| Назад | Напред |


КРАТЪК КАТЕХИЗИС

1 Въпрос: Какво е основното предназначение на човека?

Отговор: Основното предназначение на човека е да прославя Бога1 и да се радва на присъствието Му завинаги2.

1 Пс. 86:9; Ис. 60:21; Римл. 11:36; I Кор. 6:20; 10:31; Откр. 4:11 / 2 Пс. 16:5-11; 144:15; Ис. 12:2; Лука 2:10; Фил. 4:4; Откр. 21:3-4

2 Въпрос: Какво ръководство ни е дал Бог, за да ни насочва как да Го прославяме и да се радваме на присъствието Му?

Отговор: Божието Слово, което се съдържа в Стария и Новия Завет1, е единственото ръководство, което трябва да ни насочва как да прославяме Бога и се радваме на присъствието Му2.

1 срв. Мат. 19:4-5 с Бит. 2:24; Лука 24:27,44; I Кор.2:13; 14:37; II Петър 1:20-21; 3:2,15-16 / 2 Втор. 4:2; Пс. 19:7-11; Ис. 8:20; Йоан 15:11; 20:30-31; Деян. 17:11; II Тим. 3:15-17; I Йоан 1:4

3 Въпрос: Кое е основното, на което ни учи Библията?

Отговор: Основното, на което ни учи Библията, е в какво човек трябва да вярва по отношение на Бога1 и какво изисква Бог от човека2.

1 Бит. 1:1; Йоан 5:39; 20:31; Римл. 10:17; II Тим. 3:15 / 2 Втор. 10:12-13; Ис.Нав. 1:8: Пс. 119:105: Мих. 6:8; II Тим.3:16-17

4 Въпрос: Какво е Бог?

Отговор: Бог е Дух1; безграничен2, вечен3 и неизменен4 – в Своето същество5, премъдрост6, сила7, святост8, справедливост9, милост10 и истина11.

1 Втор. 4:15-19; Лука 24:39: Йоан 1:18; 4:24: Деян. 17:29 / 2 III Цар. 8:27; Пс. 139:7-10; 145:3; 147:5; Йер. 23:24; Римл. 11:33-36 / 3 Втор. 33:27; Пс. 90:2; 102:12,24-27; Откр. 1:4,8 / 4 Пс. 33:11; Мал. 3:6; Евр. 1:12; 6:17-18; 13:8; Яков 1:17 / 5 Изх. 3:14; Пс. 115:2-3; I Тим. 1:17; 6:15-16 / 6 Пс. 104:24; Римл.11:33-34; Евр. 4:13; I Йоан 3:20 / 7 Бит. 17:1; Пс. 62:11; Йер. 32:17; Мат. 19:26; Откр. 1:8 / 8 Евр. 1:13; I Петър 1:15-16; I Йоан 3:3,5; Откр. 15:4 / 9 Бит. 18:25; Изх. 34:6-7; Втор. 32:4; Пс. 96:13; Римл. 3:5,26 / 10 Пс. 103:5; 107:8; Мат. 19:17; Римл. 2:4 / 11 Изх. 34:6; Втор. 32:4; Пс. 86:15; 117:2; Евр. 6:18

5 Въпрос: Има ли повече от един Бог?

Отговор: Съществува само един1 – живият и истинският Бог2.

1 Втор. 6:4; Ис. 44:6; 45:21-22; I Кор. 8:4-6 / 2 Йер. 10:10: Йоан 17:3; I Сол. 1:9; I Йоан 5:20

6 Въпрос: Колко Личности има в Триединството?

Отговор: В Триединството са три Личности – Отец, Син, и Свят Дух1. Трите са един Бог, еднакви по Своята същност, равни по силата и славата Си2.

1 Мат. 3:16-17; 28:19; II Кор. 13:14; I Петър 1:2 / 2 Пс. 45:6; Йоан 1:1; 17:5; Деян. 5:3-4; Римл. 9:5; Кол. 2:9; Юда 1:24-25

7 Въпрос: Какво представляват Божиите декрети?

Отговор: Декретите на Бога изразяват Неговия вечен план, в съответствие с решението на святата Му воля. Чрез тях, за Своя собствена слава, Той е отредил всичко, което ще се случи1.

1 Пс. 33:11; Ис. 14:24; Деян. 2:23; Еф. 1:11-12

8 Въпрос: Как Бог изпълнява Своите декрети?

Отговор: Бог изпълнява Своите декрети чрез сътворението и провидението1.

1 Пс. 148:8; Ис. 40:26; Дан. 4:35; Деян. 4:24-28; Откр. 4:11

9 Въпрос: Какво представлява сътворението?

Отговор: Сътворението е онова дело на Бога, при което Той създава всичко от нищо посредством Своето мощно слово1 в продължение на шест дни; и всичко създадено от Него, е много добро2.

1 Бит. 1:1; Пс. 33:6,9; Евр. 11:3 / 2 Бит. 1:31

10 Въпрос: Как Бог сътворява човека?

Отговор: Бог сътворява човека, от мъжки и женски пол, по Своя образ1, и със знание2, праведност и святост3, да упражнява власт над другите творения4.

1 Бит. 1:27 / 2 Кол. 3:10 / 3 Еф. 4:24 / 4 Бит. 1:28; виж Пс. 8:1-9

11 Въпрос: Какво представлява Божието провидение?

Отговор: Божието провидение се изразява в Неговото пресвято1, премъдро2 и могъщо3 предпазване4 и господство5 над всичките Му творения и всички техни действия6.

1 Пс. 145:17 / 2 Пс. 104:24 / 3 Евр. 1:3 / 4 Неем. 9:6 / 5 Еф. 1:19-22 / 6 Пс. 36:6; Пр. 16:33; Мат. 10:30

12 Въпрос: В какво се състои Божието провидение спрямо човека, когото Той сътвори?

Отговор: Когато Бог сътвори човека, Той сключи с него завет, за да му даде живот, въз основа на съвършено послушание – забранява му да яде от дървото за познаване на доброто и злото, като в противен случай го заплашва със смърт1.

1 Бит. 2:16-17; Яков 2:10

13 Въпрос: Устояха ли нашите първи родители в състоянието, в което са били създадени?

Отговор: Нашите първи родители, оставени на свободата на собствената си воля, като съгрешиха срещу Бога1 паднаха от състоянието, в което бяха създадени.

1 Бит. 3:6-8,13; II Кор. 11:3

14 Въпрос: Какво представлява грехът?

Отговор: Грях е всяко неподчинение или престъпване на Божия Закон1.

1 Лев. 5:17; Яков 4:17; I Йоан 3:4

15 Въпрос: Какъв беше грехът, чрез който нашите първи родители паднаха от състоянието, в което бяха създадени?

Отговор: Грехът, чрез който нашите първи родители паднаха от състоянието, в което бяха създадени, се състои в това, че ядоха от забранения плод1.

1 Бит. 3:6

16 Въпрос: Падна ли и целият човешки род в първото прегрешение на Адам?

Отговор: Тъй като заветът, сключен с Адам1, се отнася не само за него, а и за естественото му потомството, то всички хора съгрешиха в него и паднаха заедно с него в първото му прегрешение2.

1 Бит. 2:16-17; Яков 2:10 / 2 Римл. 5:12-21; I Кор. 15:22

17 Въпрос: До какво състояние грехопадението доведе човека?

Отговор: Грехопадението доведе човека до състояние на греховност и злочестие1.

1 Бит. 3:16-19,23; Римл. 3:16; 5:12; Еф. 2:1

18 Въпрос: В какво се състои греховността на състоянието, в което падна човекът?

Отговор: Греховността на състоянието, в което падна човекът, се състои във вината поради първия грях на Адам1, в липсата на първоначалната праведност2 и в покварата на цялата човешка природа3. Това се нарича най-общо първороден грях, наред с всички действителни прегрешения, произлизащи от него4.

1 Римл. 5:12,19 / 2 Римл. 3:10; Кол. 3:10; Еф. 4:24 / 3 Пс. 51:5; Йоан 3:6; Римл. 3:18; 8:7; Еф. 2:3 / 4 Бит. 6:5; Пс. 53:1-3; Мат. 15:19; Римл. 3:10-18,23; Гал. 5:19-21; Яков 1:14-15

19 Въпрос: В какво се изразява злочестието на състоянието, в което падна човекът?

Отговор: Целият човешки род, поради своето грехопадение, загуби общението си с Бога1 и предизвиква Неговия гняв2 и проклятие3, което го прави подвластен на всички злочестия в този живот4, на смъртта5 и мъките в ада завинаги6.

1 Бит. 3:8,24; Йоан 8:34,42,44; Еф. 2:12; 4:18 / 2 Йоан 3:36; Римл. 1:18; Еф. 2:3; 5:6 / 3 Гал. 3:10; Откр. 22:3 / 4 Бит. 3:16-19; Йов 5:7; Екл. 2:22-23; Римл. 8:18-23 / 5 Йез. 18:4; Римл. 5:12; 6:23 / 6 Мат. 25:41,46; II Сол. 1:9; Откр. 14:9-11

20 Въпрос: Остави ли Бог целия човешки род да загине в състоянието на грях и злочестие?

Отговор: Воден от Своята истински добра воля, Бог, от предвечността, като избира някои хора за вечен живот1, сключва с тях завет на благодат, за да ги избави от състоянието на грях и злочестие и да ги доведе до състояние на спасение чрез Изкупителя2.

1 Деян. 13:48; Еф. 1:4-5; II Сол. 2:13-14 / 2 Бит. 3:15; 17:7; Изх. 19:5-6; Йер. 31:31-34; Мат. 20:28; I Кор. 11:25; Евр. 9:15

21 Въпрос: Кой е Изкупителят на избраните от Бога?

Отговор: Единственият Изкупител на избраните от Бога е Господ Исус Христос1, вечният Син на Бога2, Който стана човек3 и така продължава да бъде Бог и човек, като притежава две напълно различни естества, но свързани в една Личност, завинаги4.

1 Йоан. 14:6; Деян. 4:12; I Тим. 2:5-6 / 2 Пс. 2:7; Мат. 3:17; 17:5; Йоан 1:18 / 3 Ис. 9:6; Мат. 1:23; Йоан 1:14; Гал. 4:4 / 4 Деян. 1:11; Евр. 7:24-25

22 Въпрос: Как Христос, Божият Син, стана човек?

Отговор: Христос, Божият Син, стана човек, като прие истинско тяло и разумна душа1 – Той бе заченат чрез силата на Святия Дух в утробата на девицата Мария и бе роден от нея2, но без грях3.

1 Фил. 2:7; Евр. 2:14,17 / 2 Лука 1:27,31,35 / 3 II Кор. 5:21; Евр. 4:15; 7:26; I Йоан 3:5

23 Въпрос: Какви служения изпълнява Христос като наш Изкупител?

Отговор: Като наш Изкупител, Христос изпълнява служенията на Пророк1, на Първосвещеник2 и на Цар3, както в състоянието на смирение, така и на прослава.

1 Втор. 18:18; Деян. 2:33; 3:22-23: Евр. 1:1-2 / 2 Евр. 4:14-15; 5:5-6 / 3 Ис. 9:6-7; Лука 1:32-33; Йоан 18:37; I Кор. 15:25

24 Въпрос: Как Христос изпълнява служението на Пророк?

Отговор: Христос изпълнява служението на Пророк, като чрез Своето Слово1 и Дух2 ни разкрива Божията воля за нашето спасение3.

1 Лука 4:18-19,21; Деян. 1:1-2; Евр. 2:3 / 2 Йоан 15:26-27; Деян. 1:8; I Петър 1:11 / 3 Йоан 4:41-42; 20:30-31

25 Въпрос: Как Христос изпълнява служението на Първосвещеник?

Отговор: Христос изпълнява служението на Първосвещеник, като принася само веднъж Себе Си в жертва, за да удовлетвори божественото правосъдие1, и ни примири с Бога2, и като ходатайства постоянно за нас пред Него3.

1 Ис. 53:1-12; Деян. 8:32-35; Евр. 9:26-28; 10:12 / 2 Римл. 5:10-11; II Кор. 5:18; Кол. 1:21-22 / 3 Римл. 8:34; Евр. 7:25; 9:24

26 Въпрос: Как Христос изпълнява служението на Цар?

Отговор: Христос изпълнява служението на Цар, като ни подчинява на Себе Си, управлява ни и ни защитава1, и като възпира и побеждава всички Свои и наши врагове2.

1 Пс. 110:3; Мат. 28:18-20; Йоан 17:2; Кол. 1:13 / 2 Пс. 2:6-9; 110:1-2; Мат. 12:28; I Кор. 15:24-26; Кол. 2:15

27 Въпрос: В какво се състои Христовото смирение?

Отговор: Христовото смирение се изразява във факта, че Той се роди като човек и то в бедно семейство1; бе подчинен на Закона2, понесе злочестията на този живот3, Божия гняв4 и прокълнатата смърт на кръста5; че бе погребан и остана за известно време под властта на смъртта6.

1 Лука 2:7; II Кор. 8:9; Гал. 4:4 / 2 Гал. 4:4 / 3 Ис. 53:3; Лука 9:58; Йоан 4:6; 11:35; Евр. 2:18 / 4 Пс. 22:1; (Мат. 27:46); Ис. 53:10; I Йоан 2:2 / 5 Гал. 3:13; Фил. 2:8 / 6 Мат. 12:40; I Кор. 15:3-4

28 Въпрос: В какво се състои Христовата прослава?

Отговор: Христовата прослава се състои в Неговото възкръсване от мъртвите на третия ден1, във възнасянето Му на небето2, в това, че седна отдясно3 на Бог Отец, и в повторното Му идване да съди света в последния ден4.

1 I Кор. 15:4 / 2 Пс. 68:18; Деян. 1:11; Еф. 4:8 / 3 Пс. 110:1; Деян. 2:33-34; Евр. 1:3 / 4 Мат. 16:27; Деян. 17:31

29 Въпрос: Как ставаме участници в изкуплението, извоювано от Христос?

Отговор: Ние ставаме участници в изкуплението, извоювано от Христос, когато Святият Дух го приложи ефективно спрямо нас1.

1 Тит 3:4-7

30 Въпрос: Как Святият Дух прилага спрямо нас изкуплението, извоювано от Христос?

Отговор: Святият Дух прилага спрямо нас изкуплението, извоювано от Христос, като произвежда у нас вяра1 и по този начин ни обединява с Христос в ефективното ни призоваване2.

1 Римл. 10:17; I Кор. 2:12-16; Еф. 2:8; Фил. 1:29 / 2 Йоан 15:5; I Кор. 1:9; Еф. 3:17

31 Въпрос: Какво представлява ефективното призоваване?

Отговор: Ефективното призоваване е действие на Божият Дух, чрез което Той, като ни убеждава в нашата греховност и злочестие, просветлява умовете ни чрез познаването на Христос1 и обновява волята ни2, успява да ни подтикне и да ни направи способни да приемем Исус Христос3, чиято благодат ни се дарява безвъзмездно в благовестието4.

1 Деян. 26:18; II Кор. 2:10,12; II Кор. 4:6; Еф. 1:17-18 / 2 Втор. 30:6; Йез. 36:26-27; Йоан 3:5; Тит 3:5 / 3 Йоан 6:44-45; Деян. 16:14 / 4 Ис. 45:22; Мат. 11:28-30; Откр. 22:17

32 Въпрос: В какви дарове участват ефективно призованите в този живот?

Отговор: Призованите в този живот участват ефективно в оправданието, осиновението, освещението и в още някои благодатни дарове, които в този живот или ги съпътстват, или произтичат от тях1.

1 Римл. 8:30; I Кор. 1:30; 6:11; Еф. 1:5

33 Въпрос: Какво представлява оправданието?

Отговор: Оправданието е акт на Божията безвъзмездна благодат1, чрез който Той прощава всичките ни грехове2 и ни приема като праведни пред Него3 единствено заради Христовата праведност, вменена в наша полза4 и получавана само чрез вяра5.

1 Римл. 3:24 / 2 Римл. 4:6-8; II Кор. 5:19 / 3 II Кор. 5:21 / 4 Римл. 4:6,11; 5:19 / 5 Гал. 2:16; Фил. 3:9

34 Въпрос: Каква е същността на осиновението?

Отговор: Осиновението е акт на Божията безвъзмездна благодат1, чрез който сме приети сред Божиите синове и получаваме право да се ползваме от всички техни предимства2.

1 I Йоан 3:1 / 2 Йоан 1:12; Римл. 8:17

35 Въпрос: Какво представлява освещението?

Отговор: Освещението е действие на Божията безвъзмездна благодат1, чрез което биваме обновени изцяло по Божия образ2 и ни се дава способността все повече и повече да умираме за греха и да живеем в праведност3.

1 Йез. 36:27; Фил. 2:13; II Сол. 2:13 / 2 II Кор. 5:17; Еф. 4:23-24; I Сол. 5:23 / 3 Йез. 36:25-27; Римл. 6:4,6,12-14; II Кор. 7:1; I Петър 2:24

36 Въпрос: Какви са даровете, които в този живот съпътстват или произтичат от оправданието, осино­вението и освещението?

Отговор: Даровете, които в този живот съпътстват или произтичат от оправданието, осиновението и освещението, са увереност в Божията любов1, мир на съвестта2, радост в Святия Дух3, израстване в благодатта4 и пребъдване в тях до самия край5.

1Римл.5:5 / 2Римл. 5:1 / 3Римл. 14:17 / 4II Петър 3:18 / 5Фил.1:6; I Петър 1:5

37 Въпрос: Каква е ползата от Христос за вярващите при тяхната смърт?

Отговор: Душите на вярващите при тяхната смърт са преобразени в съвършена святост1 и преминават непосредствено към слава2, а техните тела, които продължават да бъдат обединени с Христос3, почиват в гробовете до деня на възкресението4.

1 Евр. 12:23 / 2 Лука 23:43; II Кор. 5:8; Фил. 1:23 / 3 I Сол. 4:14 / 4 Дан. 12:2; Йоан 5:28-29; Деян. 24:15

38 Въпрос: Каква е ползата от Христос за вярващите при тяхното възкресение?

Отговор: Вярващите възкресени в слава1, ще бъдат посочени и оправдани явно в деня на съда2 и ще получат съвършено благословение да се наслаждават изцяло на Божието присъствие3 през цялата вечност4.

1 I Кор. 15:42-43 / 2 Мат. 25:33-34,46 / 3 Римл. 8:29; I Йоан 3:2 / 4 Пс. 16:11; I Сол. 4:17

39 Въпрос: Какво изисква Бог от човека?

Отговор: Бог изисква от човека послушание към Неговата изявена воля1.

1 Втор. 29:29; Мих. 6:8; I Йоан 5:2-3

40 Въпрос: Какво откровение даде Бог първоначално на човека като ръководство за неговото послушание?

Отговор: Първоначалното откровение на Бог към човека като ръководство за неговото послушание бе нравствения Закон1.

1 Римл. 2:14-15; 10:5

41 Въпрос: Къде можем да се запознаем с нравствения Закон в обобщен вид?

Отговор: Нравственият Закон е представен обобщено в Десетте заповеди1.

1 Втор. 4:13; Мат. 19:17-19

42 Въпрос: В какво е същността на Десетте заповеди?

Отговор: Същност на Десетте заповеди е да обичаме Господа, нашия Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила и целия си ум; и да обичаме ближния си както себе си1.

1 Мат. 22:37-40

43 Въпрос: Какво е въведението към Десетте заповеди?

Отговор: Въведението към Десетте заповеди е изразено с думите: “Аз съм Йеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.”1

1 Изх. 20:2; Втор. 5:6

44 Въпрос: На какво ни учи въведението към Десетте заповеди?

Отговор: Въведението към Десетте заповеди ни учи, че, тъй като Бог е Господ, нашият Бог и Избавител, ние сме задължени да спазваме всички Негови заповеди1.

1 Лука 1:74-75; I Петър 1:14-19

45 Въпрос: Какво гласи първата заповед?

Отговор: Първата заповед гласи: “Да нямаш други богове освен Мене.”1

1 Изх. 20:3; Втор. 5:7

46 Въпрос: Какво се изисква от нас в първата заповед?

Отговор: В първата заповед от нас се изисква да познаваме и признаваме Бога като единствения истинен Бог и като единствения наш Бог; също така да се покланяме пред Него и да Го прославяме по подобаващ начин1.

1 I Лет. 28:9; Ис. 45:20-25; Мат. 4:10

47 Въпрос: Какво се забранява в първата заповед?

Отговор: В първата заповед ни се забранява да се отричаме1, да не се покланяме или да не прославяме истинния Бог като Бог2 и като свой Бог3; както и да отдаваме на някой друг поклонението и прославата, които подобават единствено на Него4.

1 Пс. 14:1 / 2 Римл. 1:20-21 / 3 Пс. 81:10-11 / 4 Йез. 8:16-18; Римл. 1:25

48 Въпрос: На какво по-конкретно ни учат думите “освен Мене” в първата заповед?

Отговор: Думите “освен Мене” в първата заповед ни учат, че Бог, Който вижда всичко, обръща особено внимание и е изключително недоволен от греха да имаш някакъв друг бог1.

1 Втор. 30:17-18; Пс. 44:20-21; Йез. 8:12

49 Въпрос: Какво гласи втората заповед?

Отговор: Втората заповед гласи: “Не си прави кумир и каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата под земята; да не им се кланяш, нито да им служиш; защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чедата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милост към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.”1

1 Изх. 20:4-6; Втор. 5:8-10

50 Въпрос: Какво се изисква от нас във втората заповед?

Отговор: Във втората заповед от нас се изисква да приемаме, изпълняваме и пазим в чистота и цялост всички наставления относно поклонението, както Бог ги е постановил в Словото Си1.

1 Втор. 12:32; Мат. 28:20

51 Въпрос: Какво се забранява във втората заповед?

Отговор: Във втората заповед се забранява поклонението пред Бога посредством изображения1 или по какъвто и да било друг начин, непосочен в Словото Му2.

1 Втор. 4:15-19; Римл. 1:22-23 / 2 Лев. 10:1-2; Йер. 19:4-5; Кол. 2:18-23

52 Въпрос: Какви основания се изтъкват за втората заповед?

Отговор: Основанията за втората заповед са, че Бог има суверенна власт над нас1, ние Му принадлежим2, и че Той е особено ревностен спрямо постановеното от самия Него поклонение3.

1Пс.95:2-3,6-7; 96:9-10 / 2Изх.19:5; Пс.45:11; Ис.54:5 / 3Изх.34:14; I Кор. 10:22

53 Въпрос: Какво гласи третата заповед?

Отговор: Третата заповед гласи: “Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да счита за безгрешен онзи, който изговаря напразно името Му.”1

1 Изх. 20:7; Втор. 5:11

54 Въпрос: Какво се изисква от нас в третата заповед?

Отговор: В третата заповед от нас се изисква да пазим святи и да споменаваме със страхопочитание имената, титлите1, атрибутите2, наредбите3, Словото4 и действията на Бога5.

1 Втор. 10:20; Пс. 29:2; Мат. 6:9 / 2 I Лет. 29:10-13; Откр. 15:3-4 / 3 Деян. 2:42; I Кор. 11:27-28 / 4 Пс. 138:2; Откр. 22:18-19 / 5 Пс. 107:21-22; Откр. 4:11

55 Въпрос: Какво се забранява в третата заповед?

Отговор: В третата заповед се забранява всяко богохулство или злоупотреба с нещо, чрез което Бог разкрива Себе Си1.

1 Лев. 19:12; Мат. 5:33-37; Яков 5:12

56 Въпрос: Какви основания се изтъкват за третата заповед?

Отговор: Основанието за третата заповед е да предупреди, че макар да е възможно нарушителите на тази наредба да избегнат наказанието от хора, Господ, нашият Бог, няма да позволи те да избегнат Неговата справедлива присъда1.

1 Втор. 28:58-59; I Цар. 3:13; 4:11

57 Въпрос: Какво гласи четвъртата заповед?

Отговор: Четвъртата заповед гласи: “Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.”1

1 Изх. 20:8-11; Втор. 5:12-15

58 Въпрос: Какво се изисква в четвъртата заповед?

Отговор: В четвъртата заповед се изисква да пазим святи за Бога онези определени дни, които Той е посочил в Словото Си; и особено – един цял ден на всеки седем, като свята Почивка пред Него1.

1 Изх. 31:13,16-17

59 Въпрос: Кой от всеки седем дни Бог е определил да бъде за Почивка?

Отговор: От началото на света до възкресението на Христос Бог бе определил седмия ден на седмицата за Почивка1, а оттогава насам и до края на света Той е посочил първия ден на седмицата като ден за Почивка на християните2.

1 Бит. 2:2-3; Изх. 20:11 / 2 Марк 2:27-28; Деян. 20:7; I Кор. 16:2; Откр. 1:10

60 Въпрос: Как трябва да бъде освещаван денят за Почивка?

Отговор: Денят за Почивка трябва да бъде освещаван чрез свята отмора през целия ден дори от такива светски дейности и развлечения, които са позволени през останалите дни1; и също така, като посветим цялото време на общо и лично поклонение пред Бога2; с изключение на онази част от времето, която изразходваме за неща, които се налага да извършим по необходимост или за милосърдни дела3.

1 Изх. 20:10; Неем. 13:15-22; Ис. 58:13-14 / 2 Изх. 20:8; Лев. 23:11; Лука 4:16; Деян. 20:7 / 3 Мат. 12:1-13

61 Въпрос: Какво се забранява в четвъртата заповед?

Отговор: В четвъртата заповед се забранява пренебрегването или небрежното изпълнение на поставените пред нас задължения; както и оскверняването на деня чрез лентяйство, извършване на нещо, което само по себе си е грешно, или чрез ненужни мисли, думи, дела, свързани със светските ни дейности или развлечения1.

1 Неем. 13:15-22; Ис. 58:13-14; Ам. 8:4-6

62 Въпрос: Какви основания се изтъкват за четвъртата заповед?

Отговор: Основанията за четвъртата заповед са: Бог ни дава шест дни от седмицата за нашите собствени дела1 и изисква специално освещаване на седмия, по Неговия личен пример; както и фактът, че Той благославя Деня за почивка2.

1 Изх. 20:9; 31:15; Лев. 23:3 / 2 Бит. 2:2-3; Изх. 20:11; 31:17

63 Въпрос: Какво гласи петата заповед?

Отговор: Петата заповед гласи: “Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог.”1

1 Изх. 20:12; Втор. 5:16

64 Въпрос: Какво се изисква в петата заповед?

Отговор: В петата заповед се изисква да предпазваме честта и да изпълняваме задълженията си към всички хора съобразно различното положение, което имат, и различните ни взаимоотношения с тях – като висшестоящи, низшестоящи или равнопоставени спрямо нас1.

1 Римл. 13:1,7; Еф. 5:21-22,24; 6:1,4-5,9; I Петър 2:17

65 Въпрос: Какво се забранява в петата заповед?

Отговор: В петата заповед се забранява пренебрегването на задълженията ни или накърняването на честта на някой човек, според положението на всеки в обществото и взаимоотношенията ни с него1.

1 Мат. 15:4-6; Римл. 13:8

66 Въпрос: Какво основание се изтъква за петата заповед?

Отговор: Основанието за петата заповед е обещанието за дълъг живот и благополучие (доколкото те ще послужат за слава на Бога и за доброто на човека) на всички, които спазват тази заповед1.

1 Изх. 20:12; Втор. 5:16; Еф. 6:2-3

67 Въпрос: Какво гласи шестата заповед?

Отговор: Шестата заповед гласи: “Не убивай.”1

1 Изх. 20:13; Втор. 5:17

68 Въпрос: Какво се изисква в шестата заповед?

Отговор: В шестата заповед се изисква да полагаме всички законни усилия за опазване на живота – нашия и на другите1.

1 Еф. 5:28-29

69 Въпрос: Какво се забранява в шестата заповед?

Отговор: В шестата заповед се забранява несправедливото отнемане на нашия собствен живот или на живота на ближния ни, както и всякакви други действия, водещи до това1.

1 Бит. 9:6; Мат. 5:22; I Йоан 3:15

70 Въпрос: Какво гласи седмата заповед?

Отговор: Седмата заповед гласи: “Не прелюбодействай.”1

1 Изх. 20:14; Втор. 5:18

71 Въпрос: Какво се изисква в седмата заповед?

Отговор: В седмата заповед се изисква да опазваме морална чистота в сърце, думи и поведение – както своята собствена, така и тази на ближния ни1.

1 I Кор.7:2-3,5; I Сол. 4:3-5

72 Въпрос: Какво се забранява в седмата заповед?

Отговор: В седмата заповед се забраняват всякакви порочни мисли, думи, и действия1.

1 Мат. 5:28; Еф. 5:3-4

73 Въпрос: Какво гласи осмата заповед?

Отговор: Осмата заповед гласи: “Не кради.”1

1 Изх. 20:15; Втор. 5:19

74 Въпрос: Какво се изисква в осмата заповед?

Отговор: В осмата заповед се изисква законно да се придобива и увеличава богатството и благосъстоянието – както нашето собствено, така и на другите хора1.

1 Лев. 25:35; Еф. 4:28б; Фил. 2:4

75 Въпрос: Какво се забранява в осмата заповед?

Отговор: В осмата заповед се забранява всяко нещо, което несправедливо би могло да накърни или в действителност накърнява нашето собствено богатство и благосъстояние или това на ближния ни1.

1 Пр. 28:19; Еф. 4:28а; II Сол. 3:10; I Тим. 5:8

76 Въпрос: Какво гласи деветата заповед?

Отговор: Деветата заповед гласи: “Не свидетелствай лъжливо против ближния си.”1

1 Изх. 20:16; Втор. 5:20

77 Въпрос: Какво се изисква в деветата заповед?

Отговор: В деветата заповед се изисква да потвърждаваме и да поддържаме истината между хората, както и доброто име – нашето и на ближния ни1, особено когато сме призовани като свидетели2.

1 Зах. 8:16; Деян. 25:10; III Йоан 1:12 / 2 Пр. 14:5,25

78 Въпрос: Какво се забранява в деветата заповед?

Отговор: В деветата заповед се забранява всичко, което препятства на истината или накърнява доброто име – нашето или на ближния ни1.

1 Лев. 19:16; Пс. 15:3; Пр. 6:16-19; Лука 3:14

79 Въпрос: Какво гласи десетата заповед?

Отговор: Десетата заповед гласи: “Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е нещо, което е на ближния ти.”1

1 Изх. 20:17; Втор. 5:21

80 Въпрос: Какво се изисква в десетата заповед?

Отговор: В десетата заповед се изисква да бъдем напълно удовлетворени от собственото си положение1 и да се отнасяме с искрена добронамереност към ближния си и към всичко, което е негово2.

1 Пс. 34:1; Фил. 4:11; I Тим. 6:6; Евр. 13:5 / 2 Лука 15:6,9,11-32; Римл. 12:15; Фил. 2:4

81 Въпрос: Какво се забранява в десетата заповед?

Отговор: В десетата заповед се забраняват всяка неудовлетвореност от собственото ни положение1, всяка завист или скръб, породена от успехите на ближния ни, както и всички нередни пориви и чувства към нещо, което е негово2.

1 I Кор. 10:10; Яков 3:14-16 / 2 Гал. 5:26; Кол. 3:5

82 Въпрос: Има ли човек, способен да спазва съвършено Божиите заповеди?

Отговор: Нито един обикновен човек след грехопадението не е способен в този живот да спазва съвършено Божиите заповеди. Всеки от нас ежедневно ги нарушава в мислите, думите и делата си1.

1 Бит. 8:21; Римл. 3:9,23

83 Въпрос: Всички нарушения на Божия Закон еднакво тежки ли са?

Отговор: Някои грехове сами по себе си и заради различната степен на вреда, които нанасят, са по-тежки в Божиите очи от други1.

1 Йез.8:6,13,15; Мат. 11:20-24; Йоан 19:11

84 Въпрос: Какво заслужава всеки грях?

Отговор: Всеки грях заслужава Божия гняв и проклятие както в този живот, така и в идния1.

1 Мат. 25:41; Гал. 3:10; Еф. 5:6; Яков 2:10

85 Въпрос: Какво изисква Бог от нас, за да избегнем Неговия гняв и проклятието Му, които заслужаваме заради греховете си?

Отговор: За да избегнем Божия гняв и проклятието Му, които заслужаваме заради греховете си, Бог изисква от нас вяра в Исус Христос, животворно покаяние1, както и старателно участие във всички външни средства, чрез които получаваме от Христос даровете на изкуплението2.

1 Марк 1:15; Деян. 20:21 / 2 Деян. 2:38; I Кор. 11:24-25; Кол. 3:16

86 Въпрос: Какво представлява вярата в Исус Христос?

Отговор: Вярата в Исус Христос е спасителна благодат1, посредством която ние Го приемаме и се уповаваме единствено на Него за спасението си, така както Той ни е предлаган в благовестието2.

1 Еф. 2:8-9; срв. Римл. 4:16 / 2 Йоан 20:30-31; Гал. 2:15-16; Фил. 3:1-11

87 Въпрос: Какво представлява животворното покаяние?

Отговор: Животворното покаяние е спасителна благодат1, посредством която грешникът, осъзнавайки напълно своята греховност и Божията милост в Христос2, със скръб и омраза към греховете си се отвръща от тях и се обръща към Бога3, изцяло решен да положи усилия за ново послушание4.

1 Деян. 11:18; II Тим. 2:25 / 2 Пс. 51:1-4; Йоил 2:13; Лука 15:7,10; Деян. 2:37 / 3 Йер. 31:18-19; Лука 1:16-17; I Сол. 1:9 / 4 II Лет. 7:14; Пс. 119:57-64; Мат. 3:8; II Кор. 7:10

88 Въпрос: Какви са външните, обикновени средства, чрез които получаваме от Христос даровете на изкуплението?

Отговор: Външните, обикновени средства, чрез които получаваме от Христос даровете на изкуплението, са Неговите наредби, и преди всичко Словото, тайнствата и молитвата; всяко от тях е ефективно за спасението на избраните1.

1 Мат. 28:18-20; Деян. 2:41-42

89 Въпрос: Как Словото допринася за спасението?

Отговор: Божият Дух превръща четенето, и особено проповядването на Словото в ефективно средство за убеждаване и обръщение на грешниците и ги съгражда в святост и утеха, чрез вяра, за спасение1.

1 Неем. 8:8-9; Деян. 20:32; Римл. 10:14-17; II Тим. 3:15-17

90 Въпрос: Как трябва да се чете и слуша Словото, за да бъде ефективно за спасение?

Отговор: За да бъде Словото ефективно за спасение, трябва да го слушаме със старание, подготовка и молитва1; да го приемаме с вяра и любов, да го пазим в сърцето си и да го прилагаме в живота си2.

1 Втор. 6:6; Пс. 119:18; I Петър 2:1-2 / 2 Пс. 119:11; II Сол. 2:10; Евр. 4:2; Яков 1:22-25

91 Въпрос: Как тайнствата се превръщат в ефективно средство за спасение?

Отговор: Тайнствата се превръщат в ефективно средство за спасение не благодарение на нещо, съдържащо се в самите тях, или у този, който ги отслужва; а единствено чрез благословението на Христос и действието на Неговия Дух у онези, които ги приемат с вяра1.

1 I Кор. 3:7; срв. 1:12-17

92 Въпрос: Какво представлява тайнството?

Отговор: Тайнството е свята наредба, въведена от Христос1, в която чрез материални знаци Христос и даровете на Новия Завет са представени, запечатани и приложени спрямо вярващите2.

1 Мат. 28:19; 26:26-28; Марк 14:22-25; Лука 22:19-20; I Кор. 1:22-26 / 2 Гал. 3:27; I Кор. 10:16-17

93 Въпрос: Кои са тайнствата на Новия Завет?

Отговор: Тайнствата на Новия Завет са водно Кръщение1 и Господна вечеря2.

1 Мат. 28:19 / 2 I Кор. 11:23-26

94 Въпрос: Какво представлява водното Кръщение?

Отговор: Водното Кръщение е тайнство, при което измиването с вода в името на Отец и Сина и Святия Дух1, служи като знак и печат на присаждането ни в Христос, на съучастието ни в даровете на завета на благодат, както и на посвещението ни да принадлежим на Господа2.

1 Мат. 28:19 / 2 Деян. 2:38-42; 22:16; Римл. 6:3-4; Гал. 3:26-27; I Петър 3:21

95 Въпрос: Кой трябва да бъде кръщаван?

Отговор: Не трябва да бъде кръщаван никой, който се намира извън видимата Църква, докато не изповяда вяра в Христос и посвещение за послушание пред Него1; но невръстните деца на членовете на видимата Църква трябва да се кръщават2.

1 Деян. 2:41; 8:12,36,38; 18:8 / 2 Бит. 17:7,9-11; Деян. 2:38-39; 10:47-48; 16:15,32-33; Кол. 2:11-12; I Кор.1:16

96 Въпрос: Какво представлява Господната вечеря?

Отговор: Господната вечеря е тайнство, при което чрез даване и приемане на хляб и вино, съгласно отреденото от Христос, се изявява Неговата смърт1. Онези, които приемат достойно това тайнство – не телесно и плътски, а с вяра, участват в Неговото тяло и кръв и във всички Негови заслуги, за своето духовно подхранване и израстване в благодатта2.

1 Лука 22:19-20; I Кор. 11:23-26 / 2 I Кор. 10:16-17

97 Въпрос: Какво се изисква, за да участваме достойно в Господната вечеря?

Отговор: От онези, които се стремят да участват достойно в Господната вечеря, се изисква да изпитват сами себе си дали разпознават Господното тяло, дали чрез вяра се хранят от Него, и дали имат покаяние, любов и обновено послушание; защото иначе ако участват недостойно, като ядат и пият ще доведат до собственото си осъждение1.

1 I Кор. 11:27-32

98 Въпрос: Какво представлява молитвата?

Отговор: Молитвата е изразяване на нашите желания пред Бога1, за неща, които са в съгласие с Неговата воля2, в името на Христос3, при което изповядваме греховете си4 и благодарим с признателност за милостта Му5.

1 Пс. 10:17; 62:8; Мат. 7:7-8 / 2 I Йоан 5:14 / 3 Йоан 16:23-24 / 4 Пс. 32:5-6; Дан. 9:4-19; I Йоан 1:9 / 5 Пс. 103:1-5; 136:1-26; Фил. 4:6

99 Въпрос: Какво ръководство ни е дал Бог, за да ни напътства как да се молим?

Отговор: Цялото Божие Слово е от полза като напътствие в молитвите ни1; но конкретното ръководно правило е онази форма на молитва, на която Христос научи Своите ученици, всеобщо наричана Господна молитва2.

1 I Йоан 5:14 / 2 Мат. 6:9-13

100 Въпрос: На какво ни учи въведението към Господната молитва?

Отговор: Въведението към Господната молитва, което гласи: “Отче наш, Който Си на небесата”, ни учи да се приближаваме към Бога със свято страхопочитание1 и доверие2, като деца към баща си3, който може и е готов да им помогне4; както и да се молим заедно с и за другите5.

1 Пс. 95:6 / 2 Еф. 3:12 / 3 Мат. 7:9-11, срв. Лука 11:11-13; Римл. 8:15 / 4 Еф. 3:20 / 5 Еф. 6:18; I Тим. 2:1-2

101 Въпрос: За какво се молим в първото прошение?

Отговор: В първото прошение, което гласи: “Да се свети Твоето име”, се молим Бог да ни направи способни, нас и другите, да Го прославяме с всички средства, които Той използва, за да изявява Себе Си1; както и да направлява всяко нещо за своя собствена прослава2.

1 Пс. 67:1-3; 99:3; 100:3-4 / 2 Римл. 11:33-36; Откр. 4:11

102 Въпрос: За какво се молим във второто прошение?

Отговор: Във второто прошение, което гласи: “Да дойде Твоето царство”, се молим царството на Сатана да бъде унищожено1; а царството на благодатта да се разраства2, като ние, наред с мнозина други биваме въвеждани и пазени в него3; както и царството на славата да настъпи по-скоро4.

1 Мат. 12:25-28; Римл. 16:20; I Йоан 3:8 / 2 Пс. 72:8-11; Мат. 24:14; I Кор.15:24-25 / 3 Пс. 119:5; Лука 22:32; II Сол.3:1-5 / 4 Откр. 22:20

103 Въпрос: За какво се молим в третото прошение?

Отговор: В третото прошение, което гласи: “Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята”, се молим Бог чрез Своята благодат да ни даде способност и желание да познаваме, да следваме и се покоряваме на волята Му във всичко1, както постъпват ангелите на небето2.

1 Пс.19:14; 119:1-176; I Сол. 5:23; Евр. 13:20-21 / 2 Пс. 103:20-21; Евр. 1:14

104 Въпрос: За какво се молим в четвъртото прошение?

Отговор: В четвъртото прошение, което гласи: “Дай ни днес ежедневния хляб”, се молим да получим като безвъзмезден дар от Бога достатъчно количество от добрите неща в този живот и да се радваме на Неговото благословение в тях1.

1 Пр. 30:8-9; Мат. 6:31-34; Фил. 4:11,19; I Тим. 6:6-8

105 Въпрос: За какво се молим в петото прошение?

Отговор: В петото прошение, което гласи: “И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници”, се молим Бог, заради Христос, да опрости безвъзмездно всичките ни грехове1. Ние сме насърчени да се молим за това, тъй като благодарение на Неговата благодат сме способни от сърце да прощаваме на другите2.

1 Пс. 51:1-2,7,9; Дан. 9:17-19; I Йоан 1:7 / 2 Мат. 18:21-35; Еф. 4:32; Кол. 3:13

106 Въпрос: За какво се молим в шестото прошение?

Отговор: В шестото прошение, което гласи: “И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия”, се молим Бог или да ни предпазва от изкушенията водещи към грях1, или да ни подкрепя и избавя, когато бъдем изкушавани2.

1 Пс. 19:13; Мат. 26:41; Йоан 17:15 / 2 Лука 22:31-32; I Кор. 10:13; II Кор. 12:7-9; Евр. 2:18

107 Въпрос: На какво ни учи заключението на Господната молитва?

Отговор: Заключението на Господната молитва, което гласи: “Защото царството е Твое и силата, и славата, до вековете. Амин”, ни учи да търсим насърчение в молитва единствено от Бога1 и в молитвите си да Го възхваляваме, като признаваме, че царството, силата и славата принадлежат на Него2; и, за да засвидетелстваме своето желание и увереността си, че ще бъдем чути, да казваме “Амин”3.

1 Дан. 9:4,7-9,16-19; Лука. 18:1,7-8 / 2 I Лет. 29:10-13; I Тим. 1:17; Откр. 5:11-13 / 3 I Лет. 14:16; Откр. 22:20Заглавна страница

превод Copyright © Издателство Нов Човек, 1997