| Назад | Напред |


ПОДРОБЕН КАТЕХИЗИС

1 Въпрос: Какво е основното и най-висше предназначение на човека?

Отговор: Основното и най-висше предназначение на човека е да прославя Бога1 и пълноценно да се радва на присъствието Му, завинаги2.

1 Римл. 11:36; I Кор. 10:31 / 2 Пс. 73:24-28; Йоан 17:21-23

2 Въпрос: По какво разбираме, че има Бог?

Отговор: Прозрението от природата в човека и действията на Бога говорят ясно, че има Бог1; но само Неговото Слово и Дух дават достатъчно и ефективно откровение за Него на хората с цел тяхното спасение2.

1 Римл. 1:19-20; Пс. 19:1-3; Деян. 17:28 / 2 I Кор. 2:9-10; II Тим. 3:15-17; Ис. 59:21

3 Въпрос: Какво представлява Божието Слово?

Отговор: Святото Писание на Стария и Новия Завет съставляват Божието Слово1, единственото ръководство за вяра и послушание2.

1 II Тим. 3:16; II Петър 1:19-21 / 2 Еф. 2:20; Откр. 22:18-19; Ис. 8:20; Лука 16:29,31; Гал. 1:8-9; II Тим. 3:15-16.

4 Въпрос: По какво разбираме, че Писанието е Божие Слово?

Отговор: Писанието самó разкрива, че е Божие Слово чрез своето величие1 и чистота2, чрез съгласуваността на всичките му части3 и всеобхватността на учението му като цяло, за което трябва да се отдаде слава изцяло на Бога4; чрез просветлението, което носи, и силата си да убеждава и променя грешниците, да утешава и назидава вярващите по пътя към спасението5. Но единствен Божият Дух, свидетелстващ чрез Писанието в сърцето на човека, е способен напълно да ни убеди, че то действително е Божие Слово6.

1 Ос. 8:12; I Кор. 2:6,7,13; Пс. 119:18,129 / 2 Пс. 12:6; 119:140 / 3 Деян. 10:43; 26:22 / 4 Римл. 3:19,27 / 5 Деян. 18:28; Евр. 4:12; Яков 1:18; Пс. 19:7-9; Римл. 15:4; Деян. 20:32 / 6 Йоан 16:13-14; I Йоан 2:20,27; Йоан 20:31

5 Въпрос: Какво е основното, на което ни учи Библията?

Отговор: Библията ни учи преди всичко в какво човек трябва да вярва по отношение на Бога и какво Бог изисква от човека1.

1 II Тим. 1:13

6 Въпрос: Какво ни разкрива Библията за Бога?

Отговор: Библията ни разкрива какво представлява Бог1, кои са личностите в Триединството2, какви са Неговите декрети3 и как се изпълняват те4.

1 Евр. 11:6 / 2 I Йоан 5:17 / 3 Деян. 15:14-15,18 / 4 Деян. 4:27-28

7 Въпрос: Какво е Бог?

Отговор: Бог е Дух1, безграничен в Своето същество2, слава3, благословеност4 и съвършенство5; вседостатъчен6, вечен7, неизменим8, неразгадаем9, присъстващ навсякъде10, всемогъщ11, всезнаещ12, премъдър13, пресвят14, най-справедлив15, най-милостив и благодатно щедър, дълготърпелив и изобилстващ с доброта и истина16.

1 Йоан 4:24 / 2 Изх. 3:14; Йов 11:7-9 / 3 Деян. 7:2 / 4 I Тим. 6:15 / 5 Мат. 5:48 / 6 Бит. 17:1 / 7 Пс. 90:2 / 8 Мал. 3:6; Яков 1:17 / 9 III Цар. 8:27 / 10 Пс. 139:1-13 / 11 Откр. 4:8 / 12 Евр. 4:13; Пс. 147:5 / 13 Римл. 16:27 / 14 Ис. 6:3; Откр. 15:4 / 15 Втор. 32:4 / 16 Изх. 34:6

8 Въпрос: Има ли повече от един Бог?

Отговор: Съществува само един – живият и истинският Бог1.

1 Втор. 6:4; I Кор. 8:6; Йер. 10:10

9 Въпрос: Колко Личности са в Триединството?

Отговор: В Триединството са три Личности – Отец, Син и Свят Дух. Трите са един, истински, вечен Бог; еднакви по Своята същност, равни по сила и слава, макар че се разграничават по личностните Си особености1.

1 I Йоан 5:7 ; Мат. 3:16-17; 28:19; II Кор. 13:14; Йоан 10:30

10 Въпрос: Какво е характерно за трите Личности в Триединството?

Отговор: Характерно за Отец е, че дава единородство на Сина1; за Сина – че е единороден от Отца2, за Святия Дух – че произлиза от Отца и Сина, през цялата вечност3.

1 Евр. 1:5-6,8 / 2 Йоан 1:14,18 / 3 Йоан 15:26; Гал. 4:6

11 Въпрос: По какво разбираме, че Синът и Святият Дух са Бог, равни с Отеца?

Отговор: Писанието разкрива, че Синът и Святият Дух са Бог, равни с Отца – като им приписва такива имена1, атрибути2, дела3 и такова поклонение пред тях4, каквито са присъщи само на Бог.

1 Ис. 6:3,5,8; срв. Йоан 12:41 и Деян. 28:25; I Йоан 5:20; Деян. 5:3-4 / 2 Йоан 1:1; Ис. 9:6; Йоан 2:24-25; I Кор. 2:10-11 / 3 Кол. 1:16; Бит. 1:2 / 4 Мат. 28:19

12 Въпрос: Какво представляват Божиите декрети?

Отговор: Божиите декрети са мъдри, суверенни и святи решения на Неговата воля1, чрез които през цялата вечност, за Своя собствена слава, Той неотменно е предопределил всичко, което ще се случи във времето2, особено относно ангелите и хората.

1 Еф. 1:11; Римл. 11:33; 9:14-15,18 / 2 Еф. 1:4,11; Римл. 9:22-23; Пс. 33:11

13 Въпрос: Какво по-специално е постановил Бог в декрет относно ангелите и хората?

Отговор: Чрез вечен и неотменим декрет, воден от Своята любов, за възхвала на славната Си благодат, която се разкрива в определеното време, Бог е избрал някои ангели за слава1; и в Христос е избрал някои хора за вечен живот, както и средствата за постигането му2. Също така, в съгласие със суверенната Си сила и с необятния замисъл на Своята воля (чрез която Той дарява или оттегля благосклонността Си както Му е угодно), Бог е отминал останалите хора и ги е предназначил на опозорение и гняв заради греховете им – за възхвала на славното Си правосъдие3.

1 I Тим. 5:21 / 2 Еф. 1:4-6; II Сол. 2:13-14 / 3 Римл. 9:17-18,21-22; Мат. 11:25-26; II Тим. 2:20; Юда 1:4; I Петър 2:8

14 Въпрос: Как Бог изпълнява Своите декрети?

Отговор: Бог изпълнява Своите декрети чрез сътворението и провидението, съгласно безгрешното Си предузнание и суверенното и неотменимо решение на Своята воля1.

1 Еф. 1:11

15 Въпрос: Какво представлява сътворението?

Отговор: Сътворението е онова Божие дело, при което в самото начало, посредством Своето мощно слово, Бог е направил от нищо света и всичко в него. Сътворил го е за Себе Си, в продължение на шест дни, и всичко, създадено от Него, е много добро1.

1 Бит. 1 гл.; Евр. 11:3; Пр. 16:4

16 Въпрос: Как Бог сътворява ангелите?

Отговор: Бог сътворява всички ангели1 като духове2 – безсмъртни3, святи4, с превъзходно знание5 и могъща сила6, за да изпълняват Неговите заповеди и да прославят името Му7; но все пак – и с възможността да се променят8.

1 Кол. 1:16 / 2 Пс. 104:4 / 3 Мат. 22:30 / 4 Мат. 25:31 / 5 II Цар. 14:17; Мат. 24:36 / 6 II Сол. 1:7 / 7 Пс. 103:20-21 / 8 II Петър 2:4

17 Въпрос: Как Бог сътворява човека?

Отговор: След като създава всички други творения, Бог сътворява и човека – мъж и жена1. Формира тялото на мъжа от пръстта на земята2, а жената – от реброто на мъжа3, и им вдъхва жива, разумна и безсмъртна душа4. Бог ги сътворява по Своя образ5 – в знание6, праведност и святост7; дава им Своя Закон, написан в сърцата им8, както и сила да го изпълняват9, а също и власт над другите творения10; но и с възможност да изпаднат грях11.

1 Бит. 1:27 / 2 Бит. 2:7 / 3 Бит. 2:22 / 4 Бит. 2:7; срв. с Йов 35:11; Екл. 12:7; Мат. 10:28; Лука 23:43 / 5 Бит. 1:27 / 6 Кол. 3:10 / 7 Еф. 4:24 / 8 Римл. 2:14-15 / 9 Екл. 7:29 / 10 Бит. 1:28 / 11 Бит. 3:6; Екл. 7:29

18 Въпрос: В какво се състои Божието провидение?

Отговор: Действията на Божието провидение се изразяват в Неговото пресвято1, премъдро2 и могъщо предпазване3 и господство4 над всичките Му творения; в направляването им и всички техни действия5, за Негова собствена слава6.

1 Пс. 145:17 / 2 Пс. 104:24; Ис. 28:29 / 3 Евр. 1:3 / 4 Пс. 103:19 / 5 Мат. 10:29-31; Бит. 45:7 / 6 Римл. 11:36; Ис. 63:14.

19 Въпрос: В какво се състои Божието провидение спрямо ангелите?

Отговор: Чрез Своето провидение Бог допусна някои от ангелите умишлено и невъзвратимо да изпаднат в грях и осъждение1, като контролира и направлява този процес, както и всичките им грехове, с цел Своята собствена прослава2. Останалите ангели Той утвърди в святост и щастие3, като ги употребява4 според волята Си, за разпоредители на Своята мощ, милост и правосъдие5.

1 Юда 1:6; II Петър 2:4; Евр. 2:16; Йоан 8:44 / 2 Йов 1:12; Мат. 8:31 / 3 I Тим. 5:21; Марк 8:38; Евр. 12:22 / 4 Пс. 104:4 / 5 IV Цар. 19:35; Евр. 1:14

20 Въпрос: В какво се състои Божието провидение спрямо човека в състоянието, в което той бе създаден?

Отговор: Божието провидение спрямо човека в състоянието, в което той бе създаден, се изразява в неговото поставяне в райската градина и в служението да се грижи за нея, в даряването му със свобода да яде от плодовете на земята1, в поставянето на творенията под негова власт2, във въвеждането на брака в негова помощ3, в допускането му до общение с Бога4, в установяването на ден за почивка5, в сключването с него на завет на живот, при условие, че той отвръща с лично, съвършено и постоянно послушание6, за което бе залог дървото на живота7; както и в забраната за човека да яде от дървото за познаване на доброто и злото, скрепена със смъртна заплаха8.

1 Бит. 2:8,15-16 / 2 Бит. 1:28 / 3 Бит. 2:18 / 4 Бит. 1:26-29; 3:8 / 5 Бит. 2:3 / 6 Гал. 3:12; Римл. 10:5 / 7 Бит. 2:9 / 8 Бит. 2:17

21 Въпрос: Устоя ли човекът в състоянието, в което Бог първоначално го създаде?

Отговор: Нашите първи родители, на които бе дадена свобода да проявяват собствената си воля, посредством изкушението на Сатана престъпиха Божията заповед като ядоха от забранения плод и по този начин промениха състоянието на невинност, в което бяха създадени1.

1 Бит. 3:6-8,13; Екл. 7:29; II Кор. 11:3

22 Въпрос: Изпада ли целият човешки род в това първо прегрешение?

Отговор: Тъй като заветът, сключен с Адам като представител на човешкия род, не се отнася само за него, а и за потомството му, всички хора, произхождащи от него чрез естествено раждане1, съгрешиха в него и изпаднаха заедно с него в онова първо прегрешение2.

1 Деян. 17:26 / 2 Бит. 2:16-17; Римл. 5:12-20; I Кор. 15:21-22

23 Въпрос: До какво състояние довежда човека грехопадението?

Отговор: Грехопадението довежда човека до състояние на грях и злочестие1.

1 Римл. 5:12; 3:23

24 Въпрос: Какво представлява грехът?

Отговор: Грях е всяко неподчинение или престъпване на който и да било Божи закон, даден като ръководно правило за разумните създания1.

1 I Йоан 3:4; Гал. 3:10,12

25 Въпрос: В какво се състои греховността на състоянието, в което изпадна човекът?

Отговор: Греховността на състоянието, в което изпадна човекът, се състои във вината за първия грях на Адам1, в липсата на онази праведност, в която той бе създаден, и в покварата на човешкото естество. Поради всичко това той изобщо не желае, не е способен и се противопоставя на каквото и да било духовно добро и е напълно склонен към всяко зло, и то постоянно2. Общоприето е това състояние да се нарича първороден грях – от него произтичат всички действителни грехове3.

1 Римл. 5:12,19 / 2 Римл. 3:10-19; Еф. 2:1-3; Римл. 5:6; 8:7-8; Бит. 6:5 / 3 Яков 1:14-15; Мат. 15:19

26 Въпрос: Как първородният грях се предаде от първите ни родители на тяхното потомство?

Отговор: Първородният грях се предаде от първите ни родители на тяхното потомство чрез естественото раждане по плът. Така всички, които произхождат от тях по този начин, са заченати и родени в грях1.

1 Пс. 51:5; Йов 14:4; 15:14; Йоан 3:6

27 Въпрос: Какви злочестия донесе грехопадението на човешкия род?

Отговор: Грехопадението доведе човешкия род до загуба на общението с Бога1, то предизвика неодобрението и проклятието на Бога. Така ние по природа сме чеда на гнева2, роби на Сатана3 и справедливо сме подложени на всяко наказание в този и в идния свят4.

1 Бит. 3:8,10,24 / 2 Еф. 2:2-3 / 3 II Тим. 2:26 / 4 Бит. 2:17; Плач Йер. 3:39; Римл. 6:23; Мат. 25:41,46; Юда 1:7

28 Въпрос: Какви са наказанията за греха в този свят?

Отговор: Наказанията за греха в този свят са или вътрешни – помрачен разум1, развратен ум2, силна заблуда3, закоравяване на сърцето4, угризения на съвестта5, срамни страсти6; или външни – Божие проклятие над творенията заради нас7, както и всякакви други злини, които се стоварват върху тялото ни, името, имота, взаимоотношенията и професията ни8, наред със самата смърт9.

1 Еф. 4:18 / 2 Римл. 1:28 / 3 II Сол. 2:11 / 4 Римл. 2:5 / 5 Ис. 33:14; Бит. 4:13; Мат. 27:4 / 6 Римл. 1:26 / 7 Бит. 3:17 / 8 Втор. 28:15-18 / 9 Римл. 6:21,23

29 Въпрос: Какви са наказанията за греха в идния свят?

Отговор: Наказанията за греха в идния свят са вечно отделяне от носещото утеха присъствие на Бога и най-мъчителни изтезания на душата и тялото в огъня на ада, които продължават без прекъсване, завинаги.1

1 II Сол. 1:9; Марк 9:43-44,46,48; Лука 16:24

30 Въпрос: Оставя ли Бог целия човешки род да загине в състоянието на грях и злочестия?

Отговор: Бог не оставя целия човешки род да загине в състоянието на грях и злочестия1, в което хората изпаднаха, нарушавайки първия Завет, наричан най-общо Завет на дела2. Воден от Своята любов и милост, Бог избавя избраните от Него от това състояние и ги довежда до спасение чрез вторият Завет, наричан най-общо Завет на благодат3.

1 I Сол. 5:9 / 2 Гал. 3:10,12 / 3 Тит 3:4-7; Гал. 3:21; Римл. 3:20,8-9

31 Въпрос: С кого е сключен Заветът на благодат?

Отговор: Заветът на благодат е сключен с Христос като втория Адам и чрез Него – с всички избрани като Негово потомство1.

1 Гал. 3:16; Римл. 5:15-21; Ис. 53:10-11

32 Въпрос: Как се изявява Божията благодат във втория Завет?

Отговор: Във втория Завет Божията благодат се изразява в това, че Бог безвъзмездно предоставя и предлага на грешниците Посредник1, както и живот и спасение чрез Него2. Изисквайки вяра като условие да ги направи участници в Него3, Бог обещава и изпраща Святия Си Дух4 на всички избрани от Него, за да изработи у тях тази вяра5, наред с всички други спасително-благодатни дарове6, и да им даде способност за всяко свято послушание7 – като свидетелство за истинността на тяхната вяра8 и благодарността им към Бога9 и като начинът, посочен от Него за тяхното спасение10.

1 Бит. 3:15; Ис. 42:6; Йоан 6:27 / 2 I Йоан 5:11-12 / 3 Йоан 3:16; 1:12 / 4 Пр. 1:23 / 5 II Кор. 4:13 / 6 Гал. 5:22-23 / 7 Йез. 36:27 / 8 Яков 2:18,22 / 9 II Кор. 5:14-15 / 10 Еф. 2:18

33 Въпрос: Винаги ли заветът на благодат е бил осъществяван по един и същ начин?

Отговор: Заветът на благодат не е бил осъществяван винаги по един и същ начин – бил е изпълняван различно в Старозаветния и Новозаветния период1.

1 II Кор. 3:6-7,21-22

34 Въпрос: Как Заветът на благодат е бил осъществяван в Старозаветния период?

Отговор: В Старозаветния период Заветът на благодат е бил осъществяван чрез обещания1, пророчества2, жертвоприношения3, обрязване4, чрез Пасхата5 и други преобрази и наредби; като всяко от тях е прототип на идващия Христос. За онова време те са били достатъчни за изграждането у избраните на вяра в обещания Месия6, чрез Когото тогава те са получавали пълно опрощение на греховете си и вечно спасение7.

1 Римл. 15:8 / 2 Деян. 3:20-24 / 3 Евр. 10:1 / 4 Римл. 4:11 / 5 I Кор. 5:7 / 6 Евр. 8,9,10,11,13 гл. / 7 Гал. 3:7-9,14

35 Въпрос: Как Заветът на благодат се осъществява в Новозаветния период?

Отговор: В Новозаветния период, когато Христос, същността на Завета, е изявен, същият Завет на благодат се осъществява и трябва да продължава да се осъществява чрез проповядване на Словото1 и чрез отслужване на тайнствата водно Кръщение2 и Господна вечеря3, в които благодатта и спасението се разкриват по-пълно, с повече доказателства и по-ефективно пред всички народи4.

1 Марк 16:15 / 2 Мат. 28:19-20 / 3 I Кор. 11:23-25 / 4 II Кор. 3:6-9; Евр. 8:6,10-11; Мат. 28:19

36 Въпрос: Кой е Посредникът на Завета на благодат?

Отговор: Единственият Посредник на Завета на благодат е Господ Исус Христос1, Който, като вечен Син на Бога, единосъщен и равен с Отца2, когато настъпи определеното време, стана човек3 е и продължава да бъде Бог и човек, да притежава две напълно различни естества, но свързани в една Личност, завинаги4.

1 I Тим. 2:5 / 2 Йоан 1:1,14; 10:30; Фил. 2:6 / 3 Гал. 4:4 / 4 Лука 1:35; Римл. 9:5; Кол. 2:9; Евр. 7:24-25

37 Въпрос: Как Христос, Божият Син, стана човек?

Отговор: Христос, Божият Син, стана човек, като прие истинско тяло и разумна душа1 – Той бе заченат чрез силата на Святия Дух в утробата на девицата Мария, от нейното естество и бе роден от нея2, но без грях3.

1 Йоан 1:14; Мат. 26:38 / 2 Лука 1:27,31,35,42; Гал. 4:4 / 3 Евр. 4:15; 7:26

38 Въпрос: Защо бе необходимо Посредникът да бъде Бог?

Отговор: Необходимо бе Посредникът да бъде Бог, за да може да подкрепи и предпази човешкото естество да не попадне под ударите на безграничния Божи гняв и да не рухне пред силата на смъртта1; за да се придаде стойност и ефективност на Неговите страдания, на послушанието и ходатайството Му2; също така, за да може Той да удовлетвори Божието правосъдие3, да осигури благосклонността Му4, да откупи избрани хора5 и да им даде Духа Си6, да победи всичките им врагове7 и да ги доведе до вечно спасение8.

1 Деян. 2:24-25; Римл. 1:4; 4:25; Евр. 9:14 / 2 Деян. 20:28; Евр. 9:14; 7:25-28 / 3 Римл. 3:24-26 / 4 Еф. 1:6; Мат. 3:17 / 5 Тит 2:13-14 / 6 Гал. 4:6 / 7 Лука 1:68-69,71,74 / 8 Евр. 5:8-9; 9:11-15

39 Въпрос: Защо бе необходимо Посредникът да бъде човек?

Отговор: Необходимо бе Посредникът да бъде човек, за да издигне нашето естество1, да ни покаже послушание пред Закона2, да понесе страдания и да ходатайства за нас в нашето естество3, сам да изпита немощите ни4; така че да можем да получим осиновение5, утешение и достъп да пристъпваме с дързост към престола на благодатта6.

1 Евр. 2:16 / 2 Гал. 4:4 / 3 Евр. 2:14; 7:24-25 / 4 Евр. 4:15 / 5 Гал. 4:5 / 6 Евр. 4:16

40 Въпрос: Защо бе необходимо Посредникът да бъде Бог и човек, в една личност?

Отговор: Необходимо бе Посредникът, който трябваше да примири Бога и човека, сам да бъде Бог и човек, и то в една личност, за да може присъщите действия на всяко от тези естества да бъдат приети от Бога в наша полза1 и ние да уповаваме на тях като на действия, извършени от една цялостна личност2.

1 Мат. 1:21,23; 3:17; Евр. 9:14 / 2 I Петър 2:6

41 Въпрос: Защо нашият Посредник бе наречен Исус?

Отговор: Нашият Посредник бе наречен Исус, защото спасява избраните от греховете им1.

1 Мат. 1:21

42 Въпрос: Защо нашият Посредник бе наречен Христос?

Отговор: Нашият Посредник бе наречен Христос, защото беше помазан със Святия Дух без ограничение1 и така бе отделен и получи всяка власт и способност2, за да изпълни служението на Пророк3, Свещеник4 и Цар на Своята Църква5, в състояние както на Своето смирение, така и в Своята прослава.

1 Йоан 3:34; Пс. 45:7 / 2 Йоан 6:27; Мат. 28:18-20 / 3 Деян. 3:21-22; Лука 4:18,21 / 4 Евр. 5:5-7; 4:14-15 / 5 Пс. 2:6; Мат. 21:5; Ис. 9:6-7; Фил. 2:8-11

43 Въпрос: Как Христос изпълнява служението на Пророк?

Отговор: Христос изпълнява служението на Пророк, като разкрива на Църквата1, през всички векове, по различни начини2, чрез Своя Дух и Словото Си3, цялостната воля на Бога4 относно всичко, необходимо за наставлението и спасението на вярващите5.

1 Йоан 1:18 / 2 Евр. 1:1-2 / 3 I Петър 1:10-12 / 4 Йоан 15:15 / 5 Деян. 20:23; Еф. 4:11-13; Йоан 20:31

44 Въпрос: Как Христос изпълнява служението на Свещеник?

Отговор: Христос изпълнява служението на Свещеник, като принася само веднъж Себе Си в жертва без недостатък на Бога1, за да постигне примирение за греховете на Своите избрани2; и като ходатайства постоянно за тях3.

1 Евр. 9:14,28 / 2 Евр. 2:17 / 3 Евр. 7:25

45 Въпрос: Как Христос изпълнява служението на Цар?

Отговор: Христос изпълнява служението на Цар, като призовава от света за Себе Си хора1 и им дава служители2, закони3 и санкции, чрез които Той явно ги управлява4; като дарява спасителна благодат на избраните от Него5, възнаграждава послушанието им6 и ги изобличава за греховете им7, предпазва ги и ги подкрепя при всичките им изкушения и страдания8, възпира и побеждава всичките им врагове9, и с могъщество Си постановява всичко за Своя собствена слава10 и тяхно добро11; а също и като въздава възмездие над останалите, които не познават Бога и не се покоряват на благовестието12.

1 Деян. 15:14-16; Ис. 55:4-5; Бит. 49:10; Пс. 110:3 / 2 Еф. 4:11-12; I Кор. 12:28 / 3 Ис. 33:22 / 4 Мат. 18:17-18; I Кор. 5:4-5 / 5 Деян. 5:31 / 6 Откр. 22:12; 2:10 / 7 Откр. 3:19 / 8 Ис. 63:9 / 9 I Кор. 15:25; Пс. 110:1-7 / 10 Римл. 14:10-11 / 11 Римл. 8:28 / 12 II Сол. 1:8-9; Пс. 2:8-9

46 Въпрос: В какво се състои Христовото смирение?

Отговор: Христовото смирение се състои в принизеното положение, което Той прие като заради нас се отказа от Своята слава и прие образа на слуга – в зачеването и раждането Си, в живота, смъртта и след смъртта Си, до Своето възкресение1.

1 Фил. 2:6-8; Лука 1:31; II Кор. 8:9; Деян. 2:24

47 Въпрос: Как се смири Христос в Своето зачеване и раждане?

Отговор: Христос се смири в Своето зачеване и раждане в това, че макар през цялата вечност да е Божия Син седящ отдясно на Отца, Той благоволи когато се изпълни определеното време, да стане Човешки Син, роден от жена в принизено положение; също и в различни други, много по-големи от обичайните унижения1.

1 Йоан 1:14,18; Гал. 4:4; Лука 2:7

48 Въпрос: Как се смири Христос в Своя живот?

Отговор: В Своя живот Христос се смири, като се подчини на Закона1 и го изпълни съвършено2; и като понесе поруганията на света3, изкушенията на Сатана4 и немощите на плътта – неща сполетели Го както като част от човешкия род, така и конкретно съпътстващи Неговото принизено положение5.

1 Гал. 4:4 / 2 Мат. 5:17; Римл. 5:19 / 3 Пс. 22:6; Евр. 12:2-3 / 4 Мат. 4:1-12; Лука 4:13 / 5 Евр. 2:17-18; 4:15; Ис. 52:13-14

49 Въпрос: Как се смири Христос в Своята смърт?

Отговор: Освен в това, че бе предаден от Юда1, изоставен от учениците Си2, презрян и отхвърлен от света3, осъден от Пилат и измъчван от преследвачите Си4; освен също като влезе в стълкновение с ужасите на смъртта и силите на мрака, като изпита и понесе тежестта на Божия гняв5, Христос се смири в Своята смърт като принесе живота Си в жертва за греха6 претърпявайки мъчителната, срамна и прокълната смърт на кръста7.

1 Мат. 27:4 / 2 Мат. 26:56 / 3 Ис. 53:2-3 / 4 Мат. 27:26-50; Йоан 29:34 / 5 Лука 22:44; Мат. 27:46 / 6 Ис. 53:10 / 7 Фил. 2:8; Евр. 12:2; Гал. 3:13

50 Въпрос: В какво се състои смирението на Христос след Неговата смърт?

Отговор: Смирението на Христос след Неговата смърт се състои в това, че бе погребан1 и остана в състоянието на мъртвец и под властта на смъртта до третия ден2. Това по друг начин е изразено с думите “слезе в ада” [в Апостолското верую / б. пр.].

1 I Кор. 15:3-4 / 2 Пс. 16:10; Деян. 2:24-27,31; Римл.6:9; Мат. 12:40

51 Въпрос: В какво се състои Христовата прослава?

Отговор: Христовата прослава се състои в Неговото възкресение1 и възнесение2, в това че седна отдясно на Отца3, както и в повторното Му идване, за да съди света4.

1 I Кор. 15:4 / 2 Марк 16:19 / 3 Еф. 1:20 / 4 Деян. 1:11; 17:31

52 Въпрос: Как бе прославен Христос в Неговото възкресение?

Отговор: Христос бе прославен в Неговото възкресение в това, че без да види изтление в смъртта (за която не бе възможно да Го задържи1) със същото тяло, с което бе страдал и с присъщите му основни особености2 (но безсмъртно и лишено от обичайните немощи, характерни за този живот) и в действително единение с душата Си3, Той възкръсна от мъртвите на третия ден посредством Своята собствена сила4 и изяви Себе Си като Божия Син5 – удовлетвори Божественото правосъдие6, унищожи смъртта и онзи, който има власт над нея7, и е пълновластен Господар над живите и мъртвите8. Всичко това Той извърши като представител на човешкия род9 и Глава на Своята Църква10, за нашето оправдание11, за съживяването ни в благодатта12, за да ни подкрепя срещу враговете ни13 и да ни увери, че ще възкръснем от мъртвите в последния ден14.

1 Деян. 2:24,27 / 2 Лука 24:39 / 3 Римл. 6:9; Откр. 1:18 / 4 Йоан 10:18 / 5 Римл. 1:4 / 6 Римл. 8:34 / 7 Евр. 2:14 / 8 Римл. 14:9 / 9 I Кор. 15:21-22 / 10 Еф. 1:20-23; Кол. 1:18 / 11 Римл. 4:25 / 12 Еф. 2:1,5-6; Кол. 2:12 / 13 I Кор. 15:25-27 / 14 I Кор. 15:20

53 Въпрос: Как бе прославен Христос в Неговото възнесение?

Отговор: Като след възкресението Си като често се явяваше и разговаряше с Апостолите по въпроси свързани с Божието царство1, и като им поръча да проповядват благовестието на всички народи2 – четиридесет дни след възкресението Си, в човешко естество и като Глава на вярващите в Него3, победил враговете4, Христос бе прославен като Той видимо се възнесе в най-висшето небе, за да получи дарове за хората5, да насочи обичта ни натам6 и да подготви място за нас7, там където е и самият Той, и където ще остане до повторното Си идване в края на света8.

1 Деян. 1:2-3 / 2 Мат. 28:19-20 / 3 Евр. 6:20 / 4 Еф. 4:8 / 5 Деян. 1:9-11; Еф. 4:10; Пс. 68:18 / 6 Кол. 3:1-2 / 7 Йоан 14:3 / 8 Деян. 3:21

54 Въпрос: Как бе прославен Христос, когато седна отдясно на Отца?

Отговор: Христос бе прославен, когато седна отдясно на Отца в това, че като Богочовек Той бе въздигнат до най-висшето благоволение на Бог Отец1, с цялата пълнота от радост2, слава3 и власт над всяко нещо на небето и земята4. Така прославен Той събира и защитава Църквата Си и подчинява враговете на вярващите, отрежда за хората и за Своите служители дарове и благодат5 и ходатайства за тях6.

1 Фил. 2:9 / 2 Деян. 2:28; Пс. 16:11 / 3 Йоан 17:5 / 4 Еф. 1:22; I Петър 3:22 / 5 Еф. 4:10-12; Пс. 110:1 / 6 Римл. 8:34

55 Въпрос: Как Христос ходатайства за нас?

Отговор: Христос ходатайства за нас, като се явява постоянно в нашето естество пред Отца в небесата1 и заради заслугите на Своето послушание и жертва на земята2, заявява волята Си по отношение на всички вярващи3; и като отговаря на всяко обвинение срещу тях4, въпреки всекидневните им падения постига мир за съвестта им5 и достъп да пристъпват с дързост до престола на благодатта6, където да бъдат приемани – те самите7 и тяхното служение8.

1 Евр. 9:12,24 / 2 Евр. 1:3 / 3 Йоан 3:16; 17:9,20,24 / 4 Римл. 8:33-34 / 5 Римл. 5:1-2; I Йоан 2:1-2 / 6 Евр. 4:16 / 7 Еф. 1:6 / 8 I Петър 2:5

56 Въпрос: Как ще бъде прославен Христос при повторното Му идване да съди света?

Отговор: При повторното Му идване да съди света Христос ще бъде прославен в това, че Той, несправедливо обвинен и осъден от нечестиви хора1, ще се завърне в последния ден с велика мощ2, изявявайки напълно Своята слава и славата на Своя Отец, с всичките Си святи ангели3, с вик и глас на архангел и тръбен звук4, за да съди света справедливо5.

1 Деян.3:14-15 / 2 Мат.24:30 / 3 Лука 9:26; Мат.25:31 / 4 I Сол.4:16 / 5 Деян. 17:31

57 Въпрос: Какво извоюва Христос за нас чрез Своето посредничество?

Отговор: Чрез Своето посредничество Христос извоюва за нас изкупление1, както и всички други дарове на Завета на благодат2.

1 Евр. 9:12 / 2 II Кор. 1:20

58 Въпрос: Как ние ставаме съпричастни към даровете, извоювани от Христос?

Отговор: Ние ставаме съпричастни към даровете, извоювани от Христос, когато те се приложат към нас1. Това действие се извършва преди всичко от Бог Святи Дух2.

1 Йоан 1:11-12 / 2 Тит 3:5-6

59 Въпрос: Кои стават участници в Христовото изкупление?

Отговор: Христовото изкупление се прилага неотменно и се получава от всички, за които Христос го е извоювал1. На тях в определеното време, чрез Святия Дух, се дава способност да вярват в Христос, съгласно благовестието2.

1 Еф. 1:13-14; Йоан 6:37,39; 10:15-16 / 2 Еф. 2:8; II Кор. 4:13

60 Въпрос: Могат ли онези, които никога не са чували благовестието, така че нито познават Исус Христос, нито вярват в Него, да бъдат спасени, ако живеят в съответствие с прозрението, идващо от природата?

Отговор: Онези, които никога не са чували благовестието1, не познават Исус Христос2 и не вярват в Него, не могат да бъдат спасени3, колкото и да се стараят да градят своя живот в съответствие с прозрението, идващо от природата4, или със законите на религията, която изповядват5. Не съществува спасение в  друг освен единствено в Христос6, а Той е Спасител само на Своето тяло – Църквата7.

1 Римл. 10:14 / 2 II Сол. 1:8-9; Еф. 2:12; Йоан 1:10-12 / 3 Йоан 8:24; Марк 16:16 / 4 I Кор. 1:20-24 / 5 Йоан 4:22; Римл. 9:31-32; Фил. 3:4-9 / 6 Деян. 4:12 / 7 Еф. 5:23

61 Въпрос: Всички ли, които чуят благовестието и живеят в Църквата, са спасени?

Отговор: Не всички, които чуят благовестието и живеят във видимата Църква, са спасени – спасени са само истинските членове на невидимата Църква1.

1 Йоан 12:38-40; Римл. 9:6; Мат. 22:14; 7:21; Римл. 11:7

62 Въпрос: Какво представлява видимата Църква?

Отговор: Видимата Църква е общност, съставена от всички хора, от всички времена, навсякъде по света, които изповядват истинската вяра1, както и от техните деца2.

1 I Кор. 1:2; 12:13; Римл. 15:9-12; Откр. 7:9; Пс. 2:8; 22:27-31; 45:17; Мат. 28:19-20; Ис. 59:21 / 2 I Кор. 7:14; Деян. 2:39; Римл. 11:16; Бит. 17:7

63 Въпрос: Какви са особените предимства на видимата Църква?

Отговор: Видимата Църква има предимството да се ползва с Божиите специални грижи и да бъде управлявана от Бога1; да бъде защитавана и пазена през всички векове, независимо от противодействието на враговете 2; да се радва на общението на светиите, на обикновените средства за спасение3 и на благодатните дарове, които Христос предлага в благовестието на всички нейни членове – като свидетелство, че който повярва в Него, ще бъде спасен4, без да се изключва нито един от идващите при Него5.

1 Ис. 9:5-6; I Тим. 4:10 / 2 Пс. 115:1-2,9 (виж целия Псалом); Ис. 31:4-5; Зах. 12:2-4,8-9 / 3 Деян. 2:39,42 / 4 Пс. 147:19-20; Римл. 9:4; Еф. 4:11-12; Марк 16:15-16 / 5 Йоан 6:37

64 Въпрос: Какво представлява невидимата Църква?

Отговор: Невидимата Църква се състои от всички избрани, които са били, са или ще бъдат обединени в едно под водителството на Главата, Христос1.

1 Еф. 1:10,22-23; Йоан 10:16; 11:52

65 Въпрос: На какви по особени предимства се радват членовете на невидимата Църква чрез Христос?

Отговор: Чрез Христос членовете на невидимата Църква се радват на единение и общение с Него в благодат и слава1.

1 Йоан 17:21; Еф. 2:5-6; Йоан 17:24

66 Въпрос: Какво представлява единението с Христос, в което се намират избраните?

Отговор: Единението на избраните с Христос е действие на Божията благодат1, чрез което те духовно и тайнствено, но също така действително и неразделно се свързват с Христос като техен Глава и Съпруг2, което се осъществява при тяхното ефективно призоваване3.

1 Еф. 1:22; 2:6-7 / 2 I Кор. 6:17; Йоан 10:28; Еф. 5:23,30 / 3 I Петър 5:10; I Кор. 1:9

67 Въпрос: Какво представлява ефективното призоваване?

Отговор: Ефективното призоваване е действие на Божията всемогъща сила и благодат1 (произтичащо от Неговата безвъзмездна и особена любов към избраните от Него и неподтиквана от каквото и да било у самите тях2), чрез която Той, в определеното от Него време, ги приканва и привлича към Исус Христос чрез Своето Слово и Дух3. Той спасително просветлява техните умове4, обновява и могъщо предопределя волята им5, така че (макар и сами по себе си да са мъртви в греха) да пожелаят и да бъдат способни свободно да се отзоват на призоваването Му, да приемат и се възползват от благодатта, която им се предлага и предоставя по този начин6.

1 Йоан 5:25; Еф. 1:18-20; II Тим. 1:8-9 / 2 Тит 3:4-5; Еф. 2:4-5,7-9; Римл. 9:11 / 3 II Кор. 5:20; 6:1-2; Йоан 6:44; II Сол. 2:13-14 / 4 Деян. 26:18; I Кор. 2:10,12 / 5 Йез. 11:19; 36:26-27; Йоан 6:45 / 6 Еф.2:5; Фил.2:13; Втор.30:6

68 Въпрос: Единствено избраните ли са ефективно призовани?

Отговор: Всички избрани, и единствено те, са ефективно призовани1. Други могат да бъдат и често са външно призовавани чрез служението на Словото2 и изпитват някои от общите действия на Духа3, но тъй като съзнателно пренебрегват и презират предлаганата им благодат, справедливо изоставени на своето неверие, те никога не отиват наистина при Исус Христос.4

1 Деян. 13:48 / 2 Мат. 22:14 / 3 Мат. 7:22; 13:20-21; Евр. 6:4-6 / 4 Йоан 12:38-40; Деян. 28:25-27; Йоан 6:64-65; Пс. 81:11-12

69 Въпрос: Какво представлява общението в благодатта, което членовете на невидимата Църква имат с Христос?

Отговор: Общението в благодатта, което членовете на невидимата Църква имат с Христос благодарение на Неговото посредничество, се изразява в тяхното оправдание1, осиновение2, освещение, както и във всяко друго нещо, в този живот. То изявява тяхното единение с Него3.

1 Римл. 8:30 / 2 Еф. 1:5 / 3 I Кор. 1:30

70 Въпрос: Какво представлява оправданието?

Отговор: Оправданието е акт на Божията безвъзмездна благодат към грешниците1, при който Бог опрощава всичките им грехове, приема и смята личността им за праведна пред Него2. Оправданието не е заради нещо, станало в самите тях или извършено от тях3, а единствено заради Христовото съвършено послушание и пълно умилостивение, което Бог им вменява4 и което те могат да получат само чрез вяра5.

1 Римл. 3:22,24-25; 4:5 / 2 II Кор. 5:19,21; Римл. 3:22,24-25,27-28 / 3 Тит 3:5,7; Еф. 1:7 / 4 Римл. 5:17-19; 4:6-8 / 5 Деян. 10:43; Гал. 2:16; Фил.3:9

71 Въпрос: В какъв смисъл оправданието е акт на Божията безвъзмездна благодат?

Отговор: Понеже Христос чрез Своето послушание и смърт постигна най-точно, реално и цялостно удовлетворяване на Божието правосъдие в полза на онези, които са оправдани1; и защото Бог приема това удовлетворяване да бъде извършено чрез Поръчител, което би могъл да изисква от самите нас, а сам осигури Поръчителят – Своя единороден Син2, вменявайки Неговата праведност за наша3; и защото за оправдаването ни не изисква от нас нищо друго освен вяра4, която също е дар от Него5, то оправданието за нас е по безвъзмездна благодат6.

1 Римл. 5:8-10,19 / 2 I Тим. 2:5-6; Евр. 10:10; Мат. 20:28; Дан. 9:24,26; Ис. 53:4-6,10-12; Евр. 7:22; Римл. 8:32; I Петър 1:18-19 / 3 II Кор. 5:21 / 4 Римл. 3:24-25 / 5 Еф. 2:8 / 6 Еф. 1:17

72 Въпрос: Какво представлява оправдаващата вяра?

Отговор: Оправдаващата вяра е спасителна благодат1, изработена в сърцето на грешника от Божия Дух2 и Слово3, които го убеждават в неговата греховност и злочестие и в неспособността му, неговата и на всички други създания, сам да се възстанови от това пагубно състояние4. Така грешникът не само се съгласява, че обещаното в благовестието е истина5, но приема и започва да уповава на Христос и на Неговата праведност изявени там, за прощението на греховете си6 и за своето приемане и зачитане за праведен в очите на Бога, за спасение7.

1 Eвр. 10:39 / 2 II Кор.4:13; Еф. 1:17-19 / 3Римл. 10:14-17 / 4Деян.2:37; 16:30; Йоан 16:8-9; Римл. 6:6; Еф. 2:1; Деян. 4:12 / 5 Еф. 1:13 / 6 Йоан 1:12; Деян. 16:31; 10:43 / 7 Фил. 3:9; Деян. 15:11

73 Въпрос: Как вярата оправдава грешника пред Бога?

Отговор: Вярата оправдава грешника пред Бога не заради другите благодатни дарове, които винаги я съпътстват, нито заради добрите дела, които са неин плод1. Благодатта на вярата или всяко друго действие, произтичащо от нея, не се вменяват на грешника за негово оправдание2 – вярата е само средство, чрез което той приема и следва в живота си Христос и Неговата праведност3.

1 Гал. 3:11; Римл. 3:28 / 2 Римл. 4:5; 10:10 / 3 Йоан 1:12; Фил. 3:9; Гал. 1:16

74 Въпрос: Какво представлява осиновението?

Отговор: Осиновението е акт на безвъзмездната Божия благодат1, при който, в и заради единородния Му Син Исус Христос2, всички оправдани са приети като Негови деца3 и са наречени с Неговото име4, дава им се Духът на Сина Му5 и под бащинските грижи и милост6 на Бога, те получават достъп до всички свободи и предимства на Божиите синове, стават наследници на всички обещания и сънаследници с Христос в слава7.

1 I Йоан 3:1 / 2 Еф. 1:5; Гал. 4:4-5 / 3 Йоан 1:12 / 4 II Кор. 6:18; Откр. 3:12 / 5 Гал. 4:6 / 6 Пс. 103:13; Пр. 14:26; Мат. 6:32 / 7 Евр. 6:12; Римл. 8:17

75 Въпрос: Какво представлява освещението?

Отговор: Освещението е действие на Божията благодат, чрез което избраните от Бога преди сътворението на света с цел да бъдат святи, в определеното време, чрез могъщото въздействие на Неговия Дух1, прилагащ Христовата смърт и възкресение към тях2, биват изцяло обновени по Божия образ3. Те имат у себе си зародиша на животворното покаяние и на всички други спасително-благодатни дарове, заложени в сърцата им4; тези благодатни дарове са така съживени, умножени и укрепени5, че те все повече и повече умират за греха и възкръсват за нов живот6.

1 Еф. 1:4; I Кор. 6:11; II Сол. 2:13 / 2 Римл. 6:4-6 / 3 Еф. 4:23-24 / 4 Деян. 11:18; I Йоан 3:9 / 5 Юда 1:20; Евр. 6:11-12; Еф. 3:16-19; Кол. 1:10-11 / 6 Римл. 6:4,6,14; Гал. 5:24

76 Въпрос: Какво представлява животворното покаяние?

Отговор: Животворното покаяние е спасителна благодат1, изработена в сърцето на грешника от Божия Дух2 и Слово3, чрез които като вижда и осъзнава не само опасността4, но и гнусотата и отвращението, които предизвикват греховете му5, и като прозира Божията милост проявена чрез Христос към каещите се6, той така скърби7 за сторените грехове и толкова ги мрази8, че се отвръща от всички тях и се обръща към Бога9, решен да положи всяко усилие постоянно да Го следва във всичко с ново послушание10.

1 II Тим. 2:25 / 2 Зах. 12:10 / 3 Деян. 11:18,20-21 / 4 Йез. 18:28,30,32; Лука 15:17-18; Ос. 2:6-7 / 5 Йез. 36:31; Ис. 30:22 / 6 Йоил 2:12-13 / 7 Йер. 31:18-19 / 8 II Кор. 7:11 / 9 Деян. 26:18; Йез. 14:6; III Цар. 8:47-48 / 10 Пс. 119:6,59,128; Лука 1:66; IV Цар. 23:25

77 Въпрос: По какво се различават оправданието и освещението?

Отговор: Въпреки че освещението е неотделимо свързано с оправданието1, те все пак се различават: при оправданието Бог вменява Христовата праведност2 – при освещението Неговият Дух влива благодат и дарява способност тя да бъде прилагана3; при оправданието грехът е простен4 – при освещението грехът е покорен5; оправданието освобождава еднакво и съвършено всички вярващи в този живот от справедливия Божи гняв, така че никога да не изпадат под осъждение6 – освещението пък не е нито еднакво за всички,7 нито напълно постижимо в този живот8, но в него вярващите постепенно се усъвършенстват9.

1 I Кор. 6:11; 1:30 / 2 Римл. 4:6,8 / 3 Йез. 36:27 / 4 Римл. 3:24-25 / 5 Римл. 6:6,14 / 6 Римл. 8:33-34 / 7 I Йоан 2:12-14; Евр. 5:12-14 / 8 I Йоан 1:8,10 / 9 II Кор. 7:1; Фил. 3:12-14

78 Въпрос: Откъде произтича несъвършенството на освещението у вярващите?

Отговор: Несъвършенството на освещението у вярващите произтича от остатъците от греха, присъстващ във всяка тяхна част, и от похотите на плътта, постоянно противопоставяща се на духа. Поради това вярващите често са спъвани от изкушения, извършват много грехове1 и са възпрепятствани във всичките си духовни служения2. В резултат и най-добрите им дела са несъвършени и опорочени в Божиите очи3.

1 Римл. 7:18,23; Марк 14:66-72; Гал. 2:11-12 / 2 Евр. 12:1 / 3 Ис. 64:6; Изх. 28:38

79 Въпрос: Възможно ли е истинските вярващи, заради своите несъвършенства и многото изкушения и грехове, от които са обхванати, да отпаднат от състоянието на благодат?

Отговор: Заради неотменната Божия любов1 и Неговия декрет и Завет да им помогне да пребъдват2, заради тяхното неразрушимо единение с Христос3, заради Неговото постоянно ходатайство за тях4, и заради Духа и зародиша на Бога живеещи у тях5, истинските вярващи не е възможно нито изцяло, нито окончателно да отпаднат от състоянието на благодат6, но Божията сила ги пази чрез тяхната вяра за спасение7.

1 Йер. 31:3 / 2 II Тим. 2:19; Евр. 13:20-21; II Цар. 23:5 / 3 I Кор. 1:8-9 / 4 Евр. 7:25; Лука 22:32 / 5 I Йоан 3:9; 2:27 / 6 Йер. 32:40; Йоан 10:28 / 7 I Петър 1:5

80 Въпрос: Възможно ли е истинските вярващи да бъдат непогрешимо уверени, че са в състояние на благодат и ще пребъдат в него до спасението си?

Отговор: Онези, които вярват истински в Христос и се стараят да живеят с напълно чиста съвест пред Него1, могат да бъдат непоколебимо уверени, че са в състояние на благодат и ще пребъдат в него до спасението си2. Те имат тази увереност не чрез някакво свръхестествено откровение, но чрез вяра основана на истинността на Божиите обещания, и чрез Духа даващ им способност да разграничават у себе си онези благодатни дарове, за които говорят обещанията за живот3, и Който свидетелства заедно с техния дух, че са Божии чеда4.

1 I Йоан 2:3 / 2 I Йоан 5:13/ 3 I Йоан 3:14,18-19,21,24; 4:13,16; I Кор. 2:12; Евр. 6:11-12 / 4 Римл. 8:16

81 Въпрос: Имат ли увереност всички истински вярващи във всеки момент, че са в състояние на благодат и че ще бъдат спасени?

Отговор: Увереността в благодатта и спасението не е така свързана със същността на вярата1 и истинските вярващи може да чакат дълго докато я постигнат2, а и след като изпитат радостта от нея, тя може да отслабва или да изчезва за известно време поради многото слабости в характера, греховете, изкушенията и проявите на невярност3. Но все пак, те никога не остават без необходимото присъствие и подкрепа от страна на Божия Дух, Който ги предпазва да не изпаднат в пълно отчаяние4.

1 Еф. 1:13 / 2 Ис. 50:10; Пс. 88:1-3,6-7,9-10,13-15 / 3 Пс. 77:1-12; Пес. 5:2-3,6; Пс. 51:8,12; 31:22; 22:1 / 4 I Йоан 3:9; Йов 13:15; Пс. 73:15,23; Ис. 54:7-10.

82 Въпрос: Какво е общението в слава, което членовете на невидимата Църква имат с Христос?

Отговор: Общението в слава, което членовете на невидимата Църква имат с Христос, е в този живот1, непосредствено след смъртта2, и накрая става съвършено при възкресението и в деня на съда3.

1 II Кор. 3:18 / 2 Лука 23:43 / 3 I Сол. 4:17

83 Въпрос: Какво е общението в слава с Христос, на което членовете на невидимата Църква се радват в този живот?

Отговор: Членовете на невидимата Църква получават в този живот първите плодове на прославата с Христос, тъй като са членове на Неговото тяло, на което Той е Глава, и така чрез Него са съучастници в славата, която изцяло принадлежи на Него1; и като залог за това те се наслаждават на усещането за Божията любов2, на покой на съвестта си, на радостта в Святия Дух и на надеждата за слава3. Обратно, нечестивите усещат справедливия Божи гняв, угризения на съвестта и очакват в страх съда, като това е началото на мъките, които ще понесат след смъртта4.

1 Еф. 2:5-6 / 2 Римл. 5:5; срв. с II Кор. 1:22 / 3 Римл. 5:1-2; 14:17 / 4 Бит. 4:13; Мат. 27:4; Евр. 10:27; Римл. 2:9; Марк 9:44

84 Въпрос: Всички хора ли ще умрат?

Отговор: Тъй като отплатата за греха е смърт1, определено е всички хора да умрат веднъж2, защото всички са съгрешили3.

1 Римл. 6:23 / 2 Евр. 9:27 / 3 Римл. 5:12

85 Въпрос: След като смъртта е отплата за греха, защо оправданите не са избавени от нея, при положение, че греховете им са простени в Христос?

Отговор: Оправданите ще бъдат избавени от самата смърт в последния ден. Сега, въпреки че умират, оправданите са избавени от жилото и от проклятието на смъртта1 и благодарение на Божията любов2 те са съвършено освободени от грях и злочестие3 и са дарени със способността да продължат общението си с Христос в славата, в която те тогава влизат4.

1 I Кор. 15:26,55-57; Евр. 2:15 / 2 Ис. 57:1-2; IV Цар. 22:20 / 3 Откр. 14:13; Еф. 5:27 / 4 Лука 23:43; Фил. 1:23

86 Въпрос: В какво се състои общението в слава с Христос, на което членовете на невидимата Църква се радват непосредствено след смъртта?

Отговор: Общението в слава с Христос, на което членовете на невидимата Църква се радват непосредствено след смъртта, се състои в това, че тогава техните души са преобразени в съвършена святост1 и са приети в най-висшите небеса2, където те виждат Божието лице в светлина и слава3, очаквайки пълното изкупване на телата им4, които дори в смъртта продължават да бъдат в единение с Христос5 и почиват в гробовете, сякаш са в леглата си6, докато в последния ден отново се съединят с душите им7. Докато душите на нечестивите при смъртта са хвърлени в ада, където остават в мъки и пълен мрак; а телата им се пазят в гробовете, като в затвор, до възкресението и съда във великия ден8.

1 Евр. 12:32 / 2 II Кор. 5:1,6,8; Фил. 1:23; Деян. 3:21; Еф. 4:10 / 3 I Йоан 3:2; I Кор. 13:12 / 4 Римл. 8:23; Пс. 16:9 / 5 I Сол. 4:14 / 6 Ис. 57:2 / 7 Йов 19:26-27 / 8 Лука 16:23-24; Деян. 1:25; Юда 1:6-7

87 Въпрос: В какво трябва да вярваме относно възкресението?

Отговор: Трябва да вярваме, че в последния ден ще възкръснат всички мъртви – както праведни, така и неправедни1; а онези, които тогава са живи, ще бъдат променени в същия миг. Съвсем същите тела на умрелите, положени в гробовете, тогава ще се свържат отново и завинаги с душите им и ще бъдат възкресени чрез Христовата мощ2. Телата на праведните, чрез Христовия Дух и благодарение на Неговото възкресение, като тяхната Глава, ще бъдат възкресени в сила – духовни, нетленни и преобразени според Неговото славно тяло3. А телата на нечестивите ще бъдат възкресени за опозорение и ще бъдат съдени от Него – Съдията, пред Когото са съгрешили4.

1 Деян. 24:15 / 2 I Кор. 15:51-53; I Сол. 4:15-17; Йоан 5:28-29 / 3 I Кор. 15:21-23,42-44; Фил. 3:21 / 4 Йоан 5:27-29; Мат. 25:33

88 Въпрос: Какво ще настъпи непосредствено след възкресението?

Отговор: Непосредствено след възкресението ще започне всеобщият и последен съд над ангели и хора1. Точния ден и час на настъпването му обаче не знае никой човек, за да може всички да бдят, да се молят и да бъдат постоянно готови за идването на Господ2.

1 II Петър 2:4,6-7,14-15; Мат. 25:46 / 2 Мат. 24:36,42,44

89 Въпрос: Какво ще стане с нечестивите в деня на съда?

Отговор: В деня на съда нечестивите ще бъдат поставени отляво на Христос1 и въз основа на ясни доказателства и цялостно изобличение на собствената им съвест2 над тях ще се произнесе страшна, но справедлива присъда3. След това осъждение те ще бъдат отхвърлени от благодатното присъствие на Бога и славното общение с Христос, с Неговите светии и всичките Му святи ангели – в ада, за да бъдат наказани завинаги с неизразими мъки, телесни и душевни, заедно с дявола и неговите ангели4.

1 Мат. 25:33 / 2 Римл. 2:15-16 / 3 Мат. 25:41-43 / 4 Лука 16:26; II Сол. 1:8-9

90 Въпрос: Какво ще стане с оправданите в деня на съда?

Отговор: В деня на съда оправданите ще бъдат въздигнати при Христос в облаците1, поставени от дясната Му страна и там ще бъдат открито и поименно споменати2 и оправдани, ще се присъединят към Него при осъждането на отхвърлените ангели и хора3 и ще бъдат приети в небето4, където ще са изцяло и завинаги освободени от всеки грях и всяко злочестие5 – изпълнени с невероятна радост6, станали съвършено святи и щастливи в тяло и душа, заобиколени от неизброими светии и святи ангели7, но преди всичко изпълнени с огромна наслада от съзерцание на Бог Отец, на нашия Господ Исус Христос и на Святия Дух, през цялата вечност8. Такова е съвършеното и пълно общение с Христос в слава, на което членовете на невидимата Църква ще се радват при възкресението и в деня на съда.

1 I Сол. 4:17 / 2 Мат. 25:33; 10:32 / 3 I Кор. 6:2-3 / 4 Мат. 25:34,46 / 5 Еф. 5:27; Откр. 14:13 / 6 Пс. 16:11 / 7 Евр. 12:22-23 / 8 I Йоан 3:2; I Кор. 13:12; I Сол. 4:17-18

91 Въпрос: Какво изисква Бог от човека?

Отговор: Бог изисква от човека послушание към Неговата изявена воля1.

1 Римл. 12:1-2; Мих. 6:8; I Цар. 15:22

92 Въпрос: Какво откровение даде Бог първоначално на човека като ръководство за послушанието му?

Отговор: Ръководството за послушание възвестено на Адам в положението му на невинност, както и на целия човешки род чрез него, наред с конкретната заповед да не се яде от плода на дървото за познаване на доброто и злото, бе нравственият Закон1.

1 Бит. 1:26-27; Римл. 2:14-15; 10:5; Бит. 2:17

93 Въпрос: Какво представлява нравственият Закон?

Отговор: Нравственият Закон възвестява волята на Бога към човешкия род, като ръководи и задължава всеки към лично, съвършено и постоянно съобразяване и подчинение на Него отнасящо се за човека като цяло – в душа и тяло1. Нравственият Закон повелява да се изпълняват всички онези задължения за святост и праведност, които човек има към Бога и хората2, като обещава живот при неговото изпълнение и заплашва със смърт при нарушаването му3.

1 Втор. 5:1-3,31,33; Лука 10:26-27; Гал. 3:10; I Сол. 5:23 / 2 Лука 1:75; Деян. 24:16 / 3 Римл. 10:5; Гал. 3:10,12

94 Въпрос: Нравственият Закон има ли приложение след грехопадението?

Отговор: Въпреки че нито един човек след грехопадението не може да постигне святост и живот чрез нравствения Закон1, той продължава да има голямо приложение както всеобщо – за всички хора, така и конкретно – полезен е за онези, които не са новородени, както и за новородените2.

1 Римл. 8:3; Гал. 2:16 / 2 I Тим. 1:8

95 Въпрос: С какво нравственият Закон е полезен за всички хора?

Отговор: Нравственият Закон е полезен за всички хора, тъй като ги запознава със святото естество и волята на Бога1, като ги задължава да живеят съгласно тях2; убеждава ги в неспособността им да го спазват и в греховната поквареност на тяхното естество, сърце и живот3; също така ги смирява, като ги кара да осъзнаят своите грехове и злочестия4, и по този начин им помага да стигнат до по-ясно прозрение за своята нужда от Христос5 и от Неговото съвършено послушание6.

1 Лев. 11:44-45; 20:7-8; Римл. 8:12 / 2 Мих. 11:8; Яков 2:10-11 / 3 Пс. 19:11-12; Римл. 3:20; 7:7 / 4 Римл. 3:9,23 / 5 Гал. 3:21-22 / 6 Римл. 10:4

96 Въпрос: Каква е конкретната полза от нравствения Закон за хората, които не са новородени?

Отговор: Ползата от нравствения Закон за хората, които не са новородени, е че събужда тяхната съвест, за да могат да избегнат предстоящия Божи гняв1, и ги подтиква към Христос2. Или ако упорстват в пътя на греха, е, че ги оставя без извинение3 и под проклятие4.

1 I Тим. 1:9-10 / 2 Гал. 3:24 / 3 Римл. 1:20; 2:15 / 4 Гал. 3:10

97 Въпрос: Каква е конкретната полза от нравствения Закон за новородените?

Отговор: Макар онези, които са новородени и вярват в Христос, да са избавени от проклятието на нравствения Закон като завет на дела1, така че чрез него те нито се оправдават2, нито се осъждат3; все пак, наред с общата полза от него, която е в сила за тях, както и за всички останали, при новородените този Закон има конкретно предназначение – той им показва колко много са задължени на Христос задето го е изпълнил и е понесъл проклятието в него вместо тях и за тяхното добро4; по този начин той ги подтиква към по-дълбока благодарност5, която да изразяват в по-голямото си старание да го съблюдават като ръководство при своето послушание6.

1 Римл. 6:14; 7:4,6; Гал. 4:4-5 / 2 Римл. 3:20 / 3 Гал. 5:23; Римл. 8:1 / 4 Римл. 7:24-25; Гал. 3:13-14; Римл. 8:3-4 / 5 Лука 1:68-69,74-75; Кол. 1:12-14 / 6 Римл. 7:22; 12:2; Тит 2:11-14

98 Въпрос: Къде можем да се запознаем с нравствения Закон в обобщен вид?

Отговор: Нравствения Закон в обобщен вид можем да разберем в Десетте заповеди, които са дадени чрез гласа на Бога на планината Синай и са написани от Него на две каменни плочи1; те са записани в глава 20 на книгата Изход. Първите четири заповеди съдържат задълженията ни към Бога, а останалите шест – задълженията ни към хората2.

1 Втор. 10:4; Изх. 34:1-4 / 2 Мат. 22:37-40

99 Въпрос: От какви правила трябва да се ръководим за правилното разбиране на Десетте заповеди?

Отговор: За правилното разбиране на Десетте заповеди трябва да се ръководим от следните правила:
(а) Законът е съвършен и задължава всеки човек да съблюдава праведността изявена там напълно, в цялостната си личност, както и да му се подчинява във всичко, завинаги. Така че, в Закона се изисква най-пълно съвършенство при изпълнение на всяко задължение и се забранява дори и най-слабата степен на всеки грях1.
(б) Законът е духовен, затова се отнася до интелекта, волята, чувствата, и всичко друго в сферата на душата; като и до думи, дела и жестове2.
(в) Едно и също нещо, взето в различни аспекти, се изисква или забранява в няколко заповеди3.
(г) Там, където чрез заповед се изисква нещо, противоположният на него грях е забранен4; и обратно, където е забранен някакъв грях, в сила е заповед изискваща противоположното5 – така че, където е добавено обещание, то включва и противоположната заплаха6, а където е добавена заплаха, тя включва и противоположното обещание7.
(д) Онова, което Бог забранява, никога не трябва да се върши8, а което е заповядано от Него, винаги се изисква от нас9. Но все пак, Законът не ни задължава да вършим всяко конкретно изискване по всяко време10.
(е) Щом се назовава даден грях или изискване, всичко сродно с него, също е забранено или заповядано – наред с всички причини, средства, обстоятелства, прояви и предизвикателства към него11.
(ж) Онова, което е забранено или заповядано на самите нас, сме задължени, според положението си, да се стараем да бъде отбягвано или изпълнявано и от другите, в съответствие със задълженията, произтичащи от тяхното положение12.
(з) В онова, което е заповядано на другите, сме задължени, според собственото си положение и призвание, да им помагаме13; както и да внимаваме да не участваме с други в нещо, което е забранено за тях14.

1 Пс. 19:7; Яков 2:10; Мат. 5:21-22 / 2 Римл. 7:14; Втор. 6:5; Мат. 22:37-39; 5:21-22,27-28,33-34,37-39,43-44 / 3 Кол. 3:5; Ам. 8:5; Пр. 1:19; I Тим. 6:10 / 4 Ис. 58:13; Втор. 6:13; Мат. 4:9-10; 15:4-6 / 5 Мат. 5:21-25; Еф. 4:28 / 6 Изх. 20:12; Пр. 30:17 / 7 Йер. 18:7-8; Изх. 20:7; Пс. 15:1,4-5; 24:4-5 / 8 Йов 13:7-8; Римл. 3:8; Йов 36:21; Евр. 11:25 / 9 Втор. 4:8-9 / 10 Мат. 12:7 / 11 Мат. 5:21-22,27-28; 15:4-6; Евр. 10:24-25; I Сол. 5:22; Юда 1:23; Гал. 5:26; Кол. 3:21 / 12 Изх. 20:10; Лев. 19:17; Бит. 18:19; Ис. Нав. 14:15; Втор. 6:6-7 / 13 II Кор. 1:24 / 14 I Тим. 5:22; Еф. 5:11

100 Въпрос: На какво по-специално трябва да обърнем внимание в Десетте заповеди?

Отговор: В Десетте заповеди трябва да обърнем внимание на въведението, на съдържанието на самите заповеди и на различните причини, изтъкнати при някои от тях с цел да откроят и засилят техния смисъл.

101 Въпрос: Какво е въведението към Десетте заповеди?

Отговор: Въведението към Десетте заповеди е изразено с думите: “Аз съм Йеова, твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.”1 В него Бог изявява Своята върховна власт като ЙЕОВА, вечния, неизменен и всемогъщ Бог2, Който съществува в и от самия Себе Си3 и осъществява всички Свои думи4 и дела5. Той е Бог, сключил завет както с Израил в миналото, така и с всички вярващи в Него6; затова, както е извел израилтяните от робството им в Египет, така избавя и нас от нашето духовно робство7. Следователно ние сме задължени да Го приемаме като единствен наш Бог и да спазваме всичките Му заповеди8.

1 Изх. 20:2 / 2 Ис. 44:6 / 3 Изх. 3:14 / 4 Изх. 6:3 / 5 Деян. 17:24,28 / 6 Бит. 17:7; Римл. 3:29 / 7 Лука 1:74-75 / 8 I Петър 1:15,17-18; Лев. 18:30; 19:37

102 Въпрос: Как може да се обобщи същността на четирите заповеди, съдържащи задълженията ни към Бога?

Отговор: Същността на четирите заповеди, съдържащи задълженията ни към Бога, е: да обичаме Господа, нашия Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила и целия си ум1.

1 Лука 10:27

103 Въпрос: Какво гласи първата заповед?

Отговор: Първата заповед гласи: “Да нямаш други богове освен Мене.”1

1 Изх. 20:3

104 Въпрос: Какво се изисква от нас в първата заповед?

Отговор: Изискванията към нас в първата заповед, са: да познаваме и признаваме Бога като единствения истинен Бог и единствения наш Бог1; да се покланяме пред Него и да Го прославяме в съответствие с това2 – като мислим3, разсъждаваме за Него4, не Го забравяме5, високо Го ценим6, почитаме7, възвеличаваме8, избираме9, обичаме10, желаем11, страхуваме се от Него12, вярваме Му13, уповаваме14 и се надяваме на Него15, наслаждаваме се16 и се радваме на присъствието Му17, като сме ревностни за Него18, призоваваме Го, отдаваме Му всяка прослава и благодарност19, послушание и подчинение, с цялото си същество20; като се стараем да Му бъдем угодни във всичко21 и тъжим, когато с нещо сме Го наскърбили22; а също и като живеем смирено според Неговата воля23.

1 I Лет. 28:9; Втор. 26:7; Ис. 43:10; Йер. 14:22 / 2 Пс. 95:6-7; Мат. 4:10; Пс. 29:2 / 3 Мал. 3:16 / 4 Пс. 63:6 / 5 Екл. 12:1 / 6 Пс. 71:19 / 7 Мал. 1:6 / 8 Ис. 45:23 / 9 Ис. Нав. 24:15,22 / 10 Втор. 6:5 / 11 Пс. 73:25 / 12 Ис. 8:13 / 13 Изх. 14:31 / 14 Ис. 26:4 / 15 Пс. 130:7 / 16 Пс. 37:4 / 17 Пс. 32:11 / 18 Римл. 12:11; срв. с Числ. 25:11 / 19 Фил. 4:6 / 20 Йер. 7:23; Яков 4:7 / 21 I Йоан 3:22 / 22 Йер. 31:18; Пс. 119:136 / 23 Мих. 6:8

105 Въпрос: Какви грехове се забраняват в първата заповед?

Отговор: Греховете, забранени в първата заповед, са: атеизъм – да отричаме Бога или да нямаме Бог1; идолопоклонство – да имаме или да се покланяме пред повече от един бог или пред някой друг бог наред с или вместо истинния Бог2; да не Го приемаме и да не Го признаваме за Бог, както и за нашия Бог3; да пропускаме или пренебрегваме нещо, което Му дължим, което Той изисква от нас в тази заповед4; също така невежество5 по отношение на Бога, забрава6, изопачаване7, измамни възгледи8, недостойни и нечестиви мисли за Него9; опити за дръзко, водено от любопитство надникване в Неговите тайни10; всякакво оскверняване11 и омраза към Бога12, самолюбие13, егоцентризъм14, както и всяко друго необуздано и прекомерно насочване на мислите, волята или обичта ни към нещо друго и лишаването Му от тях като цяло или отчасти15; суетно лековерие16, неверие17, ерес18, заблуда19, липса на упование в Него20, отчаяние21, нежелание за поправяне22, безчувственост при доказана вина23, закоравяване на сърцето24, гордост25, високоумстване26, плътска самоувереност27, изпитване на Бога28; използване на незаконни средства29 и уповаване на средствата позволени в закона30; плътски наслади и радости31; покварена, заслепена и нескромна амбициозност32; безразличие33 и незаинтересованост към Божиите неща34; отчуждаване и отделяне от Бога35; отправяне на молитви или отдаване каквото и да било духовно поклонение пред светии, ангели или други създания36; всякакви споразумения с дявола или допитвания до него37, както и вслушване в съветите му38; издигането на хора като господари на нашата вяра и съвест39; незачитането и презирането на Бога и заповедите Му40; съпротива и наскърбяване на Неговия Дух41, недоволство и нетърпение спрямо Неговото управление, отправяне на безпочвени обвинения към Него за злините, които ни причинява42; и отдаване на прослава за нещо добро в самите нас, за онова, което притежаваме или което вършим, към съдбата43, идоли44, към самите нас45 или към някакво друго създание46.

1 Пс. 14:1; Еф. 2:12 / 2 Йер. 2:27-28; I Сол. 1:9 / 3 Пс. 81:11 / 4 Ис. 43:2,23-24 / 5 Йер. 4:22; Ос. 4:1,6 / 6 Йер. 2:32 / 7 Деян. 17:23,29 / 8 Ис. 40:18 / 9 Пс. 50:21 / 10 Втор. 29:29 / 11 Тит 1:16; Евр. 12:16 / 12 Римл. 1:30 / 13 II Тим. 3:2 / 14 Фил. 2:21 / 15 I Йоан 2:15-16; I Цар. 2:29; Кол. 2:2,5 / 16 I Йоан 4:1 / 17 Евр. 3:12 / 18 Гал. 5:20; Тит 3:10 / 19 Деян. 26:9 / 20 Пс. 78:22 / 21 Бит. 4:13 / 22 Йер. 5:3 / 23 Ис. 42:25 / 24 Римл. 2:5 / 25 Йер. 13:15 / 26 Пс. 10:13 / 27 Соф. 1:12 / 28 Мат. 4:7 / 29 Римл. 3:8 / 30 Йер. 17:5 / 31 II Тим. 3:4 / 32 Гал. 4:17; Йоан 16:2; Римл. 10:2; Лука 9:54-55 / 33 Откр. 3:16 / 34 Откр. 2:1 / 35 Йез. 14:5; Ис. 1:4-5 / 36 Римл. 10:13-14; Ос. 4:12; Деян. 10:25-26; Откр. 19:10; Мат. 4:10; Кол. 2:18; Римл. 1:25 / 37 Лев. 20:6; I Цар. 28:7,11; I Лет. 10:13-14 / 38 Деян. 5:3 / 39 II Кор. 1:24; Мат. 23:9 / 40 Втор. 32:15; II Цар. 12:9; Пр. 13:13 / 41 Деян. 7:51; Еф. 4:30 / 42 Пс. 73:2-3,13-15,22; Йов 1:22 / 43 I Цар. 6:7-9 / 44 Дан. 5:23 / 45 Втор. 8:17; Дан. 4:30 / 46 Ав. 1:16

106 Въпрос: На какво по-конкретно ни учат думите “освен Мене” в първата заповед?

Отговор: Думите “освен Мене” или “пред лицето Ми” в първата заповед ни учат, че Бог, Който вижда всичко, обръща особено внимание и изпитва изключително недоволство към греха да имаме някакъв друг бог. Тези думи са поставени като средство за отказването ни от този грях, окачествен от Бога като най-нагло предизвикателство1; те ни убеждават също да вършим всичко в служението си към Него така сякаш се намираме пред погледа Му2.

1 Йез. 8:5-6; Пс. 44:20-21 / 2 I Лет. 28:9

107 Въпрос: Какво гласи втората заповед?

Отговор: Втората заповед гласи: “Не си прави кумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата под земята; да не им се кланяш, нито да им служиш; защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздава беззаконието на бащите върху чедата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милост към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.”1

1 Изх. 20:4

108 Въпрос: Какво се изисква във втората заповед?

Отговор: Във втората заповед от нас се изисква:
(а) Да приемаме, изпълняваме и пазим в чистота и цялост поклонението и наставленията, както Бог ги е постановил в Словото Си1 – особено когато се молим и благодарим в името на Христос2; когато четем, проповядваме и слушаме Словото3; когато отслужваме и приемаме тайнствата4; по отношение на църковното управление и дисциплина5, на служението на Бога и подкрепата на онези, които го изпълняват6; при религиозния пост7, когато се заклеваме в Божието име8 и даваме оброк пред Него9;
(б) От нас се изисква също така, да не одобряваме, да презираме и да се противопоставяме на всяко лъжепоклонение10; да отхвърляме подобно измамно поклонение и да унищожаваме всички изображения на идоли11 според положението и призванието, което има всеки от нас.

1 Втор.32:46-47; Мат.28:20; Деян.2:42; I Тим.6:13-14 / 2 Фил.4:6; Еф.5:20 / 3 Втор.17:18-19; Деян.15:21; II Тим.4:2; Яков 1:21-22; Деян.10:33 / 4 Мат. 28:19 I Кор.11:23-30 / 5 Мат. 18:15-17; 16:19; I Кор. 5 гл.; 12:28 / 6 Еф. 4:11-12; I Тим. 5:17-18; I Кор. 9:7-15 / 7 Йоил 2:12,18; I Кор. 7:5 / 8 Втор. 6:13 / 9 Ис. 19-21; Пс. 76:11 / 10 Деян. 17:16-17; Пс. 16:4 / 11 Втор. 7:5; Ис. 30:22

109 Въпрос: Какви грехове се забраняват във втората заповед?

Отговор: Греховете, забранени във втората заповед, са: всякакво измисляне1, подтикване към2, постановяване3, прилагане4, и по какъвто и да било начин одобряване на някакво религиозно поклонение, невъведено от самия Бог5; търпимостта към измамни религии; пресъздаването на каквото и да е изображение на Бога, на Трите Личности заедно или на някоя от тях отделно, било то вътрешно, в съзнанието ни, или външно, в някакво изображение или подобие на каквото и да е създание6; всяко поклонение пред него7 или пред Бога в или чрез него8; направата на изображения на мними божества9 и всяко поклонение или служение пред тях10; всякакви суеверни измислици11, изопачаващи поклонението пред Бога12, прибавящи елементи към него или лишаващи го от важни елементи13, били те изобретени и възприети от самите нас14 или наследени по традиция от други15, макар и да се представят като израз на древност16, обичаи17, посветеност18, добри намерения или каквито и да било други претенции19; също така индулгенциите20; светотатствата21; всяко пренебрегване22, презиране23, затрудняване24 и противопоставяне на поклонението и наредбите, постановени от Бога25.

1 Числ. 15:39 / 2 Втор. 13:6-8 / 3 Ос. 5:11; Мих. 6:16 / 4 III Цар. 11:33; 12:33 / 5 Втор. 12:30-32 / 6 Втор. 4:15-19; Деян. 17:29; Римл. 1:21-25 / 7 Дан. 3:18; Гал. 4:8 / 8 Изх. 32:5 / 9 Изх. 32:8 / 10 III Цар. 18:26,28; Ис. 65:11 / 11 Деян. 17:22; Кол. 2:21-23 / 12 Мал. 1:7-8,14 / 13 Втор. 4:2 / 14 Пс. 106:39 / 15 Мат. 15:9 / 16 I Петър 1:18 / 17 Йер. 44:17 / 18 Ис. 65:3-5; Гал. 1:13-14 / 19 I Цар. 13:11-12; 15:21 / 20 Деян. 8:18 / 21 Римл. 2:22; Мал. 3:8 / 22 Изх. 4:24-26 / 24 Мат. 23:13 / 25 Деян. 13:44-45; I Сол. 2:15-16 / 25 Мат. 22:5; Мал. 1:7,13

110 Въпрос: Какви основания са изтъкнати за втората заповед?

Отговор: Основанията за втората заповед са изразени с думите: “Защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздава беззаконието на бащите върху чедата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милост към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди”1. Наред с Божия суверенитет над нас и факта, че ние Му принадлежим2, също така те изразяват голямата Му ревност спрямо постановеното от Него поклонение3, и мъздовъздаващото Му негодувание срещу всяко лъжепоклонение, като духовно прелюбодейство4. Бог ще потърси сметка от нарушителите на тази заповед, които Го мразят, – Той ги заплашва с наказание, обхващащо няколко поколения5. А Бог ще оцени онези, които я изпълняват, които Го обичат и следват заповедите Му – Той им обещава милост за тях и многобройните им поколения6.

1 Изх. 20:5-6 / 2 Пс. 45:11; Откр. 15:3-4 / 3 Изх. 34:13-14 / 4 I Кор. 10:20-22; Втор. 32:16-20 / 5 Ос. 2:2-4 / 6 Втор. 5:29

111 Въпрос: Каква е третата заповед?

Отговор: Третата заповед гласи: “Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да счита за безгрешен онзи, който изговаря напразно името Му.”1

1 Изх. 20:7

112 Въпрос: Какво се изисква в третата заповед?

Отговор: В третата заповед се изисква Божието име, Неговите титли, атрибути1, наредби2, Словото Му3, тайнствата4, отправяните към Него молитви5, клетви6, оброци,7 хвърлените жребии8, делата Му9, и всичко друго, чрез което Той се изявява, да се пази свято и да се използва и споменава с почит – в мисли10 и разсъждения11, устно12 или писмено13, чрез свята изповед14 и назидателно говорене15, за Божия слава16, за доброто на нас самите17 и на другите18.

1 Мат. 11:9; Втор.28:58; Пс. 29:2; 68:4; Откр. 15:3-4 / 2 Мал. 1:14; Екл. 5:1 / 3 Пс. 138:2 / 4 I Кор. 11:24-25,28-29 / 5 I Тим. 2:8 / 6 Йер. 4:2 / 7 Екл. 2 гл. / 8 Деян. 1:24,26 / 9 Йов 36:24 / 10 Мал. 3:16 / 11 Пс. 8:1,3-4,9 / 12 Кол. 3:17; Пс. 105:2,5 / 13 Пс. 102:18 / 14 I Петър 3:15; Мих. 4:5 / 15 Фил. 1:27 / 16 I Кор. 10:31 / 17 Йер. 32:39 / 18 I Петър 2:12

113 Въпрос: Какви грехове се забраняват в третата заповед?

Отговор: Греховете, забранени в третата заповед, са: да се използва Божието име в несъответствие с изискванията1; да се злоупотребява с него, като то се споменава невежо2, лековерно3, непочтително, изопачено4, суеверно5, злонамерено; или да се използват Неговите титли, атрибути6, наредби7 или дела8 за богохулство9 и лъжесвидетелство10. Също забранява всякакви греховни заклинания11, клетви12, оброци13 и жребии14; забранява да се нарушават клетвите и оброците ни, ако са законни15, и да се изпълняват, ако се отнасят за нещо незаконно16. Забранява да се роптае и възразява17, да се любопитства18 и да се отправят подигравки към Божиите декрети19 и Божието провидение20; да се тълкува неправилно21, подигравателно22 или по някакъв начин да се изопачава Словото или част от него23 със скверни шеги24, подвеждащи или безполезни въпроси, напразни раздори или поддържане на лъжеучения25. Забранява да се злоупотребява със Словото, с творенията или с нещо, съдържащо се в името на Бога, чрез заклинания26, греховни страсти и действия27; да се злослови28, осмива29, хули30 или по какъвто и да е начин да се противостои на Божията истина, благодат и действията на Бога31. Забранява да се изповядва вярата лицемерно или за злокобни цели32; да се срамуваме от вярата си33 или да я посрамваме чрез непристойно34, глупаво35, безполезно36 и оскърбително поведение37, или като отстъпваме от нея38.

1 Мал. 2:2 / 2 Деян. 17:23 / 3 Пр. 30:9 / 4 Мал. 1:6-7,12; 3:14 / 5 I Цар. 4:3-5; Йер. 7:4,9-10,14,31; Кол. 2:20-22 / 6 IV Цар. 18:30,35; Изх. 5:2; Пс. 139:20 / 7 Пс. 50:16-17 / 8 Ис. 5:12 / 9 IV Цар. 19:22; Лев. 24:11 / 10 Зах. 5:4; 8:17 / 11 I Цар. 17:43; II Цар. 16:5 / 12 Йер. 5:7; 23:10 / 13 Втор. 23:18; Деян. 23:12,14; / 14Ест. 3:7; 9:24; Пс. 22:18 / 15 Пс. 24:4; Йез. 17:16,18-19 / 16 Марк 6:26; I Цар. 25:22,32-34 / 17 Римл. 9:14,19-20 / 18 Втор. 29:29 / 19 Римл. 3:5,7; 6:1 / 20Екл. 8:11; 9:3; Пс. 39:1-13 / 21 Мат. 5:21-48 / 22 Йез. 13:22 / 23 II Петър 3:16; Мат. 22:24-32 / 24 Ис. 22:13; Йер. 23:34,36,38 / 25 I Тим. 1:4,6-7; 6:4-5,20; II Тим. 2:14; Тит 3:9 / 26 Втор. 18:10-14; Деян. 19:13 / 27 II Тим. 4:3-4; Римл. 13:13-14; III Цар. 21:9-10; Юда 1:4 / 28 Деян. 13:45; I Йоан 3:12 / 29 Пс. 1:1; II Петър 3:3 / 30 I Петър 4:4 / 31 Деян. 13:45-46,50; 4:18; 19:9; I Сол. 2:16; Евр.10:29 / 32II Тим.3:5; Мат. 23:14; 6:1-2,5,16 / 33Марк 8:38 / 34 Пс. 73:14-15 / 35 I Кор. 6:5-6; Еф. 5:15-17 / 36 Ис. 5:4; II Петър 1:8-9 / 37Римл. 2:23-24 / 38 Гал. 3:1,3; Евр. 6:6

114 Въпрос: Какви основания са изтъкнати за третата заповед?

Отговор: Основанията за третата заповед са изразени с думите: “Господа, твоя Бог” и “защото Господ няма да счита за безгрешен онзи, който изговаря напразно името Му”1. Това означава, че Той е Господ и нашият Бог, и следователно името Му не трябва да се осквернява или по някакъв начин да се злоупотребява с него2; както и че Той съвсем не би оправдал и пощадил престъпващите тази заповед, така че да допусне да избегнат справедливата Му присъда3, макар мнозина от тях да съумяват да се изплъзнат от човешките санкции и наказания4.

1 Изх. 20:7 / 2 Лев. 19:12 / 3 Йез. 36:21-23; Втор. 28:58-59; Зах. 5:2-4 / 4 I Цар. 2:12,17,22,24; 3:13

115 Въпрос: Какво гласи четвъртата заповед?

Отговор: Четвъртата заповед гласи: “Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.”1

1 Изх. 20:8-11

116 Въпрос: Какво се изисква в четвъртата заповед?

Отговор: В четвъртата заповед се изисква от всички хора да освещават или да пазят святи за Бога онези определени дни, които Той е посочил в Словото Си, и особено един цял ден на всеки седем. От началото на света до възкресението на Христос този ден за почивка е бил седмият ден от седмицата, а оттогава насам първият ден от седмицата, и така трябва да продължава до края на света – това е християнският ден за почивка1, наречен в Новия Завет Господният ден2.

1 Втор. 5:12-14; Бит. 2:2-3; I Кор. 16:1-2; Мат. 5:17-18; Ис. 56:2,4,6-7 / 2 Откр. 1:10

117 Въпрос: Как трябва да бъде освещаван денят за почивка, т.е. Господният ден?

Отговор: Денят за почивка, който е Господният ден, трябва да бъде освещаван чрез свята отмора през целия ден1 не само от дела, които винаги са греховни, но дори от светски дейности и развлечения, които са позволени през останалите дни2. Той трябва да бъде освещаван като през този ден се наслаждаваме в прекарване на цялото време (с изключение на времето, което се налага да отделим за извършване на неща по необходимост или милосърдни дела3) в общо и лично поклонение пред Бога4. За тази цел трябва да подготвяме сърцето си и с предвидливост, усърдие и сдържаност да разпределяме времето си и да се справяме със светската си работа, за да бъдем по-свободни и готови да изпълним задълженията си през този ден5.

1 Изх. 20:8,10 / 2 Изх. 16:25-28; Неем. 13:15-22; Йер. 17:21-22 / 3 Мат. 11:1-13 / 4 Ис. 58:18; Лука 4:16; Деян.20:7; I Кор. 16:1-2; Пс. 92:1-15; Ис. 6:23; Лев. 23:3 / 5 Изх. 20:8,56; Лука 23:54; Изх. 16:22,25-26,29

118 Въпрос: Защо отговорността за спазването на деня за почивка е по-специално насочена към главата на семейството и изобщо към по-висшестоящите?

Отговор: Отговорността за спазването на деня за почивка е отнесена по-специално към главата на семейството и изобщо към по-висшестоящите, защото не само те самите са задължени да съблюдават този ден, но и да внимават за спазването му от всички, подвластни на тях. Освен това и защото те често са склонни да пречат на останалите да почитат този ден, като ги натоварват да вършат от тяхната работа1.

1 Изх. 20:10; Ис. Нав. 24:15; Неем. 13:15,17; Йер. 17:20-22; Изх. 23:12

119 Въпрос: Какви грехове се забраняват в четвъртата заповед?

Отговор: Греховете, забранени в четвъртата заповед, са: всякакво пренебрегване на посочените задължения1, всяко тяхно невнимателно, небрежно и безполезно изпълняване, както и да допуснем да се чувстваме отегчени от тях2; всякакво оскверняване на деня чрез лентяйство, извършване на нещо грешно3 или чрез всякакви ненужни дела, думи и мисли, свързани със светските ни дейности или развлечения4.

1 Йез. 22:26 / 2 Деян. 20:7,9; Йез. 33:30-32; Ам. 8:5; Мал. 1:13 / 3 Йез. 23:38 / 4 Йер. 17:24,27; Ис. 58:13

120 Въпрос: Какви основания са изтъкнати за четвъртата заповед с цел да я подсилят?

Отговор: Основанията за четвъртата заповед произтичат: от нейната справедливост – Бог ни дава шест дни на всеки седем да вършим собствената си работа и запазва само един ден за Себе Си и това е изразено с думите: “Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела”1; от Божието изискване този ден да бъде специално осветен: “на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог”2; от примера на Бога: “защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина”; и от благословението, което Бог дава на този ден, не само чрез освещаването му като ден в служба на Бога, но и в отреждането този ден да бъде средство за наше благословение, когато го освещаваме: “затова Господ благослови съботния ден и го освети”3.

1 Изх. 20:9 / 2 Изх. 20:10 / 3 Изх. 20:11

121 Въпрос: Защо думата “помни” е поставена в началото на четвъртата заповед?

Отговор: Думата “помни” е поставена в началото на четвъртата заповед1 отчасти заради голямата полза да не забравяме деня за почивка, което пък ни помага в подготовката ни да го спазваме2, а като го спазваме, да можем по-добре да изпълняваме и останалите заповеди3 и с благодарност да продължаваме да помним двете велики благословения на сътворението и изкуплението, които представят обобщено съдържанието на вярата4. Също така, защото толкова лесно забравяме5 деня за почивка поради малкото светлина, която хвърля върху него прозрението идващо от природата6, и тъй като той ограничава естествената ни свобода да вършим неща, позволени по друго време7, защото идва само веднъж на седем дни, а междувременно сме заети с множество светски дела, които твърде често завладяват ума ни и не ни позволяват да мислим за него, за да можем да се подготвим или да го осветим8. И още защото Сатана със своите средства по всякакъв начин се стреми да заличи славата на деня за почивка и дори спомена за него, за да ни въвлече в безверие и неблагочестие9.

1 Изх. 20:8 / 2 Изх. 16:23; Лука 23:54,56; Марк 15:42; Неем. 13:19 / 3 Пс. 92:13-14; Йез. 20:12,19-20 / 4 Бит. 2:2-3; Пс. 118:22,24; Деян. 4:10-11; Откр. 1:10 / 5 Йез. 22:26 / 6 Неем. 9:14 / 7 Изх. 34:21 / 8 Втор. 5:14-15; Ам. 8:5 / 9 Плач Йер. 1:7; Йер. 17:21-23; Неем. 13:15-23

122 Въпрос: Каква е същността на шестте заповеди, съдържащи задълженията ни към хората?

Отговор: Същността на шестте заповеди, съдържащи задълженията ни към хората, е: да обичаме ближния си както себе си1 и да се отнасяме с другите така, както искаме те да се отнасят с нас2.

1 Мат. 22:39 / 2 Мат. 7:12

123 Въпрос: Какво гласи петата заповед?

Отговор: Петата заповед гласи: “Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог.”1

1 Изх. 20:12

124 Въпрос: Какво се разбира тук под думите “баща си и майка си”?

Отговор: Под думите “баща си и майка си” в петата заповед се разбират не само биологичните родители1, но и всички висшестоящи по възраст2 или дарби3; и особено онези, които по Божията наредба имат власт над нас, било то в семейството4, Църквата5 или държавата6.

1 Пр. 23:22,25; Еф. 6:1-2 / 2 I Тим. 5:1-2 / 3 Бит. 4:20-22; 45:8 / 4 IV Цар. 5:13 / 5 IV Цар. 2:12; 13:14; Гал. 4:19 / 6 Ис. 49:23

125 Въпрос: Защо по-висшестоящите са наречени “баща и майка”?

Отговор: По-висшестоящите са наречени “баща и майка”, както за да бъдат научени самите те на всички задължения, които имат към своите подчинени – подобно на истински родители да изразяват любов и нежност към тях, съобразно различните взаимоотношения помежду им1; така и за да се подтикнат подчинените с по-голяма готовност и радост да изпълняват своите задължения към висшестоящите, сякаш са техни родители2.

1 Еф. 6:4; II Кор. 12:14; I Сол. 2:7-8,11; Числ. 11:11-12 / 2 I Кор. 4:14-16; IV Цар. 5:13

126 Въпрос: За какво най-общо се отнася петата заповед?

Отговор: Най-общо петата заповед посочва онези задължения, които имаме един към друг в различните ни взаимоотношения – като висшестоящи, низшестоящи или равнопоставени1.

1 Еф. 5:21; I Петър 2:17; Римл. 12:10

127 Въпрос: В какво се изразява почитта, която низшестоящите дължат на по-високопоставените?

Отговор: Почитта, която низшестоящите дължат на по-високопоставените, се изразява в това, да им отдават цялото уважение, което им се полага, в сърцата1, думите2 и поведението си3; да се молят и да благодарят за тях4; да подражават на техните добродетели и благодеяния5; доброволно да се подчиняват на законните им заповеди и съвети6; да се отнасят с дължимото покорство към забележките им7; да проявяват вярност към тях8, да ги защитават9 и подкрепят като личности и управници, според различния им ранг и вида на поста, който заемат10; да понасят слабостите им и да ги обгръщат с любов11, така, че да бъдат гордост за тези висшестоящи и за тяхното управление12.

1 Мал. 1:6; Лев. 19:3 / 2 Пр. 31:28; I Петър 3:6 / 3 Лев. 19:32; III Цар. 2:19 / 4 I Тим. 2:1-2 / 5 Евр. 13:7; Фил. 3:17 / 6 Еф. 6:1-2,6-7; I Петър 2:13-14; Римл. 13:1-5; Евр. 13:17; Пр. 4:3-4; 23:22; Изх. 18:19,24 / 7 Евр. 12:9; I Петър 2:18-20 / 8 Тит 2:9-10 / 9 I Цар. 26:15-16; II Цар. 18:3; Ест. 6:2 / 10 Мат. 22:21; Римл. 13:6-7; I Тим. 5:17:18; Гал. 6:6; Бит. 45:11; 47:12 / 11 I Петър 2:18; Пр. 23:22; Бит. 9:23 / 12 Пс. 127:3-5; Пр. 31:23

128 Въпрос: В какво се изразяват греховете на низшестоящите спрямо по-високопоставените?

Отговор: Низшестоящите съгрешават спрямо по-високопоставените, като пренебрегват задълженията си спрямо тях1; завиждат им2, презират ги3 и се бунтуват4 срещу тяхната личност5, пост6, срещу законните им решения7, заповеди и забележки8; като ги проклинат9, подиграват им се и се държат така непокорно и непристойно, че навличат срам и позор върху тях и управлението им10.

1 Мат. 15:4-6 / 2 Числ. 11:28-29 / 3 I Цар. 8:7; Ис. 3:5 / 4 II Цар. 15:1-12 / 5 Изх. 24:15 / 6 I Цар. 10:27 / 7 I Цар. 2:25 / 8 Втор. 21:18-21 / 9 Пр. 30:11,17 / 10 Пр. 19:26

129 Въпрос: Какво се изисква от висшестоящите по отношение на подчинените им?

Отговор: От висшестоящите се изисква, според властта, дадена им от Бога, и взаимоотношенията, които имат: да обичат1, да се молят2 и да благославят по-низшестоящите от тях3; да ги наставляват4, съветват и поучават5; като изразяват благосклонност6, хвалят7 и възнаграждават постъпващите добре8 и проявяват неблагосклонност9, мъмрят и наказват постъпващите зле10; като ги защитават11 и им осигуряват всичко необходимо за душата12 и тялото им13; и като се държат сериозно, мъдро, свято и служат за пример, изявявайки Божията слава14, предизвиквайки почит към себе си15 и по този начин опазвайки властта, възложена им от Бога16.

1 Кол. 3:19; Тит 2:4 / 2 I Цар. 12:23; Йов 1:5 / 3 III Цар. 8:55-56; Евр. 7:7; Бит. 49:28 / 4 Втор. 6:6-7 / 5 Еф. 6:4 / 6 I Петър 3:7 / 7 I Петър 2:14; Римл. 13:3 / 8 Ест. 6:3 / 9 Римл. 13:3-4 / 10 Пр. 29:15; I Петър 2:14 / 11 Йов 29:13-16; Ис. 1:10,17 / 12 Еф. 6:4 / 13 I Тим. 5:8 / 14 I Тим. 4:12; Тит 2:3-5 / 15 III Цар. 3:28 / 16 Тит 2:15

130 Въпрос: Какви грехове могат да извършват висшестоящите?

Отговор: Висшестоящите съгрешават, като пренебрегват задълженията, поставени пред тях1, преследват собствените си егоистични интереси2, търсят собствената си слава3, улеснения, печалба или удоволствия4; като заповядват неща, непозволени от Закона5 или непосилни за подчинените им6; съветват ги7, насърчават ги8 или ги подкрепят, когато вършат злини9, разубеждават ги, обезкуражават ги или показват неодобрението си, когато вършат добро10; като правят ненужни забележки11; безотговорно подлагат подчинените си на изкушения12 или ги изоставят в опасности и заблуди13; предизвикват ги към ярост; или по какъвто и да било начин опозоряват сами себе си или подронват авторитета си чрез несправедливо, невнимателно, извънредно строго или нехайно държание14.

1 Йез. 34:2-4 / 2 Фил. 2:21 / 3 Йоан 5:44; 7:18 / 4 Ис. 56:10-11; Втор. 17:17 / 5 Дан. 3:4-6; Деян. 4:17-18 / 6 Изх. 5:10-18; Мат. 23:2,4 / 7 Мат. 14:8; Марк 6:24 / 8 II Цар. 13:28 / 9 I Цар. 3:13 / 10 Йоан 7:46-49; Кол. 3:21; Изх. 5:17 / 11 I Петър 2:18-20; Евр. 12:10; Втор. 25:3 / 12 Бит. 38:11,26; Деян. 18:17 / 13 Еф. 6:4 / 14 Бит. 9:21; III Цар. 12:13-16; 1:6; I Цар. 2:29-31

131 Въпрос: Какви са задълженията на равнопоставените?

Отговор: Задълженията на равнопоставените са да зачитат честта и достойнството на другия1, като си отдават почит и взаимно си отстъпват първенство2 и като се радват на дарбите и напредъка на другия като на свои собствени3.

1 I Петър 2:17 / 2 Римл. 12:10 / 3 Римл. 12:15-16; Фил. 2:3-4

132 Въпрос: Как равнопоставените могат да съгрешават един спрямо друг?

Отговор: Равнопоставените съгрешават един спрямо друг като пренебрегват поставените пред тях задължения1, и като подценяват достойнството на другия2, завиждат за дарбите му3 и се измъчват от неговия напредък и благоденствие4 или като се борят за превъзходство над другите5.

1 Римл. 13:8 / 2 II Тим. 3:3 / 3 Деян. 7:9; Гал. 5:26 / 4 Числ. 12:2; Ест. 6:12-13 / 5 III Йоан 1:9; Лука 22:24

133 Въпрос: Какви основания се изтъкват за петата заповед?

Отговор: Основанието за петата заповед е изразено с думите: “за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог”1. То дава ясно обещание към всички, които спазват тази заповед, да имат дълъг живот и благоденствие, доколкото това ще послужи за Божията слава и за тяхно добро2.

1 Изх. 20:12 / 2 Втор. 5:16; III Цар. 8:25; Еф. 6:2-3

134 Въпрос: Какво гласи шестата заповед?

Отговор: Шестата заповед гласи: “Не убивай.”1

1 Изх. 20:13

135 Въпрос: Какво се изисква в шестата заповед?

Отговор: В шестата заповед се изисква: да полагаме старателни грижи и всякакви законни усилия за опазване на живота – нашия1 и на другите2, като се противопоставяме на всички мисли и намерения3, овладяваме всички страсти4 и избягваме всички обстоятелства5, изкушения6 и действия, които биха способствали за несправедливото отнемане на нечий живот7. Също се изисква да предоставяме справедлива защита срещу насилието8, търпеливо да понасяме постановеното от Бога9, да запазваме ума си спокоен10 и духа си ведър11, да бъдем умерени в ядене12, пиене13, физическо натоварване14, сън15, работа16 и развлечения17; в своите мисли да съхраним добронамереност18, любов19, състрадание20, кротост, нежност, вежливост21; думите и делата ни да се градят на миролюбие22, благост и любезност23; да проявяваме въздържаност и готовност за помиряване; търпеливо да понасяме и прощаваме за нанесените ни щети, рани, оскърбления, като отвръщаме с добро на злото24; да утешаваме и подкрепяме страдащите, и предпазваме и защитаваме невинните25.

1 Еф. 5:28-29 / 2 III Цар. 18:4 / 3 Йер. 26:15-16; Деян. 23:12,16-17,21,27 / 4 Еф. 4:26-27 / 5 II Цар. 2:22; Втор. 22:8 / 6 Мат. 4:6-7; Пр. 1:10-11,15-16 / 7 I Цар. 24:12; 26:9-11; Бит. 37:21-22 / 8 Пс. 82:4; Пр. 24:11-12; I Цар. 14:45 / 9 Яков 5:7-11; Евр. 12:9 / 10 I Сол. 4:11; I Петър 3:3-4; Пс. 37:8-11 / 11 Пр. 17:22 / 12 Пр. 25:16,27 / 13 I Тим. 5:23 / 14 Ис. 38:21 / 15 Пс. 127:2 / 16 Екл. 5:12; II Сол. 3:10,12; Пр. 16:20 / 17 Екл. 3:4,11 / 18 I Цар. 19:4-5; 22:13-14 / 19 Римл. 13:10 / 20 Лука 10:33-34 / 21 Кол. 3:12 / 22 Яков 3:17 / 23 I Петър 3:8-11; Пр. 15:1; Съд. 8:1-3 / 24 Мат. 5:24; Еф. 5:2,32; Римл. 12:17,20 / 25 I Сол. 5:14; Йов 31:19-20; Мат. 25:35-36; Пр. 31:8-9

136 Въпрос: Какви грехове се забраняват в шестата заповед?

Отговор: Греховете, забранени в шестата заповед, са: всяко отнемаме на живот – нашия1 или на други2, освен в случаите на произнесена от законен съд присъда3, справедлива война4 или необходима защита5. Забранява се да се пренебрегват или отхвърлят законните и най-нужни средства за запазване на нечий живот6; да се таи греховна ярост7, омраза8, завист9, желание за отмъщение10, всякакви прекомерни страсти11 и безпокойство за утрешния ден12; невъздържаност в яденето, пиенето13, работата14, развлеченията15; предизвикателни думи16; потисничество17; раздухване на раздори18; участие в побои и нанасяне на рани19 или каквото и да било друго действие, целящо унищожаването на нечий живот20.

1 Деян. 16:28 / 2 Бит. 9:6 / 3 Числ. 35:31,33 / 4 Йер. 48:10; Втор. 20:1 / 5 Изх. 22:2-3 / 6 Мат. 25:42-43; Яков 2:15-16; Екл. 6:1-2 / 7 Мат. 5:22 / 8 I Йоан 3:15; Лев. 19:17 / 9 Пр. 14:30 / 10 Римл. 12:19 / 11 Еф. 4:31 / 12 Мат. 6:31,34 / 13 Лука 21:34; Римл. 13:13 / 14 Екл. 12:12; 2:22-23 / 15 Ис. 5:12 / 16 Пр. 15:1; 12:18 / 17 Йез. 18:18; Изх. 1:14 / 18 Гал. 5:15; Пр. 23:29 / 19 Числ. 35:16-18,21 / 20 Изх. 2:18-25

137 Въпрос: Какво гласи седмата заповед?

Отговор: Седмата заповед гласи: “Не прелюбодействай.”1

1 Изх. 20:14

138 Въпрос: Какво се изисква в седмата заповед?

Отговор: В седмата заповед се изисква: да опазваме непорочни тялото, ума, чувствата1, думите2 и поведението3 – своите и на другите4; да контролираме очите си и всичките си сетива5; да бъдем умерени6, да поддържаме непорочни взаимоотношения7, да се обличаме скромно8; онези, които нямат дарбата на въздържанието, да сключват брак9 и да живеят с брачния си партньор в любов10 и разбирателство11; старателно да работим в сферата на своето призвание12; да отбягваме всички обстоятелства, които водят към поквара и нечестивост, както и да се възпротивяваме на изкушенията в тази насока13.

1 I Сол. 4:4; Йов 31:1; I Кор. 7:34 / 2 Кол. 4:6 / 3 I Петър 2:3 / 4 I Кор. 7:2,35-36 / 5 Йов 31:1 / 6 Деян. 24:24-25 / 7 Пр. 2:16-20 / 8 I Тим. 2:9 / 9 I Кор. 7:2,9 / 10 Пр. 5:19-20 / 11 I Петър 3:7 / 12 Пр. 3:11,27-28 / 13 Пр. 5:8; Бит. 39:8-10

139 Въпрос: Какви грехове се забраняват в седмата заповед?

Отговор: Греховете, забранени в седмата заповед, наред с пренебрегването на посочените задължения1, са: прелюбодейство, блудство2, изнасилване, кръвосмесителни бракове3, всички противни на човешката природа похоти и страсти4; всякакви нечестиви фантазирания, мисли, намерения и чувства5; участие в покварени и порочни разговори или слушането им6; похотливи погледи7, нагло или предизвикателно поведение, нескромно облекло8; забрана на законни9 и извършване на незаконни бракосъчетания10; допускане, търпимост и подкрепа на вертепи или посещаването им11; въвличане в оброци за безбрачен живот12, неоснователно отлагане на брака13; влизане в брак с повече от една съпруга или съпруг по едно и също време14; неоснователен развод15 или напускане на брачния партньор16; лентяйство, чревоугодничество, пиянство17; порочни взаимоотношения18; изпълнени с похот песни, книги, рисунки, танци, представления19; и всякакви подобни предизвикателства към неблагочестие или нечестиви действия, свързани със самите нас или с други хора20.

1 Пр. 5:7 / 2 Евр. 13:4; Гал. 5:19 / 3 II Цар. 13:14; I Кор. 5:1 / 4 Римл. 1:24,26-27; Лев. 20:15-16 / 5 Мат. 5:28; 15:19; Кол. 3:5 / 6 Еф. 5:3-4; Пр. 7:5,21-22 / 7 Ис. 3:16; II Петър 2:14 / 8 Пр. 7:10, 13 / 9 I Тим. 4:3 / 10 Лев. 18:1-21; Марк 6:18; Мал. 2:11-12 / 11 III Цар. 15:12; IV Цар. 23:7; Втор. 23:17-18; Лев. 19:29; Йер. 5:7; Пр. 7:24-27 / 12 Мат. 19:10-11 / 13 I Кор. 7:7-9; Бит. 38:26 / 14 Мал. 2:14-15; Мат. 19:5 / 15 Мал. 2:16; Мат. 5:32 / 16 I Кор. 7:12-13 / 17 Йез. 16:49; Пр. 23:30-33 / 18 Бит. 39:19; Пр. 5:8 / 19 Еф. 5:4; Йез. 23:14-16; Ис. 23:15-17; 3:16; Марк 6:22; Римл. 13:13; I Петър 4:3 / 20 IV Цар. 9:30; Йер. 4:30; Йез. 23:40

140 Въпрос: Какво гласи осмата заповед?

Отговор: Осмата заповед гласи: “Не кради.1

1 Изх. 20:15

141 Въпрос: Какво се изисква в осмата заповед?

Отговор: В осмата заповед се изисква: да бъдем честни, справедливи и да държим на думата си при всички договорни взаимоотношения между хората1; да отдаваме всекиму заслуженото; да възвръщаме на законния собственик стоки, неправомерно иззети от него2; да даваме и заемаме безвъзмездно, според нашите възможности и нуждите на другите3; да бъдем умерени в преценките, желанията и чувствата си, свързани с всичко светско4; да бъдем предвидливи в своята загриженост и внимание, когато си набавяме5, съхраняваме, използваме и разпределяме нещата, които са необходими и полезни за поддържането на живота ни и съответстват на нашето състояние6; да открием законното си призвание7 и да се стараем в тази област8; да бъдем пестеливи9; да избягваме ненужните съдебни дела10, поемането на гаранции, поръчителства или други подобни обвързаности11; да полагаме усилия, чрез всички справедливи и законни средства, за осигуряването, съхраняването и увеличаването на имуществото и благосъстоянието на другите, както и своето собствено12.

1 Пс. 15:2,4; Зах. 7:4,10; 8:16-17 / 2 Лев. 6:2-5; Лука 19:8 / 3 Лука 6:30,38; I Йоан 3:17; Еф. 4:28; Гал. 6:10 / 4 I Тим. 6:6-9; Гал. 6:14 / 5 I Тим. 5:8 / 6 Пр. 27:23-27; Екл. 3:12-13; 2:24; I Тим. 6:17-18; Ис. 38:1; Мат. 11:8 / 7 I Кор. 7:20; Бит. 2:15; 3:19 / 8 Еф. 4:28; Пр. 10:4 / 9 Йоан 6:12; Пр. 21:20 / 10 I Кор. 6:1-9 / 11 Пр. 6:1-6; 11:15 / 12 Лев. 25:35; Втор. 22:1-4; Изх. 23:4-5; Бит. 47:14,20; Фил. 2:4; Мат. 22:39

142 Въпрос: Какви грехове се забраняват в осмата заповед?

Отговор: Греховете, забранени в осмата заповед, освен пренебрегване на посочените задължения1, са: кражба2, грабеж3, отвличане на хора4, приемане на нещо откраднато5; непочтени сделки6, използване на неточни мерки и теглилки7, преместване на земните межди очертаващи границите на нечий имот8, несправедливост и непочтеност в договорните взаимоотношения между хората9 или по въпроси, изискващи доверие10; потисничество11, насилие12, незаконни лихви13, подкупи14, дребнави съдебни дела15, насилствено отнемане и обезлюдяване на земи16; изкупуване и задържане на стоки, за да се вдигне цената им17; незаконни професии18, както и всички други несправедливи и греховни начини да се отнема от ближния ни или той да се лишава от онова, което му принадлежи, за обогатяване на самите нас19; алчност20; неправомерно високо ценене и отдаденост на всичкосветско21; ненужна загриженост и безпокойство за неговото придобиване, запазване и използване22; завист към благополучието на другите23; лентяйство24, прахосничество, суетни и разточителни игри, както и всякакви други средства, чрез които би могло незаслужено да накърним собственото си благосъстояние25 или да се лишим от подобаващото приложение и всички удобства на благосъстоянието, дадено ни от Бога26.

1 Яков 2:15-16; I Йоан 3:17 / 2 Еф. 4:28 / 3 Пс. 62:10 / 4 I Тим. 1:10 / 5 Пр. 29:24; Пс. 50:18 / 6 I Сол. 4:6 / 7 Пр. 11:1; 20:10 / 8 Втор. 19:14; Пр. 23:10 / 9 Ам. 8:5; Пс. 37:21 / 10 Лука 16:10-12 / 11 Йез. 22:29; Лев. 25:17 / 12 Мат. 23:25; Йез. 22:12 / 13 Пс. 15:5 / 14 Йов 15:34 / 15 I Кор. 6:6-8; Пр. 3:29-30 / 16 Ис. 5:8; Мих. 2:2 / 17 Пр. 11:26 / 18 Деян. 19:19,24-25 / 19 Йов 20:19; Яков 5:4; Пр. 21:6 / 20 Лука 12:15 / 21 I Тим. 6:5; Кол. 3:2; Пр. 23:5; Пс. 62:10 / 22 Мат. 6:25,31,34; Екл. 5:12 / 23 Пс. 73:3; 37:1,7 / 24 II Сол. 3:11; Пр. 18:9 / 25 Пр. 21:17; 23:20-21; 28:19 / 26 Екл. 4:8; 6:2; I Тим. 5:8

143 Въпрос: Какво гласи деветата заповед?

Отговор: Деветата заповед гласи: “Не свидетелствай лъжливо против ближния си.”1

1 Изх. 20:16

144 Въпрос: Какво се изисква в деветата заповед?

Отговор: В деветата заповед се изисква: да пазим и прогласяваме истината между хората1 и доброто име на ближния ни, както и своето собствено2; да заставаме като свидетели и да отстояваме истината3 – от сърце4, искрено5, доброволно6, открито7 и изцяло8 да говорим истината и само истината, по съдебни и правни въпроси9 и във всичко останало10; да вярваме в най-доброто намерение на ближните си11; да обичаме, да желаем и да се радваме на доброто им име12; да скърбим13 за слабостите им и да не ги изтъкваме14; от сърце да признаваме техните дарби и благодатни дарове15, като защитаваме невинността им16; с готовност да приемаме добрите думи, казани за тях17, и да не сме склонни да се съгласяваме с лошото, което чуваме за тях18; да обезсърчаваме одумниците19, ласкателите20 и злословниците21; да обичаме и да полагаме грижи за доброто си име, като го защитаваме, когато е необходимо22; да спазваме законните обещания23; да търсим и да прилагаме на практика всичко, което е истинно, честно, прекрасно и уважавано24.

1 Зах. 8:16 / 2 III Йоан 1:12 / 3 Пр. 31:8-9 / 4 Пс. 15:2 / 5 II Лет. 19:9 / 6 I Цар. 19:4-5 / 7 Ис. Нав. 7:19 / 8 II Цар. 14:18-20 / 9 Лев. 19:15; Пр. 14:5,25 / 10 II Кор. 1:17-18; Еф. 4:25 / 11 Евр. 6:9; I Кор. 13:7 / 12 Римл. 1:8; II Йоан 1:4; III Йоан 1:3-4 / 13 II Кор. 2:4; 12:21 / 14 Пр. 17:9; I Петър 4:8 / 15 I Кор. 1:4-5,7; II Тим. 1:4-5 / 16 I Цар. 22:14 / 17 I Кор. 13:6-7 / 18 Пс. 15:3 / 19 Пр. 25:23 / 20 Пр. 26:24-25 / 21 Пс. 101:5 / 22 Пр. 22:1; Йоан 8:49 / 23 Пс. 15:4 / 24 Фил. 4:8

145 Въпрос: Какви грехове се забраняват в деветата заповед?

Отговор: Греховете, забранени в деветата заповед, са: всякакво предубеждение спрямо истината и доброто име на ближния ни, както и нашето собствено1, особено при публични съдебни дела2; даване на неверни показания3, подкупване на лъжливи свидетели4, съзнателно явяване и пледиране в подкрепа на злото, като истината се преиначава и потъпква5; издаване на несправедлива присъда6, определяне на злото като добро и на доброто като зло; възнаграждаване на нечестивите според делата на праведните, а праведните според делата на нечестивите7; подправяне8 или скриване на истината, неподобаващо мълчание при справедлива кауза9 и запазване на собственото ни спокойствие, когато някаква неправда изисква или да я порицаем10, или да се оплачем пред други11; изказване на дадена истина ненавреме12 или злонамерено, с коварна цел13, или изопачаването й, докато придобие друг смисъл14, или поставянето є под съмнение чрез двусмислени изрази с цел да се накърни тя или да се попречи на правосъдието15; да се говори неистина16, да се лъже17, да се оклеветява18, злослови19, одумва20, клюкарства21, да се надсмиваме над другите22, да ги очерняме23; прибързано24, прекомерно25 или недостатъчно да им се налагат наказания26; да се изопачават нечии намерения, думи или действия27; ласкателство28, славолюбиво самохвалство29; да издигаме или принизяваме прекомерно в мислите или думите си самите себе си или други хора30; да отричаме дарбите и благодатните дарове от Бога31; да преувеличаваме незначителни грешки32; да прикриваме, извиняваме или омаловажаваме грехове, когато сме призовани към свободна изповед33; ненужно да разкриваме чуждите слабости34; да пускаме неверни слухове35, да приемаме и да се осланяме на злонамерени приказки36, да запушваме ушите си за справедлива защита37; да изпитваме злонамерени подозрения38; да завиждаме или да скърбим, когато някой получава заслужено признание39, като полагаме усилия или желаем то да бъде накърнено40 или се радваме на неговото опозоряване и опетняване41; да се отнасяме към някого с насмешливо презрение42, да изразяваме възхищение, за да се извлича изгода43; да нарушаваме законни обещания44; да пренебрегваме неща, уважавани от другите45, и да вършим или да не се въздържаме, и да не възпираме доколкото ни е възможно другите от неща, придобили лошо име46.

1 I Цар. 17:28; II Цар. 16:3; 1:9,10,15-16 / 2 Лев. 19:15; Ав. 1:4 / 3 Пр. 19:5; 6:16,19 / 4 Деян. 6:13 / 5 Йер. 9:3,5; Деян. 24:2,5; Пс. 12:3-4; 52:1-4 / 6 Пр. 17:15; III Цар. 21:9-14,10-11,13 / 7 Ис. 5:23 / 8 Пс. 119:69; Лука 19:8; 16:5-7 / 9 Лев. 5:1; Втор. 13:8; Деян. 5:3,8-9; II Тим. 4:6 / 10 III Цар. 1:6; Лев. 19:17 / 11 Ис. 59:4 / 12 Пр. 29:11 / 13 I Цар. 22:9-10; Пс. 52:1-5 / 14 Пс. 56:5; Йоан 2:19; Мат. 26:60-61 / 15 Бит. 3:5; 26:7,9 / 16 Ис. 59:13 / 17 Лев. 19:11; Кол. 3:9 / 18 Пс. 50:20 / 19 Яков 4:11; Йер. 38:4 / 20 Лев. 19:19 / 21 Римл. 1:29-30 / 22 Бит. 21:9; Гал. 4:29 / 23 I Кор. 6:10 / 24 Мат. 7:1 / 25 Деян. 28:4 / 26 Бит. 38:24; Римл. 2:1 / 27 Неем. 6:6-8; Римл. 3:8; Пс. 69:10; I Цар. 1:13-15; II Цар. 10:3 / 28 Пс. 12:2-3 / 29 II Тим. 3:2 / 30 Лука 18:9,11; Римл. 12:16; I Кор. 4:6; Деян. 12:22; Изх. 4:10-14 / 31 Йов 27:5,6; 4:6 / 32 Мат. 7:3-5 / 33 Пр. 28:13; 30:20; Бит. 3:12-13; Йер. 2:35; IV Цар. 5:25; Бит. 4:9 / 34 Бит. 9:22; Пр. 25:9-10 / 35 Изх. 23:1 / 36 Пр. 29:12 / 37 Деян. 7:56-57; Йов 31:13-14 / 38 I Кор. 13:5; I Тим. 6:4 / 39 Числ. 11:29; Мат. 21:15 / 40 Ездр. 4:12-13 / 41 Йер. 48:27 / 42 Пс. 35:15-16,21; Мат. 27:28-29 / 43 Юда 1:16; Деян. 12:22 / 44 Римл. 1:31; II Тим. 3:3 / 45 I Цар. 2:24 / 46 II Цар. 13:12-13; Пр. 5:8-9; 6:33

146 Въпрос: Какво гласи десетата заповед?

Отговор: Десетата заповед гласи: “Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е нещо, което е на ближния ти.”1

1 Изх. 20:17

147 Въпрос: Какво се изисква в десетата заповед?

Отговор: В десетата заповед се изисква: да бъдем напълно удовлетворени от собственото си положение1 и така доброжелателно настроени с цялата си душа към ближния си, че нашите вътрешни пориви и чувства, свързани с него, да бъдат насочени изцяло към това, да подпомагат разрастването на всичко добро у него2.

1 Евр. 13:5; I Тим. 6:6 / 2 Йов 31:29; Римл. 12:15; Пс. 122:7-9; I Тим. 1:5; Ест. 10:3;I Кор. 13:4-7

148 Въпрос: Какви грехове се забраняват в десетата заповед?

Отговор: Греховете, забранени в десетата заповед, са: да бъдем неудовлетворени от състоянието, в което се намираме1; да завиждаме2 и да се натъжаваме поради успехите на ближния ни3, както и всякакви неподобаващи пориви и стремежи към всичко, което той притежава4.

1 III Цар. 21:4; Ест. 5:13; I Кор. 10:10 / 2 Гал. 5:26; Яков 3:14,16 / 3 Пс. 112:9-10; Неем. 2:10 / 4 Римл. 7:7-8; 13:9; Кол. 3:5; Втор. 5:21

149 Въпрос: Има ли човек, способен съвършено да спазва Божиите заповеди?

Отговор: Никой не е способен, сам1 или чрез някаква благодатна дарба, получена в този живот, да спазва съвършено Божиите заповеди2. Всеки човек ежедневно ги нарушава в мислите3, думите и действията си4.

1 Яков 3:2; Йоан 15:5; Римл. 8:3 / 2 Екл. 7:20; I Йоан 1:8, 10; Гал. 5:17; Римл. 7:18-19 / 3 Бит. 6:5; 8:21 / 4 Римл. 3:9-19; Яков 3:2-13

150 Въпрос: Всички нарушения на Божия Закон еднакво тежки ли са сами по себе си и в очите на Бога?

Отговор: Не всички нарушения на Божия Закон са еднакво тежки. Някои грехове сами по себе си и заради различните вреди, които нанасят, са по-тежки в Божиите очи от други1.

1 Йоан 19:11; Йез. 8:6,13,15; I Йоан 5:16; Пс. 73:17,32,56

151 Въпрос: Какви са различните вреди, които правят някои грехове по-тежки от други?

Отговор: Силата на вредата, която греховете нанасят зависи:
(а) от онези, които извършват греха1 – ако те са на по-зряла възраст2, с по-голям опит в благодатните взаимоотношения с Бога3; известни заради професията си4, дарбите си5, мястото, което заемат в обществото6, служението, което изпълняват7, или като водачи на останалите8, както и ако вероятно примерът им бъде последван от други9;
(б) от потърпевшата страна10 – ако грехът е насочен непосредствено срещу Бога11, Неговите атрибути12 и поклонението пред Него13; срещу Христос и благодатта Му14; срещу Святия Дух15, Неговото свидетелство16 и действията Му17; срещу по-висшестоящи хора, известни личности18 и тези, с които сме в роднински или други близки приятелски връзки19; срещу когото и да било от християните20 (особено някои по-слаби братя21), техните или нечии други личности22 и общото добро на всички или на мнозина23;
(в) от естеството и вида на престъплението24 – ако то е извършено срещу ясно написаното в Закона25, ако нарушава много от заповедите или съдържа в себе си много грехове26; ако не просто се е породило в сърцето, но и се е разразило по-нататък в думи и дела27, оскърбило е други хора28 и извършилият не признава отговорността си за каквото и да било обезщетение29; ако престъплението е насочено срещу средствата, използвани от Бога30, срещу Неговите милости31, присъда32, срещу прозрението идващо от природата33, срещу убежденията на съвестта ни34, срещу публичните или лични наставления35 или санкции на Църквата36, гражданските наказания37; или е насочено срещу нашите молитви, намерения, обещания38, оброци39, завети40 и други обвързващи отношения спрямо Бога или определени хора41; ако е направено умишлено42, съзнателно43, самонадеяно44, безсрамно45, със самоизтъкване46, злонамерено47, ако се повтаря често48, упорито49, с наслада50, ако е продължително51 или се извършва повторно след покайване52;
(г) от обстоятелствата, свързани с времето53 и мястото54 – ако престъплението е извършено в Господния ден55 или в друг момент на поклонение56 пред Бога; непосредствено преди57 или след него58, или след нещо друго, съдействащо за предотвратяването или поправянето на такова лошо поведение59; ако е на публично място или в присъствието на други, на които е възможно да подейства като подтик за подобни действия или по някакъв начин да ги оскверни60.

1 Йер. 2:8 / 2 Йов 32:7,9; Екл. 4:13 / 3 III Цар. 11:4,9 / 4 II Цар. 12:14; I Кор. 5:1 / 5 Яков 4:17; Лука 12:47-48 / 6 Йер. 5:4-5 / 7 II Цар. 12:7-9; Йез. 8:11-12 / 8 Римл. 2:17-24 / 9 Гал. 2:11-14 / 10 Мат. 21:38-39 / 11 I Цар. 2:25; Деян. 5:4; Пс. 5:4 / 12 Римл. 2:4 / 13 Мал. 1:8,14 / 14 Евр. 2:2-3; 7:25 / 15 Евр. 10:29; Мат. 12:31-32 / 16 Еф. 4:30 / 17 Евр. 6:4-6 / 18 Юда 1:8; Числ. 12:8-9; Ис. 3:5 / 19 Пр. 30:17; II Кор. 12:15; Пс. 55:12-15 / 20 Соф. 2:8, 10-11; Мат. 18:6; I Кор. 6:8; Отк.17:6 / 21 I Кор. 8:11-12; Римл. 14:13,15,21 / 22 Йез. 13:19; I Кор. 8:12; Откр. 18:12-13; Мат. 23:15 / 23 I Сол. 2:15-16; Ис. Нав. 22:20 / 24 Пр. 6:30-33 / 25 Ездр. 9:10-12; III Цар. 11:9-10 / 26 Кол. 3:5; I Тим. 6:10; Пр. 5:8-12; 6:32-33; Ис. Нав. 7:21 / 27 Яков 1:14-15; Мат. 5:22; Мих. 2:1 / 28 Мат. 18:7; Римл. 2:23-24 / 29 Втор. 22:22,28-29; Пр. 7:32-35 / 30 Мат. 11:21-24; Йоан 15:22 / 31 Ис. 1:3; Втор. 32:6 / 32 Ам. 4:8-11; Йер. 5:3 / 33 Римл. 1:26-27 / 34 Римл. 1:32; Дан. 5:22; Тит 3:10-11 / 35 Пр. 29:1 / 36 Тит 3:10; Мат. 18:17 / 37 Пр. 27:22; 23:35 / 38 Пс. 73:34-37; Йер. 2:20; 45:5-6,20-21 / 39 Екл. 5:4-6; Пр. 20:25 / 40 Лев. 26:25 / 41 Пр. 2:17; Йез. 7:18-19 / 42 Пс. 36:4 / 43 Йер. 6:16 / 44 Числ. 15:30; Изх. 21:14 / 45 Йер. 3:3; Пр. 7:13 / 46 Пс. 52:1 / 47 III Йоан 1:10 / 48 Числ. 15:22 / 49 Зах. 7:11-12 / 50 Пр. 2:14 / 51 Ис. 57:17 / 52 Йер. 34:8-11; II Петър 2:20-22 / 53 IV Цар. 5:26 / 54 Йер. 7:10; Ис. 26:10 / 55 Йез. 23:37-39 / 56 Ис. 58:3-5; Числ. 25:6-7 / 57 I Кор. 11:20-21 / 58 Йер. 7:8-10; Пр. 7:14-15; Йоан 13:27,30 / 59 Ездр. 9:13-14 / 60 II Цар. 16:22; I Цар. 2:22-24

152 Въпрос: Какво заслужава всеки грях от Божията ръка?

Отговор: Всеки грях, дори и най-малкият, тъй като е насочен срещу върховенството1, добротата2 и святостта на Бога3, както и срещу Неговия справедлив Закон4, заслужава гнева и проклятието на Бога5, и в този живот6, и в идния7; и не е възможно да бъде изкупен по друг начин освен чрез кръвта на Христос8.

1 Яков 2:10-11 / 2 Изх. 20:1-2 / 3 Ав. 1:13; Лев. 10:3; 11:44-45 / 4 I Йоан 3:4; Римл. 7:12 / 5 Еф. 5:6; Гал. 3:10 / 6 Плач Йер. 3:39; Втор. 20:15-20 / 7 Мат. 25:41 / 8 Евр. 9:22; I Петър 1:18-19

153 Въпрос: Какво изисква Бог от нас, за да избегнем Неговия гняв и проклятието, които заслужаваме защото нарушаваме Закона?

Отговор: За да избегнем гнева и проклятието на Бога, които заслужаваме защото нарушаваме Закона, Бог изисква от нас покаяние пред самия Него и вяра в Господ Исус Христос1, както и старателно прилагане на външните средства, чрез които получаваме от Христос даровете от Неговото посредничество2.

1 Деян. 20:21; Мат. 3:7-8; Лука 13:3,5; Деян. 16:30-31; Йоан 3:16,18 / 2 Пр. 2:1-5; 8:33-36

154 Въпрос: Какви са външните средства, чрез които получаваме от Христос даровете от Неговото посредничество?

Отговор: Външните и обичайни средства, чрез които Христовата Църква получава от Него даровете от посредничеството Му, са всички Негови наредби – най-вече Словото, тайнствата и молитвата; всяко от тях Той прави да е ефективно за спасението на избраните1.

1 Мат. 28:19-20; Деян. 2:42,46-47

155 Въпрос: Как Словото допринася за спасението?

Отговор: Божият Дух превръща четенето и особено проповядването на Словото в ефективно средство, чрез което просветлява1, убеждава и смирява грешниците2, довежда ги до промяна и ги привлича към Христос3, преобразява ги в Неговия образ4 и ги покорява на волята Му5, дава им сили да устояват на изкушенията и покварата6, изгражда ги в благодатта7 и утвърждава сърцата им в святост и утеха чрез вяра в спасението8.

1 Неем. 8:8; Деян. 26:18; Пс. 19:8 / 2 I Кор. 14:24-25; II Лет. 34:18-19,26-28 / 3 Деян. 2:37,41; 8:27-30,35-38 / 4 II Кор. 3:18 / 5 II Кор. 10:4-6; Римл. 6:17 / 6 Мат. 4:4,7,10; Еф. 6:16-17; Пс. 19:11; I Кор. 10:11 / 7 Деян. 20:32; II Тим. 3:15-17 / 8 Римл. 16:25; I Сол. 3:2,10-11,13; Римл. 15:4; 10:13-17; 1:16

156 Въпрос: Трябва ли Божието Слово да се чете от всички?

Отговор: Не на всеки трябва да се позволява да чете Словото пред църковното събрание1, но всички хора, независимо какви са, са задължени да го четат – лично за себе си2 и със семействата си3. За тази цел Свещеното Писание трябва да се превежда от оригинала на езика на всеки народ4.

1 Втор. 31:9,11-13; Неем. 8:2-3; 9:3-5 / 2 Втор. 17:19; Откр. 1:8; Йоан 5:39; Ис. 34:16 / 3 Втор. 6:6-9; Бит. 18:17,19; Пс. 78:5-7 / 4 I Кор. 14:6,9,11-12,15-16,24,27-28

157 Въпрос: Как трябва да се чете Божието Слово?

Отговор: Трябва да четем Свещеното Писание с дълбоко страхопочитание1, с пълната убеденост, че то е действителното Слово на Бога2 и че само Той може да ни направи способни да го разбираме3; с желание да го познаваме, да вярваме на казаното и да се покоряваме на Божията воля, разкрита в него4; като влагаме старание5 и обръщаме специално внимание към отделните теми и цялостния му смисъл6; със себеотрицание7 и молитва8; като размишляваме9 върху него и прилагаме наученото10.

1 Пс. 19:10; Неем. 8:3-6,10; Изх. 24:7; II Лет. 34:27; Ис. 66:2 / 2 II Петър 1:19-21 / 3 Лука 24:25; II Кор. 3:13-16 / 4 Втор. 17:10,20 / 5 Деян. 17:11 / 6 Деян. 8:30,34; Лука 10:26-28 / 7 Пр. 3:5; Втор. 33:3 / 8 Пр. 2:1-6; Пс. 119:18; Неем. 7:6,8 / 9 Пс. 1:2; 119:97 / 10 II Лет. 34:21

158 Въпрос: Кой трябва да проповядва Божието Слово?

Отговор: Божието Слово трябва да се проповядва само от онези, които са достатъчно надарени1, получили са подобаващо одобрение и са призвани за това служение2.

1 I Тим. 3:2,6; Еф. 4:8-11; Ос. 4:6; Мал. 2:7; II Кор. 3:6 / 2 Йер. 14:15; Римл. 10:15; Евр. 5:4; I Кор. 12:28-29; I Тим. 3:10; 9:14; 5:22

159 Въпрос: Как призваните за това трябва да проповядват Божието Слово?

Отговор: Призваните да се трудят в служението на Словото трябва да проповядват здравото учение1, с усърдие2, навреме и без време3; ясно4, не чрез омайващите думи на човешката мъдрост, а изявявайки Духа; със сила5 и преданост6, като разкриват пълното учение на Бога7; разумно8, съобразявайки се с нуждите и възможностите на слушателите9; ревностно10, с гореща любов към Бога11 и душите на вярващите в Него12; искрено13, като си поставят за цел Неговата прослава14 и обръщението15, наставлението16 и спасението на слушателите си17.

1 Тит 2:1,8 / 2 Деян. 18:25 / 3 II Тим. 4:2 / 4 I Кор. 14:19 / 5 I Кор. 2:4 / 6 Йер. 23:28; I Кор. 4:1-2 / 7 Деян. 20:27 / 8 Кол. 1:28; II Тим. 2:15 / 9 I Кор. 3:2; Евр. 5:12-14; Лука 12:42 / 10 Деян. 18:25 / 11 II Кор. 5:13-14; Фил. 1:15-17 / 12 Кол. 4:12; II Кор. 12:15 / 13 II Кор. 2:17; 4:2 / 14 I Сол. 2:4-6; Йоан 7:18 / 15 I Кор. 9:19-22 / 16 II Кор. 12:19; Еф. 4:12 / 17 I Тим. 4:16; Деян. 26:16-18

160 Въпрос: Какво се изисква от онези, които слушат проповядваното Слово?

Отговор: От онези, които слушат проповядваното Слово, се изисква да внимават на казаното със старание1, с подготовка2 и молитва3; да сверяват чутото с Писанието4; да приемат истината с вяра5, любов6, кротост7 и готовност на ума8 като Божие Слово9; да размишляват10 и да разговарят за него11; да го пазят в сърцата си12 и да принасят плода му в живота си13.

1 Пр. 8:34 / 2 I Петър 2:1-2; Лука 8:18 / 3 Пс. 119:18; Еф. 6:18-19 / 4 Деян. 17:11 / 5 Евр. 4:2 / 6 II Сол. 2:10 / 7 Яков 1:21 / 8 Деян. 17:11 / 9 I Сол. 2:13 / 10 Лука 9:44; Евр. 2:1 / 11 Лука 24:14; Втор. 6:6-7 / 12 Пр. 2:1; Пс. 119:11 / 13 Лука 8:15; Яков 1:25

161 Въпрос: Как тайнствата се превръщат в ефективно средство за спасение?

Отговор: Тайнствата се превръщат в ефективно средство за спасение не благодарение на някаква сила в самите тях или на някакви заслуги, произтичащи от благочестието или добронамереността на този, който ги отслужва; а единствено чрез действието на Святия Дух и благословението на Христос, Който ги е въвел1.

1 I Петър 3:21; Деян. 8:13,23; I Кор. 3:6-7; 12:13

162 Въпрос: Какво представлява тайнството?

Отговор: Тайнството е свята наредба, въведена от Христос в Неговата църква1, за да бъде за намиращите се в Завета по благодат2 като знак, печат и изява3 на даровете от Неговото посредничество4; също така за да заздрави и засили вярата им и всички други благодатни дарове5; да ги задължава към подчинение6; да засвидетелства и да насърчава любовта и общението помежду им7; както и да ги разграничава от намиращите се извън завета8.

1 Бит. 17:7,10; Изх. 12 гл.; Мат. 28:19; 26:26-28 / 2 Римл. 15:8; Изх. 12:48 / 3 Римл. 4:11; I Кор. 11:24-25 / 4 Деян. 2:38; I Кор. 10:16 / 5 Римл. 4:11; Гал. 3:27 / 6 Римл. 6:3-4; I Кор. 10:21 / 7 Еф. 4:2-5; I Кор. 12:13 / 8 Еф. 2:11-12; Бит. 34:14

163 Въпрос: От какви елементи се състои тайнството?

Отговор: Тайнството се състои от два елемента: единият е външният и доловим за сетивата знак, използван според отреденото от самия Христос; другият е вътрешната и духовна благодат, която знакът изобразява1.

1 Мат. 3:11; I Петър 3:21; Римл. 2:28-29

164 Въпрос: Колко тайнства въвежда Христос в Своята Църква при Новия Завет?

Отговор: При Новия Завет Христос въвежда в Своята Църква само две тайнства – водно Кръщение и Господна вечеря1.

1 Мат. 28:19; I Кор. 11:20,23; Мат. 26:26-28

165 Въпрос: Какво представлява водното Кръщение?

Отговор: Водното Кръщение е тайнство в Новия Завет, при което Христос е отредил измиването с вода в името на Отца, Сина и Святия Дух1 да служи като знак и печат на присаждането в Него2, на опрощаването на греховете чрез кръвта Му3 и на новорождението чрез Неговия Дух4; на осиновението5 и възкресението за вечен живот6. Чрез това тайнство кръщаваните са тържествено приети във видимата Църква7 и встъпват в едно открито и изповядвано посвещение да принадлежат изцяло и единствено на Господа8.

1 Мат. 28:19 / 2 Гал. 3:27 / 3 Марк 1:4; Откр. 1:5 / 4 Тит 3:5; Еф. 5:26 / 5 Гал. 3:26-27 / 6 I Кор. 15:29; Римл. 6:5 / 7 I Кор. 12:13 / 8 Римл. 6:4

166 Въпрос: Кой трябва да бъде кръщаван?

Отговор: Не трябва да бъде кръщаван никой, който се намира извън видимата Църква и е чужд на завета по обещание, докато не изповяда вяра в Христос и посвещение за послушание пред Него; но невръстните деца, на които двамата, или поне единият от родителите изповядват вяра в Христос и посвещение за послушание пред Него1, са в това отношение в завета и трябва да бъдат кръщавани2.

1 Деян. 8:36-37; 2:38 / 2 Бит. 17:7,9; Гал. 3:9; Кол. 2:11-12; Деян. 2:38-39; 10:47-48; 16:15,33; 1Кор.1:16; Римл. 4:11-12; 11:16; I Кор. 7:14; Мат. 28:19; Лука 18:15-16

167 Въпрос: Как трябва да затвърждаваме своето Кръщение?

Отговор: Необходимото, но твърде пренебрегвано задължение да затвърждаваме своето Кръщение, трябва да изпълняваме през целия си живот, особено по време на изкушения и когато присъстваме на отслужването на това тайнство над други1: като размишляваме сериозно и с благодарност над неговата същност и предназначението, с което Христос го е въвел, над ползата и предимствата, получени и запечатани у нас чрез него, над тържествения оброк, който сме дали тогава2; като се смиряваме заради греховното ни опозорение, недостойнство и живот в противоречие с благодатта на кръщението и посвещението ни3; като засилваме увереността си в опрощението на греховете ни и във всички други благословения, запечатани у нас при това тайнство4; като извличаме сила от смъртта и възкресението на Христос, в Когото сме кръстени за умъртвяване на греха и съживяване на благодатта5; и като се стараем да живеем с вяра6, думите ни да са святи и праведни7, както подобава на хора, отдали чрез това тайнство името си на Христос8; и също така като живеем в братска любов, защото сме кръстени от един и същ Дух да бъдем части на едно и също невидимо тяло9.

1 Кол. 2:11-12; Римл. 6:4,6,11 / 2 Римл. 6:3-5 / 3 I Кор. 1:11-13; Римл. 6:2-3 / 4 Римл. 4:11-12; I Петър 3:21 / 5 Римл. 6:3-5 / 6 Гал. 3:26-27 / 7 Римл. 6:22 / 8 Деян. 2:38 / 9 I Кор. 12:13,25

168 Въпрос: Какво представлява Господната вечеря?

Отговор: Господната вечеря е тайнство в Новия Завет1, при което, чрез даване и приемане на хляб и вино, съгласно отреденото от Исус Христос, се изявява Неговата смърт. Онези, които приемат подобаващо това тайнство, се хранят с Христовото тяло и кръв за своето духовно подхранване и израстване в благодатта2; тяхното единение и общение с Него се затвърждават3 и те засвидетелстват и подновяват своята благодарност4 към Бога и посвещението си на Него5, както и взаимната си любов и общението помежду им като части на едно и също невидимо тяло6.

1 Лука 22:20 / 2 Мат. 26:26-28; I Кор. 11:23-26 / 3 I Кор. 10:16 / 4 I Кор. 11:24 / 5 I Кор. 10:14-16,21 / 6 I Кор. 10:17

169 Въпрос: Как е постановил Христос хлябът и виното да се дават и приемат при тайнството Господна вечеря?

Отговор: Христос е постановил служителите на Неговото Слово при отслужването на тайнството Господна вечеря да освещават хляба и виното, отделяйки ги от общата им употреба посредством думите за въвеждането на тайнството, благодарение и молитва; да взимат и разчупват хляба, да дават от него и от виното на участващите – за тях Христос също е постановил да взимат и да ядат от хляба и да пият от виното, с благодарствено възпоменаване, че Христовото тяло е било наранено и отдадено, а кръвта Му пролята за тях1.

1 I Кор. 11:23-24; Мат. 26:26-28; Марк 14:22-24; Лука 22:19-20

170 Въпрос: Как участващите подобаващо в Господната вечеря, се хранят с Христовото тяло и кръв чрез нея?

Отговор: Христовото тяло и кръв не се съдържат плътски или в материален смисъл в, с или под хляба и виното на Господната вечеря1, но все пак духовно присъстват във вярата на приемащия ги, не по-малко действително и реално, отколкото самите елементи се възприемат от неговите сетива2; така че, участващите подобаващо в тайнството Господна вечеря чрез нея се хранят с Христовото тяло и кръв не плътски или в материален смисъл, а духовно, но при все това – действително и реално3, като чрез вяра приемат и отнасят към себе си разпънатия Христос и всички дарове, произтичащи от смъртта Му4.

1 Деян. 3:21 / 2 Мат. 26:26,28 / 3 I Кор. 11:24-29 / 4 I Кор. 10:16

171 Въпрос: Как участващите в тайнството Господна вечеря трябва да се подготвят за него преди да го приемат?

Отговор: Участващите в тайнството Господна вечеря, преди да го приемат, трябва да се приготвят за него:
(а) Като изпитат сами себе си1 – дали Христос е у тях2; дали са получили прошка за своите грехове и недостатъци3; дали познанията4, вярата5 и покаянието им6 са истинни и пълни; имат ли любов към Бога и братята7 и добронамереност към всички хора8; простили ли са на онези, които са им сторили зло9; копнеят ли за Христос10 и обновено ли е послушанието им11;
(б) Като обновят приложението на тези благодатни дарове12 – чрез сериозни размишления13 и ревностна молитва14.

1 I Кор. 11:28 / 2 II Кор. 13:5 / 3 I Кор. 5:7; Изх. 12:15 / 4 I Кор. 11:29 / 5 I Кор. 13:5; Мат. 26:28 / 6 Зах. 12:10; I Кор. 11:31 / 7 I Кор. 10:16-17; Деян. 2:46-47 / 8 I Кор. 5:8; 11:18,20 / 9 Мат. 5:23-24 / 10 Ис. 55:1; Йоан 7:37 / 11 I Кор. 5:7-8 / 12 I Кор. 11:25-26,28; Евр. 10:21-22,24; Пс. 26:6 / 13 I Кор. 11:24-25 / 14 II Лет. 30:18-19; Мат. 26:26

172 Въпрос: Може ли някой, който се съмнява че Христос е у него или че е подходяща подготовката му, да участва в Господната вечеря?

Отговор: Човек може да се съмнява дали е приел Христос или дали е подходяща подготовката му за тайнството Господна вечеря. Но ако проявява истински интерес към Христос, а все още му липсва увереност1, ако действително е осъзнал своята нужда2 и искрено желае да приеме Христос3 и да се отдалечи от престъпленията4, той трябва да окайва своето неверие5 и да полага усилия, за да разсее съмненията си6. Тогава, понеже Бог е дал обещания и тъй като това тайнство е отредено за облекчаване дори на слаби и изпитващи съмнения християни7, такъв човек, като постъпва по този начин, може и трябва да участва в Господната вечеря, за да получи чрез нея допълнителни сили8.

1 Ис. 50:10; I Йоан 5:13; Пс. 88:1-18; 77:1-4,7-10; Йона 2:4 / 2 Ис. 54:7-10; Мат. 5:3-4; Пс. 31:22; 73:13,22-23 / 3 Фил. 3:8-9; Пс. 10:17; 42:1-2,5 / 4 II Тим. 2:19; Ис. 50:10; Пс. 66:18-20 / 5 Марк 9:24 / 6 Деян. 2:37; 16:30 / 7 Ис. 40:11,29,31; Мат. 11:28; 12:20; 26:28 / 8 Римл. 4:11; I Кор. 11:28

173 Въпрос: Може ли някой, който изповядва, че вярва и желае да участва в Господната вечеря, да бъде възпиран от нея?

Отговор: Онези, за които се сметне, че са невежи или имат оскърбително поведение, независимо от изповедта им, че вярват, и от желанието им да участват в Господната вечеря, може и трябва да бъдат възпирани от това тайнство посредством властта, дадена от Христос на Неговата Църква1, докато получат наставления и покажат промяна у себе си2.

1 I Кор. 11:27-31; Мат. 7:6; I Кор. 5 гл.; Юда 1:23; I Тим. 5:22 / 2 II Кор. 2:7

174 Въпрос: Какво се изисква, по време на отслужването на тайнството Господна вечеря, от онези, които го приемат?

Отговор: По време на отслужването на тайнството Господна вечеря, от онези, които го приемат се изисква с напълно свято страхопочитание и внимание да копнеят за Бога в това тайнство1, старателно да следят елементите и действията на тайнството2, грижливо да различават Господното тяло3, с обич да размишляват върху Неговата смърт и страданията Му4 и така да подтикват самите себе си към активно прилагане на получените благодатни дарове5 – като съдят сами себе си6 и скърбят поради греховете си7, като изпитват искрен глад и жажда за Христос8 и се хранят с Него чрез вяра9, приемат от Неговата пълнота10, уповават се на заслугите Му11, радват се в любовта Му12, благодарят за благодатта Му13; също и като обновяват Завета си с Бога14 и любовта си към всички светии15.

1 Лев. 10:3; Евр. 12:28; Пс. 5:7; I Кор. 11:17,26-27 / 2 Изх. 24:8; Мат. 26:28 / 3 I Кор. 11:29 / 4 Лука 22:19 / 5 I Кор. 11:26; 10:3-5,11,14 / 6 I Кор. 11:31 / 7 Зах. 12:20 / 8 Откр. 22:17 / 9 Йоан 6:35 / 10 Йоан 1:16 / 11 Фил. 1:16 / 12 Пс. 58:4-5; II Лет. 30:21 / 13 Пс. 22:26 / 14 Йер. 50:5; Пс. 50:5 / 15 Деян. 2:42

175 Въпрос: Какво е задължението на християните, след като приемат тайнството Господна вечеря?

Отговор: След като приемат тайнството Господна вечеря християните са задължени сериозно да обмислят своето поведение по време на тайнството и онова, което са постигнали в резултат на него1. Ако са намерили съживление и утеха, те трябва да благославят Бога за това2, да се молят за продължаването на това състояние3, да внимават да не допускат връщане към греховността4, да изпълняват дадените оброци5 и да насърчават сами себе си в редовното посещение на това тайнство6. Ако не открият някаква полза за себе си в момента, да прегледат по-прецизно своята подготовка и поведението си по време на тайнството7; и ако пред Бога и пред собствената си съвест одобрят онова, което са сторили като подготовка и по време на тайнството, трябва да очакват плодовете от тайнството в определеното за това време8. Ако осъзнаят, че са допуснали недостатъци както при подготовката така и в поведението си по време на тайнството, те трябва да се смирят9 и да продължат да участват в тайнството с по-голямо внимание и старание10.

1 Пс. 28:7; 85:8; I Кор. 11:7,30-31 / 2 II Лет. 30:21-23,25-26; Деян. 2:42,46-47 / 3 Пс. 36:10; Пес. 3:4; I Лет. 29:18 / 4 I Кор. 10:3-5,12 / 5 Пс. 50:14 / 6 I Кор. 11:25-26; Деян. 2:42-46 / 7 Пес. 5:1-6; Екл. 5:1-6 / 8 Пс. 123:1-2; 42:5,8; 43:3-5 / 9 II Лет. 30:18-19 / 10 II Кор. 7:11; I Лет. 15:12-14

176 Въпрос: В какво отношение тайнствата водно Кръщение и Господна вечеря са сходни?

Отговор: Тайнствата водно Кръщение и Господна вечеря са сходни по това, че техен автор е Бог1; духовното съдържание и на двете се гради върху Христос и Неговите заслуги2; и двете са печат на един и същ Завет3; трябва да се извършват единствено от служители на благовестието4 и да продължават да се отслужват в Христовата Църква до повторното Му идване5.

1 Мат. 28:19; I Кор. 11:23 / 2 Римл. 6:3-4; I Кор. 10:16 / 3 Римл. 4:11; Кол. 2:12; Мат. 26:27-28 / 4 Йоан 1:33; Мат. 28:19; I Кор. 11:23; 4:1; Евр. 5:4 / 5 Мат. 28:19-20; I Кор. 11:26

177 Въпрос: По какво се различават тайнствата водно Кръщение и Господна вечеря?

Отговор: Тайнствата водно Кръщение и Господна вечеря се различават по това, че водното Кръщение трябва да се отслужва само веднъж, с вода, като знак и печат на новорождението и присаждането ни в Христос1, и то се изпълнява дори и при невръстни деца2; докато Господната вечеря трябва да се отслужва често, с елементите хляб и вино, за да представя и изобразява Христос като духовна храна за душата3, както и да потвърждава нашето пребъдване и израстване в Него4; Господната вечеря се дава само на хора на възраст, способни да изпитват себе си5.

1 Мат. 3:11; Тит 3:5; Гал. 3:27 / 2 Бит. 17:7,9; Деян. 2:38-39; I Кор. 7:14 / 3 I Кор. 11:23-26 / 4 I Кор. 10:16 / 5 I Кор. 11:28-29

178 Въпрос: Какво представлява молитвата?

Отговор: Молитвата е изразяване на нашите желания пред Бога1, в името на Христос2, с помощта на Неговия Дух3; като изповядваме греховете си4 и с благодарност признаваме милостите Му5.

1 Пс. 57:8 / 2 Йоан 16:23 / 3 Римл. 8:26 / 4 Пс. 32:5-6; Дан. 9:4 / 5 Фил. 4:6

179 Въпрос: Само на Бога ли трябва да се молим?

Отговор: Тъй като само Бог може да познава и изпитва човешките сърца1, да чува прошенията2, да прощава греховете3 и да изпълнява желанията на всички4; и защото единствено в Него трябва да вярваме5, и пред Него да принасяме поклонението си6; то и молитвите, които са специална част от поклонението7, трябва да се отправят от всички единствено към Него8 и към никой друг9.

1 III Цар. 8:39; Деян. 1:24; Римл. 8:27 / 2 Пс. 65:2 / 3 Мих. 7:18 / 4 Пс. 145:18 / 5 Римл. 10:14 / 6 Мат. 4:10 / 7 I Кор. 1:2 / 8 Пс. 50:15 / 9 Римл. 10:14

180 Въпрос: Какво означава да се молим в името на Христос?

Отговор: Да се молим в името на Христос, в послушание към Неговата заповед и като израз на упование в обещанията Му, означава да просим милост заради Него1 – не само като просто споменаваме името Му2, но и като черпим насърчение да се молим и дързост, сили и надежда за приемането на молитвата ни от Христос и Неговото посредничество3.

1 Йоан 14:13-14; 16:24; Дан.9:17 / 2 Мат.7:21 / 3 Евр.4:14-16; I Йоан 5:13-15

181 Въпрос: Защо трябва да се молим в името на Христос?

Отговор: Тъй като греховността на човека и отдалечеността му от Бога по тази причина са толкова големи, че не е възможно да имаме какъвто и да било достъп до присъствието Му без посредник1; и след като на небето или на земята няма друг определен или достоен за това славно дело освен единствено Христос2, ние трябва да се молим само в Неговото и в ничие друго име3.

1 Йоан 14:6; Ис. 59:2; Еф. 3:12 / 2 Йоан 6:27; Евр. 7:25-27; I Тим. 2:5 / 3 Кол. 3:17; Евр. 13:15

182 Въпрос: Как Духът ни помага да се молим?

Отговор: Тъй като ние не знаем за какво би трябвало да се молим, Духът ни помага в нашата немощ, като ни прави способни да осъзнаем за кого, за какво и как трябва да отправяме молитви; чрез действията Си (макар и не във всички хора, нито във всеки момент в една и съща степен) Той събужда в сърцата ни прозрение, съзнание и благодатни дарове, които са необходимо условие за правилното изпълняване на това задължение1.

1 Римл. 8:26-27; Пс. 10:17; Зах. 12:10

183 Въпрос: За кого трябва да се молим?

Отговор: Трябва да се молим за цялата Христова Църква на земята1; за гражданските власти2 и църковните служители3; за нас самите4, за братята ни по вяра5, дори за враговете ни6; и за всички хора, които са живи в момента7 или на които предстои да се родят8. Но не трябва да се молим за мъртвите9, нито за онези, за които се знае, че са извършили смъртен грях10.

1 Еф. 6:18; Пс. 28:9 / 2 I Тим. 2:1-2 / 3 Кол. 4:3 / 4 Бит. 32:11 / 5 Яков 5:16 / 6 Мат. 5:44 / 7 I Тим. 2:1-2 / 8 Йоан 17:20; II Цар. 7:29 / 9 II Цар. 12:21-23 / 10 I Йоан 5:16

184 Въпрос: За какво трябва да се молим?

Отговор: Трябва да се молим за всичко, което допринася за Божията слава1, за доброто на Църквата2, на самите нас3 и на другите4; но не и за нещо, което е незаконно5.

1 Мат. 6:9 / 2 Пс. 51:18; 122:6 / 3 Мат. 7:11 / 4 Пс. 125:4 / 5 I Йоан 5:14

185 Въпрос: Как трябва да се молим?

Отговор: Трябва да се молим със страхопочитание пред Божията царственост1 и с дълбоко съзнание за собственото ни недостойнство2, ограниченост3 и греховност4; с покаяно5, благодарно6 и отворено сърце7; с разбиране8, вяра9, искреност10, ревност11, с любов12 и постоянство13; с търпение пред Него14, смирено подчинени на волята Му15.

1 Екл. 5:1 / 2 Бит. 18:27; 32:10 / 3 Лука 15:17-19 / 4 Лука 18:13-14 / 5 Пс. 51:17 / 6 Фил. 4:6 / 7 I Цар. 1:15; 2:1 / 8 I Кор. 14:15 / 9 Марк 11:24; Яков 1:6 / 10 Пс. 145:18; 17:1 / 11 Яков 5:16 / 12 I Тим. 2:8 / 13 Еф. 6:18 / 14 Мих. 7:7 / 15 Мат. 26:39

186 Въпрос: Какво ръководство ни е дал Бог, за да ни направлява в задължението ни да се молим?

Отговор: Цялото Божие Слово може да ни бъде от полза, за да ни направлява в задължението да се молим1; но конкретното ръководно правило е онази форма на молитва, на която нашият Спасител Христос учи Своите ученици, всеобщо наричана Господна молитва2.

1 I Йоан 5:14 / 2 Мат. 6:9-13; Лука 11:2-4

187 Въпрос: Как трябва да се използва Господната молитва?

Отговор: Господната молитва не служи само за ръководство – като образец, в съответствие с който трябва да се молим. Тя може да се използва и като молитва, така че трябва да се отправя с разбиране, вяра, страхопочитание, съпътствана и с другите благодатни дарове, необходими за правилното изпълнение на задължението да се молим1.

1 Мат. 6:9 срв. с Лука 11:2

188 Въпрос: От колко части се състои Господната молитва?

Отговор: Господната молитва се състои от три части: въведение, прошения и заключение.

189 Въпрос: На какво ни учи въведението към Господната молитва?

Отговор: Въведението към Господната молитва (изразено с думите: “Отче наш, Който си на небесата”1) ни учи, когато се молим, да се приближаваме към Бога с увереност в Неговата бащинска доброта и че имаме достъп до нея2; със страхопочитание и всички други характеристики, присъщи на детското отношение към бащата3, с копнеж по небесата4 и подобаващо прозрение за Неговата върховна сила, царственост и милостиво принизяване5; както и да се молим заедно с другите и за тях6.

1 Мат. 6:9 / 2 Лука 11:13; Римл. 8:15 / 3 Ис. 64:9 / 4 Пс. 123:1; Плач Йер. 3:41 / 5 Ис. 63:15-16; Неем. 1:4-6 / 6 Деян. 12:5

190 Въпрос: За какво се молим в първото прошение?

Отговор: В първото прошение (което гласи: “Да се свети Твоето име”1), признавайки пълната си неспособност и неохота, своята и на всички хора, да почитаме правилно Бога2, ние се молим Бог чрез благодатта Си да даде способност и желание – на нас и на другите – да познаваме, да отдаваме признание и високо да ценим Него3, Неговите титли4, атрибути5, наредби, Словото Му6, делата Му и всичко, чрез което Той благоволява да изяви Себе Си7, както и да Го прославяме с мисли, думи8 и действия9; молим се Той да премахне и да ни предпази от атеизма10, невежеството11, идолопоклонството12, оскверняването13 и всичко, което би Го оскърбило14; както и чрез Своето властващо над всичко провидение Бог да ръководи и направлява всяко нещо за Своя собствена прослава15.

1 Мат. 6:9 / 2 II Кор. 3:5; Пс. 51:15 / 3 Пс. 67:2-3 / 4 Пс. 83:18 / 5 Пс. 86:10-13,15 / 6 II Сол. 3:1; Пс. 147:19-20; 138:1-3; II Кор. 2:14-15 / 7 Пс. 145:1-21; 8:1-9 / 8 Пс. 103:1; 19:14 / 9 Фил. 1:9,11 / 10 Пс. 67:1-4 / 11 Еф. 1:17-18 / 12 Пс. 97:7 / 13 Пс. 74:18,22-23 / 14 IV Цар. 19:15-16 / 15 II Лет. 20:6,10-12; Пс. 83:1-18; 140:4,8

191 Въпрос: За какво се молим във второто прошение?

Отговор: Във второто прошение (което гласи: “Да дойде Твоето царство”1), като признаваме, че по естество самите ние, както и цялото човечество, се намираме под властта на греха и на Сатана2, се молим: царството на греха и на Сатана да бъде унищожено3, благовестието да се разпространява по целия свят4, евреите да бъдат призовани5, пълното число на езичниците да бъде въведено в Христовата Църква6, чиито нужди от всички служители и тайнства на благовестието да бъдат задоволени7, тя да бъде очистена от поквара8, да бъде зачитана и подпомагана от гражданските власти9; Христовите наредби да се изпълняват точно и да допринасят за обръщението на онези, които са все още потънали в греховете си, както и за утвърждаването, утехата и съграждането на вече обърналите се10; Христос да властва в сърцата ни тук11 и да настъпи по-скоро времето на повторното Му идване и на нашето вечно царуване с Него12; и Той да благоволи така да прилага силата на Своето царство по целия свят, както би било най-добре за постигането на тези цели13.

1 Мат. 6:10 / 2 Еф. 2:2-3 / 3 Пс. 67:1,18; Откр. 12:10-11 / 4 II Сол. 3:1 / 5 Римл. 10:1 / 6 Йоан 17:9,20; Римл. 11:25-26; Пс. 67:1-7 / 7 Мат. 9:38; II Сол. 3:1 / 8 Мал. 1:11; Соф. 3:9 / 9 I Тим. 2:1-2 / 10 Деян. 4:29-30; Еф. 6:18-20; Римл. 15:29-30,32; II Сол. 1:11; 2:16-17 / 11 Еф. 3:14-20 / 12 Откр. 22:20 / 13 Ис. 64:1-2; Откр. 4:8-11

192 Въпрос: За какво се молим в третото прошение?

Отговор: В третото прошение (което гласи: “Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята”1), като признаваме, че по естество ние и всички хора, не само сме напълно неспособни и не проявяваме желание да познаем Божията воля и да я изпълняваме2, но и сме склонни да се бунтуваме срещу Словото Му3, да се оплакваме и да негодуваме срещу Неговото провидение4 и съвсем охотно да следваме волята на плътта и на дявола5; ние се молим Бог чрез Духа Си да отнеме от нас и от другите всяка слепота6, слабост7, неохота8, извратеност на сърцето9; и чрез Своята благодат да ни даде способност и желание да познаваме, изпълняваме, и се покоряваме на волята Му във всичко10, със смирение11, радост12, вярност13, усърдие14, ревност15, искреност16 и последователност17, както постъпват ангелите на небето18.

1 Мат.6:10 / 2 Римл.7:18; Йов 21:14; I Кор.2:14 / 3 Римл. 8:7 / 4 Изх. 17:7; Числ. 14:2 / 5 Еф. 2:2 / 6 Еф. 1:17-18 / 7 Еф. 3:16 / 8 Мат. 26:40-41 / 9 Йер. 31:18-19 / 10 Пс. 119:1,8,35-36; Деян. 21:14 / 11 Мих. 6:8 / 12 Пс. 100:2; II Цар. 15:25-26 / 13 Ис. 38:3 / 14 Пс. 119:4-5 / 15 Римл. 12:11 / 16 Пс. 119:80 / 17 Пс. 119:112 / 18 Ис. 6:2-3; Мат. 18:10

193 Въпрос: За какво се молим в четвъртото прошение?

Отговор: В четвъртото прошение (което гласи: “Дай ни днес ежедневния хляб”1), като признаваме, че в Адам и поради собствените ни грехове сме загубили правото си на всички материални благословения в този живот, и заслужаваме Бог напълно да ни лиши от тях и да обрече на проклятие употребата им в нашия живот2; както и че нито те сами по себе си са способни да поддържат живота ни3, нито ние можем да ги заслужим4 или, използвайки изобретателността си, да ги създадем5, но сме склонни да ги желаем6, придобиваме7 и използваме по незаконен начин8; ние се молим за себе си и за другите, както те така и ние, надявайки се всеки ден на Божието провидение при използването на законни средства, да можем, като безвъзмезден дар от Него и както според бащинската Му мъдрост би било най-добре, да се наслаждаваме на достатъчно количество от тях9 и то да бъде продължавано и благославяно за нас в святото им и разумно използване10 и в удовлетвореността ни от тях11; както и да бъдем предпазвани от всичко, което не способства за поддържането на живота и удобствата ни тук на земята12.

1 Мат. 6:11 / 2 Бит. 2:17; 3:17; Римл. 8:20-22; Йер. 5:25; Втор. 28:15-17 / 3 Втор. 8:3 / 4 Бит. 32:10 / 5 Втор. 8:17-18 / 6 Йер. 6:13; Марк 7:21-22 / 7 Ос.12:7 / 8 Яков 4:3 / 9 Бит. 43:12-14; 28:20; Еф.4:28; II Сол. 3:11-12; Фил.4:6 / 10 I Тим. 4:3-5 / 11 I Тим. 6:6-8 / 12 Пр. 30:8-9

194 Въпрос: За какво се молим в петото прошение?

Отговор: В петото прошение (което гласи: “И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници”1), като признаваме, че ние и всички други сме виновни и за първородния и за действителните ни грехове, и поради това сме длъжници пред Божието правосъдие; и че нито ние, нито някое друго създание може да постигне и най-незначителното покритие на този дълг2; ние се молим, за себе си и другите, Бог чрез безвъзмездната Си благодат, благодарение на послушанието и умилостивението на Христос, приемано и прилагано спрямо нас чрез вяра, да ни оправдае както по отношение на вината, така и на наказанието за греха3, да ни приеме чрез Възлюбения Си4, да продължи Неговата благосклонност и благодат към нас5, да прости ежедневните ни прегрешения6 и да ни изпълни с мир и радост, като ни дава с всеки изминал ден все повече и повече увереност в опрощението ни7; за което получаваме дързост да се молим и насърчение да го очакваме, когато имаме у себе си свидетелството, че от сърце сме простили на другите техните прегрешения8.

1 Мат. 6:12 / 2 Римл. 3:9-12,19; Мат. 18:24-25; Пс. 130:3-4 / 3 Римл. 3:24-26; Евр. 9:22 / 4 Еф. 1:6-7 / 5 II Петър 1:2 / 6 Ос. 14:2; Йер. 14:7 / 7 Римл. 15:13; Пс. 51:7-10,12 / 8 Лука 11:4; Мат. 11:14-15; 18:35

195 Въпрос: За какво се молим в шестото прошение?

Отговор: В шестото прошение (което гласи: “И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия”1), като признаваме, че премъдрият, справедлив и всемилостив Бог, в името на различни святи и праведни цели, може да постанови нещата така, че да бъдем нападнати, възпрени и за известно време оставени в плен на изкушения2; че Сатана3, светът4 и плътта са готови с голяма сила да ни отклонят и впримчват в капаните си5; че ние, дори и след опрощението на греховете ни, заради своята поквареност6, слабост и недостатъчна бдителност7, не само е възможно да станем подвластни на изкушения и занапред да излагаме себе си на такива8, но също да бъдем неспособни и да нямаме желание да им противостоим, да се съвземаме след тях и да се усъвършенстваме в тази насока9; както и че заслужаваме да бъдем оставени под тяхното господство10; ние се молим Бог да властва над света и над всичко в него11, да подчинява плътта12 и да възпира Сатана13, да управлява всяко нещо14, да ни дарява и благославя с всички средства на благодатта15, да ни съживява, за да бъдем бдителни при прилагането им; и така ние и всички вярващи в Него да можем чрез провидението Му да бъдем предпазвани от изкушенията за грях16; или, ако бъдем изкушени, чрез Неговия Дух да получим могъща подкрепа и способност да устояваме по време на изкушението17; или когато изпаднем в грях, да бъдем привдигнати отново и подпомогнати да се съвземем от греха18, и да получим освещение и да израснем в него19; така че освещението и спасението ни да бъдат усъвършенствани20, Сатана стъпкан под краката ни21, а самите ние напълно освободени от греха, изкушенията и всяко зло, завинаги22.

1 Мат. 6:13 / 2 II Лет. 32:31 / 3 I Лет. 21:1 / 4 Лука 21:34; Марк 4:19 / 5 Яков1:14 / 6 Гал. 5:17 / 7 Мат. 26:41 / 8 Мат. 26:69-72; Гал. 2:11-14; II Лет. 16:7-10 / 9 Римл. 7:23-24; I Лет. 21:1-4; II Лет. 18:3; 19:2 / 10 Пс. 81:11-12 / 11 Йоан 17:15 / 12 Пс. 51:10; Пс. 119:133 / 13 II Кор. 12:7-8 / 14 I Кор. 10:12-13 / 15 Евр. 13:20-21 / 16 Мат. 26:41; Пс. 19:13 / 17 Еф. 3:14-17; I Сол. 3:13; Юда 1:24 / 18 Пс. 51:12 / 19 I Петър 5:8-10 / 20 II Кор. 13:7,9 / 21 Римл. 16:20; Зах. 3:2; Лука 22:31-32 / 22 Йоан 17:15; I Сол. 5:23

196 Въпрос: На какво ни учи заключението на Господната молитва?

Отговор: Заключението на Господната молитва (което гласи: “Защото царството е Твое и силата, и славата, до вековете. Амин”1) ни учи да подкрепяме прошенията си с основания2, които да черпим не от някакво достойнство у самите нас или което и да било друго създание, а от Бога3; и молитвите ни да бъдат съпътствани с хваления4, приписващи единствено на Бога вечно върховенство, всемогъщество и славно съвършенство5. В това отношение Той е способен и желае да ни помогне6; така че трябва чрез вяра да се одързостяваме да Го умоляваме за това7 и смирено да уповаваме на Него, че ще изпълни исканията ни8. И, за да засвидетелстваме това свое желание и увереност, да казваме “Амин”9.

1 Мат. 6:13 / 2 Римл. 15:30 / 3 Дан. 9:4,7-9,16-19 / 4 Фил. 4:6 / 5 I Лет. 29:10-13 / 6 Еф. 3:20-21; Лука 11:13 / 7 II Лет. 20:6,11 / 8 II Лет. 14:11 / 9 I Кор. 14:16; Откр. 22:20-21Заглавна страница

превод Copyright © Издателство Нов Човек, 1997