Безусловна капитулация
Резюме
Съдържание
Предговор
Въведение към Част I
Бог
Човекът
Законът
Времето
Обобщение на Част I
Въведение към Част II
Семейството
Църквата
Държавата
Икономиката
Обобщение на Част II
Въведение към Част III
Божието Царство
Стратегия за господство
Обобщение на Част III
Заключение

   

Безусловна капитулация
  Home    от Гари Норт  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР

 

Част I: ОСНОВИ

Въведение към Част I

1. Бог

2. Човекът

3. Законът

4. Времето

Обобщение на Част I

 

Част II: ИНСТИТУЦИИ

Въведение към Част II

5. Семейството

6. Църквата

7. Държавата

8. Икономиката

Обобщение на Част II

 

Част III: ОЧАКВАНИЯ

Въведение към Част III

9. Божието царство

10. Стратегия за господство

Обобщение на Част III

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Unconditional Surrender
Copyright © 1994 Gary North
превод Copyright © 1999 Божидар Маринов