Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Статия 12

Образование основано на резултата срещу образование основано на Тривиума

ДРЕВНОТО ГОНЕНИЕ НА ТРИВИУМА

На 11 декември 361 Юлиан става римски император. Той веднага се заема да възстанови поклонението на древните богове. На 4 февруари 362 той прогласява религиозна “толерантност” и започва да отваря отново езическите храмове. Научил е урока, че пряката атака срещу християнството само ще увеличи неговите последователи. Така че той публично отрича всякакво желание да наранява християните. Вместо това Юлиан предприема административно гонение за да унизи християните, без да ги атакува пряко. Той на практика затваря съдилищата за християните, като изисква всеки да кади тамян преди да говори пред съда. Всеки, който се откаже да кади тамян, бива обявен за “безбожен” и лишен от гражданство. Той нарежда християните вече да бъдат наричани само “галилеяни.” Неговата последна атака срещу християнството е в три етапа:

  1. На 12 май 362 той дава на учителите в училищата всички специални привилегии, които преди са били дадени на християните – право да пътуват с държавния транспорт, освобождаване от повинност и др.

  2. На 17 юни издава указ всички учители в империята да бъдат изпитвани, потвърждавани и одобрявани от императора. Неговата цел е да използва образователната система като пропагандно оръжие за формиране на общественото мнение.

  3. Веднага след това обявява християните за душевно болни и обезумели поради техните противоречиви възгледи и принципи; и отказва да им позволи да бъдат учители. Целта му е да превърне всички училища в центрове на езическата религия. Последствието е да “забрани учители по риторика и граматика да обучават християни.” Юлиан “считал такива изучавания за благоприятни за придобиване на умения за аргументиране и убедителност.” Августин пише, “Не беше ли [Юлиан] гонител, който забрани християните да бъдат учени в свободните науки [граматика, логика и риторика]?” (Божият град 18:52)

Юлиан умира на 26 юни 363. Неговият наследник, Валентиниан, отменя неговите укази.

Юлианус Редививус

Паралелите между действията на Юлиан и съвременното социализирано образование са плашещи. Преподаването на езически практики като извратена сексуалност и аборт са защитени в обществените училища под покривалото на „толерантността.” Социализираните училища изискват учителите да бъдат одобрени от държавата, на практика затваряйки училищата за християните, които не могат “да кадят тамян” на методи, принципи, ценности и цели, изисквани за одобрението. Християните сега са наричани пренебрежително “крайно десни фундаменталистки фанатици.” Подложени са на унизително административно гонение в продължение на много години – въпреки че никога не са атакувани пряко.

Сега може би навлизаме в последната атака. По същество федералните закони изискват всички учители в социализираните училища да бъдат изпитвани, потвърждавани и одобрявани от Федералния департамент по образование. Придържането към морални абсолюти е обявено от някои за душевна болест и обезумяване, и не е позволено да се преподават абсолюти. Така социализираните училища са превърнати ефективно в центрове на неморална езическа религия. Във всички социализирани училище в някаква форма е задължително образование основано на резултата (О.О.Р.) е установено в някои форми във всички обществени училища. Федералните закони са формулирани да забранят преподаването на Тривиума, обявявайки го за “опровергана теория.”

Конгресът обявява, че е политика на Съединените Щати . . . това название се гради върху това, което е било научено: . . . Опроверганата теория, че децата първо трябва да научат основни умения [граматика и логика] преди да се занимават с по-сложни задачи [риторика], продължава да господства в стратегиите за обучение в класната стая, водейки до наблягане върху повторение и практика. . . . Училищната програма трябва да включва следните съставни части: . . . да спомага да се осигури обогатена и ускорена учебна програма [само риторика, или основана на резултата], а не поправително повторение и практика [основана на граматика и логика].

Неща като изучаване на фонетика и математически факти ще бъдат обявени извън закона. Тривиумът, който е работил хилядолетия, сега се смята за “опровергана теория,” докато О.О.Р., което не е работило където и да е било опитвано, сега е официално одобреният метод.

О.О.Р. е “основано на умения за постигане на резултат.” То преподава умения на ниво “риторика” без да обучава основни умения на ниво “граматика” и “логика.” (Пример за това има в Глава 4.)

Защитниците на О.О.Р. сега обявяват математиката за групов спорт. Учениците решават своите задачи по математика като група. Наричаме това “разговорна математика.” Но ако решавате математическите задачи групово, ще развиете зависимост от другите и няма да се научите да работите с математика самостоятелно. Математиката е индивидуален спорт.

Федералното правителство е решило, че знае повече за нас от нашия Създател. Сега ще биваме пресъздавани по образа измислен от Политически Коректните, Основани на Резултата Държавни Социалистически Учители.

С О.О.Р. академичните нива на държавното образование бързо ще западнат. Съвременното образование се е проваляло на много фронтове, но сега изглежда сме на прага на неговия пълен срив – заедно със срива на нашата култура – защото вече не се изучават основни езикови умения. Провалът в овладяването на основните езикови умения ще осакати ученика в изучаването на всеки друг предмет.

Къде си, Валентиниане, когато се нуждаем от теб?

Образованието основано на резултата не е революция в образованието. То е голяма кулминационна и конфронтационна битка в революция, която продължава от десетилетия. В държавните училища имаме вълна след вълна от образователни експерименти, последвани от вълна след вълна от академичен упадък. Но вместо да се върнем към традиционния метод на Тривиума на класическото образование, който е работил шест хилядолетия, правителството въвежда нов и по-дързък експеримент, който привидно да разреши проблемите създадени от неговите по-ранни експерименти – без изобщо да се съгласи, че в действителност неговите експерименти са създали проблемите. Но резултатите от всяко ново лекарство винаги се оказват по-лоши от резултатите от последното лекарство.

СРАВНЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ

Opposita juxta se posita magis elucescunt.

Противоположностите поставени една до друга са по-явни.

Няма да се опитваме да дублираме голямото количество превъзходна литература излагаща на показ О.О.Р. Вместо това, искаме да представим анализ на О.О.Р. в сравнение с Тривиума, изследвайки първо неговите принципи, след това неговите ценности и накрая неговите цели.

Принципи

Принципът е причина, източник или произход на нещо, или основа, или база, на която се крепи дадено нещо. Ако нещото е изградено на здрава основа или произхожда от надежден източник, може да се очаква да устои. Ако не, ще падне.

Принципът, на който е изградено образованието основано на Тривиума, е проста последователност: първо е познанието, след това разбирането и накрая мъдростта. Писанията учат на тази последователност, и естеството, разбира се, се съгласява. В действителност принципът е толкова преплетен в основата и същността на нещата, че тристъпковият модел се появява навсякъде. Древните преподават формалното академично образование в 1) Граматика 2) Логика и 3) Риторика. Музиката е съставена от 1) ноти 2) подредени 3) за да се изпълняват. Компютърът трябва да има 1) вход 2) обработка и 3) изход. Изучаването на един предмет започва с 1) фактите, след това 2) теорията, след това 3) практическото използване и приложение. Нашите деца се развиват в три етапа: 1) детство, прекарано в усвояване на факти и правила, 2) юношество, прекарани в изследване на причините за нещата, и 3) младост до пълнолетие, прекарани в изразяване и прилагане на нещата, които са научили и учат.

Водещият принцип на О.О.Р. е “резултатът.” Плановиците на О.О.Р. проектират процеса така, че да определят продукта. (Психосоциално предопределение.) Технически това не изключва задължително използването на Тривиума. Едва когато осъзнаете, че резултатите на О.О.Р. са главно неакадемични и че те не желаят населението наистина да познава фактите, честно да анализира теорията и ефективно да прилага резултатите – едва когато осъзнаете тези неща, ще разберете, че всъщност Тривиумът е анатема за защитниците на О.О.Р. Те говорят за “опроверганата теория, че децата първо трябва да научат основни умения преди да се занимават с по-сложни задачи.” В действителност те са прави – от тяхна гледна точка. Хората могат да се научат да свирят “Лунната соната” на Бетховен без да са се научили да четат музика или да натискат правилно клавишите на пианото. А има малцина, които сами могат да схванат музикалната нотация и движението на пръстите след като са се научили да свирят “Луната соната.” Нашето общество се справя добре близо век с боравене с бройни единици и ги нарича долари, без да разбира дори първоначалните принципи на механиката на съвременните пари. От десетилетия децата са учени да четат по метода “погледни и кажи,” вместо с фонетика. Защитниците на О.О.Р. са твърде прави, децата не се нуждаят първо да учат основни умения преди да се занимават с по-сложни задачи. Но те трябва да го правят! Население, което не знае основите и няма истински мисловни умения, а знае само как да изпълнява практически задачи – такова население е по-лесно за манипулиране. Те стават роби на своите учители. Липсват им основните средства, за да се освободят.

Според защитниците на О.О.Р. има твърде голямо ударение върху традиционните академични умения. Те искат да намалят с 40% до 50% времето прекарано в неща като четене, писане и аритметика. Тъжният факт е този: те могат да научат учениците на тези умения за по-малко време само ако възприемат ефективни методи на преподаване. За съжаление те възнамеряват да вървят в обратната посока, движейки се от метода на четене “погледни и кажи” към следващото ниво на некомпетентност: “цялостен език.”

Ценности

Ценност е това, което считате за положителна стойност, важност или значение. Образованието не може да бъде неутрално. Това, което учителят цени да преподава, той го преподава като имащо ценност. Което не цени да преподава, той го преподава като нямащо ценност. Да отричате, че имате скáла от ценности в образованието означава да отричате, че образовате.

Образованието основано на Тривиума влага ценност в Познанието, Разбирането и Мъдростта. То цени да преподава на ученика умения необходими да учи самостоятелно. То цени да направи човека интелектуално независим и самостоятелен.

О.О.Р. презира преподаването на основни умения като фонетика и математически факти. Но О.О.Р. преподава това, което то нарича “умения за критично мислене.” Това не трябва да се бърка със стандартното “критично мислене” или “логика.” Програмата на О.О.Р. учи децата да правят субективен избор сред мнения, които програмата представя. Програмата систематично пропуска християнските възможности за избор. Детето бива програмирано в аморален режим на мислене – режим на мислене, който не признава абсолютни стандарти. Детето само определя за себе си кое е правилно и неправилно. (О.О.Р. изгражда дърво на познаване на доброто и злото и кани децата да избират от неговите плодове.) Това, което те наричат “умения за критично мислене,” са в действителност “избрани мисловни профили.” О.О.Р. не цени да направи човека интелектуално независим и самостоятелен.

Ето един оценителен въпрос, който действително се използва.

В училище има таен клуб, наречен Среднощни художници. Те излизат късно през нощта и рисуват забавни думи и рисунки по градите. На ученика се предлага да се присъедини към този клуб. В тази ситуация бих се присъединил към клуба, ако знаех, че:

(a) моя най-добър приятел иска да се присъединя

(b) най-популярните ученици са в клуба

(c) моите родители ще ми забранят да излизам, ако открият, че съм се присъединил.

Ученикът трябва да се съгласи с “правилните” отговори, които са (a) и (b), и да не се съгласи с неправилния отговор, който е (c). С други думи, ученикът трябва да се поддаде на натиска на приятелството и популярността и да не счита ценностите на своите родители за важни, а само да отчита тяхното наказание. Трябва да има четвърти отговор: (d) “Никога няма да се присъединя към клуба, защото драскането унищожава чуждата собственост, което е кражба, което е противно на Божия закон, което трябва да е отразено в съвестта на всеки човек.” И пети отговор (e) “Ще информирам съответните власти за имената на вандалите.” Оценката не позволява на ученика да избере да не се присъедини към клуба.

О.О.Р. не се съсредоточава върху академичните постижения. Вместо това, то се съсредоточава върху “емоционалното” учене. От 415 неща, които типичната програма за О.О.Р. оценява, само 30 са академични. Това е само 7%. Останалата част от оценката е за неща като “точка на контрол,” “прагове на поведение” и “скала на приспособяване.” Вашата “точка на контрол” измерва колко лесно се съгласявате с вашите връстници и се движите по течението. “Прагове на поведение” измерва какво е нужно да ви накара да избегнете наказание и вървите с групата. “Скала на приспособяване” измерва колко бързо можете да се приспособите към промяна без да протестирате. О.О.Р. не е предназначено просто да оценява и да поправя академични умения на микроскала. Целта е “минимално позитивно отношение,” определено според резултатите.

О.О.Р. смазва личната индивидуалност. Програмата на О.О.Р. се превръща в родител, модел за характера, и всички деца (колкото е възможно повече) се формират по образа на О.О.Р. Програмата не създава просто “крива на учене” за да могат учениците да постигат цели, но и въвежда техники за “промяна на поведението,” които снижават ученика до манипулирано животно.

О.О.Р. обезсърчава академичното превъзходство. На ученика, който има високи постижения, се позволява да отиде само донякъде, след което бива зает или нает като фактор за промяна върху връстниците си, за да ги доведе до своето ниво. Учениците с високи постижения скоро се научават да не ги постигат толкова бързо.

Като обобщение, О.О.Р. иска да изглежда като че ли е изградено върху основа на образователна реформа, за да насърчи образователни постижения. В действителност то е изградено върху основа на психосоциологични методи, предназначени да постигнат колективистична умствена нагласа във всички ученици. То цени личностите, които са лесни за манипулация и които зависят от държавата.

Цели

Цел е точката или мястото, към които човек се стреми, краят или крайното намерение, което човек иска да постигне или да осъществи.

Целта на образованието основано на Тривиума е да създаде интелектуално независима и самостоятелна личност – личност, която може сама да мисли и да действа.

Каква е целта на О.О.Р.? Всяка програма за О.О.Р. без изключение, прокарва политически, а не академични цели. Политическите цели на О.О.Р. винаги са аморална колективистична умствена нагласа на единен свят. Ето някои примери (от щатските инструкции в Оклахома и Пенсилвания).

Резултати в първи клас:

“Ученикът ще различава различни видове семейни структури, така че нито един отделен вид да не се смята за единствено възможен.”

Резултати в девети до дванадесети клас:

“Ученикът ще развие умения за общуване, включително и способността да разговаря с действителен или възможен партньор относно сексуално поведение.”

Всички класове:

“Всички ученици разбират и оценяват своята стойност като уникални и способни индивиди, и проявяват себеуважение.”

Ударението е върху отношенията. Детето трябва да има “коректни” позитивни отношения към въпроси като мултикултурализъм, несексизъм, екологичен екстремизъм, гражданство на света, колективизъм и разбира се, държавен контрол във всички области на живота.

Създава се фасада, че резултатите за всеки щат се определят от съвместни комисии от учители и родители. Чрез внимателен подбор на членовете на комисиите, публични събрания на градските съвети и тайни промени, инженерите на консенсуса всъщност произвеждат напълно еднакви резултати – понякога съвпадащи дума по дума – във всички щати. (Могат ли родителите от 38 различни щата едновременно да достигнат независимо до повече от 400 еднакви резултата? Но могат ли завършилите държавно образование някога да изчислят вероятността това да се случи?)

Могат ли индивидите да решат да не участват в О.О.Р. чрез частно образование? Понастоящем държавата организира обществото да изисква О.О.Р. Ако нямаш такова образование, тогава няма да можеш да участваш в обществото – да имаш работа, да имаш медицински грижи, да притежаваш собственост, да купуваш и да продаваш. Дори ако можеш да участваш, пак ще трябва да работиш с общество с униформени О.О.Р. ценности.

Въпреки всички техни приказки за “мултикултурно разнообразие” и “толерантност,” О.О.Р. налага нетолерантна монолитна философия върху обществото. Децата са отдалечавани от признаване на Бога и родителите като авторитети, към приемане на колективни авторитети – общественото мнение (определено от държавата), групи от връстници (определени от държавата) и самата държава (колективистична). Училището е наричано “ново семейство” и “истинско семейство” в литературата на О.О.Р.

Ако няма абсолюти, държавата трябва да стане създател на абсолюти, определяйки границите не на основата на Божия закон, а на основата на своите собствени цели. Държава, която се смята за бог, ще стане тоталитарна, и всеки става неин роб. Всичко е ограничавано от държавата, освен държавата. Когато идеята за отговорността пред Бога бъде премахната, премахва се всяко външно въздържане и държавата обожествява сама себе си. Държавата не е отговорна пред никого. Държавата е бог. Да не признаваш всемогъщата сила на държавата е равно на атеизъм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Моделът на Тривиума за образованието се съобразява с реалността на човешката природа, той цени развитието на онези умения, които са необходими за самообучение, и се стреми към целта да направи индивида интелектуално независим и самостоятелен.

Моделът на О.О.Р. за образованието се опитва да формира човешката природа в нова форма, той се стреми да внуши на индивидите мисловна нагласа на поданици/роби, и има за цел да създаде идеалното колективистично общество.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ О.О.Р. И О.О.Т.


Образование основано на Тривиума

Образование основано на резултата

О.О.Т. оценява академични постижения.

О.О.Р. оценява ценностни системи.

О.О.Т. учи морални абсолюти.

О.О.Р. учи морален релативизъм.

О.О.Т. учи логическо извеждане на ценности от морални абсолюти.

О.О.Р. учи себеизясняване на ценности от ограничен избор от политически коректни възможности.

О.О.Т. учи академични умения, като търси най-високото ниво на индивидуално постижение.

О.О.Р. учи „социални” умения, докато свежда академичното обучение до най-ниския общ делител.

О.О.Т. образова за индивида и за семейството.

О.О.Р. образова за държавата.

ФИГУРА 17-12A


Но внимавайте. Когато държавното образование окончателно се срине, внимавайте какво ще бъде предложено на негово място.

Contra negantem principia non est disputandum.

Не трябва да спорим с онзи, който отрича принципите.

Съдържание


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева