Безусловна капитулация
Резюме
Съдържание
Предговор
Въведение към Част I
Бог
Човекът
Законът
Времето
Обобщение на Част I
Въведение към Част II
Семейството
Църквата
Държавата
Икономиката
Обобщение на Част II
Въведение към Част III
Божието Царство
Стратегия за господство
Обобщение на Част III
Заключение

   

Безусловна капитулация
  Home    от Гари Норт  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Какво е християнство? Това е труден въпрос. Може да искате да отговорите на този въпрос исторически. Какво е било и какво е днес? Този подход ще отнеме един цял живот работа и ще направи песимист от почти всеки, който се опита да го направи. Християнството е много неща исторически. Но като цяло то е било религия на този свят – религия, основана на завладяване, в един или друг смисъл, религия на открития и господство. То също е било религия на писаното слово, на изповеди на вярата, брошури и теологически трактати. То е било религия, която набляга на посвещението към един върховен Бог, който се намесва в процесите на времето.

Какво е християнство? На този въпрос може да се отговори и теологично. Това е, което се опитах да направя в тази малка книга. Разгледах важните въпроси, за които християнството има отговори: Какво е Бог? Какво е човекът? Какво е законът? И за какво имат приложения нашите отговори: семейството, църквата, държавата, икономиката? Какво ни казва Библията за тези страни от човешката мисъл и общество? С други думи, какво е различното, което християнството внася в този свят?

Ето някои от основните теми на тази книга. Ако моите твърдения са били като цяло верни на Библията, тогава тези теми са библейските теми:

 

Триединството (Един и Много едновременно)

Триединството (онтологично и икономическо)

Върховенството на Бога: предопределение и провидение

Персонализмът на създанието (космически персонализъм)

Божият образ в човека

Подчинението на човека под Бога (лично и юридическо)

Подчинението на природата под човека

Етичният бунт на човека: пълна извратеност

Двата вида синовни права: естествено и етично (осиновяване)

Проклятието върху природата (оскъдност)

Святост (отделеност): Бог и човека

Спасението: първоначално, прогресивно и окончателно

Спасението: оправдание, освещение, господство

Библейският закон: юридически, морален, за госпосдтвото

Възстановяването на природата под закона

Божият мирен договор: капитулация и завладяване

Невъзможността на неутралността

Реституцията

Децентрализацията (анти-пирамида)

Себевладение под библейския закон (отговорност)

Апелативни съдилища (йерархии)

Много власти (конкуренция и сътрудничество)

Божият закон и Божията любов: взаимосвързани

Завети и свещенодействия

Бюрокрация срещу отговорност

Възложена власт и господство

Божиите закони срещу законите на Сатана

Божият закон и икономическият растеж

Законите на Сатана и бедността

Царствата като квас: растеж и зрялост

Евангелизаторите като посланици

Евангелизаторите като образователи

Стратегия и тактика (Божието всезнание)

Последната крепост: на Бога или на Сатана

 

Основната тема от гледна точка на човека, е господството на изкупения човек над създанието, във времето и на земята. Тя не е победата на Сатана във времето и на земята.

Моята надежда е, че нарастващ брой християни ще започнат да възприемат насериозно Божията задача за господството. Те ще приемат насериозно Неговия закон. Ще приемат насериозно и библейското учение за продължителността на победата, във времето и на земята. Тогава ще започнат да се обучават за битката. Ще започнат да четат повече и ще се включват в битките на Божието царство. Ще започнат да поемат лична отговорност за прилагането на Божия закон в тяхната област на лично влияние.

Има четири вида овце в този свят: овни, които водят, овце, които следват, скитащи овце, които биват стригани, и изгубени овце, които биват изяждани това, което аз препоръчвам на всички Божии овце, е всички те да станат или овни или да следват овните. Убеден съм, че преобладаващото мнозинство от Христовите овце през този век са скитащи овце, които следват изгубени овце, и определено ще бъдат остригани от врага. Ние сме възприели теология на неизбежно остригване и психология на овце, чакащи да бъдат остригани. Докато не възприемем теология на победоносно бодене с рогата, правейки от нашето стадо овни, вместо скитащи овце, няма да се избавим от нашето тежко положение. Бог ще позволи това поколение да бъде остригано.

Аз възнамерявам да направя най-доброто, което мога, за да бода с рогата си сатанинския козел и неговото царство. Предлагам ви да направите същото. Ако нямах пълна увереност в Добрия Овчар, не би си струвало главоболието. Ако не бях убеден, че Той е възложил на Своите овце отговорност за бодене с рога, не бих ви препоръчал усилията. Но на Него може да се вярва, Той наистина ни е възложил задачата и е обещал победа на Своите овце. Аз осъзнавам, че най-добрият начин да не бъда остриган е да бода врага с рога, а не да тичам презглава в кошарите на врага. Срамно е, че толкова много професионални скитащи овце са възприели теология, която им казва, че да бъдеш остриган е неизбежно, или още по-невероятно, че Христос тайно ще се промъкне и ще отключи врата на кошарата, за да даде възможност на Своите овце да се измъкнат, когато никой не ги гледа. Най-добрият съвет, който мога да ви дам, е на първо време да стоите вън от кошарата. Нека изградим кошара за козите. Те трябва да са в кошарата, не ние.

Една от характеристиките на съвременното християнство, която най-много ме обезсърчава, е нежеланието на християните да дисциплинират себе си да четат. Това е вярно дори за пасторите, които трябва да бъдат ръководителите във всяка програма за християнска реконструкция. Юдаизмът винаги е наблягал на важността на образованието и на четенето през целия живот и резултатът е бил влиянието на евреите в съвременния живот, далеч надхвърлящо пропорционалното им присъствие в обществото. но това е точно каквото трябва да очакваме: благословение според Божиите изисквания.

Християните рядко четат. Ако въобще четат, те четат прости неща. Това бавно започва да се променя с нарастването на движението за християнско образовение, но се задвижва като айсберг. Слабо образованите хора не могат да заемат ефективни ръководни позиции. Докато не започнем да четем, като хора ние ще бъдем последователи, а не ръководители. Докато не се приготвим и желаем да предложим систематични алтернативи на света на хуманизма – приложими, добре обмислени алтернативи – ние ще останем пленници, точно както евреите бяха пленници в Египет, Асирия, Вавилон и Мидо-Персия. Цената на нашето освобождение е нашето желание да боравим добре с Библията, което от своя страна означава да боравим добре със света, защото Библията е обхващащ всичко документ, призоваващ хората към програма за всеобхватно господство.

Има налични книги и материали. Всеки християнин трябва поне да познава добре своето собствено призвание, тоест публикуваните материали в неговата собствена професия. Той трябва да чете непрекъснато, за да види какво казва Библията за него относно неговата работа. Това е минималното изискване. Но задачата е по-широка от това. Ние трябва едновременно да бъдем специалисти и общи теоретици. Който чете, обикновено може и да поучава. Който поучава, печели влияние. Учителят, ако се е подготвил, трябва да вземе насериозно думите на Петър: “Но почитайте в сърцата си Христа като Господар, като бъдете готови винаги да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда” (1 Петрово 3:15).

След азбучните указатели съм препоръчал книги за по-нататъшно четене. Това е всичко, което мога да направя. Останалото зависи от вас.

Unconditional Surrender
Copyright © 1994 Gary North
превод Copyright © 1999 Божидар Маринов