| Назад | Напред |


Глава XXXIII
ЗА ПОСЛЕДНИЯ СЪД

1. Бог е определил ден, в който ще съди света справедливо чрез Исус Христос1, на Когото е дал цялата власт и правосъдие2. В този ден ще бъдат съдени не само падналите ангели3, но и всички хора живели на земята ще се явят пред съдилището на Христос, за да им се потърси сметка за техните мисли, думи и дела, както и да им се въздаде според онова, което са вършили в тялото си, било то добро или зло4.

1 Деян. 17:31 / 2 Йоан 5:22,27 / 3 Юда 1:6; II Петър 2:4 / 4 II Кор. 5:10; Екл. 12:14; Римл. 2:16; 14:10-12; Мат. 12:36-37

2. Бог е предназначил този ден, за да се изяви славата на Неговата милост при вечното спасение на избраните и на Неговата праведност при осъждането на отхвърлените, които са нечестиви и непокорни. Тогава праведните ще преминат към вечен живот, и ще получат онова изобилие от радост и освежителност, идващо от присъствието на Господа; а нечестивите, които не познават Бога и не се покоряват на благовестието на Исус Христос, ще бъдат хвърлени във вечни мъки и наказани с вечна гибел от присъствието на Господа и от славата на Неговата сила1.

1 Мат. 25:31-46; Римл. 2:5-6; 9:22-23; Мат. 25:21; Деян. 3:19; II Сол. 1:7-10; Марк 9:48

3. Христос желае да бъдем напълно убедени в идването на съдния ден, защото тази убеденост ще възпира всеки човек да върши грехове и ще носи голяма утеха на благочестивите в устояването им1. Също така Той желае този ден да бъде неизвестен на хората, за да се отърсят от всякаква плътска самоувереност и да бъдат винаги бдителни, понеже не знаят в кой час ще дойде Господ; както и да бъдат готови винаги да кажат: “Ела, Господи Исусе, ела скоро! Амин.”2

1 II Петър 3:11,14; II Кор. 5:10-11; II Сол. 1:5-7; Лука 21:27-28; Римл. 8:23-25 / 2 Мат. 24:36,42-44; Марк 13:35-37; Лука 12:35-36; Откр. 22:20Предишна глава | Съдържание

превод Copyright © Издателство Нов Човек, 1997