Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Статия 10

Християнската употреба на логиката

Няма да откриете думата “логика” във вашия библейски конкорданс. Но ще откриете такива думи като “мисля, размислям, разсъждавам.” Има добро разсъждаване, слабо разсъждаване и зло разсъждаване. Какво казва Библията за “логиката”?

Ще започнем с малко изучаване на думи. От гръцката дума за разсъждаване [διαλέγω: dialegO], извличаме думата диалектика, която е този дял на логиката, който учи правилата и начините на разсъждаване. Думата е използвана тринадесет пъти в Новия Завет, винаги в смисъл на “разсъждавам.” Ето някои избрани, примери от книгата Деяния:

И по обичая си Павел влезе при тях [в синагогата] и три съботи наред разискваше с тях от писанията, та им поясняваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите, и че Тоя Исус, Когото, каза той, аз ви проповядвам е Христос. И някои от тях се убедиха. . . . — Деяния 17:2-4

И тъй, разискваше в синагогата с юдеите и с набожните, и по пазара всеки ден с ония, с които се случеше да се среща. — Деяния 17:17

И всяка събота той (Павел) разискваше в синагогата с юдеи и гърци, и се стараеше да ги убеждава. — Деяния 18:4

. . . Като стигнаха в Ефес, той (Павел) ги остави там, а сам влезе в синагогата и разискваше с юдеите. — Деяния 18:19

И той влезе в синагогата гдето говореше дързостно; и в разстояние на три месеца разискваше с хората и ги увещаваше за неща отнасящи се до Божието царство. . . . той отдели учениците та разискваше всеки ден в училището на Тирана. И това се продължава две години, така щото всички, които живееха в Азия, и юдеи и гърци, чуха Господното учение. — Деяния 19:8-10

И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел беседваше с тях . . . когато Павел беседваше още по-надълго. — Деяния 20:7, 9

. . . [Феликс] прати да повикат Павла, от когото слуша за вярата в Христа Исуса. И когато той говореше за правда, за себеобуздание и за бъдещия съд . . . — Деяния 24:24, 25

От тези текстове правим следните изводи:

  1. Обичай сред юдеите е било да разискват от Писанията в своите синагоги.

  2. Разискването е включвало “поясняване,” “доказване” и “убеждаване.”

  3. Павел е разисквал от Писанията където и да отидел: в юдейските синагоги, по езическите пазари, в езическите училища, на християнските събрания и дори пред езическите управители.

  4. Християнската вяра е била представяна чрез разискване и разпространявана чрез продължително дневно разискване.

От всичко това можем да заключим, че логиката е много важна за християнската вяра. Колко важна е тя?

. . . Затова препашете се през кръста на вашите помисли . . . пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко на словото [logikon: logikon], за да пораснете чрез него. . . . Но почитайте със сърцата [= умовете] си Христа като Господ, като бъдете винаги готови за (да отговаряте) логическа защита на всекиго, който иска обяснение от вас относно надеждата, която е сред вас, като го правите с кротост и страхопочитание. . . . — 1 Петър 1:13; 2:2; 3:15 [Гръцката дума logikon е преведена “на словото” в KJV, NASV, NKJV, YOUNG'S и т.н.; “духовно” в RSV, NIV и т. н.; но logikon означава “което е в областта на разсъждаването.”]

И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше логическо [logikhn: logikEn] служение. И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля: което е добро, благоугодно Нему и съвършено. — Римляни 12:1, 2 [logikEn е същата гръцка дума както в 1 Петър 2:2 по-горе.]

Братя, не бивайте деца по ум, но, бидейки дечица по злобата, бивайте пълнолетни по ум. — 1 Коринтяни 14:20

Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли [/логически аргументи] и всичко, което се издига високо против познанието за Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. — 2 Коринтяни 10:4, 5

. . . съм поставен за логическа защита на Благовестието — Филипяни 1:16

Ние трябва сериозно да желаем логиката, винаги да сме готови да даваме логическа защита на онези, които искат от нас обяснение, и да бъдем преобразявани от Бога чрез обновяването на умовете ни, за да познаем Божията воля чрез логическо служение. Логиката е централна за християнската вяра и практика. Какво трябва да правим с тази логика?

. . . Опитвайте що е благоугодно на Господа; . . . Затова не бивайте несмислени, но проумявайте що е Господната воля. — Ефесяни 5:10, 17

И затова се моля любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават. . . . — Филипяни 1:9, 10

Всичко изпитвайте; дръжте доброто [т.е. истинното]. — 1 Солунци 5:21

Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. — 1 Йоан 4:1

А Савел се засилваше още повече, и преодоляваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че това е Христос. — Деяния 9:22

И тъй, като съзнаваме що е страхът от Господа, убеждаваме хората; — 2 Коринтяни 5:11

Но не всяко разсъждаване е добро разсъждаване.

Защото от сърцето произхождат зли помисли . . . — Матей 15:19

Защото отвътре, от сърцето на хората, излизат зли помисли . . . — Марк 7:21

. . . извратиха се чрез своите мъдрувания. . . . Понеже умът на плътта значи смърт; а умът на Духа значи живот и мир. Защото умът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може; и тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога— Римляни 1:21; 8:6-8

Трябва да сме внимателни с тези, които са неразумни и се промъкват в кошарата на събранието.

Но имало е лъжливи пророци между хората [Израил], както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси. . . . И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. От лакомство те ще ви мамят с присторени думи. . . . Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени, за да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат . . . неучените и неутвърдените изопачават . . . писанията за своята погибел. — 2 Петър 2:1-3, 12; 3:16

Тия, обаче, хулят всичко, което не знаят; а което знаят естествено, както животните без разум, в това развращават себе си. — Юда 10

Които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. — 2 Тимотей 3:7

ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ НА ЛОГИКАТА

Има три основни закона на логиката, като и трите могат да бъдат намерени изразени в езика на Библията.

1. Законът за идентичността гласи, че ако някое твърдение е вярно, тогава то е вярно – истината не се променя.

Защото, понеже Аз Господ не се изменявам. . .. — Малахия 3:6.

. . . у Когото няма изменение, или сянка от промяна. — Яков 1:17.

Но Той е на един ум, и кой може да Го отвърне? . . . — Йов 23:13.

. . . понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. — Яков 1:8.

2. Законът на непротиворечието гласи, че никое твърдение не може да бъде и вярно, и невярно в едно и също време и в едно и също отношение.

. . . и написаното не може да се наруши; — Йоан 10:35

. . . никаква лъжа не е от истината. — 1 Йоан 2:21

. . . Бог, Който не лъже . . . — Тит 1:2.

. . . не е възможно за Бога да лъже . . . — Евреи 6:18.

. . . защото (Бог) не може да се отрече от Себе Си. — 2 Тимотей 2:13

3. Законът на невъзможната среда гласи, че всяко твърдение е или вярно, или погрешно, няма друга възможност.

И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко що има, не може да бъде Мой ученик. — Лука 14:33

Но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат [а ако е от делата, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело]. — Римляни 11:6

Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. — 1 Коринтяни 10:21

Всички други принципи и действия на логиката произхождат от тези три закона. Ако тези закони се намират в езика на Библията, и ако Библията е абсолютната истина и източник на единствените верни предпоставки, тогава науката на логиката е абсолютна наука – когато е правилно изпълнявана.

Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева