Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Глава 14

Ниво на мъдрост:
Десет неща, които трябва да правите с деца от шестнадесет до осемнадесет години

Главното е мъдрост; затова придобивай мъдрост. . . . – Притчи 4:7

Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. – Притчи 90:12

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

Моделът на Тривиума за развитието на детето може да бъде обяснен с компютърни термини. Децата:

Зареждат операционната система в нивото на ранно познание (от раждането до около деветгодишна възраст).

Въвеждат информацията на нивото на напреднало познание (десет до дванадесет години).

Обработват данните на нивото на разбиране (тринадесет до петнадесет години).

Отпечатват резултатите на нивото на мъдрост (шестнадесет до осемнадесет години).

След шестнадесетгодишна възраст децата бързо напредват към пълнолетие. Наричаме това ниво на мъдрост.

Има академични предмети, които обикновено се изучават на това ниво, но в тази глава също ще включим някои съображения за подготовката на учениците за зряло пълнолетие. Помнете, ние не искаме да възстановяваме класическото образование по начина, по който древните гърци и римляни са го правили. Не се интересуваме от съживяване на гръцката и римската цивилизации. Не наблягаме на класическите предмети и литература, които са били плод на тяхната езическа култура. Ние наблягаме на класическия модел и метод, които не са ограничени до никоя конкретна култура. Стремим се да приложим практически и към всички области на живота онези изпитани и доказани принципи, които са били изразени – макар и несъвършено – в древното класическо образование.

Целта на класическото хуманитарно образование е била да даде на ученика основите умения или средства, с които да образова сам себе си. Но академичното образование не е достатъчно. За да допълним и да балансираме това, трябва да добавим три цели следвани в класическото еврейско образование: 1) преподаване на нашите деца на Божието Слово, 2) подготовка за брака и 3) обучение в практическа професия (мъжете) или в управление на домакинството (жените).

Нивото на мъдрост е най-творческото ниво. Нивото на мъдрост взема фактите (познание) и теориите (разбиране) и започва да ги прилага. Обучението ще прерасне от ниво на назидаване и поправление към ниво на увещание и насочване. Ще задавате въпроси, ще водите дискусии и ще насърчавате индивидуалната инициатива и изобретателност.

Това, което предлагаме в тази глава, е само работен модел, който всяко семейство ще разшири и ще приспособи към своите практически нужди, интереси, силни и слаби страни.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН УЧЕБЕН КУРС

1. Семейно поклонение

Семейното поклонение трябва да отнема общо около четиридесет и пет минути до един час на ден. В допълнение към семейното поклонение, бащата може да провежда систематичен преглед на целия курс по теология с по-големите ученици. Може да използва коментар основан на изповед на вярата или на катехизис, или може да използва учебник по теология, допълвайки го с други книги по конкретни предмети. Вечерите бащата може да иска да чете на глас от молитвени материали или от християнски биографии.

Личното поклонение трябва да отнема на вашия ученик не по-малко от петнадесет до тридесет минути на ден. Той може да иска да прави схематично изложение на книги от Библията през това време или да изучава определена тема, като намира текстове свързани с конкретни теми като използва тематична Библия или The Treasury of Scripture Knowl­edge. Или може да изучава думи на гръцки или на еврейски. Ученикът може също да чете молитвени материали, като J. C. Philpot, Through Baca’s Vale; A. W. Pink, Profiting from the Word; или биографии на християни като John Warburton, The Mercies of a Covenant God.

Ученикът може да пожелае да разшири своите интереси по теология. Учениците вероятно трябва да бъдат наставлявани да отбягват абстрактните области на теологията и да се придържат към основните теми, като ученията за Бога, за Христос, за човека, за греха и за спасението, и към практически теми като херменевтика и апологетика. Това ще им даде обширна и здрава основа, върху която да градят по-късно в живота. Ако ученикът се интересува от история на християнската религия, той ще се сблъсква със спорове. Децата на тази възраст често са склонни да следват една гледна точка изключвайки другите, преди да са наистина способни да осъзнават проблемите. Затова препоръчваме четене на широк обхват от противоположни гледни точки, което ще изостри умствените способности и проницателността на учениците и ще послужи за средство за равновесие и задълбоченост.

2. Четене на глас

Продължете да четете на глас на семейството около два часа на ден. Без четенето на глас домашното училище може да стане доста мрачно. Има един недостатък в четенето на добра книга – страхът, че може никога да не намерите друга книга, толкова добра като тази!

Докато децата ви стигнат на нивото на мъдрост, ще откриете, че препрочитате много от добрите книги, които сте чели, когато те са били малки. Всичко е наред. Те са точно толкова добри и втория път. Серията Малка къща от Лора Инголс Уайлдър и W. Clark Russel, The Wreck of the Grosvenor могат да бъдат безопасно четени повече от два пъти.

Винаги оставяме забавните книги като Clarence Day, Life With Father и Booth Tarkington, Penrod за татко да ги чете вечер. Когато той чете някоя смешна част и започне да се смее, всички започваме да се смеем, независимо дали е смешна или не, и това го кара да се смее дори по-силно и дотогава Натаниъл е на пода, държейки се за стомаха и търкаляйки се, а много скоро татко трябва да махне очилата си и да изтрие сълзите си. Има нещо в добрия, здрав силен смях, което очиства душата от умората на деня.

3. История и литература

Относно историята и литературата, с изключение на нарасналото ниво на предизвикателство няма голяма разлика между нивата на разбиране и на мъдрост. Обяснихме в предишната глава как да съчетаем хронологичното изучаване на история с изучаване на литература. В нивото на мъдрост има много по-голяма полза от хронологичния подход. До това време ученикът се е запознал с много исторически периоди и места, разположил ги е хронологично на своята хронологична таблица и географски на своите карти, изучил е много подробности от тези периоди и логически е оценил много от историческите източниците.

До този момент семейството ви може да е изучавало история според интересите. Сега е подходящо време да свържем всичко това в цялостен преглед, който обхваща всичко и който запълва местата, които преди може би са били пропуснати. Можете да започнете с древна история и да стигнете до съвременността, запълвайки празнотите, като прекарвате повече време върху онези периоди, които сте пропуснали в по-ранните години, и по-малко време върху онези периоди, които вече сте обхванали подробно.

ПРИМЕР ЗА УРОК ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

В Глава 13 дадохме пример как да прилагаме осем ключови елемента в изучаването на история и литература. Ето друг пример, този път за времевия период от 721 до 586 пр. Хр:

 1. Прочетете раздела от учебник по история, който съответства на вашия времеви период. Ако използвате Streams of Civilization, прочетете Глава 5.

 2. Четете на глас на вашите деца и искайте от децата да четат сами първични източници и литература от времевия период. Не е необходимо да четете всеки от изброените по-долу материали, а само подбор. Може да желаете да съчетаете някои задания по риторика с тази част от изучаването. Четива:

  1. Израел – Използвайте Chronological Bible, която да ви помогне да откриете точните библейски четива: 4 Царе 18-25; 2 Летописи 29-36; Михей; Исая: Еремия; Езекил; Софония; Наум; Авакум; Данаил; Авдия; Плачът на Еремия; Йосиф Флавий, Юдейска история, Книга 9 Глава 14, Книга 10 глави 1-10 (всички тези източници са за всички възрасти).

  2. Асирия/Вавилон – Страбон, География, Книга 16.1.5 (след тринадесет години).

  3. Гърция – „Талес” в Животописи на философите от Диоген Лаерций (след тринадесет години); Басните на Езоп (за всички възрасти); „Солон” в Паралелни животописи от Плутарх (след тринадесет години); „Избрани произведения” от поезията на Солон (след тринадесет години); Херодот, История на персийските войни, Книга 1. 29-33 (след тринадесет години); Аристотел, Държавно устройство на Атина, глави 2-12 (след тринадесет години).

  4. Рим – „Нума” в Паралелни животописи от Плутарх (след тринадесет години); Дионисий Халикарнаски, История на Рим (след тринадесет години);

 3. Запишете основните събития, датите на раждане и смърт на забележителни хора във вашата хронологична таблица. Използвайте като помощни средства Wall Chart of World History, Chronological and Background Charts of the Old Testament, The Timetables of History (Програмите на историята) и вашия учебник. За нашия пример, ще трябва да добавите царете на Израел и Юда през този период, Саргон, Сенахериб, Нума, Есархадон, Креон, Ашурбанипал, Тул Хостилий, Талес, Анк Марций, Нехо, Набополасар, Навуходоносор, Драконт, Езоп, Луций Тарквиний, Солон, Израел отведен в плен в Асирия, демокрация в Атина, Юда отведен в плен, и други.

 4. Отбележете събитията и местата на карта. Ако е възможно използвайте историческа карта, която показва царствата, както са съществували по онова време. Например, отбележете територията на Вавилонската и Асирийската империи.

 5. Поддържайте добре организирана тетрадка. Всички задания по риторика, които са свързани с история и литература, ще бъдат включени в тази тетрадка. Ако имате ученик, който е художник, тогава неговата тетрадка ще съдържа и рисунки.

 6. и

 7. Четете на глас на вашите деца и ги карайте да четат сами биографии, автобиографии, дневници, други документални книги от библиотеката и историческа проза от времевия период. Изброили сме някои източници за биографии и историческа проза в нашия списък с Ресурси, под „Литература: Списък с книги.”

 8. Изработвайте проекти за някоя част от този времеви период, които да покажете в библиотеката или на други събития. Семената посети в нивата на познание и разбиране трябва да са пораснали и да дават своя плод в нивото на мъдрост. Учениците трябва да са способни да следват някои чудесни проекти, които съчетават история, литература и реторика. Радвайте се на плода на целия си труд. Не можете да изработите проект за всеки раздел от хронологичната таблица. В зависимост от талантите и другите следвани интереси, някои деца могат да имат време само за един исторически проект на година, докато други могат да изработят няколко.

4. Риторика (включва съчинение, реч и дебати)

Учениците в нивото на мъдрост ще (1) изчитат всеки ден от някоя от книгите изброени по-долу, (2) пишат нещо всеки ден, (3) представят речи и изразително четене всеки месец и (4) може би прекарат една година в изучаване на дебати.

(1) Четене. Това, което ученикът научава от тези книги, ще бъде използвано във всичките му изучавания и през целия му живот. Препоръчителни книги по реторика:

Mortimer Adler, How to Read a Book, заедно с Maryalice B. Newborn, Study Guide for How to Read a Book.

Strunk and White, The Elements of Style. Тази малка книжка е издадена за първи път около 1919. В съвсем малко място тази “ книжка” (както е била наричана в Корнел) дава принципните изисквания за ясния английски стил. Съдържание: Основни правила на езика; Основни принципи на съчинението; Няколко въпроса относно формата; Думи и изрази, често употребявани неправилно; Подход към стила.

Edward Corbett, Classical Rhetoric for the Modern Student. Това е стандартният учебник по риторика за ученици в средното училище. Превъзходна книга, преиздавана вече за четвърти път. 230 страници са посветени на Inventio, 80 страници на Dispositio и 146 страници на Elocutio. Memoria и Pronuntiatio не са обхванати. Последната глава е наречена Progymnasmata, която е серията от съчинения в проза, с която учениците в древна Гърция са се упражнявали. За онези, които искат да изучават по-изчерпателно класическа реторика, книгата завършва с избрана библиография, която изброява първични текстове (книги по риторика написани от гърци и римляни), книги по история и теории на реториката, сборник от статии за реториката и книги за стила.

William Zinsser, On Writing Well.

Rudolf Flesch, The Classic Guide to Better Writing.

(2) Писане. В края на 70-те, преди действително да започнем домашното училище, получихме издание наречено Home Education Newsletter, издавано от семейство Бергман. Това издание препоръчваше по-големите ученици да пишат най-малко една страница от тетрадка на ден. Винаги помнех този съвет като основно правило, когато трябваше да решавам дали детето ми пише достатъчно. Видове писане:

Вид 1: Схематично изложение, обобщения, писмен преразказ.

Вид 2: Рецензии на книги (обратно на резюмета на книги), реферати, логическо есе и други видове есета.

Вид 3: Вестникарски статии, кратки разкази и романи.

Писмените задачи могат да се съчетаят с изучаване на история, литература, природни науки или логика.

КАК СЕ ПИШЕ РЕФЕРАТ

Нашата любима книга за писане на реферат е Audrey J. Roth, The Research Paper: Process, Form, and Content. Тази книга от 300 страници води ученика стъпка по стъпка през процеса на писане на реферат, от избор на темата, конкретизиране на темата, търсене на информацията, записване на информацията, организиране на идеите, писане на реферата, документиране на реферата, подготвяне на цитираните трудове, до крайното представяне. В началото на книгата има разписание и списък за изготвяне на реферата и режим за изготвяне на реферата. Тази книга разделя видимо внушителния по размери проект на малки части.

За учениците, които искат да се научат да пишат проза, разгледайте Carole Thaxton, Learn to Write the Novel Way. Тази лесна за употреба учебна програма води ученика по стъпките за написване на негов собствен роман: измисляне на идея; написване на думите на хартията; редактиране, включително преглед на граматиката; и публикуване на крайния продукт. Аз бих се радвала да използвам това с моите собствени деца, когато бяха малки.

(3) Речи и изразително четене. Ученикът може да изготвя и представя една реч и едно изразително четене на месец. Това може да се съчетае с вашето изучаване на история и литература. В идеалния случай ученикът може да ги изпълни на някое събитие, като среща на младежки клуб, състезание, вечер на млади таланти, кръжок по речи или състезание по дебати. Или може би вашето семейство може да създаде свое собствено събитие с роднини или съседи.

(4) Дебати. Поне една година изучаване на дебати би послужила добре за усъвършенстване на уменията на ученика за изследване и общуване. Изследването за дебати може да отнема седем или повече часа на седмица.

5. Държава, икономика и право

Държавното устройство, икономиката и правото са важни предмети в наши дни. Били са също толкова важни и в миналите епохи. Класическото образование не би било пълно без тях. По времето на основаването на Америка всеки човек е знаел достатъчно относно основно право и държавно устройство, за да представя сам себе си в съда. Днес повечето хора никога не са чели дори Конституцията, да не говорим да имат познание да напишат един нотариален акт. Ако не можем върнем нашата страна в онези дни, можем поне да обучим себе си да сме правно и политически по-независими и самостоятелни, за да защитаваме библейските принципи в държавата, икономиката и правото.

Шестнадесетгодишна възраст: Американско държавно устройство

Седемнадесетгодишна възраст: Икономика

Осемнадесетгодишна възраст: Право

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО НА ШЕСТНАДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Clarence B. Carson, Basic American Government е учебник написан от конституционна гледна точка, който учи как действа нашата американска държава и как се е развила до сегашното състояние.

Basic American Government описва общото държавно устройство както е установено от Конституцията, щатските държавни устройства установени преди или след Конституцията и техните конституции. Нещо повече, тя описва подробно древните и съвременните основи, библейски и светски, върху които почиват тези конституции и устройства. Основателите на Съединените Щати са градили на велика основа и тази историята е разказана на тези страници. Разказана е също историята как Конституцията от 1787 става почитана и приета като върховен закон през деветнадесети век. Разказът завършва с отрезвяващо описание на големите отклонения от Конституцията през двадесети век по пътя на изграждане на Левиатан, чието управление сега е извън контрол. – от задната корица на Basic American Government

Plymouth Rock Foundation и Bluestocking Press имат многобройни материали за преподаване на американско държавно устройство.

ИКОНОМИКА НА СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Източниците тук включват Clarence B. Carson, Basic Economics, Richard J. Maybury, Uncle Eric series и материали от Foundation for Economic Education като Henry Hazlitt, Economics in One Lesson. Bluestocking Press също съдържа голям брой материали за обучение по икономика.

ПРАВО НА ОСЕМНАДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Когато наемаме адвокати, на тях трябва да им се плаща; а техните такси не винаги са регулирани от техните способности или от тяхното обслужване на клиента, а от желанието им да спечелят колкото могат. Това зло може да бъде премахнато само като информираме добре техните клиенти по общите въпроси и ги направим способни да видят каква посока поемат в по-сложните случаи. Thomas Wooler, Every Man His Own Attorney, 1845.

Повечето книги по право издавани в ранна Америка са били за непрофесионалисти, не за адвокати. Освен цитираното по-горе, друго популярно заглавие е било John McDougal, The Farmer's Assistant; or Every Man His Own Lawyer, 1815. Самообучението по право е американска традиция. В не толкова далечното минало дори е имало време, когато държавните училища са имали уроци по право.

Тъй като съвременните закони са много по-обширни и сложни, отколкото тези в миналото, ние не можем да сме толкова самостоятелни като нашите предци. Но ние препоръчваме учениците да разбират основополагащите принципи на нашата правна система и да имат основни познания по право за непрофесионалисти. Ако учениците разбират принципите на конституционното право, основната правна терминология (която е главно на латински), знаят как да направят обикновено правно проучване и имат опита в наблюдаване на съдебен процес, те ще знаят началните стъпки за разрешаване на всеки правен спор, който може да имат в своя живот. Ако някое от вашите деца иска да отиде малко по-далеч, позволете му да прочете някои от книгите за самообучение по право, като тези за изготвянето на завещание, за дела за малки искове или купуване и продаване на земя. Това ще го освободи от необходимостта от адвокат по-късно в неговия живот.

Можете да започнете вашите изучавания по конституционно право със серията аудиокасети на Plymouth Rock Foundation, An Overview of Constitutional Law и Paul W. Jehle, American Civics and Constitutional Law Course. Други източници, с които можете да се съветвате, включват: Cleon Skousen, The Making of America; Samuel Rutherford, Lex Rex, or the Law and the Prince; Federalist Papers, Anti-Federalist Papers; Abel Upshur, The Federal Government: Its True Nature and Character; Being a Review of Judge Story's Commentaries on the Constitution of the United States; Joseph Story, A Familiar Exposition of the Constitution of the United States; Herb Titus, God, Man, and Law, the Biblical Principles. Можете да намерите книги по право за непрофесионалисти във вашата местна библиотека. Материалите от Nolo Press включват Nolo's Encyclopedia of Everyday Law и Legal Research.

6. Езици

Само защото детето ви е минало отдавна нивото на познание не означава, че трябва да изостави изучаването на език. Уменията по езикова граматика ще са приложими към всичко, което прави. Освен ако ученикът планира да употребява често съвременен чужд език, като например в мисионерската работа, изучаването на древните латински и гръцки езици ще се окаже много по-полезно от изучаването например на съвременен френски, испански или немски език. Латинският ще подготви ученика за професионалната терминология, за разбирането на голяма част от английския речник и граматика и ще послужи добре като основа, върху която да изучава кой да е романски език. Гръцкият, разбира се, ще подготви ученика за изучаване на Библията. Ако има време само за един език, нашето мнение е, че библейският гръцки ще се окаже най-полезен за повечето семейства. Ако са два езика, тогава започнете с латински и по-късно добавете гръцки.

Ако не сте започнали нито един от тези езици до това време, не отлагайте, започнете изучаването на гръцки език днес. Написахме книгите Greek Alphahetarion (гръцки буквар) и Homeschool Greek именно за домашни ученици.

Ако на ученика му липсва мотивация за изучаване на гръцки или латински език, може да има нужда да види неговата полезност. В Глава 5 даваме няколко довода за изучаването на тези езици.

7. Логика

Само защото детето ви е преминало от нивото на разбиране на нивото на мъдрост не означава, че логиката трябва да бъде изоставена. Принципите на логиката се прилагат в абсолютно всичко. Колкото повече изучава логика, толкова по-ясна ще стане тя за него и толкова по-умел ще бъде в прилагането й към всички свои изучавания. В действителност, именно от шестнадесет до осемнадесетгодишна възраст се придобива най-добро разбиране на логиката. Предметът логика е подобен на математиката в следното: всяка година върху преди научените принципи се изграждат нови. До осемнадесетгодишна възраст ученикът трябва да има добро разбиране за двата дяла на дедуктивното разсъждаване и да има известни познания върху индуктивното и научното разсъждаване. Неформалната логика – заблудите, пропагандата и подобни на тях – служи като здрава основа за защита на християнската вяра и мироглед във всички области на живота. Способността за добро разсъждаване трябва да расте и да нараства през целия живот.

ЛОГИКА НА ШЕСТНАДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Препоръчваме да прочетете книгите S. Morris Engel, With Good Reason, Anthony Weston, A Rulebook for Arguments и серията аудиокасети R. C. Sproul, Introductory Logic. Тези книги и касети дават добра основа по формална логика. With Good Reason преподава логически заблуди, а A Rulebook for Arguments запознава с изграждането на аргументация. Тя има превъзходни насоки за писане на логическо есе. Р. С. Спроул дава въведение в християнската философия на логиката.

ЛОГИКА НА СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Препоръчваме да преминете серията видеокасети Douglas Wilson and James Nance, Introductory Logic. Г-н Нанс преподава традиционна аристотелианска логика във формата на силогизми. Това е традиционно дедуктивно разсъждаване.

ЛОГИКА НА ОСЕМНАДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ И НАГОРЕ

Препоръчваме да прочетете David Kelley, The Art of Reasoning. Това е стандартен учебник за горните класове на гимназията или колежа и преподава всички основни предмети в логиката, включително индуктивно разсъждаване и символична логика. The Art of Reasoning повече от другите учебници се съсредоточава върху практическите умения.

ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА МАТЕРИАЛИ ПО ЛОГИКА

Логиката определено е възможна, ако използвате правилните материали. Трябва да използвате материали специално предназначени или лесно приспособими за самообучение и използвани успешно от други семейства с домашно училище. Nathaniel Bluedorn, Learning Logic at Home дава ясни и практични съвети как да се използват всички логически материали, които сме изброили. Не забравяйте да поддържате тетрадка по логика.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ INTRODUCTORY LOGIC, ОТ УИЛСЪН И НАНС

Видеокурсът Introductory Logic от Уилсън и Нанс се състои от: 1) учебник с упражнения, 2) книжка с отговори на упражненията, 3) книжка с тестове с отговори накрая, 4) три видео касети. Материалът в учебника е разделен на тридесет раздела, с упражнения за всеки раздел. Има шест теста, които трябва да се използват периодично през целия текст, и цялостен тест накрая. Видеоматериалите са разделени на двадесет урока; всеки урок обхваща един или повече раздела от учебника.

Ето съветите на г-н Нанс как домашните ученици трябва да преминат неговия курс (с добавени наши съвети):

 1. Прочетете разделите в текста, които съответстват на дневния видеоурок. Прегледайте внимателно упражненията, но все още не ги изпълнявайте.

 2. Гледайте видеоурока и правете записки.

 3. Изпълнете упражненията в текста, поправете ги, след това преговорете тези части, които сте пропуснали.

 4. Правете тестовете в определените дни. Прегледайте онези задачи, които сте сбъркали в теста, докато разберете защо сте ги сбъркали. Не преминавайте към следващия видеоурок, докато не съберете най-малко деветдесет процента верни отговори.

 5. Направете завършващия тест.

В Logos School целият курс по логика на господин Нанс трае три месеца, по един час на ден, пет дни в седмицата. Очакваме на домашните ученици да отнеме малко повече да завършат същия курс, като прекарват от тридесет минути до един час на ден. Вашият предишен опит с Critical Thinking Books 1 and 2 ще бъде добра подготовка. Тъй като няма ръководство за учители, накратко сме обобщили курса Introductory Logic за вас. Всеки видео урок би трябвало да се изпълнява по следния начин:

Видео урок 1: Въведение – страници 1-2 от учебника (без упражнения). Г-н Нанс дава добро въведение към християнската философия на логиката в Урок 1, но това е един от най-трудните уроци за разбиране. Може да ви обезсърчи в началото. Когато свършите с последния видео урок от курса, върнете се и изгледайте отново първия урок. Ще разберете по-добре някои от основните идеи, които г-н Нанс преподава.

Видео урок 2: Твърдения и закони на мисленето – страници 3-7 от учебника.

Видео урок 3: Видове твърдения – страници 8-12 от учебника.

Видео урок 4: Връзки между твърденията – страници 13-20 от учебника. Тест 1.

Видео урок 5: Твърдения в категорична форма – страници 21-26 от учебника.

Видео урок 6: Квадрат на противоположностите – страници 27-44 от учебника. Тест 2.

Видео урок 7: Аргументи – страници 45-52 от учебника. Определенията за валидност и истинност често са трудни за учениците от първия път.

Видео урок 8: Силогизми – страници 53-56 от учебника. Учениците често отказват да приемат за верни правилата за силогизмите.

Видео урок 9: Наклонение и фигура на силогизмите – страници 57-60 от учебника. Тест 3.

Видео урок 10: Проверка на силогизмите чрез противоположни примери – страници 61-64 от учебника.

Видео урок 11: Класифицирани термини и проверка на силогизмите чрез правила – страници 65-72 от учебника. Г-н Нанс е често твърде абстрактен в обясняването на тези понятия. Намерете сами някои примери от реалния живот.

Видео урок 12: Преки умозаключения – страници 73-79 от учебника. Според нас Урок 12 върху преките умозаключения е най-трудният от всички уроци. Отне ни една седмица да го завършим.

Видео урок 13: Извънреден урок: Диаграми на Вен и екзистенциални презумпции – този урок не е в учебника. Тест 4.

Видео урок 14: Превод на обичайни твърдения – страници 80-82 от учебника. Г-н Нанс ни каза, че уроци 14 до 18 са най-трудни за разбиране за неговите ученици. Но те бяха най-лесните за нас.

Видео урок 15: Параметри и изключения – страници 83-87 от учебника.

Видео урок 16: Непълни силогизми – страници 88-92. Тест 5.

Видео урок 17: Хипотетични силогизми – страници 93-100.

Видео урок 18: Извънреден урок: От хипотетични силогизми към силогизми – този урок не е в учебника.

Видео урок 19: Неформални заблуди – страници 101-118 от учебника. Тест 6.

Видео урок 20: Извънреден урок: Преговор и по-нататъшно изучаване – този урок не е в учебника. Краен цялостен тест.

Introductory Logic от Уилсън и Нанс често се продава отделно от видеокурса. Нашият съвет е: купете видеокасетите. Обясненията в текста са непълни без видеолекциите на г-н Нанс.

8. Математика

Обичайната последователност за изучаване на математика на нивото на мъдрост е:

Шестнадесетгодишна възраст: Математика за напреднали (алгебра 3, тригонометрия, подготовка за изчислителна математика).

Седемнадесетгодишна възраст: По избор – изчислителна математика, компютърни науки, счетоводство или инженерство (в зависимост от бъдещите цели).

Осемнадесетгодишна възраст: По избор – изчислителна математика, компютърни науки, счетоводство или инженерство (в зависимост от бъдещите цели).

Можете да решите да пропуснете математиката на седемнадесетгодишна възраст, за да оставите свободно време за други важни изучавания. Едно от нашите деца започна да изучава изчислителна математика. Днес има много добри учебни програми по математика за семействата с домашно училище. Въпреки че ние използвахме серията учебници Saxon Math, на петнадесет години вмъкнахме Геометрия на Харолд Джейкъбс и прескочихме разделите по геометрия в Advanced Math на шестнадесетгодишна възраст.

9. Природни науки

Изучаването на природни науки ще поеме най-различни посоки в нивото на мъдрост. Именно в различните страни от природните науки много ученици откриват своите интереси и професия. Това не означава, че всеки трябва да стане астрофизик или биотехнолог! Земеделието е наука. Електротехниците са учени, както са и дърводелците и зидарите. Дори домакинството включва невероятно много наука, ако човек наистина иска да стане специалист по това чудесно женско изкуство. Затова заедно с по-структурираните предмети като биология, химия и физика, учениците в нивото на мъдрост могат да пожелаят да следват някои от своите собствени индивидуални интереси в природните науки.

Шестнадесетгодишна възраст: Курс по биология и научни изложения и състезания.

Седемнадесетгодишна възраст: Курс по химия и научни изложения или състезания.

Осемнадесетгодишна възраст: Курс по физика и научни изложения или състезания.

Има няколко начина да се изучават предметите биология, химия и физика. В миналите години използвахме видеокурсове и кореспондентски курсове, но не бяхме съвсем удовлетворени. Предпочитаме много повече серията Jay Wile, Exploring Creation (Apologia Educational Ministries). Проектите за научни изложения или научни състезания са много полезни допълнения към учебниците. Те вкарват това, което сте научили, в една творческа и практична употреба – което е и целта на нивото на мъдрост.

ДРУГИ ИДЕИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПРИРОДНИ НАУКИ

Ето някои идеи за изучаване на природни науки в нивото на мъдрост:

 1. Направете задълбочено изследване на въпроса за произхода и намерете друг ученик, с когото да дискутирате. Учениците трябва да са способни да защитават и двете страни на въпроса. Книгите, касетите и видеокасетите от Institute for Creation Research, Answers in Genesis и Ken Hovind ще бъдат незаменими източници за вас.

 2. Учениците художници могат да съставят тетрадка с природни или научни рисунки, придружени с описания.

 3. Направете бюлетин или уебстраница по някоя конкретна тема от научен интерес – скъпоценни камъни, произход, птици или тропически риби.

 4. Ако имате ученик, който не е теоретично ориентиран, дайте му повече практически проекти – поправка на автомобили, строителство, градинарство – и включете природните науки на подходящите места.

 5. Не много отдавна, преди една година, купихме комплект за дисекция. Въпреки че оборудването в комплекта беше превъзходно, все още търсим книга за дисекцията, която да ни хареса. Съхранените екземпляри в повечето комплекти са меки и много трудни за дисекция. Най-добре е да се прави дисекция на пресни екземпляри, ако можете да ги намерите.

 6. Ако продължите тетрадката по природознание, тогава очаквайте по-високо и по-сложно ниво на работа. Например, след като проучи предмета в библиотеката, ученикът би могъл да нарисува скица на ръка в горната половина на страницата и след това да пише за анатомията на ръката в долната половина на страницата. Или може да нарисува различни видове клетки и да наименува всички техни части, след което да опише функцията на всеки вид клетка.

 7. Редовно гледайте видеокасети по креационизъм от Midwest Cre­ation Fellowship.

10. Изкуства и музика

В тази област ученикът трябва да следва своите интереси. Може да се изучава оценяване на изкуства и музика или да се следват формални уроци по желание. Както и в областта на природните науки, много ученици откриват своите интереси и професия в някои форми на изкуствата и музиката. Винаги ще е от полза за ученика да изучава музикален инструмент, докато е млад. Това ще му носи радост през целия му живот и ще го научи на самодисциплина и внимание за дребните подробности.

Програмните учебници на Norton по музикална теория: John Clough and Joyce Conley, Scales, Intervals, Keys, Triads, Rhythm, and Meter е самообучаваща учебна програма за шестнадесет години и нагоре. Това е превъзходен източник за начало на вашето изучаване на теория на музиката.

ОТВЪД АКАДЕМИЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

В нивото на ранното познание родителите оформят своите деца. В нивата на напреднало познание и разбиране те развиват основополагащите умения на своите деца – давайки им основните средства. Но в нивото на мъдрост, въпреки че уменията все още се развиват, детето започва да следва конкретна посока за живота за живота, основана на неговите способности, таланти и интереси. Родителите трябва да оценяват способностите и талантите на своите деца, да им помагат да изследват своите индивидуални интереси и да ги насърчават в определени посоки. Можем да насърчаваме хобита (радио, дърводелство, колекциониране на монети, плетене), специални дейности (изложби на добитък, панаирни изложби, дебати) или специални изучавания (компютърно програмиране, обучение по първа помощ, уроци по летене). Нашата роля в тяхното образование бавно ще се променя от учител в съветник, като Господ ги призовава и ги води в други посоки, и в края на краищата те се оженят и създадат ново семейство.

Въпреки че момчетата и момичетата могат да изучават едни и същи предмети, момчетата ще използват информацията за да следват различни цели от момичетата. Момчето може да изучава математика и природни науки за да се подготвя за професия, докато момичето може да изучава математика и природни науки за да ги използва в управлението на дома. Това не са само традиционни и обичайни роли, те са също и библейски определени роли, основателните изключения от които трябва да бъдат много редки. Бог не одобрява безполовия кариеризъм. Мястото на майката е в дома, за да поддържа и да обича тези, които са произлезли от утробата й.

Подготовка за брака

Бракът не е незначителна част от живота. Той е основното земно взаимоотношение за целия живот. Почти всеки сключва брак. Тогава защо да не подготвим нашето потомство за брака? Ами в миналото са го правили. Но няколко поколения хуманизъм нахлул в нашата култура е изтласкал принципите на християнската култура до там, че повечето хора дори не разпознават християнската култура – те определят ухажването и годежа, големите семейства, работещите у дома бащи и стоящите у дома майки като лунатични крайности. (Няма значение, че това е била нормата в продължение на шест хилядолетия.)

Първата стъпка в подготовката на вашите деца за брака е да изобразите пред тях добър модел за брака. Във вашия дом установете библейските роли и взаимоотношения за съпрузи и бащи, за съпруги и майки, деца, братя и сестри. Не правете само това, което идва естествено или което сте видели вашите родители или други да правят. Правете това, което Бог поучава. Доброто формиране на брака е също и добра подготовка за църквата – Христос е главата, а църквата е Неговата невяста.

Какви са важните взаимоотношения в живота? Взаимоотношението с Бога, със семейството, с Божието домочадие и с нашите ближни. В различни моменти и периоди в нашия живот приоритетите в тези взаимоотношения ще се променят. Но нашите взаимоотношения със света, бизнеса и държавата трябва да зависят от семейството и църквата, а не обратно. Семейството трябва да е центърът на нашия земен живот.

Изкарване на прехраната и управление на дома

Трябва да подготвим нашите деца за техните призвания в живота, които включват тяхното призвание в брака, както и тяхното призвание да работят и да поддържат дома за техния партньор и за тяхното потомство в брака. Момчетата трябва да се подготвят да издържат семейство и да бъдат духовни водачи. Момичетата трябва да се подготвят да управляват дом, да възпитават и да обучават деца и да бъдат помощници на своите съпрузи. Ако момичетата пренебрегнат своето академично образование, те ще бъдат по-малко полезни на своите съпрузи и по-малко способни да образоват своите деца.

Вярваме, че идеалният сценарий е бащата да изкарва прехраната по благоприятен за семейството начин от своя собствен дом и неговите синове да учат умения докато помагат в неговата работа. Ако синовете желаят да продължат с нещо друго, те все пак ще имат тези научени у дома основни умения като основа, върху която да градят и към която да прибягват. Очевидно всички не можем да изоставим всичко и да следваме този идеален “класически” сценарий, но можем да започнем да се движим в тази посока. Това е против идеята за професия от края на двадесети век, но същото правят и множество други добри класически, християнски обществени норми.

Дъщерите ще се научат на творческо управление на дома от своите майки: как да планират и да приготвят храна, как да отглеждат и съхраняват храна, как да приемат гости, как да се грижат за дрехите на семейството, как да се грижат за по-малките деца, как да образоват следващото поколение.

Да бъдеш добре академично подготвен, но да си пропуснал практическите умения за момчетата и момичетата, означава да си много далеч от целта. Ако прекарате времето си единствено в учене за академичните изпити в живота, ще пропуснете истинските изпити на живота. За някои родители това може да изглежда като “самоочевидно,” докато други въобще не го виждат. Повечето от нас са някъде по средата, но всички трябва да преподаваме тези неща. Ако децата не могат да вършат практическите неща, тогава ще има големи празноти в тяхното реално образование. Обратно, ако пренебрегнем академичното обучение и се съсредоточим само върху практичните неща, нашите деца ще са зле подготвени, за да служат на Бога в света и против света. Ако постигнем нашата цел за добро класическо образование в свободните изкуства балансирано с добро класическо еврейско образование, ще произведем прави и остри стрели за Божия употреба.

Ще обсъдим тази тема по-подробно в Глава 15.

ДЕСЕТ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ ОТ ШЕСТНАДЕСЕТ ДО ОСЕМНАДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ


1. Семейно поклонение

Семейно, библейско изучаване сутрин и вечер; въпроси на ниво мъдрост; научаване наизуст.

2. Четене на глас

Продължавайте да четете на глас; устен преразказ.

3. История и литература

Съчетайте тези два предмета; четете класика; писмен преразказ; научаване наизуст; тетрадка по история; изучавайте история хронологично, ако е възможно; използвайте първични източници.

4. Риторика

Четене; съчинение; изразително четене; речи; дебати.

5. Държава, икономика и право

Шестнадесетгодишна възраст: Американско държавно устройство;
Седемнадесетгодишна възраст: Икономика;
Осемнадесетгодишна възраст: Конституционно и практическо право.

6. Езици

Гръцка граматика; тетрадка по гръцки език. (Можете да започнете еврейска граматика.)

7. Логика

Шестнадесетгодишна възраст: With Good Reason; Rulebook for Arguments; аудиосерия Introductory Logic (Sproul).
Седемнадесетгодишна възраст: Видеосерия Introductory Logic (Wilson and Nance);
Осемнадесетгодишна възраст: The Art of Reasoning (Kelley).

8. Математика

Шестнадесетгодишна възраст: Advanced Math;
Седемнадесетгодишна възраст: Изчислителна математика (по желание);
Осемнадесетгодишна възраст: По избор (по желание).

9. Природни науки

Шестнадесетгодишна възраст: Биология;
Седемнадесетгодишна възраст: Химия;
Осемнадесетгодишна възраст: Физика (по желание). Изучаване на научния метод; научни изложения, проекти, състезания.

10. Изкуства и музика

Може да взема формални уроци по музика; ориентирано според интересите.

ФИГУРА 14A


Книгите и учебните материали, споменати в тази глава и другите източници вижте в нашия списък с налични материали в самия край на тази книга.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА СЕМЕЙСТВА С ПОНЕ ЕДНО ДЕТЕ НА НИВОТО НА МЪДРОСТ

Следното е само препоръчителна схема.

Принципи, които да имате предвид: Децата трябва да вършат голяма част от къщната работа, което ще освободи родителите да отделят повече внимание на лични или ръководни задачи. “Рано пиле рано пее” е като цяло добра политика, макар че работното разписание на бащата или други съображения могат да не позволят това.

5:00-6:30

Родителите стават, децата стават, душ, обличане, утринни дейности.

7:00

Закуска. Сутрешно семейно поклонение.

8:00

Дневни дейности (предварително определен режим).

8:30-9:30

Общо събиране за училище:
1. Рецитиране на наученото наизуст: Всички деца могат да рецитират това, което са запомнили.
2. Упражнение по четене: Всяко дете, което може да чете, ще прочете на глас част от нещо, докато другите слушат .
3. Упражнение по преразказ: Всички деца упражняват преразказ (ако има няколко деца, тогава го разделете – половината сутрин и другата половина следобед).

9:30-10:15

Майката чете на глас на всички деца (може с включен преразказ). Децата могат да работят върху творчески проекти или дейности, докато майката чете.

10:15-11:30

1. Фонетично обучение за по-малките деца (или следобеда, когато най-малките спят.)
2. Майката помага на децата на десет и повече години (когато е необходимо) с академичното обучение.
3. Самостоятелна академична работа за децата на десет и повече години.
4. Преписване, тетрадка по история и хронологична таблица.

11:30

Приготвяне на обяда. Подреждане на къщата.

12:00

Обяд. Обедни дейности.

1:00

Почивка. Самостоятелна академична работа за децата на десет и повече години.

2:00-2:45

Майката чете на глас и завършва с преразказите (децата могат да работят по изкуства и занаяти).

2:45-4:30

Самостоятелна академична работа за децата на десет и повече години. Същото като периода в 10:15; игри навън; разходки; веднъж седмично доброволно служение (дом за стари хора и др.); екскурзии с учебна цел; библиотека.

4:30-5:00

Приготвяне на вечерята. Подреждане на къщата.

5:00

Вечеря. Вечерни дейности.

6:30

Вечерно семейно поклонение.

7:00-7:45

Бащата чете на глас на семейството.

7:45-8:30

Семейни дейности.

8:30-9:00

Подготовка за лягане.

9:00

Изгасяне на лампите.

Предишна глава | Съдържание | Следваща глава


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева