еврейски

ז (зайин)

zuzim

 

Гръцки

ζ, Ζ (ζῆτα)
(зета или дзета или здета)

adze или mazda

 

25

Латински

z, Z (зета)

zuzim

26

Английски

z, Z (зи)

zuzim, quartz, azure


За да транскрибират думи взети от гръцкия, латинците също са добавили Z в края на азбуката, и са я нарекли по името на гръцката буква. Британците понякога наричат тази буква зед, докато ние американците сме я преименували както другите букви, зи.

Латинските X, Y и Z са били използвани за транскрипция на гръцки думи.

Допълнителни коментари върху азбуката

Всички названия на букви в еврейския и гръцкия са акрофонични – тоест първата буква ни дава фонетичната стойност. Названията на буквите в латинския и английския или започват, или завършват с фонетичната стойност, с няколко изключения.

Всички от гръцките названия освен три (епсилон, омикрон, упсилон) завършват на гласна, но тези три в действителност са съставни имена: (е-псилон, о-микрон, у-псилон).

Последната буква от еврейската азбука, тау תּ, има числена стойност 400. Но еврейските числа не свършват дотам. Петте крайни форми на съгласни, ץ ף ן ם ך, или малко допълване с някои други букви поправя този недостатък:

500 = ך или 400+100 = תק

600 = ם или 400+200 = תר

700 = ן или 400+300 = תשׁ или 400+200+100 = תרק

800 = ף или 400+400 = תת

900 = ץ или 400+400+100 = תתק

Класически гласни букви и звукове

Тъй като английският има много незакономерна система на произнасяне на гласните, англоговорящите често намират другите езици много объркващи.

Произношенията на гласните в класическите езици са много закономерни. Има пет класически гласни, всяка гласна има къса и дълга форма, и две гласни има съгласно произношение, наричано „преходно.”

 

“A”

“E”

“I”

“O”

“U”

Кратка

yacht

bed

chin

oh

put

Дълга

yawn

hey

machine

owe

vacuum или rule

Преходна

 

 

savior (звук Y)

 

suave (звук W)


Класическият латински първоначално е имал един символ за всяка гласна, независимо дали е била дълга, кратка или преходна. В съвременните латински граматики и на други места съвременният латински скрипт поставя „макрон” (черта над буквата, ¯) над гласната за да покаже, че е дълга (ā, Ā; ē, Ē; ī, Ī; ō, Ō; ū, Ū). По-рядко съвременният латински скрипт също добавя два символа за да представи двете преходни (j, J за преходно “I” и v, V за преходно “U”).

Древният гръцки първоначално е имал един символ за всяка гласна, независимо дали е била дълга, кратка или преходна. Късният класически гръцки добавя два символа за да представя дълго Е (η) и дълго О (ω).

Първоначалният еврейски е нямал никакви отделни символи за гласните. Гласните са били интерполирани между съгласните – казано по прост начин, те са се догаждали каква е думата само от съгласните. Ако ние видим буквите HBRWSND можем да се догаждаме, че може би означава HeBReWSouND. Разбира се, може също да означава HeBReWS NoD или HuB Ray WaS NeeDy – което може да има смисъл в някакъв контекст. Добавянето на гласни определено би дало по-голяма точност. Затова в късния еврейски са били добавени гласни за да представят всяка дълга гласна, всяка кратка гласна и всяка съгласна преходна; и е била добавена още една точка за да представя много кратка или половин (хатеф) гласна за А, Е и О, и извънредно кратка или четвърт (шева) гласна за Е.

Петте класически гласни звука

Еврейските точки за гласните обикновено се поставят под еврейските съгласни букви. В примерите по-долу сме използвали съгласната алеф (א). Названията на еврейските гласни точки са в скоби. (хатеф = кратък; хатуф = бърз).

Под всяка буква има различни английски примери за произнасяне на класическите гласни звукове.

“A”

Половин

Кратка

Дълга

Еврейски

(хатеф патах) אֲ
alone, ago

(патах) אַ
yacht

(камец гадол) אָ
yawn

Гръцки

α, Α (алфа)
yacht

α, Α (алфа)
yawn

Латински

a, A yacht

ā, Ā yawn

Английски

a, A yacht

a, A yawn


Английски запис на класическия звук “A”:

Кратко А: watch, hawk, taught, talk, yacht, ah, got, cough, thought (но не и cat).

Дълго А: father, yawn, sauce, calm, awe, hurrah, aah, bomb, knowledge, heart (никога не звучи като A в kate).

“E”

Четвърт и половин

Кратка

Дълга

Еврейски

(шева) אְ
derive
(хатеф сегол) אֱ
enemy

(сегол) אֶ
bed

(цере) אֵ
hey
(цере йод) אֵי
hey

Гръцки

ε, Ε (епсилон)
bed

η, Η (ета)
hey

Латински

e, E bed

ē, Ē hey

Английски

e, E bed

e, E hey


Английски запис на класическия звук “E”:

Кратко Е: bed, been, bread, friend, heifer, many, said, says, federal, aesthetic.

Дълго Е: crepe, hey, great, veil, feign, freight, table, date, hay, bait, valet, gauge (никога не звучи като E в me, met, meet).

“I”

Кратка

Дълга

Преходна

Еврейски

(хирек катан) אִ
chin

(хирек йод) אִי
machine

(йод) י
savior

Гръцки

ι, Ι (йота)
chin

ι, Ι (йота)
machine

ι, Ι (йота)
savior

Латински

i, I chin

ī, Ī machine

j, J savior

Английски

i, I chin

i, I machine

i, I savior


Английски запис на класическия звук “I”:

Кратко I: chin, myth, forfeit, sieve, mountain, pretty, women, business, England.

Дълго I: farina, machine, fatigue, ceiling, field, me, meet, mete, meat, key, city, amoeba, Caesar, people, radii (никога не звучи като I в kite).

Преходно I: savior, brilliant, spaniel, yoyo, tortilla, hallelujah, unity, vacuum, ewe.

“O”

Половин

Кратка

Дълга

Еврейски

(хатеф камец) אֳ
collision

(камец хатуф) אָ
oh

(холем) אֹ
owe
(холем уау) וֹ
owe

Гръцки

ο, Ο (омикрон)
oh

ω, Ω (омега)
owe

Латински

o, O oh

ō, Ō owe

Английски

o, O oh

o, O owe


Английски запис за класическия звук “O”:

Кратко O: odor, oh, note, goat (никога не звучи като O в not, to).

Дълго O: over, low, owe, ohm, floor, loan, lone, toe, soul, though, bureau, sew.

 

“U”

Кратка

Дълга

Преходна

Еврейски

(кибуц) אֻ
put

(шурек) וּ
rule

(уау) ו
suave

Гръцки

υ, Υ (упсилон)
put

υ, Υ (упсилон)
vacuum

υ, Υ (упсилон)
suave

Латински

u, U put

ū, Ū rule

v, V suave

Английски

u, U put

u, U vacuum

u, U suave


Английският запис за класическия звук “U”:

Кратко U: put, look, would, woman, wolf (никога не звучи като U в putt).

Дълго U: unit, vacuum, you, cue, feud, beauty, few, ewe, cute, impugn, pugh или truly, fruit, sue, to, too, two, group, through, grew, move, shoe.

Преходно U: suave, quire, choir, wow, what, one.

КНИГИ ОТНОСНО КЛАСИЧЕСКОТО ПРОИЗНОШЕНИЕ

William Sidney Allen, Vox Graeca, A Guide to the Pronunciation of Classical Greek, Cambridge: Cambridge University Press, Third Edition, 1987.

William Sidney Allen, Vox Latina, A Guide to the Pronunciation of Classical Latin, Cambridge: Cambridge University Press, Second Edition, 1978.

Max Niedermann, Outlines of Latin Phonetics, edited by H. A. Strong and H. Stewart, London: George Routledge & Sons, Limited, 1910.

Wilhelm Friederich Blass, Pronunciation of Ancient Greek, translated by W. J. Purton, Cambridge: Cambridge University Press, 1890.

Roland G. Kent, The Sounds of Latin, Baltimore Maryland: Linguistic Society of America, 1940.

Edgar H. Surtevant, The Pronunciation of Greek and Latin, Philadelphia: Linguistic Society of America, Second Edition, 1940.

Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева