Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Глава 9

Прилагане на принципите за изучаване на историческа литература

Каквото е станало, това е, което ще стане; и каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; и няма нищо ново под слънцето. – Еклисиаст 1:9

Тази глава е приложение на принципите разгледани в Глава 8. В тази глава ще разгледаме някои конкретни принципи, които важат при изучаването на история, а след това ще направим кратък обзор на световната история от 753 пр. Хр. до 323 пр. Хр., изброявайки събитията с техните литературни и исторически източници и давайки нашето мнение за това кои части от тези източници могат да бъдат ценни за четене.

ТРИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИСТОРИЯ

1. Ниво на познание: “Историята се повтаря.”

Да изразим това с библейски понятия: Бог така управлява обстоятелствата, че сходни действия закономерно имат сходни последствия.

Каквото е станало, това е, което ще стане; и каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; и няма нищо ново под слънцето. – Еклисиаст 1:9

2. Ниво на разбиране: “Миналото е ключът за бъдещето.”

Ако знаете, че това, което се е случило е довело до този момент, тогава ще знаете до къде вероятно ще доведат нещата. Да изразим това с библейски термини: при дадените обстоятелства, не можем да избегнем последствията. Докато стоим в потока на събитията, това, което идва по течението в края на краищата ще мине покрай нас.

Каквото съществува е станало вече; и каквото ще стане е станало вече; и Бог издирва наново онова, което е било оттласнато. – Еклисиаст 3:15

3. Ниво на мъдрост: “Който не изучава историята, е обречен да я повтаря.”

Ако не изучаваме история и не научаваме нейните уроци, тогава е по-малко вероятно да прекъснем закономерността, наблюдавана от онези, които изучават история. Ако знаем как завършват сходни неща и знаем какво се е случило, за да се стигне до настоящия момент, тогава ще знаем как да се намесим, за да променим събитията и да прекъснем закономерността.

. . . от исахарците, мъже, които разбираха времената, та знаеха как трябваше да постъпва Израил. . . . – 1 Летописи 12:32

Но ако не знаем тези неща, тогава е по-малко вероятно да разпознаем значимостта на момента и да действаме, за да променим закономерността. Следователно ще повтаряме закономерността.

. . . Вие знаете да разтълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете! – Матей 16:3

Да заявим това с библейски понятия: Ако Бог дава покаяние, тогава можем да променим дадените обстоятелства и техните последици.

Когато бих рекъл за някой народ или за някое царство да го изкореня, съсипя и погубя, ако оня народ, за който съм говорил, се отвърне от злото си, аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му сторя. А когато бих рекъл за някой народ или за някое царство да го съградя и насадя, ако извърши това, което е зло пред Мене, като не слуша гласа Ми, тогава ще се разкая за доброто, с което рекох да го облагодетелствувам. – Еремия 18:7

И Иона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде съсипана. . . . Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае, и се отвърне от лютия Си гняв, та да не погинем? И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекъл да им направи, и не го направи. – Йона 3:4, 9, 10

ВЪВЕДЕНИЕ В ИЗУЧАВАНЕТО НА ИСТОРИЯ

Историята е разказвач на събития. Тя е описване на събитията в реда, в който са станали, и опит да се обяснят техните причини и техните последици. Извън историческите сведения изявени в Писанието историята не е точна наука. Дейностите от миналото могат да бъдат възстановени само по останките на миналото – исторически източници в някаква степен на запазеност. Така че историята трябва да зависи от развитието на другите науки за да подобри своята точност.

Трябва ясно да разграничаваме между исторически факт и историческо сведение. Исторически факт е каквото в действителност се е случило. Историческото сведение за факта е каквото някой вярва, че се е случило, според неговата тясна гледна точка. (Историческото сведение за представление на илюзионист може да е много различно от историческия факт.) Първо, става някакво обективно историческо събитие. След това събитието бива субективно записано по един или повече начини, от една или повече гледни точки. Невежеството, предразсъдъците, страстите и заблудите на ума и паметта стават част от сведението – заедно с някои физически дефекти в запазването на сведението. Дори ако сведението е относително обективно, то винаги е непълно – събитието не може да бъде съвършено пресъздадено от сведението. Историкът събира физически останки от събитието и записаните описания на събитието и се опитва да тълкува тези източници. Това добавя към историята още едно ниво на субективност. Поради този елемент на тълкуване абсолютната сигурност относно историческия факт е невъзможна, освен при пряко откровение от Бога.

Единствената велика историческа книга е Библията. Тя е здрава основа всред човешките противоречиви сведения за историята. Библията преподава исторически факти – като произхода на всички неща, разделението на расите и причините за Божиите съдби върху хора и народи – което формира принципите, които могат да бъдат приложени към историческите събития, за да се разбере истината по въпроса.

Един подход към изучаването на историята е да се изучава как философиите на хората се изявяват на практика в техните действия. Това, в което хората вярват, в края на краищата се изявява на практика в това, което те правят. Ако можем да разпознаем философията, които преобладават в дадена епоха, тогава можем да наблюдаваме какви са плодовете от тази философия в тази епоха. Следващата стъпка е да изучаваме Божията философия и действия, които обясняват човешката философия и действия. Само Библията може да обясни световната история, защото само Библията е Словото на Бога на света.

ДИАГРАМА ЗА ОЦЕНКА НА ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Стойността на първичните източници

Може би най-важната част в определяне на достоверността на историческото сведение е да знаем колко далеч е бил писателят или историкът от събитието. С други думи, той първичен или вторичен източник е? Както Кен Хам би казал, “Бяхте ли там?” Първичните източници са основните хранителни съставки в яденето на историка. Именно от тях той получава съществената информация.

Какво е първичен източник?

Първичен източник е пряката връзка между нас и някой или нещо, който наистина е присъствал когато се е случило изучаваното събитие. Разкази на очевидци, оригинални документи, оцелели предмети, снимки, аудио и видеозаписи са примери за първични източници.

Кое е важно в първичния източник?

Първичните източници са ценни, защото те са най-близо до действието – възможно най-близо. Първичният източник не е бил “пипан” от други хора, всеки от които участва със своите собствени тълкувания и пристрастия в описанието. Следователно, като правило първичният източник е по-точен запис на оригиналното събитие както очевидците първоначално са го преживели. Един разказ за запалването на Рим би бил по-правдоподобен относно подробностите, ако авторът действително е бил там, когато се е случило.

Какво е вторичен източник?

Вторичен източник в съда се наричат “свидетелски показания, основани на нещо чуто от другиго.” Това е информация, дадена от някой, който не е бил на мястото на първоначалното действие, но е чул за него от някой друг, който на свой ред може да е чул това от друг, проследявайки в крайна сметка редицата до първоначалното събитие. Като правило колкото повече пъти един разказ бива преразказван, толкова по-малко надежден става, защото към всяко преразказване се добавят тълкувания и пристрастия. Учебниците по история, енциклопедиите и историческите романи са примери на вторични източници.

Ако сме написали история за Втората световна война, тази история би била вторичен източник, защото не сме били живи по време на Втората световна война и нашето сведение ще е от “втора ръка.”

Ако имаме само едно ранно сведение за дадено събитие и то е вторичен източник, тогава го наричаме основен източник. Той е по-малко надежден от първичния източник, но това е всичко, което имаме. Омир не би могъл да се счита за първичен източник за Троянската война, защото не е бил там, но нямаме сведение от някой, който е присъствал, така че Омир е нашият най-полезен източник. Относно древната история, по-голямата част от литературата, която имаме, не е първична в най-точния смисъл, но тъй като е всичко, което имаме, повечето историци разглеждат древната литература като първичен източник.

Пристрастия, тълкувания и други изкривявания

Дори ако започнем с първичен източник, това не е гаранция, че сведението е точно по естество. Един вторичен източник, който е преминал през един или повече посредници, може всъщност да бъде по-точен отколкото един първичен източник. Как е възможно това? Нашият вторичен източник може да е получил своята информация от първичен източник, който е бил по-безпристрастен от нашия първичен източник.

Критерии за критическо оценяване на източници

Ето някои въпроси, които да имате предвид, когато оценявате източниците:

 1. Свидетелят има ли някакви лични пристрастия или цели? Не е необходимо самият свидетел да осъзнава своето пристрастие, за да повлияе това на сведението. Свидетел, който е израснал в Алабама, може да изрази несъзнателно пристрастие в своето описание за битката при Гетисбърг. Този факт трябва да бъде внимателно претеглен, но той също не трябва да се превръща в стереотип. (“Той казва, че Югът е бил прав, само защото е от дълбокия Юг.”) Фактът, че някой е от губещата страна, не означава, че не може да даде точна информация, нито че победилата страна е по-точна.

 2. Има ли свидетелят причина да лъже или да изопачи доказателството? Някой присъстващ в Лексингтън (първата битка от Американската революция) през 1775 може да има причина да излъже за това кой е стрелял пръв, в зависимост от това на коя страна е. Някой, който няма видима причина да изопачи или излъже относно събитието, е по-желателен свидетел.

 3. Бил ли е свидетелят достатъчно осведомен по темата, за да е способен да я опише точно за нашите цели? Обитателят на сушата може да не знае достатъчно за корабите, за да опише правилно някое морско сражение.

 4. Казва ли ни свидетелят това, което е видял – “Руснаците не се усмихват много” – или което е заключил – “Руснаците са депресиран народ”?

 5. Бил ли е свидетелят в добро положение, за да запише правилно събитието? Може да не е бил достатъчно близо или условията може да са били твърде трудни за него да схване напълно събитията. (“Той каза, че пиесата е добра, но е бил твърде далеч на балкона, за да я види добре.” “Може да не е бил достатъчно близо, за да разбере защо президентът е взел това решение.”) По същите причини, дори касетофоните, видео камерите и другите материални свидетелства могат да ни дадат неправилно и непълно свидетелство. Намереното изделие може да бъде различно от всички други открити в същата област.

Повече от една гледна точка

Имало ли е повече от един свидетел на събитието? Ако да, на едно мнение ли са свидетелите? Ако не са на едно мнение, тогава въпросът трябва да бъде изследван по-дълбоко. Двама души могат да разглеждат едно и също събитие от различни ъгли и описанието им от тяхна гледна точка може да бъде точно, но въпреки това да изглежда, че не са на едно мнение. Ако гледаме изпълнение на илюзионист от гледната точка на публиката, ще видим едно нещо. Ако сме зад кулисите или сме един от асистентите на илюзиониста, ще видим всичко по друг начин. Зрителите могат да са видели съвсем точно, но непълно, което в техните умове създава илюзия противоположна на факта. Когато имаме видимо противоположни разкази, ще бъде необходимо да отстраним поне част от свидетелството – освен ако не се намери начин да ги съгласуваме. В случая с илюзиониста противоположните описания могат да се съгласуват като се вземат предвид различните гледни точки.

Исторически заблуди

Когато анализираме исторически събития, има голяма вероятност да допуснем определени грешки в разсъждаването:

 1. Post hoc ergo propter hoc. (След това, следователно поради това.) Това твърди, че ако едно нещо е станало след друго, тогава първото трябва да е причинило второто. “Бостънското пиене на чай е причинило Войната за независимост, тъй като е станало точно преди войната.”

 2. Неточен сценарий. Да твърдим, че ако нещо в историята не беше станало, то и всички последващи събития никога не биха станали. “Ако генерал Макартър никога не се беше родил, тогава всички сега щяхме да говорим японски.”

 3. Погрешна аналогия. Да твърдим, че две неща, които са подобни в нещо, на практика са подобни във всичко. “И в Американската революция, и във Френската революция участват недоволни народи, които се отървават от крал, следователно и двете революции трябва да са следвали едни и същи идеали.”

 4. Прибързано обобщение. Прекалено обобщаване без достатъчно данни. “Всички критяни са лъжци, зли зверове и мързеливци. Срещал съм няколко, които са такива.”

 5. Доказателство чрез невъзможност да се намери противоположно свидетелство. Да приемаме, че нещо е доказано като вярно само защото все още не е доказано като грешно. “Всички критяни са лъжци, зли зверове и мързеливци. Все още не съм срещал някой не е такъв.”

 6. Доказателство чрез очевидното. Нещо трябва да е вярно, защото “всеки го знае.” “Всеки знае, че всички критяни са лъжци, зли зверове и мързеливци.”

 7. Доказване чрез множество. Доказване на валидността на аргумент чрез броя от аргументи или свидетелства в негова полза – макар всичките аргументи или свидетелства да може да са основани на погрешни предположения. “Проверили сме буквално стотици документи и всичките казват, че римляните са имали лоша водопроводна система.”

 8. Позоваване на авторитети. Твърдение основано върху възгледите на хора с авторитет. “Този историк казва, че причината за краха на Рим е била липсата им на добра водопроводна система. Трябва да е прав. В края на краищата той е известен.”

 9. Разсъждаване или-или. Представяне на въпрос така, сякаш има само няколко възможни обяснения, когато може да има повече. “Крахът на Рим е бил причинено или от липсата на водопроводна система, или от проникване извънземни от космоса. Рим е имал много добра водопроводна система, така че трябва да са били извънземните.”

 10. Атака ad hominem. Поставяне под съмнение на аргумента на човека като се постави под съмнение човекът, а не неговият аргумент. “Не вярвайте какво ви казва този човек. Той е критянин. Всеки знае, че те са лъжци, зли зверове и мързеливци.”

Това очевидно е само частичен списък, но всички разбираме принципа, че историците са подвластни на същите слабости на заблудата като всички нас.

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА СЪЧЕТАВАНЕ НА ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА:

Древна Гърция и съвременните й цивилизации

Когато изучаваме история, трябва да вземаме предвид първо първичните източници. Хората, които действително са били свидетели на дадено историческо събитие, са считани за първични източници за времето на събитието, и литературата, която е написана през даден период, се смята за първичен източник за този период. Ето един пример. Около 472 пр. Хр. човек на име Есхил написва историческа пиеса, наречена Перси, която представя в драматична форма нашествието на Ксеркс (цар на Персия) и неговият разгром от гърците при Саламин. Тази пиеса е считана за първичен източник от най-високо качество по две причини: първо, тя е писана само няколко години след битката при Саламин (литературата, писана през даден период се смята за първичен източник за този период); и второ, Есхил в действителност е присъствал в битката при Саламин (очевидците на дадено историческо събитие се смятат за първични източници). Ето друг пример. Херодот пише книга озаглавена История, която е историческо сведение за войните, които Персия води срещу Гърция от времето на Кир до около 479 пр. Хр. Херодот също е считан за първичен източник, но не от толкова високо качество като предишния пример. Херодот е роден около 484 пр. Хр., така че дори не е бил жив през повечето време, за което пише. Той не е очевидец на събитията, които описва. Въпреки това историците предпочитат да считат Херодот за първичен източник, защото пише своята история кратко след събитията, които описва, и почти нямаме други сведения за събитията от този времеви период. Така че той е първичен източник по презумпция. Технически той трябва да бъде основен източник, а не първичен източник. Голяма част от историческата литература на древността попада в тази категория.

За да покажем как да изучавате история използвайки първични източници и за да ви покажем как да съчетавате изучаването на история с изучаването на литература, сме съставили изследване на времевия период от основаването на Рим (753 пр. Хр.) до смъртта на Александър Велики (323 пр. Хр.) – 430 години. Обхванали сме цивилизациите на Израел, Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция и Рим.

В таблиците на следващите страници сме поставили хронологична таблица на страницата в ляво, отбелязвайки главните събития и личности. На дясната страница сме изброили литературата, която е писана през този период – или в някои случаи литературата, която е писана малко след този период, но все още достатъчно близо, за да бъде считана от историците за първичен източник. Това е само скелет на хронологична таблица с изброени само главните събития и личности.

Първо сме изброили библейската литература. Тя трябва да се разглежда като първичен източник от най-високо качество, защото е вдъхновено от Бога сведение. След библейската литература сме изброили светската литература. Част от светската литература, която сме изброили, може да бъде четена от ученици на нивото на познание, но по-голямата част трябва да бъде оставена до нивата на разбиране и мъдрост.

Предупреждение: Четенето на класическа литература, особено гръцка и римска, може да бъде опасно. Макар че сме изчистили нашите списъци от най-лошите примери на сквернословие и извратеност, въпреки това е факт, че от време на време могат да се намерят примери в почти всяка литература през този период. Макар да сме дали нашето си мнение кои литературни произведения могат да бъдат полезно четиво, не одобряваме всяка дума в тази литература като полезна и вие, родителят, трябва да продължите с цялото дължимо внимание и резерви.

В списъка с Ресурси в края на книгата ви насочваме къде можете да намерите копия от всички първични източници.


Страница 1

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
753 Йотам (цар от 758) Факей (цар от 759)   Асур-нирари (цар от 754) Асирия е световна сила   Основаване на Рим/Ромул първи цар
752
751
750
749
748
747
746
           
745       Тиглат-пиласар цар    
744
743
           
742 Ахаз цар          
741            
740   Факей убит/без цар до 729        
739
738
737
736
735
734
733
732
731
730
           
729   Осия цар        
728            
727       Салманасар цар    
726 Езекия цар          
725
724
723
722
           
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
753 Йотам: 4 Царе 15; 2 Летописи 27; Исая 1-6; Осия; Михей 1-2

Факей: 4 Царе 15, 16; 2 Летописи 28; Осия; Михей
Древна география от Страбон (гръцки географ, 66 пр. Хр.-24 от Хр.) Книга 5.3 (Основаване и величие на Рим)

"Ромул" в Успоредни животописи от Плутарх (гръцки биограф 50-125 от Хр.)

Юдейска история от Йосиф Флавий (юдейски свещеник/историк 37-95 от Хр.) Книга 9, Глава 11 (Йотам, Факей)

Древна география от Страбон, Книга 17.1.4 (Нил)

История от Херодот (гръцки историк) Книга 2.1-2.98 (история на Египет)

История на Пелопонеската война от Тукидид (гръцки историк) Книга 1.2-1.11 (ранна Гърция)

Естествена история от Плиний Стари (римски историк 23-79 от Хр.) Книга 3.6, 3.38-3.42 (ранен Рим)

Републиката от Цицерон (римски историк и оратор 106-43 пр. Хр.) Книга 2.5-2.17 (Ромул)

Ранна история на Рим от Ливий (римски историк 59 пр. Хр.-17 от Хр.) Книга 1

История на Рим от Дионисий Халикарнаски (гръцки историк и риторик 55-7 пр. Хр.) Книга 1.1-2.56 (от ранен Рим до Ромул)
742 Ахаз: 4 Царе 16; 2 Лет. 28; Исая 1, 7-10, 17; Осия; Михей Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 9, Глава 12 (Ахаз, Факей)
729 Осия: 4 Царе 17, 18; 2 Лет. 30, 31; Исая 28; Осия 5-14; Михей Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 9, Глава 13 (Осия, Езекия)
726 Езекия: 4 Царе 18-20; 2 Лет. 29-32; Исая 11-16, 18-27, 29-66; Михей 3-7  

Страница 2

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия
/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
721   Израил отведен в плен в Асирия от Саргон   Саргон цар    
720
719
718
717
716
           
715           Управление на Нума (2-ри цар на Рим)
714
713
712
711
710
709
708
707
706
705
           
704       Сенахериб цар    
703
702
701
700
699
           
698 Манасия цар          
697
696
695
694
693
692
691
690
           
689       Сенахериб разрушава Вавилон    
688
687
686
685
684
           
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
721   Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 9, Глава 14
715   "Нума" в Успоредни животописи от Плутарх

История на Рим от Дионисий Халикарнаски, Книга 2.57-2.76
713   Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 10, Глава 1-2
698 Манасия: 4 Царе 19, 21; 2 Лет. 33; Исая 22, 37; Михей Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 10, Глава 3

Страница 3

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
683         Креон първи архонт на Атина  
682            
681       Есархадон цар    
680
679
678
677
676
675
674
673
672
671
           
670           Тул Хостилий 3-ти цар на Рим
669            
668       Ашурбанипал цар    
667
666
665
664
663
662
661
660
659
658
657
656
655
654
653
652
651
650
649
648
647
646
645
644
           
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
670   История на Рим от Дионисий Халикарнаски, Книга 3.1-3.35

Страница 4

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия
/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
643 Амон цар          
642            
641 Йосия цар       Талес (гръцки философ) р.  
640
639
           
638           Анк Марций, 4-ти цар на Рим
637
636
635
634
633
632
631
630
629
628
627
626
625
           
624         Драконт (гръцки архонт) съставя сборник закони  
623
622
621
           
620         Езоп пише и събира басни  
619
618
617
616
615
           
614           Луций Тарквиний, 5-ти цар на Рим
613            
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
643 Амон: 4 Царе 21; 2 Лет. 33 Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 10, Глава 4
641 Йосия: 4 Царе 22-23; 2 Лет. 34-35; Еремия 1-12; Наум 1-3; Авакум; Софония 1-3 "Талес" в Животописи на философите от Диоген Лаерций
638   История на Рим от Дионисий Халикарнаски, Книга 3.36-3.45
624   Държавно устройство на Атина от Аристотел, Глава 2-4
620   Басни от Езоп
614   История на Рим от Дионисий Халикарнаски, Книга 3.46-3.73

Страница 5

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия
/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
612       Царуване на Набополасар
/Вавилон е световна сила
   
611            
610 Йоахаз цар
/отведен в плен в Египет
/умира
  Начало на управлението на Нехао
/нахлува в Юда
     
609 Йоаким цар          
608
607
606
           
605 Йоаким се покорява на Навуходо-
носор
/Данаил и други са отведени във Вавилон
    Навуходо-
носор цар
   
604
603
           
602 Йоаким въстава против Навуходо-
носор
         
601            
600         Сафо (поетеса) р.  
599            
598 Йоаким убит от Навуходо-
носор
/Йоахин цар
/Навуходо-
носор завзема Ерусалим и отвежда Йоахин и другите във Вавилон
         
597 Седекия цар
/васал на Навуходо-
носор
         
596
595
           
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
610 Йоахаз: 4 Царе 23; 2 Лет. 36; Еремия 22 Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 10, Глава 5
609 Йоаким: 4 Царе 23-24; 2 Лет. 36; Еремия 13-20, 22, 25-27, 35-36, 45-49, 52; Данаил 1-2; Авакум 1-3  
605   Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 10, Глава 6

Древна география от Страбон, Книга 16.1.5 (Вавилон)
598 Йоахин: 4 Царе 24-25; 2 Лет. 36; Еремия 22; Езекиил Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 10, Глава 7
597 Седекия: 4 Царе 24-25; 2 Лет. 36; Еремия 21-24;, 27-30, 31-34, 37-39, 51-52; Езекиил 1-24, 26-31; Данаил; Авдия; Плачът на Еремия 1-5  

Страница 6

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия
/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
594         Реформи на Солон (гръцки държавник) в Атина, създава демокрация  
593
592
591
590
           
589 Седекия сключва договор с Египет          
588 Навуходо-
носор обсажда Ерусалим
         
587            
586 Навуходо-
носор изгаря храма
/разрушава Ерусалим
/отвежда в плен Седекия и другите
/Седекия умира във Вавилон
    Навуходо-
носор разрушава храма в Ерусалим
   
585
584
583
           
582         Питагор (гръцки философ) р.  
581
580
579
578
577
           
576           Сервий Тулий, 6-ти цар на Рим
575
574
573
572
571
570
569
           
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
594   "Солон" в Успоредни животописи от Плутарх

Избрани фрагменти от поезията на Солон

История от Херодот, Книга 1.29-1.33 (Солон)

Държавно устройство на Атина от Аристотел, Глава 5-12 (Солон)
586 Плен под Навуходоносор: 4 Царе 25; Еремия 39-44, 46, 52; Езекиил 25, 28-30, 32-48; Данаил 3-4 Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 10, Глава 8-10
582   "Питагор" в Животописи на философите от Диоген Лаерций

Древна география от Страбон, Книга 10.3-10.10
576   Римска история от Дионисий Халикарнаски, Книга 4.1-4-40

Страница 7

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия
/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
568
567
566
565
564
563
           
562 Йоахин почетен във Вавилон     Евилмеродах цар    
561            
560       Нериглисар цар Пизистрат управлява в Гърция  
559
558
557
           
556       Управление на Набонид
/Валтасар
   
555
554
553
552
551
550
549
548
547
546
545
544
543
542
541
540
           
539       Кир побеждава Вавилон
/Персия световна сила
   
538
537
           
536 Юда се връща от плен
/започва възстановяване на храма от Зоровавел и Исус
         
535
534
533
           
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
562 Плен под Евилмеродах: 4 Царе 25; Еремия 52 Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 10, Глава 11
560   Държавно устройство на Атина от Аристотел, Глава 14-17

"Пизистрат" (в края на "Солон") в Успоредни животописи на Плутарх
556 Плен под Валтасар: Исая 13; Еремия 25, 50-51; Данаил 5, 7-8  
539 Плен под Кир: 2 Лет. 36; Езра 1-6; Неемия 7, 12; Исая 44; Данаил 1, 6, 9-12 Образованието на Кир Велики от Ксенофон

История от Херодот, Книга 1.45-1.216
536   Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 11, Глава 1

Страница 8

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия
/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
532           Тарквин ІІ, 7-ми цар на Рим
531            
530       Камбиз цар    
529
528
           
527     Персия завладява Египет      
526            
525         Есхил (гръцки драматург) р.  
524
523
           
522       Дарий цар Пиндар (лирически поет) р.  
521
520
519
518
517
           
516 Храмът завършен          
515
514
513
512
511
510
           
509           Тарквиниите изгонени
/начало на Републиката
508           Първи договор между Рим и Картаген
507
506
505
504
503
502
501
           
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
532   Римска история от Дионисий Халикарнаски, Книга 4.41-4-53
530 Плен под Камбиз: Езра 4 История от Херодот, Книга 2.99-2.182

Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 11, Глава 2
527   История от Херодот, Книга 3.1-3.88
525   Есхил пише 6 трагедии основани на митове (не се препоръчват) и една историческа трагедия относно Саламинската битка (ценен първичен източник, тъй като Есхил е присъствал на тази битка).
522 Плен под Дарий І: Езра 5-6; Агей 1-2; Захария 1-8 Пиндар е бил свързан с поклонението на Аполон и е писал победни оди. Не се препоръчва.

История от Херодот, Книга 3.89-6.93

Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 11, Глава 3
516 Възстановяване при Дарий І: Езра 6; Захария 9-14 Бехистански надпис на цар Дарий (изсечен в скала в древна Персия)

Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 11, Глава 4
509   История на ранен Рим от Ливий, Книга 2

Римска история от Дионисий Халикарнаски, Книга 4.54-4.85 и 5-11
508   История от Полибий (гръцки историк, 200-123 пр. Хр.), Книга 3.22

Страница 9

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия
/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
500         Влияние в политиката на Клистен (гръцки държавник)  
499
498
           
497         Софокъл (гръцки драматург) р.  
496
495
494
493
492
491
           
490         Битка при Маратон
/управление на Темистокъл
 
489
488
487
           
486       Ксеркс цар    
485         Херодот (гръцки историк) р.  
484
483
482
           
481         Еврипид (гръцки драматург) р.  
480         Битка при Термопили
/Антифон (гръцки оратор) р.
 
479         Битка при Саламин
/край на Гръко-персийските войни
 
478
477
476
475
474
473
472
471
           
470         Сократ (гръцки философ) р.  
469           Управление на Перикъл в Атина
468
467
466
465
           
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
500   Държавно устройство на Атина от Аристотел, Глава 20-22
495   Софокъл пише 7 трагедии основани на митове. Не се препоръчват
490   История от Херодот, Книга 6.94-6.140

"Темистокъл" в Успоредни животописи от Плутарх
486 Възстановяване при Ксеркс: Естир История от Херодот, Книги 7-9

Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 11, Глава 5
481   Еврипид пише 17 трагедии основани на митове. Не се препоръчват
480   Първа и Втора Тетралогии и избрани речи от Антифон
479   Историческа библиотека от Диодор Сицилийски (сицилийски историк 90-21 пр. Хр.), Книга 11

Перси от Есхил (историческа пиеса)
478   История на Пелопонеската война от Тукидид, Книга 1.12-1.146 (история на периода между Гръко-персийските войни и Пелопонеската война)
469   "Перикъл" в Успоредни животописи от Плутарх

Държавно устройство на Атина от Аристотел, Глава 24, 26-27

Страница 10

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия
/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
464       Артаксеркс І цар    
463
462
461
           
460         Хипократ (гръцки лекар) р.  
459            
458 Връщане на Езра от плен в Юдея          
457
456
           
455         Тукидид (гръцки историк) р.  
454
453
452
           
451           Децем-
вират
450
449
448
447
           
446         Аристофан (гръцки драматург) р.  
445 Връщане на Неемия в Юдея          
444
443
442
441
440
439
438
437
           
436         Изократ (гръцки автор на речи) р.  
435
434
433
432
           
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
464 Възстановяване при Артаксеркс І: Езра 7-10; Неемия 1-9, 11, 13 Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 11, Глава 6
460   Избрани трудове от Хипократ: Клетва; За свещената болест; За въздуха, водите и местата; За древната медицина; и др.
451   История на ранен Рим от Ливий, Книга 3
450   Историческа библиотека от Диодор Сицилийски, Книга 12
446   Аристофан пише 11 комедии. Не се препоръчват
432   "Първа реч" от Перикъл в История на Пелопонеската война от Тукидид, Книга 1.140-1.144

Страница 11

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия
/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
431         Начало на Пелопонеската война  
430         Чума в Атина
/Ксенофон (гръцки историк) р.
 
429            
428         Платон (гръцки философ) р.
/управление на Алкивиад в Атина
 
427
426
425
424
           
423       Дарий ІІ цар    
422
421
420
419
418
417
416
415
414
413
412
411
410
409
408
407
406
405
           
404       Артаксеркс ІІ цар Край на Пелопонеската война
/Атина пада
/управление на Спарта
 
403
402
401
400
399
           
398         Управление на Агесилай в Спарта  
397            
396           Вейи завзет
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
431   "Погребална реч" от Перикъл в История на Пелопонеската война от Тукидид, Книга 2.34-2.36; История на Пелопонеската война от Тукидид, Книга 2
430   "Трета реч" от Перикъл в История на Пелопонеската война от Тукидид, Книга 2.59-2.64
429   История на ранен Рим от Ливий, Книга 4
428   История на Пелопонеската война от Тукидид, Книга 3; "Алкивиад" в Успоредни животописи от Плутарх
427   "Лизандър" в Успоредни животописи от Плутарх
425   История на Пелопонеската война от Тукидид, Книга 4
423 Възстановяване при Дарий ІІ: Малахия 1-4  
422   История на Пелопонеската война от Тукидид, Книга 5
415   Историческа библиотека от Диодор Сицилийски, Книга 13; История на Пелопонеската война от Тукидид, Книга 6-7
413   История на Пелопонеската война от Тукидид, Книга 8
411   Елиника от Ксенофон, Книга 1.1.1-2.3.10
410   Държавно устройство на Атина от Аристотел, Глави 34-41
404   Елиника от Ксенофон, Книга 2.3.11-5.1.36; Историческа библиотека от Диодор Сицилийски, Книга 14
401   Походът от Ксенофон
400   Критон от Платон (препоръчваме само зрели християни да четат Платон)
399   Федон от Платон (препоръчваме само зрели християни да четат Платон); Държавно устройство на Атина от Аристотел, Глави 42-69; Защитата на Сократ от Платон (препоръчваме само зрели християни да четат Платон)
398   "Агесилай" в Успоредни животописи от Плутарх
396   Републиката от Платон (препоръчваме само зрели християни да четат Платон); История на ранен Рим от Ливий, Книга 5

Страница 12

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия
/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
395
394
393
392
391
           
390           Галите плячкосват Рим
389
388
387
386
385
           
384         Аристотел (гръцки философ)и Демостен (гръцки оратор) р.  
383
382
381
380
379
378
377
376
375
374
373
372
371
370
369
368
367
           
366           Първи плебейски консул в Рим
365
364
363
362
361
360
           
359       Артаксеркс ІІІ цар    
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
395   Закони от Платон (препоръчваме само зрели християни да четат Платон)
389   История на ранен Рим от Ливий, Книга 6
386   Елиника от Ксенофон, Книга 5.2.1-края

Историческа библиотека от Диодор Сицилийски, Книга 15
384   "Демостен" в Успоредни животописи от Плутарх
380   "Панегирик" от Изократ
366   История на ранен Рим от Ливий, Книга 7 (войни по границите)
360   Историческа библиотека от Диодор Сицилийски, Книга 16

Страница 13

пр. Хр. Юда Израил Египет Асирия
/Вавилон
/Персия
Гърция Рим
358
357
356
355
354
353
352
351
350
349
348
347
346
345
344
           
343         Аристотел учител на Александър Велики  
342         Епикур (гръцки философ) р.
/Менандър (гръцки драматург и поет) р.
 
341
340
339
           
338         Филип Македонски побеждава гърците  
337            
336         Филип убит
/Александър Велики цар
/Зенон (гръцки философ) р.
 
335       Дарий ІІІ цар    
334         Александър Велики побеждава персите  
333
332
331
330
329
328
           
327         Александър Велики нахлува в Индия  
326
325
324
           
323         Александър Велики умира  
пр. Хр. Библейска литература Светска литература
354   "Ареопагитика" от Изократ
351   "Първа Филипика" от Демостен
346   "Към Филип" от Изократ
342   "Епикур" в Животописи на философите от Диоген Лаерций

"Писмо към Херодот" и "Писмо към Менецей" от Епикур (препоръчваме само зрели християни да четат Епикур)
341   "Трета Филипика" от Демостен

История на ранен Рим от Ливий, Книга 8 (Първа Самнитска война и заселване на Лациум)
336   "Зенон" в Животописи на философите от Диоген Лаерций

Юдейска история от Йосиф Флавий, Книга 11, Глава 8

Древна география от Страбон, Книга 17.1.6-17.1.8 (описание на Александрия)
335   Древна география от Страбон, Книга 1.4.9 (характерът на Александър)

Историческа библиотека от Диодор Сицилийски, Книга 17
334   "Александър" в Успоредни животописи от Плутарх

Походът на Александър от Ариан, Книги 1-7

История на ранен Рим от Ливий, Книга 9
330   "Относно короната" от Демостен
329   Избрани трудове от Аристотел (препоръчваме само зрели християни да четат философските трудове на Аристотел; другите му трудове са за ученици на напреднало ниво на мъдрост или по-нагоре)
323   Историческа библиотека от Диодор Сицилийски, Книга 18

История от Полибий, Книга 6.2-6.18, 6.43-6.57

Предишна глава | Съдържание | Следваща глава


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева