Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Глава 12

Ниво на напреднало познание:
Десет неща, които да правим с деца от десет до дванадесет години

Предай сърцето си на поука и ушите си към думи на знание. – Притчи 23:12

И чрез знание стаите се напълват с всякакви скъпоценни и приятни богатства. – Притчи 24:4

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

Какви са целите ни за дете на нивото на напреднало познание? През цялото ниво на познание (от раждането до дванадесетгодишна възраст) детето събира познание. В тази напреднала част (от десет до дванадесет години) академичната дисциплина става по-структурирана и формална и започва изучаването на формалната езикова граматика и математиката.

Разсъдете над тази основна максима на домашното училище: “Времето ни през деня е ограничено.” Имайте предвид тази максима, когато обмисляте кои от многото предмети детето ви ще изучава през годините на своята училищна възраст. Какво е най-мъдрото използване на вашето време?

В предишната глава обсъдихме десетте неща, които трябва да правим с деца в ранно ниво на познание, преди десетгодишна възраст. „Формалното” академично обучение – куп от учебници и работни тетрадки – не е непременно най-важната употреба на нашето време с децата преди десетгодишна възраст. Но на десетгодишна възраст повечето деца навлизат в нивото на напреднало познание. Това е приблизително възрастта, когато децата са готови за повече формално академично обучение. Около десетгодишна възраст лампичката светва. Мозъкът става физически способен да прави по-сложни връзки, което освен всичко друго прави детето ви по-способно да борави с абстрактни понятия и помага на детето ви в самоуправлението и себевладението. През нивото на напреднало познание, от десет до дванадесет години, родителят ще бъде най-силно въвлечен в образованието на своето дете.

Следва списък от десет неща, които според нас са най-важни за децата в това ниво на напреднало познание.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН УЧЕБЕН КУРС

1. Семейно поклонение

Редовното семейно поклонение не е просто допълнение. То е същността. На десет години детето ви е способно да израства бързо в познаването на Писанията, чрез наставлението на своя баща. Детето ще придобие цялостен поглед върху Библията и ще продължава да запомня наизуст Писанието. Изучаването на историята може да върви успоредно с изучаването на Стария Завет. За по-подробно обсъждане вижте Приложение 1, Статия 14, „Семейно изучаване на Библията по Тривиума” или нашата брошура On Family Worship (За семейното поклонение).

2. Литература и четене на глас

Изисквайте от вашето дете всекидневно да чете нещо в областта на класическата художествена проза, поезия или кратки разкази. Разбира се, на тази възраст вече много деца вече четат сами доста неща. Старите читанки като McGuffey са добри източници на такъв вид литература. Купихме McGuffey Readers през 1978 и ги използвахме докато се изхабиха. Обичам тези читанки и бих ги препоръчала на всеки. Използвахме ги като читанки за начинаещи, като учебни материали за устно тълкуване, за преписване на текстове, за литературно изучаване, като образци за копиране на илюстрации и за забавно четене. Не е необходимо да купувате степенувани по класове учебници за четене. Вместо това използвайте библиотеката. Предлагаме да страните от лековати четива (Jeanette Oake, Hardy Boys, The Boxcar Children, American Girl, и т.н.). Развийте апетит във вашите деца към “хранителната” литературна “храна,” а не към литературното “бързо хранене.”

Въпреки че вашите деца сега четат сами, продължавайте да им четете на глас два часа на ден. Това може да е една от вашите най-любими части от домашното училище. Нашият списък с Ресурси (в края на книгата) съдържа няколко списъка с книги и източници на книги. Предлагаме да четете книги като Лорна Дун от Ричард Блекмор, Тридесет и девет стъпки от Джон Бъчан (John Buchan, Thirty-Nine Steps), Вратата в стената от Маргерит де Анджели (Marguerite De Angeli, The Door in the Wall), Робинзон Крузо от Даниел Дефо, или нещо от серията на Дж. А. Хенти (G. A. Henty Series). Продължете да изисквате устен преразказ.

Има повече от един начин да се изучава литература.

 1. Непланиран метод. Ще има времена в семейния живот, когато ще трябва да изоставите всякаква идея за всеобхватен ред във вашето четене. Може да имате ограничен достъп до библиотеки или може да има продължителен стрес или прекъсвания като преместване, здравословен проблем или бременност. Може би това е времето просто да избирате от списък с добри книги.

 2. Метод на историческа последователност. Съчетавайте историята с литературата, докато изследвате историческите периоди в хронологичен ред. Можете да използвате един от готовите тематични пакети или да съставите свое собствено изучаване. Трябва да съставите някакъв план за да съчетаете литературата с историята, но предимствата включват всеобщо усещане за ред, подсилване на фактологичния материал и времето, което ще спестите от съчетаване на предметите. (Ще обсъдим това по-късно.)

 3. Метод на следване на една тема. Четете материал от различни видове от различни исторически периоди, но по конкретен предмет от важност или интерес (изобретения, качества на характера, коне). Отново, можете да използвате готови тематични пакети или може да съставите свое собствено изучаване.

ЗАПОМНЯНЕ НАИЗУСТ И ИЗРАЗИТЕЛНО ЧЕТЕНЕ

Продължете да учите наизуст и рецитирате на глас литературни текстове или поезия. Рецитирането на поезия или литература пред публика се нарича “устно изпълнение” или “изразително четене.” Ето как действа то: Ученикът избира стихотворение част от проза, която харесва. (Един пример може да бъде стихотворението Casey at the Bat от Ърнест Лорънс Тейър.) Той ще се упражнява да чете на глас, обръщайки внимание на неща като:

 • Изговаряне. (Пример: чувст-ви-те-лен, не чуст-ви-те-лен; или чан-ти със злато, не чан-тис злато.)

 • Интонация. (Пример: “Изразяването на ударение обикновено изисква низходяща интонация.”)

 • Правилно дишане.

 • Тембър на гласа.

 • Височина или сила.

Когато усъвършенства текста, го изпълнява пред публика. Ученикът може да запише на касета своето четене, за да може да направи необходимите поправки. След това може да помоли другите да оценят неговото четене. Не е нужно ученикът да запомня наизуст материала, но трябва да познава текста достатъчно добре, за да поддържа постоянен зрителен контакт със своята публика. Може да чете текста пред семейството си, пред клуба на домашните ученици за речи и дебати, на събрание в църквата или по-официално събитие, като конкурс по риторика.

Учениците трябва да се опитат да изпълнят различни видове литература:

 • хумористична поезия (Lewis Carrol, Jabberwocky)

 • драматична поезия (Walt Whitmann, O Captain, My Captain)

 • поезия с регионален диалект (Robert Burns, To a Mountain Daisy, On Turning It Down With a Plow, или Fred Emerson Brooks, Foreign Views of the Statue)

 • класически речи (Daniel Webster, Speech on the Trial of a Murderer)

 • кратки есета (Benjamin Disraeli, Description of a Storm, или Sarah Winter Kellogg, A Second Trial)

 • откъси от пиеси или книги (William Shakespeare, The Quarrel of Brutus and Cassius, или Clarence Day, Father Hires a Cook от Life with Father.)

 • четене по двойки (Mark Twain, An Encounter With an Interviewer).

Ще намерите различни видове литература в библиотеката, ако търсите в класификацията на Дюи от 808.8 до 900. В Библиотеката на Конгреса подбраните текстове за устно четене, включително групово четене, започват от PN4199.

Изразителното четене е прост метод, който да създава увереност в учениците в речите и дебатите. Той ги привиква да стоят пред публика и да поддържат зрителен контакт. Формалните конкурси за речи и дебати включват категории за изразително четене. След изразителното четене вашият ученик може да напише свое собствено стихотворение или проза и да ги прочете. След това той може да напише и да изпълни своя собствена реч.

В Приложение 1, Статии 15 и 16 даваме препоръки за изграждане на клуб на домашни ученици за речи и дебати, указания за публично говорене и библиография за изразително четене.

3. История

Историята е обширен предмет с много променливи. Тя е документи на човека за дейността на човека във времето. Никой не може да научи цялата записана история, но всеки трябва да научи част от нея. Въпросите са: кога да започне, коя част да изучава и как да я изучава. Чрез вашето четене детето ви вече е запознато с много събития и периоди от историята. Много семейства се съсредоточават специално върху четенето на история по време на своето семейно четене.

На десетгодишна възраст вашето дете трябва да чете история и да ви я преразказва. Биографии, автобиографии и историческа проза са идеално пригодени за тази цел. Можете да потърсите в библиотеката много такива книги. Бъдете внимателни критично да оценявате какви книги избирате за детето си. Можете да изучавате история в хронологичен ред или според интересите, или и по двата начина, в зависимост от това какви са вашите цели в историята.

ХРОНОЛОГИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСТОРИЯ

Хронологичното изучаване на историята започва от най-древни времена и се движи период по период до съвременността. За мнозина това е идеалният начин да изучават история. Някои изучават цялата история за две години, други за три или четири години или повече. Ако не сте изучавали история в някакъв хронологичен ред, можете да изберете да започнете когато най-голямото ви дете е на десет години. Майка със само едно или две деца вероятно може да организира хронологично изучаване на история без големи затруднения. Но когато прибавите повече деца, особено малки, вашето изучаване на история може да загуби част от своя хронологичен характер и да поеме някои определяни от интересите пътища – поне докато малките деца пораснат. Хронологичната таблица може да послужи да поправя някои от възможните празноти във вашия подход, като показва последователността на историята. Картите могат да направят за пространствената непрекъснатост това, което хронологичните таблици могат да направят за хронологичната последователност, така че закачайте карти на стените и отбелязвайте местата на събитията, за които децата ви четат, както по време (хронология), така и по място (география).

Учебник по история като Streams of Civilization може да послужи като рамка и ръководство, докато работите върху хронологично изучаване на историята. Това ще бъде само скелетът, върху който добавяте други исторически източници. Трябва да допълвате учебника по история с четене на първични източници, биографии, автобиографии, дневници, историческа проза. (Ще обсъдим първичните източници по-късно.) Можете да поддържате историческа тетрадка и да ходите на състезания по история и други такива проекти.

ПРИНЦИПИ ЗА ИЗБОР И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ

 1. Пристрастията на автора и издателя ще бъдат изразени в книгата по някакъв начин. Стига да го осъзнавате, ще можете да се справите с тях.

 2. Нито един текст по история не може да бъде изчерпателен. Всеки текст ще пропуска някои неща, които друг ще включва. Не разчитайте изцяло на текста. Сравнете с други текстове, за да определите какво трябва да добавите.

 3. Текстовете по история трябва да бъдат кратки, за да обхванат много неща. Колкото по-голям период от историята обхваща, толкова по-кратко трябва да бъде разглеждането. За историческите събития или периоди, които смятате за важни, намерете източник с по-пълно разглеждане от това в учебника.

 4. Много малко учебници се опитват да прилагат библейските принципи, за да обяснят или оценят историческите събития. Не позволявайте на това пристрастие към пренебрегване на Бога да се вмъкне във вашия начин за разглеждане на историята. Винаги оценявайте историята от Божия гледна точка.

 5. Човешкото документиране на историята е несъвършено и често противоречиво. След оценка на източниците не се страхувайте да направите заключението, че няма достатъчно доказателства, за да сте сигурни какво се е случило, как се е случило или защо се е случило.

РЪКОВОДЕНО ОТ ИНТЕРЕСА ИЗУЧАВАНЕ НА ИСТОРИЯ

Може да не сте способни да се придържате към строго разписание за хронологично изучаване без значителни отклонения от посоката. Мнозина, които тръгва по основния поток на историята, откриват, че е полезно пътьом да изследват един или повече притока. Така разписанието се прекъсва за кратко време, за да се изучава австрийската история, историята на военното дело или историята на отглеждането и обучението на кучета.

Една от целите ни за изучаването на история е да дадем на нашите деца средствата за самостоятелно изучаване на нов предмет. Предметът история е съвършената основа за научаване на тези средства. Искаме те да са способни да изучават история, дори когато са пораснали и имат свои деца. Надяваме се да им дадем общ преглед на цялата история поне веднъж. Надяваме се да им дадем средствата да запълнят пространствата, които се намират между граничните линии на историята. Само ако се научат да обичат изучаването на историята ще следват това изучаване сами. Именно тук може да се намеси следването на строго хронологично изучаване на история. Ще ви дадем един пример.

Да предположим, че планирате да прекарате първата година от вашия хронологичен план изучавайки древните гърци и римляни. А сега да предположим, че вашите деца са настроени за различен план. Момците прекарват цялото си време в изработване на саби, брони и дворци, или момите са заети в шиенето на костюми за Гражданската война. Древната история може да е малко отегчителна за малки деца, които се интересуват от средновековните времена или от времето на Гражданската война. Може да сте способни да пренасочите интересите на децата си към древната история, но ако това се провали (или вие ясно виждате, че ще се провали преди да сте го опитали), тогава можете да изберете да ковете желязото докато е горещо и да прекъснете вашето изучаване, за да отговорите на техните интереси. Като основно правило, човек учи най-добре когато следва своите интереси. Не можете да направите това в класна стая с тридесет деца, но ние домашните учители имаме гъвкавостта да го направим. Ще насилвате ли детето да изучава древна история в продължение на една година, когато сърцето му в действителност е с рицарите в блестящи доспехи? Мисля, че един добър учител ще съчетае дисциплина, структура и разписание с чувствителност към нуждите и желанията на ученика. Ще се върнем към древната история по-късно. Има ограничения върху това, разбира се. Не, няма да изучаваме Втората световна война дванадесет години поред, както Ханс би желал, но ще имаме предвид любовта му към този предмет, когато планираме нашето изучаване на история.

ТЕТРАДКА ПО ИСТОРИЯ

До времето, когато детето навлезе в нивото на напреднало познание, то трябва да има своя собствена тетрадка по история. Тази тетрадка трябва да съдържа:

 1. Рисунки (на ръка или копирани), които илюстрират историческите събития, за които е научило от историческите романи или от документалните книги.

 2. Преписване или диктовки с историческо естество.

 3. Снимки от излети, които са свързани това, което сте изучавали по история. Детето ви трябва да приложи към снимките кратки описания на тяхното историческо значение.

 4. Детето в нивото на напреднало познание може да прави проекти по история и да участва в състезания по история (вижте Приложение 1, Статия 13 за списък с конкурси по история.) След като завърши проекта, неговата писмена работа и рисунки могат да бъдат сложени в неговата тетрадка.

 5. Докато преподавате схематично изложение, някои от неговите упражнения могат да се отнасят до историята, и то може да ги сложи в тетрадката по история. (Упражненията по схематично изложение, които не засягат историята, могат да се сложат в тетрадката му по английски език.)

 6. Рисунки или снимки на костюми.

Тетрадката по история ще служи не само като спомен за изучаванията на вашето дете, но ще му помогне да развие своето творчество и чувство за ред. Неговата тетрадка ще съхранява всички негови идеи относно изучаването на история. Всяко семейство трябва да реши какви ще бъдат стандартите за това, което ще влиза в тетрадката и как ще се поддържа, вземайки предвид развитите способности на всяко дете, така че да не го разглезва, нито да го раздразва. Някои майки могат да бъдат изкушени да наложат стандарт на съвършенство твърде висок за способностите на тяхното дете, докато други могат да се задоволят с твърде нисък стандарт. Така че внимавайте какво правите. Повечето деца няма да се нуждаят тетрадките им да бъдат витрина по история, където всичко е съвършено написано и организирано по-добре от докторска дисертация. Това ще бъде едната крайност. Другата крайност ще бъде немарливата, неорганизирана и рядко използвана торба, която смътно наподобява тетрадка. Искаме да намерим златната среда, която най-добре подхожда на нашите цели. Преди всичко искаме да насърчим в нашите деца любов към изучаването на историята, и искаме тетрадката да послужи за тази цел.

Дори ако понастоящем не изучавате история хронологично, пак ще искате да поддържате тетрадка по история в някакъв хронологичен ред, използвайки разделител за темите, където е необходимо.

ИЗЛОЖЕНИЯ И КОНКУРСИ ПО ИСТОРИЯ

Четенето и изучаването на история е любима част от нашето домашно училище. В продължение на много години нашето семейство организира градско историческо изложение за домашни ученици. От всяко от нашите деца, на десет години и повече, се изискваше да направи проект по история. В подготвянето на проект по история детето ще усъвършенства своите умения за изследване в библиотеката. Проектът по история може да включва много неща. Нашите като цяло изглеждаха като проекти за научно изложение, с трикрили дъски с рисунки, хронологични таблици, текст, родословия и др. Детето се обличаше в подходящ костюм и показваше различни предмети, отнасящи се към проекта. След като представяхме проекта на изложението по история, често го носехме в библиотеката за допълнително излагане. Една година момичетата направиха проект по история на шапките. Тук в офиса съм залепила на стената част от проекта и го гледам през цялото време. Това е плакат със снимки и изображения на всички различни шапки от деветнадесети век.

ДА СЕ НАУЧИМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ БИБЛИОТЕКАТА

Въпрос: Споменахте, че сте обучавали децата си да използват библиотеката. Аз съм готова да преведа моя син през стъпките необходими за да се направи изследователски доклад. Бихте ли дали някои практически съвети за това?

Отговор: Вашата местна библиотека е вашата първата стъпка в обучението в проучване в библиотеката. Можете да искате да създадете навика за седмично посещение на библиотеката и да се запознаете къде се намират различните книги: художествена проза, нехудожествена литература, биографии, списания, вестници, справочници, специални сборници, аудиокниги. Научете се как да задавате въпроси на библиотекаря, как да търсите чрез компютъра или как да използвате картотеката (картотеките вече не се използват) и как да използвате различните справочници. Най-лесният начин да започнете е да помислите за предмет, от който детето особено се интересува, като самолети, оръжия, коне, кукли и др., и да изследвате този предмет. Целта ви първоначално не е задължително да пишете нещо по предмета, който изследвате. В началото се учите да изследвате заради любовта към самото изучаване. Може би детето иска да построи къщичка за птици и се нуждаете от чертеж. Изследването в библиотеката ще помогне на детето ви да развие любознателен ум и да обича ученето.

След като се научите свободно да използвате местната обществена библиотека, посетете библиотеката на местния колеж. Можете да почакате, докато детето навърши дванадесет или тринадесет години, преди да направите това. Местните обществени библиотеки са организирани по десетичната система на Дюи, а библиотеките в университетите и колежите са организирани по системата на Библиотеката на Конгреса. Това са две различни системи за организиране на книги, но нито една не е трудна за научаване. Първият път, когато отидете в библиотеката в колежа, може да останете разочаровани, ако сте възнамерявали да извършвате голямо проучване. Освен когато проучването ви включва само малък ъгъл от библиотеката, вероятно ще са ви нужни няколко посещения преди да се запознаете напълно със системата, така че да можете веднага да намирате това, което търсите.

След това можете да посетите голяма университетска библиотека, може би когато детето навърши петнадесет или шестнадесет години. В началото нашите деца ни следваха, когато правехме наши проучвания по различни проекти. След това те се отделяха и следваха някои от техните собствени интереси. Ханс винаги се е интересувал от карти и география, така че можехме да го намерим в стаята с картите. Момичетата можеха да се намерят със стари списания, където можеха да видят стари модели за плетене. Нейтън прекарваше повече от времето си в няколкото научни библиотеки. Поне веднъж годишно всяко дете правеше исторически или научен проект или участваше в състезание. В началото насочвахме техните проучвания. В последствие можеха да правят всичко сами.

Връщайки се назад в годините, когато вземах всичките пет деца с мен в библиотеката, има нещо, което остава в ума ми – колко се дразнех малките докато заедно с големите търсехме книги. Сега се натъжавам когато мисля за това. Тогава опитвах всичко, за да ги занимая с нещо. Няколко години вземах голяма кошница с мен, за да слагам бебетата в нея (не мисля, че детските колички бяха разрешени в библиотеките по онова време) и, о, какво предизвикателство беше да ги накарам да пазят тишина, особено в университета, с всички студенти втренчени в нас. “Нуждая се от търпение, Господи – точно сега!” “Това е добър начин да се научиш на търпение,” отвръщаше Той. Отне ми само двадесет и четири години да поправя отношението си. Проучванията в библиотеката изискват търпение и време.

4. Съчинение

На десет години вашето дете трябва да пише нещо всеки ден. По време на нивото на напреднало познание (от десет до дванадесет години) трябва да е просто: преписване, диктовка, писма до роднини или приятели, бележки в дневник и умения за просто схематично изложение. Всичко това е допълнение към писането, което те ще правят всеки ден по математика, правопис, латински и английска граматика. Можете да сте способни да съчетавате техните съчинения с части от тези предмети.

ПРЕПИСВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ И ДИКТОВКА

На десет години ученикът трябва да е овладял преписването на текстове. Някои ученици на тази възраст ще са готови да направят следващата стъпка, от преписване към диктовка. Други ще се нуждаят от още една година. Трябва да определите кога детето има нужда да направи тази стъпка. Диктовката изисква нещо повече от детето от обикновеното преписване. В преписването детето използва лист и молив, за да възпроизведе това, което вижда. В диктовката детето възпроизвежда това, което чува, а не което вижда. То превежда изговорените звуци в написани букви, което включва повече стъпки и повече тренирана памет.

ДНЕВНИЦИ И ПИСМА

Следващата стъпка в процеса на обучение в писане са дневниците и писмата към роднини и приятели. Тук детето съчетава умението да преписва с умението на устния разказ. То не само използва молива и хартията, а и изгражда в ума си това, което пише на листа. Някои деца нямат проблем с това. Други се нуждаят от повече време, за да развият това умение. Първото писмо на ученика до баба и дядо може да бъде продължение на преписването на текст. Първо, майката може да съчини по-голямата част от писмото и може да напише текста, който детето да препише. От тук се придвижвайте стъпка по стъпка към етапа, в който детето ще съчинява и ще пише свои собствени писма. Ние изисквахме нашите деца да ни носят груба чернова на писмата си. Правехме корекции и тогава те преписваха писмата, преди да ги изпратят.

Всекидневното писане в дневник е като писането на писмо до самия себе си. Някои родители поправят бележките в дневника, а други позволяват на детето да запази своите лично за себе си. Ето една извадка, взета от Животът, служението и времената на Джон Куинси Адамс, шести президент на Съединените Щати.

Джон Куинси Адамс е бил обучаван у дома от своята майка в американско класическо образование, учейки се да чете Библията и изучавайки поезия и литература, френски език и история до десет годишна възраст. Ето писмо, което Джон Куинси е написал на единадесет годишна възраст. . .

Уважаема майко, татко се радва на това, че пиша дневник или календар за събитията, които ми се случват, и предметите, които виждам, и хората, с които общувам всеки ден; и въпреки че съм убеден в ползата, важността и необходимостта на това упражнение, все още нямам достатъчно търпение и упоритост да правя това непрекъснато, както трябва. Татко, който полага големи усилия да ме вкара в правия път, също ме съветва да продължавам да пазя преписи от всички мои писма и ми е дал удобна празна тетрадка за тази цел; и въпреки че ще имам унижението след няколко години да чета голяма част от моите детски глупости, все пак ще имам удоволствието и предимството да видя няколкото стъпки, чрез които ще съм напреднал във вкус, разсъдливост и познание. Един дневник или книга с писма на единадесетгодишен младеж не може да се очаква да съдържа много наука, литература, изкуство, мъдрост или остроумие, но може да послужи да увековечи много наблюдения, които мога да направя, и може да ми помогне в бъдеще да си спомням и личностите, и нещата, които иначе биха убегнали от паметта ми.

Life, Administration and Times of John Quincy Adams, Sixth President of the United States, by John Robert Irelan, 1887, page 17, as reported in the Principle Approach Education Newsletter (800-352-FACE).

НАЧАЛНИ УМЕНИЯ ЗА СХЕМАТИЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ

Повечето семейства ще се нуждаят от помощ в преподаването на умения за кратко изложение. Това може да бъде включено във вашата учебна програма по писане (което е нашата следваща тема) или можете да решите да си купите книга за схематични изложения. Можете да започнете да обучавате детето си в умения по схематично изложение на около десетгодишна възраст.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СЪЧИНЕНИЕ

Някои семейства ще са способни да преподават писане като използват описаните в тази глава стъпки. Други семейства ще предпочетат повече систематичност и ще искат учебна програма по писане. Има много достъпни учебни програми по писане за семействата с домашно училище. Принципите за избор на учебна програма по писане включват:

 1. Разходи. Учебните програми могат да струват от двадесет долара до повече от сто долара.

 2. От колко систематичност имате нужда? Учебните програми могат да са много подробни – казват ви всяка стъпка, до схематични – дават ви само препоръки.

 3. Философия. Някои са светски и могат да съдържат политически коректни задания или задания от поп-културата.

Една основана на Библията, съсредоточена в Христос учебна програма за всички класове, която покрива тези критерии, е Understanding Writing от Сюзън Брадрик.

МРАЗИ ДА ДЪРЖИ МОЛИВ

Момичетата обикновено нямат проблем с писането. Някои момичета ще започнат с писането на поезия и кратки разкази от много ранна възраст. Момчетата често се нуждаят от повече помощ и насърчение да напишат дори първата дума на листа. Изглежда някои момчета са алергични към моливите. Спомням си една сутрин, когато се опитвах да убедя Ханс, който тогава беше на около десет години, да напише нещо на лист хартия. Той седеше на масата в трапезарията, а аз стоях зад него, опитвайки се да напъхам молив в ръката му. Имаше борба, но накрая пъхнах молива в неговата ръка, при което той изкрещя, “Не мога да дишам, не мога да дишам.” Винаги ме е смайвало, че това мое момче мрази писането. Аз лично никога не съм имала този проблем и нашите три момичета винаги гледаха на писането като на естествено и лесно занимание.

Ако имате неохотен писател, пишете неговите мисли вместо него, докато той ви ги разказва. (Или той може да ви разказва мислите си на запис на касета.) Така сте създали инерция в посока на писането. Все още ще има съпротива, но тя ще бъде преодоляна като набирате скорост. Номерът е да започнете кратко и просто и да знаете колко да добавяте при всяко нарастване. Детето може да е неохотен писател поради незрялост или от обикновен мързел и непокорство, или може би и от двете, но вие ще го преодолеете като варите жабата бавно – ако разбирате какво имам предвид.

Децата ни обичаха да пазаруват в магазините за офис оборудване. Купувахме им малки блокчета от специална цветна хартия и пъстри писалки, за да ги използват при преписването. Наемахме ги да изработват всички наши поздравителни картички. Техните картички имаха рисунка на корицата и стихотворение или стих от Библията вътре. Накарайте ги да препишат гръцката азбука на картичка – това е превъзходен начин да впечатлите неодобряващите роднини. Една изключително добра поздравителна картичка би могла да се копира на цветна хартия и да се продава. (Парите са мотиватор.) Библейски стихове могат да бъдат преписвани на тесни ивици от хубава хартия, украсени и ламинирани, и да се използват като разделители на страници, да се продават или да подаряват. Няколко страници преписан текст могат да бъдат събрани в малка книжка.

МАТЕМАТИКА И МОЛИВИ

Въпрос: Имам десетгодишно момче, което има много малко академично обучение. Той е много творчески по природа, поглъща книгите (макар че не се „научи” да чете до деветгодишна възраст), рисува постоянно, има изобретателен ум (като своя обичан татко), може да рецитира всичко, което е прочел в книга, пленен е от историята, но презира използването на молив! Много е покорен и би направил всичко, което поискам от него, но започва да презира математиката поради непрекъснатото изискване за писане. През годините сме правели много устна математика и аз пиша множество текстови задачи на дъската, и той ги решава. Но тази година започнахме със Saxon 54. Когато ме види да вадя учебника, лицето му придобива едно странно изражение! Завършва страниците и стига до правилните отговори, но го ненавижда! Някакви предложения? Трябва ли просто да се залови и да го свърши?

Отговор: Приятно е да знаем, че нашето момче не е единствено – има и други момчета, които мразят да държат молив. Може би някой в университета трябва да извърши проучване, за да открие защо. Но като помисля пак, това би означавало само повече данъци и държавни програми – и вероятно никога няма да открием истинската причина. Забравете, че някога съм го споменала.

Малките момчета са настроени да скачат, въртят се и бъбрят. Може би се чувстват неудобно да държат молив “просто така” или може би са обезсърчени, защото техните букви не изглеждат “точно както” в книгите, или е възможно самото стоене напълно неподвижни през цялото време да е отвъд техните способности за контрол.

Вашият син звучи като възхитителен момък, който желае да угоди на мама и татко почти във всичко. Помогнете му да преодолее своята слабост. Едно десетгодишно дете би трябвало да пише по малко всеки ден, независимо колко малко, но можете да му позволите да прави толкова устна математика, колкото е разумно. След около година ще е готов да пише упражненията си по математика без затруднение. Всъщност вероятно дори ще се срамува, ако му предложите да го направите вместо него. С други думи, не се притеснявайте. Той ще го надрасне.

ДИКТОВКА

Въпрос: Опитвала съм диктовка с моята единадесетгодишна дъщеря и тя напълно я мрази. Незнанието къде стоят препинателните знаци я разстройва. Правя компромиси като й подсказвам.

Отговор: Диктовката е по-малко точна от преписването. Не можете винаги да бъдете сигурни, че това, което пишете, е правилно. Някои деца са перфекционисти, които искат да правят нещата съвършено. Не насилвайте прекалено много детето да върши всичко съвършено. Често имаме нереалистични очаквания – особено за нашето първо дете. Понякога се чудим как въобще са оцелели. Вместо да се стремите към съвършенство от първия път, стремете се към непрекъснато подобрение. Исках Натаниъл да има съвършен почерк, да чете на гимназиално ниво, да пише с творческа мисъл, да води разговори за напреднали със съседите и да рисува като Микеланджело – на петгодишна възраст. Мисля, че затова Господ ни даде пет деца за осем години. Това ме накара бързо да поумнея. Забележете, не казвам, че трябва да имаме ниски стандарти, но че трябва да установим реалистични стандарти и да ги завишаваме реалистично с времето. По време на нашите пътувания, сме видели много перфекционистки майки поставящи нереалистичен товар върху своите деца. Перфекционизмът може да съкруши духа на детето.

Когато диктувах на децата си, сядах близо до тях на канапето, наблюдавайки всичко, което те пишеха. Ако в изречението трябваше да има запетайка и те не го знаеха, аз им казвах къде стои тя и записвахме това конкретно правило в тетрадките им по английски език. Ако пишеха диктовката с молив, техните грешки можеха да бъдат лесно изтрити. По време на диктовка може също да се преподава правопис. Диктовката трябва да бъде време на обучение, а не само изпит, който проверява какво знаят. По-късно, когато детето е по-голямо и с повече умения в диктовката, ще можете да се оттеглите от непосредствено участие.

5. Правопис и английска граматика

На десетгодишна възраст детето ви може да разбира абстрактните граматически понятия съществително, глагол, минало и сегашно причастие. Английската граматика или граматиката на кой да е друг език може да се научи с лекота.

Някои започват формалното изучаване на английска граматика в първи клас (на шестгодишна възраст). Бихме препоръчали да се започне на десет години (в пети клас). Абстрактните понятия на формалната математика и формалната граматика най-добре да се оставят когато детето е най-готово в своето развитие да борави с тях. (Можете да сравните Приложение 1, Статия 11, „История и изследване върху преподаването на математика.”) Преди десетгодишна възраст научаването наизуст, устният преразказ, четенето на глас и преписването на текстове ще изградят здрава основа за изучаването на формална граматика по-късно.

Има разлика между изучаването на език и изучаването на граматика. Децата започват да изучават своя роден език от най-ранна възраст и могат да развият умения в говоренето на няколко езика докато са в своите ранни години. Всъщност това е най-доброто време за развитие на говорни умения по езика. Формалната граматика, обаче, е изучаването на структурата на езика и такова изучаване трябва да бъде отложено докато мозъкът бъде развит за да се справи.

Една част от мозъка усвоява езика, а друга част от мозъка усвоява граматичния анализ на езика. Частта, която усвоява езика, е добре развита на около четиригодишна възраст. Детето научава индуктивно, че подлогът се намира пред глагола, а прякото допълнение се намира след глагола, въпреки че то няма начин да схване какво е глагол, подлог или пряко допълнение. То научава речника и стила без да може да схване какво е съществително, глагол, предлог или ямбически пентаметър. То просто се наслаждава на езика. Частта от мозъка, която усвоява формалната граматика, се развива на около десетгодишна възраст. Ако насилите изучаването на формална граматика твърде рано, ще поставите информацията в неправилните места в мозъка и ще е по-трудно за мозъка да усвои информацията и да я използва. Три години (от десет до дванадесет години) за изучаване на английска граматика и правопис обикновено са достатъчни. Детето ви ще изучава латинска или гръцка граматика на тринадесет години, което прави изучаването на английска граматика до голяма степен излишно.

ДВА МЕТОДА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ГРАМАТИКА И ПРАВОПИС

По време на трите години, през които ученикът изучава английска граматика и правопис, можете да използвате един от двата метода:

 1. Да работите чрез готова учебна програма за английска граматика и правопис, подходяща за възрастта на детето. Това може да бъде предпочитано решение, ако сте нови в домашното училище или не владеете английската граматика. Beverly L. Adams-Gordon, Spelling Power, и Wanda C. Phillips, Easy Grammar, са две програми, които не са скъпи и са подробни.

 2. Да използвате стар учебник по правопис като Webster’s Elementary Spelling Book или McGuffey’s Speller, за да преподавате и английска граматика, и правопис.

И в двата случая ученикът трябва да поддържа своя тетрадка по английски език.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТАРИ РЪКОВОДСТВА ПО ПРАВОПИС

Преди повече от век учениците може би са притежавали само един учебник, Webster's Elementary Spellingbook. Използвайки този малък учебник, те са учели четене, правопис, граматика, ръкопис и речников запас. В предговора на този учебник четем,

Този малък учебник е изграден така, че да съкрати в най-малък обем пълната система от елементи за преподаване на езика; и колкото и малък да изглежда, той може да бъде считан за най-важния учебник от нерелигиозен характер, който младежите от нашата страна са предопределени да използват.

Съдейки по големия брой велики писатели произведени през деветнадесети век, тази книга трябва да е била достатъчна за добро преподаване на тези предмети. С малко импровизиране Webster's Speller може да бъде също толкова полезен и за нас.

Ако отидете в антикварен магазин, ще откриете няколко стари учебници по правопис, но учебникът на Ноа Уебстър е бил един от първите написани за американци, и определено е бил най-популярният. Това, което е направило учебника на Уебстър толкова популярен, са били неговите сентенции. Те са красиви шедьоври. Ето примери:

“Бог ще даде благодат на смирения каещ се.”

“Изследвайте Писанията всекидневно и внимателно и давайте пример за добри дела.”

“Да почиташ баща си означава да гледаш на него със страх смесен с уважение и привързаност.”

“Преди да станеш сутрин или да легнеш вечер, отдай благодарност на Бога за Неговите милости и моли за продължаване на Неговата закрила.”

“Силното питие води до разстройване и на ума, и на тялото.”

Уебстър е имал начин на владеене на езика, който няма да откриете в никой учебник, писан през този век. Тези сентенции са добър пример за литература, на която ще се радвате вашите деца да подражават чрез преписване, диктовка, схематично изложение и преразказ. McGuffey's Speller също е добър за използване, но неговите изречения не са толкова красиви като тези на Уебстър.

Ето някои предимства от изучаването на английски език използвайки този метод. (Когато говоря за “английски език,” включвам ръкопис, граматика, речник и правопис.):

 1. Евтин – имате нужда само от Webster's Speller (или от някой друг стар учебник по правопис, като този на McGuffey's) и учебник по английски, който съдържа правилата на граматиката и правописа (като English Handbook на Bob Jones). Тези книги могат да бъдат закупени веднъж и да се използват отново и отново с всяко от вашите деца.

 2. Помага да развие творчеството в детето.

 3. Мама изучава граматиката, докато обучава децата.

Ето някои недостатъци при използването на този метод.

 1. Може да отнеме повече от времето на мама.

 2. Може да е по-труден с първото дете, ако мама е забравила голяма част от граматиката, която е учила в училище, и трябва да я учи наново докато обучава своето първо дете.

Добър кандидат за използване на стар учебник по правопис, по който да преподава граматика и правопис, би бил човек, който харесва стари книги, не се страхува да импровизира и да опитва нови неща, има основно разбиране за правописа и английската граматика, има от двадесет до тридесет минути (в зависимост от възрастта на вашите деца) всеки ден да отделя за тези предмети, и се интересува от спестяване на пари. Ако сега започвате с домашното училище, ако сте забравили всичко, което сте учили за граматиката и правописа в училище и се чувствате малко съкрушени, тогава през първите една-две години, готова учебна програма може да ви послужи достатъчно добре. Webster’s не преподава правопис или граматика. Той просто ви дава списък от думи, изречения и абзаци, които да използвате, когато вие обучавате детето в правопис и граматика. Има някои правила за правопис, заедно с някои правила за пунктуация и главни букви, включени в книгата.

Никой не знае точно как родителите и учителите са използвали тези стари учебници за правопис в своето всекидневно преподаване на четене и правопис. Можем само да се досещаме и да импровизираме. Аз използвах Webster's да преподавам не само правопис, но също граматика, речник и ръкопис. Очевидно той е бил използван също и за преподаване на четене, въпреки че аз никога не съм го използвала по този начин. Ръководството по английски език ще ви помогне да си припомните граматичните правила и ще ви покаже как да правите схеми на изреченията. Нашият Handy English En­coder/Decoder изброява всички правила за правопис и фонетика, които можахме да намерим в света – за английски език. Това може да ви помогне да намерите правилото, което се прилага към правописа на думите, които изучавате.

ТЕТРАДКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ето няколко идеи за това как да направите тетрадка по английски език. Една папка пълна с листи и разделители за предметите ще свърши добра работа. Ако сте започнали тази тетрадка в нивото на ранно познание, тогава вече имате раздел за фонетичните правила. Може също да сте включили в тази тетрадка преписаните текстове на ученика. Нашата тетрадка има отделни раздели за:

 1. Диктовка на думи. Съдържа правопис на думи, всяка дума е разделена на срички.

 2. Диктовка на изречения. Съдържа изречения, с диаграма на всяко изречение.

 3. Правила за правопис. Съдържа правила приложими към това, което изучаваме, използвайки Handy English Encoder/Decoder.

 4. Диктовка на абзаци. Съдържа абзаци от Webster’s, без диаграми.

 5. Граматични правила. Съдържа правила приложими към това, което изучаваме, използвайки English Handbook на Bob Jones.

 6. Правила за пунктуация и главни букви.

 7. Речникови изучавания.

Всяко дете написва свое собствено малко ръководство за всички неща, които трябва да знае за английския език.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО ПО ПРАВОПИС НА УЕБСТЪР

Elementary Spellingbook на Уебстър започва с два раздела озаглавени “Анализ на звуците в английския език” и “Ключ към произношението.” Анализът на Уебстър за звуците на съгласните е сравнително лесен за разбиране и е подобен на фонетични програми като Alpha-Phonics или The Writing Road to Reading. Макар че неговите описания за звуците на гласните може да не са били объркващи за хората от деветнадесети век, те са объркващи за тези от нас, които са свикнали с фонетичните програми от двадесети век. Уебстър различава седем звука за буквата “A,” пет звука за буквата “E,” четири звука за буквата “I,” осем звука за буквата “O,” и четири звука за буквата “U.” Звуковите програми на двадесети век опростяват това до два или три звука за всяка гласна. Много съвременни програми различават:

Три звука за “A:” fat, fate, father.

Два звука за “E:” wet, we.

Два звука за “I:” fin, find.

Три звука за “O:” tot, tote, too.

Три звука за “U:” putt, repute, put.

На страници 15-16 Уебстър показва на ученика как да чертае буквите на азбуката: римски, курсив, староанглийски и ръкописни. Един раздел в тетрадката на детето може да бъде озаглавен “Чертаене на букви.”

Аз започнах от страница 20 (Lesson 12), диктувайки на детето първите десет думи. Думите са в подредени в групи (cab, dab, nab, и т. н.). Не преподаваме четене (декодиране), а правопис (кодиране). Докато диктувам тези думи, обяснявам на детето защо думите имат този правопис. Детето може да добавя правила за правопис в своята тетрадка. Ще намерите помощ за правилата за правопис на последните страници на Webster, във вашето ръководство по английски език или в Encoder/Decoder. Продължавам да диктувам по десет думи на ден, докато продиктувам всичките едносричкови думи в Webster с къси гласни.

Докато детето пише тези десет думи от диктовка, аз му показвам правилния начин да оформи буквите в курсив. Някои деца се нуждаят от повече наставления в тази област, докато други са напълно запознати с ръкописа от предишното изучаване на фонетика. Изяснете на детето, че може да го накарате да препише всичко онова, което не е написано спретнато.

След като десетте думи са продиктувани, диктувам едно изречение на детето. (Предполагам, че това ме прави диктатор.) В началото аз просто съставям изречението, тъй като в Уебстър няма прости изречения, съставени само от подлог и глагол. Използвам продиктуваното изречение, за да преподавам английска граматика. Ето къде ръководството по английски се оказва полезно. Първото изречение, което диктувам, е нещо просто, като “Мери побягна.”

Тук започвам да преподавам какво е това съществително име, какво е глагол и какво представляват подлога и сказуемото. Също въвеждам някои правила за главни букви и пунктуация (стр. 168-169 на Уебстър). Разделът за граматика в тетрадката на детето може да посвети по една страница за всяка част на речта: съществително име, глагол, и т.н. В началото единственото нещо, което детето има на своята страница за съществително име, е определението: съществителното име назовава личност, място, предмет, качество или идея. (Или може би, съществително име е всичко, на което е дадено име.) Детето добавя повече информация относно съществителните имена, докато го обучавам. Същото е вярно и за другите части на речта, например неговата страница за глагол.

След това показвам на детето как да направи диаграма изречението “Мери побягна”:

ДИАГРАМА НА ИЗРЕЧЕНИЕ


ФИГУРА 12A


Аз диктувам три изречения на ден, а детето прави диаграми на трите изречения. След няколко дни с прости изречения подлог-глагол, които аз съм измислила, въвеждам по-трудни изречения от Уебстър. Не преминавам към следващото понятие, докато детето не е усвоило текущото понятие.

Въвеждам думи с дълги гласни (Lessons 17-20 и Lesson 33), когато детето е готово. Също и двусричкови думи. В подходящото време въвеждам правилата за правопис на Уебстър на страници 159-164 и диктувам думи от тези страници (или допълвам с мои собствени думи).

На страници 139-146 Уебстър включва абзаци за диктовка. На страници 146-155 изброява думи с еднакъв правопис и думи с еднакво произношение (заедно с техните определения и множество изречения). На страница 165 изброява римските цифри. На страници 166-167 изброява думи и фрази от чужди езици. На страници 167-168 изброява съкращения.

Elementary Spellingbook на Ноа Уебстър работи като основен текст, допълнен с ръководство по английски език и други източници. Докато детето ви изучава правопис, граматика, ръкопис и речник, то ще съставя своя собствена тетрадка. Това премахва необходимостта от купуване на множество работни тетрадки за всеки от тези предмети и за всеки клас. Вие ще бъдете там да наблюдавате и да водите вашето дете в неговото израстване в познание и разбиране и вероятно ще научите отново някои неща, които сте забравили междувременно.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВЯТ ДИАГРАМИ НА ИЗРЕЧЕНИЯТА?

Диаграмата на изречението е само един метод за преподаване на граматика. Има и други начини. По времето на Лора Инголс Уайлдър са правили синтактичен разбор на изреченията. Easy Grammar съдържа различни начини за означаване и подчертаване на думите в изреченията. Харесвам правенето на диаграми, защото е много организирано и точно, когато излага логиката на граматиката на изречението. Два източника за правене на диаграми са Ellen Hajek, Diagramming: The Key to Understanding Grammar, и Mary Daly, The Complete Book of Diagrams.

6. Латински и гръцки

Глава 5 се занимава с изучаването на езици, и ако не сте чели тази глава, тогава ви предлагаме сега да го направите. Разглеждането по-долу ще засегне в съкратен вид част от съдържанието на тази глава, като добави няколко практични неща на някои места.

Можете да запознавате детето си с азбуки на много ранна възраст, но ако не сте го направили преди нивото на напреднало познание, нашето мнение е, че времето за това е почти отминало. Гръцката азбука може да бъде научена успоредно с английската. Когато детето е усвоило писането на гръцката азбука, упражненията за преписване могат да включват текстове от гръцкия Нов Завет. Изучаването на латинска граматика може да започне на десет или на единадесет години (използвайки Waldo Sweet, Artes Latinae), а изучаването на гръцка граматика може да започне на тринадесет или четиринадесет години. Препоръчваме да изучавате и латински, и гръцки, но обстоятелствата за вашето семейство може да дават силни основания да последвате избор на друг език.

ЛАТИНСКИ И ГРЪЦКИ ЕЗИК ЗА МАЛКИ ДЕЦА

Проучванията, които оценяват стойността на изучаването на чужди езици на ранна възраст, показват, че хората, които са изучавали един чужд език преди десетгодишна възраст, използват същата част от мозъка, за да мислят на този език, която използват, за да мислят на родния си език. Хората, които са изучавали втори език след десетгодишна възраст, използват съвсем различна част от мозъка си, за да обработват този език. Изглежда, че е много по-добре и по-лесно да изучаваш чужд език преди десетгодишна възраст. Е, тези изследвания само потвърждават това, което вече знаем интуитивно: че най-добрият начин да научиш кой да е чужд език е да го изучаваш от детинството си като говорим език. Това обучава ухото и езика. Четенето и писането на езика след това ще дойде по-лесно, защото ученикът вече е запознат със звуците. А граматиката, която се изучава по-късно и влиза в отделна част на мозъка, ще се приеме много по-лесно, защото ученикът вече има действащо познание по езика. Това важи за всеки език, не само за класическите езици. Така че ще е най-добре да изучаваме латински или гръцки като говорим език успоредно с английски език. За съжаление повечето семейства не владеят латински и гръцки език. Трябва да чакаме поколение или две в домашното училище преди да можем да очакваме да се появи ранното изучаване на езика.

Следващото по-горно ниво след изучаването на латински или гръцки като говорим език ще бъде изучаването на латински като писмен език успоредно с английския език. Английската азбука е латинската азбука с някои изменения. Така че когато учим детето да чете и да пише на английски, ние също до известна степен го подготвяме да чете и да пише на латински. Ще бъде полезно да се чете и пише на латински от колкото е възможно по-ранна възраст – успоредно с четене и писане на английски. Разбира се, трябва да изучаваме латинска фонетика, но това не е трудно за малките деца. (По-трудно е за нас възрастните.) Не говоря да изучаване на формална латинска граматика, също както не говоря за изучаване на формална английска граматика. На ранна възраст детето трябва да се запознае с добра литература на английски. Същото ще е вярно и за латинския език. Тъй като родителите вероятно не са запознати с латинския, най-добре би било да се започне с класически изрази на латински или библейски текстове на латински. Мисля, че на ранна възраст това ще бъде по-полезно просто запомнянето наизуст на латински спрежения несвързани с езика. Детето не разбира в действителност формалната граматика и не може да използва спреженията. Но може да използва изразите и библейските текстове с известно разбиране, и когато е време за спрежения, вече ще е развило значителна осведоменост по езика, която ще направи спреженията по-разбираеми и смилаеми. (Нашият списък с Ресурси дава информация за някои налични катехизиси на латински и английски език.)

Въпреки че латинската и английската азбука произхождат от гръцката азбука, има голяма разлика в правописната система и дори по-голяма разлика във фонетичната система. Ако желаете, можете да започнете с преподаване на гръцката азбука – названията на буквите и техните звуци – още когато започнете с английската азбука. Обаче, цялата фонетична система – класификацията на звуците и буквосъчетанията – вероятно ще пожелаете да отложите за времето, когато детето навърши десет години. След това, четенето на библейски текстове от гръцко-английска паралелна Библия би послужило като добра практика в подготовката за гръцката граматика.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА ГРЪЦКИ

Ето някои препоръки за изучаване на гръцката азбука: За осемгодишно дете вземайте по една или повече букви на седмица, в зависимост от детето. След като веднъж сте завършили азбуката, започнете отново. Целта ви е да станете напълно запознати с гръцката азбука. Пишете буквите, практикувайте произнасянето на звуците (може да използвате касети и/или карти), правете плакати с азбуката, правете поздравителни картички и украсявайте полетата им с гръцки букви (това ще впечатли дядо и баба), правете свои собствени карти, сравнявайки звуците на гръцките букви със съответните звуци на английски букви (алфа и “A,” бета и “B” и т.н. – някои букви на гръцки език нямат съответстващи английски букви), съставете лесна песничка за азбуката (някои я пеят по мелодията на Onward Christian Soldiers, но сме чували и други), правете свой собствен запис за звуците, съставяйте игри на „концентрация” или други подобни игри с гръцката азбука (някои игри са в нашата книга). Правете едно от тези занимания всеки ден. Създайте си тетрадка по гръцки език, в която да събирате преписаните упражнения на ученика. Тази тетрадка всъщност ще бъде препис, със собствени думи на ученика, на нашата книга A Greek Alphabetarion.

След като ученикът научи азбуката (звуци и символи), упражнявайте четенето на гръцки език (има няколко упражнения в нашата книга). Тъй като все още не е учил гръцка граматика, засега той само ще чете на гръцки, без да превежда от гръцки на английски език. Разбира се, до времето, когато е усвоил четенето на гръцки език, той е започнал да разпознава част от думите на гръцки, особено ако се упражнява в четене на своята гръцко-английска паралелна Библия. (В паралелния текст всеки ред на гръцки има английски превод на следващия ред.) Едно добро упражнение би било запомнянето наизуст на текстове от гръцкия Нов Завет, които вече е запомнил на английски.

Веднъж след като ученикът усвои произношението на гръцки език – това означава да разпознава буквите и звуците, за да е способен свободно да произнася всяка дума, трябва започне своето изучаване на гръцка граматика. Ако ученикът не е усвоил азбуката преди да започне с граматиката, за него граматиката ще е най-трудна.

Препоръчваме да отложите изучаването на формална гръцка граматика (или латинска граматика или граматика на някой друг език) поне до десетгодишна възраст. Нашата програма по гръцки език (Homeschool Greek) е написана за тринадесетгодишна възраст и нагоре.

НАЧАЛО НА СИСТЕМАТИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА ГРЪЦКИ И ЛАТИНСКИ

Формалната латинска граматика би могла да започне веднага когато детето може лесно да разпознае граматическата разлика между съществително, глагол, минало причастие и сегашно причастие. Това става някъде между девет и единадесет години. Препоръчваме ученикът да поддържа тетрадка по латински език за цялата граматика, която учи. Това го кара да упражнява материала и да го класифицира.

Тъй като структурата на латинския език е толкова близка до тази на гръцкия, няколко години на изучаване на латинска граматика могат да служат като подготовка за изучаването на гръцка граматика. Препоръчваме да изчакате до около тринадесетгодишна възраст преди да започнете да изучаваме формална гръцка граматика. Ако сте започнали латински език на тринадесетгодишна възраст или по-късно, можете да преподавате латински и гръцки езици едновременно. Ученикът няма да се обърка. Но родителят може да се обърка и бремето на два езика може да бъде твърде много за един родител. Така че бащата може да преподава гръцки език, а майката може да преподава латински език.

Десетгодишното дете може да прекарва петнадесет минути на ден по латински език, докато дванадесетгодишното дете може да увеличи времето на половин час на ден. Докато изучава латински, вашето дете трябва да продължава редовно да преговаря гръцката азбука и системата за произнасяне – упражнявайки своето произношение с паралелно четене.

Всички чужди езици трябва да се изучават редовно – най-малко четири пъти на седмица, но всеки ден е по-добре. Не прекъсвайте през лятото, освен ако трябва да го направите. Ако прекъснете за известно време, нормално е да се чувствате изгубени и да се нуждаете от известен обширен преговор. Такава е природата на изучаването на език: ако не го използвате, обикновено го губите. Равномерното изучаване – напредък с равномерни стъпки – е това, което искаме. Изучаването на езика развива ума, точно както математиката. Всички няма да създадем доктори по латински език, но ще създадем ученици, които се учат да мислят в други категории и които са по-добре подготвени да изучават дори английски език.

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕТРАДКА ПО ГРЪЦКИ ИЛИ ЛАТИНСКИ ЕЗИК

Няма значение какъв език изучавате или каква учебна програма използвате, трябва да имате своя собствена тетрадка по езика. Купете си папка среден размер и я напълнете с листи и разделители за предметите. Всеки ученик трябва да има своя собствена тетрадка. Ако мама и татко учат заедно с децата, тогава и те ще се нуждаят от тетрадка. Това ще бъде тетрадката по латински (гръцки или френски) език за вашето дете за цял живот. Ако ученикът изучава два езика, трябва да има две тетрадки. За да опростим нещата, ще ограничим нашите примери до тетрадка на латински език. Същите принципи ще важат и за другите езици.

Тетрадката трябва да бъде разделена на раздели. Ето някои препоръки за това как да озаглавите разделителите за предметите. (Този списък е частично променен от примера, даден в Глава 5.)

 1. Азбука и произношение.

 2. Технически понятия и определения.

 3. Съществителни имена. (Разделете този раздел на пет латински склонения.)

 4. Прилагателни имена. (Разделете този отдел на две латински склонения.)

 5. Глаголи. (Разделете този отдел на пет латински спрежения.)

 6. Местоимения.

 7. Разни. (Разделете този отдел, когато учите повече граматика.)

 8. Упражнения за научаване наизуст.

 9. Упражнения за превод.

 10. Резултати от тестове.

Може да развивате по-добро разделение на тетрадката си докато напредвате, но тези препоръки ще ви помогнат да започнете. Когато научавате повече, може да искате да препишете части или раздели и да пренаредите материала в по-добър ред. Процесът на преписване на тетрадката има допълнителното предимство да ви кара да премисляте вашия латински език по подреден начин. Ако сте като нас, тогава ще научите най-много за латинския език, докато пишете и организирате тетрадката си.

Например, нека да си представим, че точно започваме нашето изучаване на латински език. Докато учим първите няколко думи – вероятно съществителни имена – ще трябва да ги впишем в тетрадките си. Тъй като може да трябва да изтриваме по-късно, ще използваме молив. Вписваме първото съществително име, което сме научили, на първия ред в раздела за съществителни в нашата тетрадка. Съществителните имена са разделени на пет групи, наречени склонения, и всяко съществително може да има няколко различни окончания (форми), които да показват падежа и числото, но в началото нашият текст може да не ни дава цялата тази информация. Тъй като трябва да оставим място за добавяне на информация по-късно, поставяме само едно съществително име на страница в тетрадката. По-късно можем да имаме място да поставим второ съществително име на долната половина от страницата. Пишем съществителното име с неговото значение. Докато учим окончанията за всеки падеж и число за всяко съществително име, ще ги записваме на тази страница в нашата тетрадка. След като сме научили различните склонения, можем да подредим страниците със съществителните имена според склонението. Ето един пример на склонение на съществително име.

ПРИМЕР ЗА СКЛОНЕНИЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ НА ЛАТИНСКИ


Число

Падеж

Единствено

Множествено

Именителен

aqua

aquae

Винителен

aquam

aquās

Творителен

aquā

aquīs

Дателен

aquae

aquīs

Родителен

aquae

aquārum

ФИГУРА 12B


Глаголите се въвеждат в раздела за глаголи на тетрадката има пет главни групи глаголи, наречени спрежения, и всеки глагол има множество окончания отразяващи различни времена, залози, наклонения, лица и числа. С други думи, ако напълно спрягаме всеки глагол, ще ни трябва много повече място за всеки глагол отколкото ни трябва за всяко съществително име. В крайна сметка може да ни отнеме няколко страници за всеки глагол. Може да препишем тези страници няколко пъти. След известно време можем да съкращаваме доста нашите записки, но в началото искаме да записваме всичките си спрежения на глагола (също и всички склонения на съществителните) в пълна форма. Ето пример за спрежение на глагол.

ПРИМЕР ЗА СПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАГОЛ НА ЛАТИНСКИ


Число

Лице

Единствено

Множествено

аз обичам

amō

amāmus

ти обичаш

amās

amātis

той/тя/то обича

amat

amant

ФИГУРА 12C


Прилагателните са подобни на съществителните в това, че са разделени на склонения. Но те са различни в това, че е добавено разделение за трите рода. Можем да вместим две прилагателни на страница. По-късно ще подредим прилагателните по склонения. Ето пример за склонение на прилагателно (това са прилагателни от първо/второ склонение):

ПРИМЕР ЗА СКЛОНЕНИЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ НА ЛАТИНСКИ


Мъжки род

Женски род

Среден род

 

Ед.ч.

Мн.ч.

Ед.ч.

Мн.ч.

Ед.ч.

Мн.ч.

Именителен

cautus

cautī

cauta

cautae

cautum

cauta

Винителен

cautum

cautōs

cautam

cautās

cautum

cauta

Творителен

cautō

cautīs

cautā

cautīs

cautō

cautīs

Дателен

cautō

cautīs

cautae

cautīs

cautō

cautīs

Родителен

cautī

cautōrum

cautae

cautārum

cautī

cautōrum

ФИГУРА 12D


От самото начало на изучаването на езика обяснете на ученика, че всичко, което влиза в тетрадката, трябва да се пише спретнато, подредено, систематично. Изучаването на езика ще бъде опростено, тъй като всичко ще бъде на едно място – тестове, упражнения по превод, речник и т.н. Също, поддържането на тетрадка учи ученика да бъде спретнат, систематичен и подреден.

7. Ранна логика

На десет години децата са нивото на напреднало познание и са способни само на елементарни логически дейности. Формалният курс по логика би бил извън възможностите на тяхното развитие. Има много дейности по „ранна логика,” които могат да бъдат полезни.

Building Thinking Skills (книги и софтуер за критическо мислене) са превъзходна серия учебници за развиване на тези ранни логически умения и за подготвяне на децата за по-формален курс по логика на тринадесетгодишна възраст. Обичайното разпределение на тези книги е:

десетгодишна възраст: Building Thinking Skills, Book 2.

единадесетгодишна възраст: Building Thinking Skills, Book 3 Figural.

дванадесетгодишна възраст: Building Thinking Skills, Book 3 Verbal.

Детето ви може да бъде на крачка пред или зад това разпределение. Ако започнете с Книга 2, но детето ви се мъчи с нея, може да се наложи да я оставите на страна и да опитате отново след няколко месеца. Но пък ако детето ви я минава с лекота като горещ нож през масло, може да поискате да прескочите до края на работната тетрадка или да се прехвърлите на следващата тетрадка. Тези тетрадки не са задължителни и не са абсолютно необходими за подготовката към изучаването на формална и неформална логика, но те могат да ви доставят удоволствие и ще помогнат да се изградят логическите способности на ума, за да направят прехода към официалното изучаване на логика по-приятен и по-лесен. Има Книга 1 за деветгодишна възраст, но ние считаме това като твърде рано и съвсем ненужно. Ако имате време и възможности само за една книга от серията, ви препоръчваме Building Thinking Skills, Book 3 Verbal за дванадесетгодишна възраст.

8. Аритметика

ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА АРИТМЕТИКА (МАТЕМАТИКА) НА ДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Десетгодишното дете е съвършено способно да премине към учебник по математика за шести клас, като Saxon 65, без да има предишен опит с учебници или работни тетрадки по математика. Прескачането на детската градина и пет класа по математика по никакъв начин няма да попречи на успеха на вашето дете по математика. Няма нужда да изхабявате интереса на вашето дете и своето собствено търпение опитвайки се да го накарате да разбере това, което мозъкът му все още не е готов да усвои. Изчакването до десетгодишна възраст, когато детето ви е готово в своето развитие да се справи с математическите идеи с лекота, прави обучението по аритметика много лесно. Това, което с мъчение е било разпределено в пет минали години, може да бъде безболезнено сгъстено в един месец.

Не казваме, че трябва да държите детето си далеч от числата преди десетгодишна възраст. В никакъв случай. На четиригодишна възраст повечето деца са открили парите и вие няма да сте в състояние след това да криете числата от тях. Децата се сблъскват с числа през цялото време. Ако насърчавате ученето, те ще задават много въпроси и вие ще имате много възможности за неформално обучение за числата и мерките. Но не бихме насърчили формално обучение по учебници преди десетгодишна възраст, освен ако детето не показва истински интерес и истински способности, за да се справи с работата.

Преди десетгодишна възраст детето придобива основно словесни умения по езика и времето ви ще бъде по-добре прекарано в развиване на неговия речник – което е главният показател за интелигентност. Помнете максимата: Времето през деня е ограничено. Времето ви може да бъде много по-добре оползотворено в четене на глас на вашите деца, отколкото в борба с математически понятия, които вашето дете в своето развитие просто не е подготвено да усвоява.

НАШЕТО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ РАННАТА НЕФОРМАЛНА МАТЕМАТИКА

Често сме били питани относно нашата препоръка преди десетгодишна възраст математиката да се преподава “неформално.” Това изглежда съвсем необичайно за мнозина. Много бихме искали да научим, ако има някакво противоположно изследване или историческо доказателство. Всичко, с което се сблъскваме по въпроса, продължава да потвърждава това основано на здравия разум схващане по въпроса. Непрекъснато получаваме положителни и ентусиазирани резултати от семейства, които са последвали тези препоръки – въпреки че в началото мнозина са били доста загрижени. Разбира се, ако семейството е като цяло небрежно или подходът е подход на „никакво училище,” тогава не могат да обвиняват нашите препоръки за своите проблеми по математика. Не препоръчваме немарливо учене. Немарливото учене въобще не е учене.

КАКВО ПРЕПОРЪЧВАМЕ ЗА МАТЕМАТИКАТА (И ЗА ГРАМАТИКАТА)

Това, което ние и други препоръчваме относно математиката е основно това, което се е практикувало със забележителен успех до двадесети век, когато в света бива въведена формална математика преди десетгодишна възраст. Математическият провал на културата съвпада с нововъведението на ранната формална „учебникова” математика. Ние сме против този метод. Вярваме в математиката преди десетгодишна възраст. Но вярваме, че доказателствата са против учебниковата математика преди десетгодишна възраст. Доказателствата от развитието до голяма степен подкрепят този възглед. Същото е вярно и за граматиката – не за езика, а за формалната граматика. Преди десетгодишна възраст е най-добре да се изучава говорене, четене и писане на език. Но граматиката – определяне на минало и сегашно причастие – е най-добре да бъде оставена приблизително до десетгодишна възраст.

АНАЛОГИЯ С АРХИВА

Математиката и граматиката могат да бъдат “научени” – понякога добре “научени” – преди десетгодишна възраст, но това не видът учене, който искаме. Можем да сравним това с поставяне на информация в погрешната папка в архива – по-късно ще имаме проблем да намерим информацията и да я използваме. На десет години информацията буквално се складира в различна част от мозъка в сравнение с възрастта преди десет години. Изучаването на математика по абстрактен начин по учебник преди десетгодишна възраст причинява буквално различно изграждане на мозъка. Ако детето зависи от своята папка с ранно изучаване на математика и не развие нова архивна папка за по-късното изучаване на математика, тогава то ще се блъска в стена всеки път, когато срещне алгебра. (Обичаме да смесваме нашите метафори.) Ако детето изучава абстрактна математика по учебник преди десетгодишна възраст, то или ще изгради втора математическа памет след десетгодишна възраст (и да се надяваме, няма да има проблем със смесване на информация), или ще започне да изостава в математиката на по-горно ниво. Но ако учи математиката по конкретен – не абстрактен – начин преди десетгодишна възраст, и започне да изучава абстрактна математика по учебник на десет години, мозъкът ще се развива правилно, ще се създадат правилни връзки, и – ако приемем нормални способности и развитие в другите области – то ще напредва по математика с равномерни стъпки, без необичайни трудности. Същото важи и за граматиката.

АНАЛОГИЯ С КОМПЮТЪРА

Или, да го кажем с компютърни понятия, някои текстообработващи програми могат да боравят с прости изчисления. Можем да вкараме данните и те ще работят с числа на просто ниво. Но ако искаме да правим сложни изчисления, тогава трябва да заредим много по-сложна програма на диска. До около десетгодишна възраст децата имат само текстообработващи програми. На около десетгодишна възраст на диска започва да се зарежда по-сложна програма за обработка на бази данни. Ако вкараме цялата ни информация по математика в текстообработващата програма, има вероятност данните да не бъдат съвместими когато детето премине на програма за база данни. Ще има много грешки във формата. Ще трябва отново да въвеждаме данните. Защо да не правим нещо по-полезно, докато програмата за бази данни се зареди и заработи?

ПО-ДОБРО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО

Убедени сме, че времето прекарано за изучаване на математика – за което малкото дете все още не е подготвено в своето развитие – може да бъде по-добре прекарано в развиване на говорни умения – за които детето е като попивателна през своите ранни години. Работете с числа конкретно и словесно преди десетгодишна възраст. Използвайте действителни предмети когато можете, а когато не можете, използвайте думи и имена за действителни предмети. Нашата култура е толкова пълна с числа и мерки, че дори не ги забелязваме. Преподавайте названията на цифрите с игра на домино. Преподавайте броене с карти или „румикуб.” Преподавайте събиране с шашки или шах. Преподавайте десетичната бройна система с цветни пръчки (Cuisenaire rods) или други наръчни математически програми. Преподавайте мерни системи с рулетка, мерни чаши, везни, километражи. Преподавайте дроби с торти, баници и готвене. Преподавайте площ на фигури с разделяне на градината и нареждане на стаята. Една майка, която се измъчвала в чакане да започне обучението по математика, ни писа, че нейният син написал на един формуляр за неделното училище, че математиката е любимият му предмет. Тъй като не са изучавали математика, тя била изненадана и озадачена. Когато попитала сина си защо написал математика, той казал, “Какво искаш да кажеш, мамо? Та ние говорим за числа през цялото време.” Когато седнала със сина си и разгледали една програма по математика, открила, че той вече знаел всичко това. Може да е малко повече интуитивно и по-малко структурирано, отколкото си представяме, но то показва добре как тези неща се учат като част от живота.

Може да се каже много повече по този предмет. Достатъчно е да се каже, че в историята формалното обучение по математика преди десетгодишна възраст е съвсем скорошно явление. Така е и с всички проблеми възникнали в обучението по математика. Това е насърчило въвеждането на по-”неформална” наръчна учебна програма – точно каквото ние защитаваме. (Вижте Приложение 1, Статия 11, „История и изследване върху преподаването на математика.”)

ОТНОШЕНИЕТО НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК КЪМ МАТЕМАТИКАТА

Ето откъс от Барабаните, исторически роман от Джеймс Бойд (издаден през 1925). Този откъс ще ви покаже общото отношение към математиката сред класиците от колониалния период. Времевият период в сюжета е около пет години преди Войната за независимост. Мястото е Северна Каролина. Тринадесетгодишният Джони е изпратен от своя затънтен край в най-близкия град, за да бъде обучаван от д-р Клептън, пастор на англиканската църква. Дотогава е бил обучаван у дома. В този текст д-р Клептън определя нивото на академично развитие на Джони:

– Сега, – каза той, – донеси своите учебници и ще видим. – Това, което д-р Клептън видя до обяд, беше следното: че Джони пишеше с ясен почерк и имаше приемлив правопис, че четеше по-лесните пасажи от Коментарите на Цезар доста добре, но без претенции за елегантност; и че неговите усилия да пише на латински бяха до едно за окайване. В областта на науката, той можеше да събира, изважда, дели и умножава безпогрешно, ако му е дадено предостатъчно време, но с дробите се справяше не толкова добре. – Трябва да се научиш да смяташ, Джони. Жалко е, че момчетата с благороден произход трябва да използват времето си в търговските кантори и никога не бих одобрил един млад човек да отиде и стъпка по-далеч от дробите и десетичните дроби, освен, разбира се, ако трябва да постъпи във флота на Негово Величество, и дори там считам, че математиката трябва да бъде оставена доколкото е възможно на по-ниските чинове. Но като се имат предвид чиновниците и слугите в наши дни, един благородник трябва да познава дробите, ако би искал да защити своите дела.

– Да, гос’ине. Татко също казва, че трябва да уча дроби.

– Не се съмнявам. Родителите в тази провинция обикновено изискват познания по смятане. – Очите му блуждаеха. – Стигнал съм до заключението, – измърмори той, – че смятането е един от неизбежните недостатъци на новата страна. Да. . . . колкото до упражненията по латински; това е по-сериозно. Когато бях студент в Итън, най-посредственият ученик на твоята възраст можеше да направи петдесет страници на ден без нито една грешка.”

Това не е цитирано за да насърчи по-малко изучаване на математиката, а само да покаже провинциализма на тези, които защитават твърде ранното формално обучение по аритметика и математика.

МАТЕМАТИКА ПРЕДИ ДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Преди десетгодишна възраст нашите деца изучаваха математика неформално. Учехме ги да броят и да пишат своите числа. До времето, когато навършиха десет години, те се бяха научили да събират и да изваждат и бяха запомнили много от математическите факти без формално обучение.

Стандартният начин на живот на семейство с домашно училище е изпълнен с пълен комплект неформални аритметични упражнения. Ето само няколко примера за това как децата научават математика неформално:

 1. Слагане на масата (На колко души да се сервира?), готвене (по колко трябва да умножа рецептата?) и домашни задължения (Колко лъжички трябват, за да се напъни купичката на кучето?)

 2. Помагане на татко в къщата. Това често включва мерни единици и дроби: инчове и футове, унции и фунтове.

 3. Помагане на мама в къщата. Преподаване на дроби и мерни системи при готвенето: чаени лъжици и супени лъжици, пинти и кварти. Преподаване на площ на фигури разпределяне на градината.

 4. Игри като „румикуб,” шах, шашки, игри на карти, домино, джакс, пръчки и дама. Във всички тези игри децата трябва да броят и да отбелязват точки.

 5. Игра на магазин и ресторант. (десетична бройна система, цифрови позиции, парични системи.)

 6. Изграждане на калкулатори и касови апарати от картон и парчета дърво.

 7. Колекциониране на монети.

 8. Игра с цветни математически пръчки. (Размери и дроби.)

 9. Наблюдения, докато се возим в кола. (километрични знаци, реклами.)

 10. Бейзболни статистики.

МАТЕМАТИКА НА ДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ

На десетгодишна възраст направих за детето две аритметични таблици – една за събиране и изваждане и една за умножение и деление. Всяка таблица беше на квадратно парче хартия, с цифри от едно до девет в колона от лявата страна на страницата (с цифрата едно на върха и цифрата девет в долния край) и в редица на горната страна на страницата (с цифрата едно от ляво и с цифрата девет в дясно).

Таблица за събиране и изваждане: Там, където се събират колона „1” и редица „1,” пишете цифрата “2” (1 + 1 = 2). Където се събират колона „1” и редица „2,” и където се събират колона „2” и редица „1,” пишете цифрата “3” (1 + 2 = 3 и 2 + 1 = 3). Продължавате да вписвате сборовете докато изпълните таблицата. (Сравнете с таблицата за километрите между градовете, която се намира на много пътни карти.)

ТАБЛИЦА ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ФИГУРА 12E


Таблица за умножение и деление: Тази таблица е подобна, с изключение на това, че попълвате произведения вместо сборове (1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4 и т.н.). Тези таблици служат като проверка на отговорите за много математически задачи.

ТАБЛИЦА ЗА УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

ФИГУРА 12F


На десетгодишна възраст започнахме с децата формална математика с учебник за шести клас. Позволихме на децата да използват двете таблици, когато учат своите уроци. Премахнахме таблицата за събиране и изваждане на единадесетгодишна възраст, а за умножение и деление на дванадесетгодишна възраст. Така или иначе до това време те вече не ги използваха. (Много по-лесно е да го запомня, отколкото да гледам постоянно в таблицата.)

Ако детето живее в дом, където никой от родителите не си е в къщи дълго време, където детето гледа телевизия или видео през по-голямата част от деня и не му е дадено време да изследва и проучва света около него, и където любовта към ученето никога не се насърчава, тогава детето вероятно няма да е способно да започне учебник по математика за шести клас на десетгодишна възраст. Повечето семейства с домашно училище, които се интересуват от класическия подход, няма да имат такива домове.

МАТЕМАТИКА НА ЕДИНАДЕСЕТ И НА ДВАНАДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Ако детето не е запомнило правилата за събиране и изваждане до единадесетгодишна възраст, тогава го упражняваме докато ги запомни. Същото е с правилата за умножение и деление до дванадесетгодишна възраст. Няма проблем.

Едно от нашите момчета започна формална математика на единадесетгодишна възраст. Спомням си, че му харесваше да седя до него, докато учеше математика. Не че не разбираше понятията; а просто искаше да има някой до него. Понякога решавахме задачите устно. Понякога аз пишех това, което той ми диктуваше. Той беше един от онези, които са алергични към моливите. Но до времето, когато започна алгебра І, се справяше с уроците си сам. След това рядко имаше нужда да му помагам в математиката. Момичетата почти никога не са имали нужда от моята помощ, дори в началото.

УЧЕБНИКОВА МАТЕМАТИКА

Има изобилие от съвършено добри програми по математика за семействата с домашно училище. Не знам дали едни са по-класически от други. Ние използвахме учебниците на Saxon Math за нашите деца, но няма нищо магическо относно Saxon. Различните деца ще учат различно и вие ще трябва да използвате програмата, която най-добре подхожда на вашето дете. Преди да купите каквато и да е програма по математика, проверете няколко страници, за да видите дали можете да работите с нея. Ето как напредвахме по математика в нашето семейство:

На десетгодишна възраст – Saxon 65 (шести клас)

На единадесетгодишна възраст – Saxon 76 (седми клас)

На дванадесетгодишна възраст – Saxon Algebra ½ (осми клас) – това е подготвителен курс по алгебра.

Това униформено мислене в учебниците няма никаква стойност. Отглеждаме поколение от уникални деца – а не конвейерни щампи. Ако имате дете, което има проблеми с математиката, просто намалете темпото и отделяйте повече време за работата. Можете дори да се върнете една стъпка назад и да започнете с учебник на по-ниско ниво, или може да отложите началото с няколко месеца. Ако детето е фурия по математика, тогава ускорете темпото докато достигнете ниво, което го затруднява. Искаме нашите деца да се наслаждават на ученето, да разбират математическите понятия, които са научили, и да бъдат предизвикани, но не и раздразнени в своята работа. Ако целта ви е само да “завършите учебника в определеното време,” тогава можете да се провалите в истинските цели на обучението. Не позволявайте да ви владее влиянието от други възрастни. Само защото някой ви е казал, че неговото дете е завършило даден учебник на дадена възраст, не означава, че и вашето дете трябва да завърши същия учебник на същата възраст. Един час на ден по математика е достатъчен. Може да изисквате по-малко, но не и повече. Ако детето ви наистина иска да учи повече, тогава можете да му позволите, но не го изисквайте. Дори добрите неща могат да са в прекалено голямо количество.

ДЖОН КУИНСИ АДАМС И МАТЕМАТИКАТА

Ето кореспонденцията между Джон Куинси Адамс и неговия баща Джон Адамс, писана, когато Джон Куинси е бил на дванадесет години и е ходел на училище във Франция.

Джон Куинси Адамс до Джон Адамс: Моята работа за деня. Латински. Обяснение: Цицерон, Еразъм, Appendix. Пърс, Федър, изучаване на гръцки драматурзи, гръцка граматика. География, геометрия, дроби, писане, рисуване. Тъй като малко момче не мога да се занимавам с всички тези неща и да ги запомня всички, бих искал да знам с кои от тях трябва да започна отначало. Твой покорен син, Джон Куинси Адамс.

Джон Адамс до Джон Куинси Адамс: Мой скъпи сине, получих твоето писмо, което изброява твоите уроци за един ден. Трябваше да напишеш датата на писмото си.

Латински, тълкуване на Цицерон, Еразъм, Appendix de Diis et Heroibus ethnicis и Федър, всички те са упражнения за усвояването на латински език; ти непрекъснато си зает с изучаването на значението на латинските думи, и граматиката, реториката и критиката на римските автори. Следователно тези изучавания имат такава взаимовръзка, че мисля, че би направил добре да изучаваш всички тях, под ръководството на твоя учител.

Гръцката граматика и драматурзи не бих искал да пропускаш по никакви съображения, и се надявам, че твоят учител скоро ще те насочи към гръцкия Нов Завет, защото най-съвършените модели на изящно писане на история, риторика и поезия са на гръцки.

Писането и рисуването пък са забавления и могат да служат като почивка от твоите уроци.

Колкото до географията, геометрията и дробите, надявам се твоят учител да не настоява да прекарваш много време върху тях засега; защото въпреки че са полезни науки и въпреки че всички дялове на математиката, надявам се, някой ден ще привлекат твоето внимание, като най-полезни и най-печеливши от цялото човешко познание, все пак понастоящем моето желание е твоето главно внимание да бъде насочено към латинския и гръцкия езици, оставяйки останалите изучавания да бъдат постигнати в бъдеще, в твоята собствена страна.

Надявам се скоро да чуя, че се занимаваш с речите на Вергилий и Тулий, или Овидий, или Хораций, или с всички тях.

Аз съм, мое скъпо дете, твой любящ баща, Джон Адамс.

P. S. Следващия път, когато ми пишеш, се надявам, че ще се постараеш повече да пишеш добре. Не можеш ли да държиш ръката си по-стабилна?

Our Sacred Honor, edited by William J. Bennett. (New York: Simon and Schuster, 1997, pp. 230-232.)

НЕРАЗВИТА МАТЕМАТИКА?

Въпрос: Получих вашия комплект брошури преди няколко дни. В статията за математиката прочетох всички цитати относно това как математиката не е била предмет на нивото на граматиката. Може и да не познавам добре историята относно преподаването на математика, но нали тя не е била все още развита като наука? Така че тя не е била дори приблизително “преподаваема,” нали? Също, ако децата могат да разбират абстрактна система от символи като азбука и четене, тогава защо да не могат да разбират абстрактна система от символи като числата и аритметиката?

Отговор: Получаваме много въпроси относно математиката. Когато провеждаме нашите семинари, в някой момент питаме, “Колко от вас не са обичали математиката в училище?” Всеки път, без значение в кой щат сме, около половината от хората вдигат ръце. Защо толкова много хора не обичат математиката?

Ако сте прочели статията върху история на преподаването на математика, тогава сте забелязали, че до двадесети век математиката не се е преподавала формално на децата преди десетгодишна възраст. Преди двадесети век децата под десет години са изучавали математика (всъщност аритметика) неформално. Те са започнали своето формално изучаване на математика – в училищата или в дома – на около десетгодишна възраст. Човек на име Песталоци променя всичко това в началото на века като въвежда някои нови идеи за образованието.

Вярно е, че през последните няколко века са били развити някои висши дялове на математиката – например изчислителната математика. Но никой от тях не е предмет на основната аритметика.

Когато обучавате детето, че символът “а” е буква, която означава звука във виенето на куче, вие сте прави да наречете това абстрактно понятие. Има една стъпка на абстракция от звука до символа. Когато учите детето, че символът “2” е цифра, която означава понятието “две,” трябва да отидете още една стъпка по-нататък и да го научите, че понятието “две” означава „две неща” – кои да е две неща. Струва ми се, че математиката е доста по-абстрактна от преподаването на четене. Има две крачки на абстракция от цифрата до предметите.

Символите на азбуката са фонетични, свързани със слуховоговорния механизъм, който детето опитва и практикува от своите дни на „гу-гу-га-га.” Понятието „число” и идеята за изпълнение на аритметични действия с числа, и символите използвани да представят тези аритметични действия – ами че ние отиваме все по-далеч в абстракции.

По-сложните съчетания от абстракции са физически по-трудни за боравене за мозъка на малкото дете. Детският мозък ще складира информацията там, където най-добре ще я използва винаги – което е в линеен файл. За съжаление, поради липсата на физическо развитие на мозъка да работи с такива абстракции, на ранна възраст тази информация се складира на място, където ще е по-малко достъпна, когато мозъкът се развие повече. На по-късна възраст мозъкът ще развие многомерни матрици и тази информация ще е по-достъпна, ако е складирана там. (Моля забележете, че използваме абстрактни математически понятия за нашите аналогии!)

Някои хора погрешно вярват, че ние сме тези, от които е произлязла идеята за отлагане на изучаването на формална математика до десетгодишна възраст. В никакъв случай. Тази идея се е появила преди много време. През 70-те други, като Реймънд Мор, връщат тази идея в американското образование. Някои хора четат какво хора като нас пишат относно отлагането на формалното обучение по математика до десетгодишна възраст и заключават, че ние се противопоставяме на каквото и да е преподаване на математика на всяко дете до десетгодишна възраст. Не е така. Когато детето задава въпроси, отговорете му. Ако иска учебник по математика, тогава му купете. Но това е различно от систематичната работа върху учебна програма по математика с детето всяка година от пет до деветгодишна възраст, работейки върху всяка страница, преподавайки всяко понятие според предварително определен, разделен по възрасти готов пакет, развит от Световната Мегадоларова Учебна Корпорация.

МАТЕМАТИКА И ТЕСТОВЕ

Въпрос: Ако не преподаваме математика по формален учебник преди десетгодишна възраст, тогава не е ли възможно децата ни да пропуснат някои математически понятия? Което означава, че няма да се представят добре на изпита!

Отговор: На всяка цена искаме да избегнем така нареченото академично тестване на малки деца. Има място за индивидуални диагностични тестове, когато е очевидно, че има някакъв проблем, но повечето от тестовете провеждани върху деца са или с малка стойност или валидност, използвани като манипулативно средство, или като пряко покваряване на детската невинност и чистота.

Само няколко щата изискват изпитване на малки деца. В много щати това е право на избор – въпреки че те често не казват на родителите, че имат и друга възможност. (Между другото, как една училищна система учи децата на честност, когато всъщност тя постоянно практикува низка нечестност като това?) Ако трябва да тествате, тогава може да се наложи да се задоволите с по-ниски резултати по математика през по-ранните години. Обаче, където и да сме пътували и сме обсъждали тази тема, родителите са ни казвали, че децата им се справят много добре по математика без формално обучение по учебник.

Още веднъж, ние не вярваме в отложената математика. Вярваме в отложената математика по учебници. Много голяма разлика. Схващате ли?

УСЪРДНА РАБОТА ИЛИ РАЗДРАЗНЕНИЕ

Въпрос: Съпругът ми и аз сме убедени, че момчетата ни трябва да научат, че въпреки че има много наслаждение в ученето, то не винаги е забавление. Искаме те да знаят, че за добрите неща си заслужава да се работи усърдно. Не желаем училището винаги да бъде “забавление” за сметка на това да научат стойността на усърдната работа. Но признавам аргументите, които давате относно развитието по този въпрос за математиката. Математиката е единственият предмет, с който имаме трудности. Така че усещам, че сте на прав път. Ако само това беше един от тези въпроси, по които Библията казва, “Да не преподавате аритметика преди десетгодишна възраст.”

Отговор: Спомняте ли си времето, когато най-голямото ви дете се учеше да ходи? На шест месеца вероятно сте го държала за двете ръце изправено на пода, за да изпитате силата на краката му. Може би дори сте му помагала да “ходи” няколко крачки. Вие сте правела движенията с него, но той не е вървял сам наистина. Но не сте се притеснила, че не може да тръгне съвсем сам. Знаела сте, че все още не е готов в своето развитие да ходи. Просто сте чакала, докато стане готов. Чувала съм, че някои деца прохождат още на девет месеца, но повечето ще проходят на около година, докато на няколко ще им трябват цели шестнадесет месеца, за да направят първата си крачка. Възрастта, на която детето се учи да ходи, всъщност няма отношение към неговата бъдеща интелигентност. Детето, което прохожда на шестнадесет месеца, често може да бъде по-интелигентно от дете проходило на девет месеца. Това просто е въпрос на физическо развитие.

Същото е с обучението по четене. Някои ще се научат да четат на четири години, някои на десет години, докато повечето ще се научат да четат някъде между шест и осем години. Детето, което се научава да чете на девет години, често може да е „по-умно” от това, което се научава на четири. Възрастта, когато едно дете развива своите умения за четене, не е задължително показател за интелигентност.

Някои от нас имат по-високи очаквания от децата си, отколкото позволява тяхното физическо развитие. Като автомобил с твърде тежък товар върху твърде слаб мост – мостът хлътва и се клати от претоварването и може да не се възстанови напълно след това. Понякога ненужно ускоряваме процеса. Можем дори да насилим детето да чете преди да е способно. Вместо внимателно да го запознаваме с буквите и техните звуци малко по малко, според готовността на детето, ние сме напълно решени “да научим детето да чете до първи клас.”

Изучаването на математика е също въпрос на развитие. Някои деца като че ли разбират математическите понятия на видимо ранна възраст, други на видимо късна възраст, но за повечето деца лампичката светва на около десетгодишна възраст. Ако притискаме децата да изпълнят нещо преди да са способни в своето развитие, ще ги обезсърчим и ще ги накараме да се откажат, което води до по-нататъшно обезсърчаване. Никакво количество усилена работа няма да направи четиримесечно дете да ходи. Никакво количество усилена работа няма да направи малко петгодишно дете, което не е способно в своето развитие да съединява (да слива звуците на буквите за да чете думи), да чете. Подобно, седенето на кухненската маса пред една и съща страница от учебника за първи клас по математика в продължение на четиридесет и пет минути няма да помогне на шестгодишно дете, което не е готово в своето развитие, да научи изваждане. Вероятно можете да го насърчите да запомни процедурите за изваждане и да го „преведете” през страницата, но лампичката още не е светнала. Защо да не изчакате до десетгодишна възраст, когато всички процедури за събиране, изваждане, умножение и деление са ясни на детето и то ги разбира мигновено.

Да, искаме децата ни да научат стойността на усърдната работа. Но има разлика между усърдната работа и раздразнението.

Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават. – Колосяни 3:21

Раздразнение означава да поставиш върху някого по-голям товар, отколкото е способен да понесе в своето развитие. Това е най-близкото правило до, “Да не преподавате аритметика преди десетгодишна възраст.” Имаме примера на нашия небесен Баща, който да следваме.

. . . Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. – 1 Коринтяни 10:13

СЕДЯЩА МАТЕМАТИКА

Въпрос: Моята най-голяма дъщеря работи трудно самостоятелно. По-точно, трудно й е да чете насоките или обясненията и да разбере какво се изисква от нея. Ще прочете урока по математика от Saxon и ще ми каже, че не го разбира. Ако аз седна с нея и й прочета обясненията и я преведа през примерите, тогава тя го разбира съвършено и може да реши задачите след урока без никакви затруднения. Това се случва и с другите предмети и така знам, че това не е само проблем с математиката. Някакви препоръки? Има ли нещо, което мога да направя, за да определя какъв е проблемът? Какво да направя на този етап на нейното развитие, за да я науча да мисли сама? Моля ви, помогнете ми! Усещам как се превръщам в случай на “себеобвиняващ се домашен учител”!

Отговор: Вероятно професионалистите от държавните училища биха нарекли това неспособност или някакъв подобен проблем с ученето и биха му поставили сложно наименование, но това е напълно в рамките на нормалното поведение. И двете ми момчета бяха такива докато не навършиха тринадесет или четиринадесет години. Те искаха да седя с тях, когато учат математика, граматика и латински език. Мисля, че моята близост им помагаше да съсредоточат вниманието си. Помня, че когато Натаниъл учеше сам по математика, след това идваше при мен с написано „?” срещу половината задачи, което означаваше, че не може да се справи с решението им, но ако седнех с него, нямаше изобщо никакви проблеми да се справи дори с най-трудната задача. Няма нищо лошо в това да седнеш с детето си и да му помогнеш. Това му дава увереност и го мотивира да работи старателно. А точно към това се стремим с нашите деца, като ги учим да работят старателно и да бъдат уверени в цялата си работа. На някои деца им е нужно повече време, за да научат това, така че трябва да бъдем търпеливи.

9. Природни науки

Нивото на познание е ниво за наблюдения в науката. Дайте на детето си времето, средствата и възможностите за експериментално наблюдение и изследване. За нивото на напреднало познание, изучаванията в науката могат да останат насочени според интересите, допълнени с опити, колекции, изучавания на природата, преписване, изкуство и четене.

Ето препоръчан списък с дейности за преподаване на наука на ученик в нивото на напреднало познание. Не мислете, че ще е нужно да вършите всичките тези дейности. Използвайте този списък просто за да създавате идеи:

 1. Изисквайте от детето всеки ден да чете нещо свързано с науката или природата. Библиотеката може да има полезни материали, или можете да закупите някои от учебниците по естествознание преиздадени от Christian Liberty Academy, или научни материали по креационизъм от Institute for Creation Research. Абонирайте се за списания по основи на науката или за природата. Четете на децата книги от библиотеката относно различни научни предмети, включително биографии на учени. Практикувайте преразказа.

 2. Редовно гледайте касети по креационизъм.

 3. Купете скицник и насърчавайте детето си да рисува насекоми, растения или животни, като тетрадка за изучаване на природата. То може да наименува всяка рисунка с нейното латинско наименование. Добър пример за тетрадка за изучаване на природата е Edith Holden, The Country Diary of An Edwardian Lady.

 4. Правете прости експерименти у дома. Има много книги за това в библиотеката. Всяка пролет посещавайте местното изложение за наука и инженерство и наблюдавайте всички различни научни проекти. Това може да помогне за развиване на идеи за научни проекти, които вашето дете да представи, когато стане на тринадесет години.

 5. Дайте на детето достатъчно време да изследва, да наблюдава и да събира. Помогнете му да развие интерес и любов към природата. Взаимодействайте с природата. Правете разходки. Посещавайте паркове. Ходете на летуване с палатки. Децата трябва да прекарват най-малко един час на ден навън. Вижте каталога на Elijah Company за препоръки за разходки сред природата.

 6. Започнете колекции на насекоми, скали и растения. Позволете на децата си да събират това, което удовлетворява сърцето им. Откажете се да имате дом подреден като за списание. Веднъж отседнахме в семейство, което беше специализирано в събирането на предмети. Техните момчета притежаваха огромни колекции от змии, гущери, паяци и скали – всичко беше много спретнато подредено и сложено в кутии с табелки. Беше чудо да го гледа човек. Първо обсъдете с децата си какво биха искали да изучават и да събират. Скалите са добро нещо, с което може да се започне. Започнете в библиотеката, проучвайки книги за скали и всичко, което можете да свържете със скалите. Говорете с хората, които имат хоби да колекционират скали и открийте как те са организирали своите екземпляри и откъде са се снабдили с тях. Използвайте новинарски групи и кореспондентни групи по интернет, за да изготвите своето проучване.

 7. Правете учебни пътувания до лабораториите на колежи/университети, ветеринарни клиники, радиостанции, музеи.

 8. Вземете разрешително за радиолюбител и направете станция.

 9. Правете и изстрелвайте модели на ракети.

 10. Дресирайте кучета и покажете кози и зайци на щатски и окръжни изложения.

Вярваме, че на нивото на напреднало познание науката трябва да е насочена според интересите, изостряща апетита, развиваща творчество и насърчаваща любов към учението. Едва на нивото на разбиране науката ще стане по-структурирана.

10. Изкуства и музика

Ако искате децата ви да са запознати с класическото изкуство и музика, проучете тези неща в библиотеката, закупете някои репродукции или записи и ги заведете в музей по изкуствата или на концерт. На тази възраст ще е нужно критично да оценявате и избирате нещата за тях.

Може да изберете да следвате формална учебна програма за изкуства или да започнете формално обучение по някакъв музикален инструмент.

Мисля, че най-добрият начин да развиете художествено творчество в детето си е да продължите да му осигурявате средствата, пространството и времето за художествени проекти. Лесната достъпност на художествени материали и насърчението от родителите са всичко, от което детето на нивото на познание се нуждае, за да прави изкуство. Една маса и един стол в ъгъла на дневната, заедно с разположен наблизо шкаф нареден с доброкачествени материали за изкуства и занаяти ще привлече почти всяко дете. Аз купих на децата си парчета картон, които да използват в своите художествени проекти. Тези парчета от твърд цветен картон могат да бъдат използвани за изграждането на замъци, касови апарати, компютри, къщи за кукли, кутии и всякакви предмети. Парчета картон могат да се купят от повечето магазини за художествени материали.

Някои допълнителни съображения

КЛАСИЧЕСКИ КАУБОИ

Въпрос: Благодаря ви за напомнянето, че няма нужда да се състезаваме дори с другите домашни ученици. Периодично имаме един ден (като днес!), когато не съм организирана и момчетата извличат полза от моята липса на подготовка. Точно сега всичките три деца (на девет, седем и пет години) са в задния двор, облечени като каубои, нарамили раници, правят лагер и разорават земята за малка градина. В такива дни моят дух ми казва, че това е превъзходен начин за използване на времето, но моят ум ми натяква да ги извикам вътре да работят. Стремим се да намерим баланса. Днес моето деветгодишно дете започна своята учебна работа и двете момчета прекараха от час до час и половина занимавайки се с математика, преписване, правопис, четене, граматика и испански език. Ще четем на глас за малко, а деветгодишното дете ще чете само, а междувременно могат да яздят конете си (е, всъщност те са велосипеди) в задния двор. Едно деветгодишно дете в джинси, кожено елече, кърпа около врата, каубойска шапка, ботуши и раница, на кон-велосипед е по-приятно за мен от красиво написан доклад. По мое мнение, ще имаме време за тези доклади по-късно.

Отговор: Сякаш беше вчера, когато Ханс (сега на двадесет и една години) беше облечен в каубойски дрехи и седеше на своя кон (страничната облегалка на канапето в дневната). Имам го на снимка. Седеше там с часове, яздейки своя кон. Иска ми се да мога да се върна петнадесет години назад и да го погледна отново. Насладете се на момента. Радвайте се на младостта им. Тя не трае дълго.

КАКВО ДА ПРАВЯ С ТОВА МОМЧЕ

Въпрос: Имам момче, което показва следните обноски:

 1. Мрази да държи молив и има ужасен краснопис.

 2. Не е мотивиран.

 3. Върши минималното, което се изисква от него – изглежда мързелив.

 4. Скита наоколо без да прави нищо.

 5. Трябва непрекъснато да му се напомня.

 6. Не чете много.

 7. Не харесва академичното обучение.

 8. Никакви проекти не го привличат.

 9. Има тесен кръгозор от интереси.

 10. Много трудно задържа вниманието си.

 11. Често изглежда “превъзбуден.”

 12. Винаги трябва да прави нещо с ръцете си или краката си.

 13. Не иска да прави нищо от това, което му предлагам.

 14. Ако го бях записала в класно училище, щяха да го нарочат.

Какво да правя с това момче? Чувствам се много обезсърчена.

Отговор: Ето някои препоръки:

 1. Не позволявайте телевизия, кино, компютърни игри, музика, която съдържа синкопирани ритми, захар и кофеин. Позволете му контакт с връстниците само под надзор.

 2. Накарайте го да ви повтаря това, което сте му казали да направи.

 3. Работете с него, докато сте удовлетворени от покорството му. Това е от най-голямо значение.

 4. Направете списък с нещата, които трябва да прави всеки ден, и да отмята тези, които е свършил, и го дръжте отговорен всекидневно.

 5. Изчакайте до осем или девет години, преди да го учите да чете, ако е необходимо. Не започвайте формално академично обучение по учебник до единадесетгодишна възраст. Четете му най-малко по два часа на ден. Ако мрази да пише, позволете му да ви диктува свои писма или записки в дневник или използвайте запис на касетофон.

 6. Използвайте главните интереси на детето. Използвайте ги като път към другите неща. (напр. свържете оръжията с Втората Поправка към Конституцията, с принципите на доброто управление, с историята на военното дело.) Помогнете му да започне свой бизнес свързан с неговите интереси. Например, ако детето се интересува от фехтовката (със саби), може да предложите той да дава уроци по фехтовка на другите деца, да развие интернет страница за фехтовка, да пише бюлетин за фехтовка, да направи изложение в библиотеката по фехтовка, да напише уводна брошура на тази тема, да произведе екипировка за фехтуване, да направи семинар по фехтовка в клуба на малките фермери. Може да стане експерт в домашното училище по фехтовка.

 7. Дайте му много физическа работа за вършене – редовни домашни задължения и специални задачи. Но не ги стоварвайте върху него наведнъж – той вероятно е от тези хора, които лесно се съкрушават и обезсърчават. Разбийте всичко на части и му ги давайте по една или две. Напишете разписание, за да го държите отговорен.

 8. Ако е възможно преместете се в провинцията, за да можете да отглеждате животни, и там ще има повече външна работа за вършене. Отглеждайте зайци, кози или пилета, покажете тези проекти на изложение, дресирайте кучето си и го покажете на изложения, отглеждайте дъждовни червеи за продаване или за вашата градина, отглеждайте плодове за продаване или размяна, отглеждайте някои специални животни, като определена порода коне, и станете местният експерт за тази порода, развийте у него дърводелски умения, като го карате да поправи малка барака или навес.

 9. Включете детето в някакъв вид обществено служение. Посещавайте дома за възрастни един час на седмица, гответе храна за възрастни хора, правете ремонти за възрастни хора, събирайте боклука в квартала, изработвайте малки дървени играчки и ги подарявайте на децата в болницата, правете поздравителни картички и ги раздавайте, пишете писма до роднини или други.

 10. Ако е възможно, татко да го взема на работа веднъж или два пъти на седмица.

 11. Учете чрез тематични пакети вместо чрез традиционния учебников подход към академичното изучаване.

 12. Участвайте в пресъздавания на исторически сцени (Гражданската война, траперски дрехи, средновековие, Втора световна война), изработвайте костюми и екипировка, посещавайте мероприятия.

 13. Обучете го да ловува и да ходи за риба.

 14. Купете за цялото семейството добри велосипеди за планински туризъм, за да могат всички да ходят заедно на излети.

 15. Придържайте детето към редовен план (гъвкав, но редовен).

 16. Това предложение сме сложили на последно място, но в действителност е нашето първо предложение: детето трябва да бъде част от вашето всекидневно семейно изучаване на Библията, водено от бащата.

Бог ви е дал това дете, за да ви научи на нещо. Трябва още в самото начало да осъзнаете, че детето ви е вероятно едно от тези “късно развиващи се.” Тяхното темпо просто не следва нормата и вашето дете се нуждае от вашето специално внимание. Не бихте желали да осъзнаете този факт едва когато детето ви е на седемнадесет или осемнадесет години и вече е развило множество безполезни навици и пагубни модели на мислене. Да мотивирате седемнадесетгодишно дете е по-трудно, отколкото десетгодишно дете. Да формирате седемнадесетгодишно дете е по-трудно, отколкото да формирате десетгодишно дете.

С всяко дете трябва да изградите здрава основа, преди да започнете академичното обучение. С късно развиващо се дете основата се изгражда по-дълго време и трябва повече търпение, защото тухлите не са точно правоъгълни. Но, повярвайте ми, чрез Божията милост, ако постоянствате, структурата, която се изгражда върху тази основа, ще си струва цялата кръв, пот и молитви.

Мисля, че тайната за това е в диагнозата. Колкото по-рано забележите проблема и работите за решаването му, толкова по-добре. Ние имаме дете, което беше такова, и не го осъзнахме, докато не беше доста късно. А след това фактът, че аз и моят съпруг подходихме към проблема различно, въобще не помогна. Из имах по-твърдолинеен обвинителен подход: Не мога да повярвам! Кофата с тор седи на кухненската мивка от вчера, и ти още не си я изпразнил! Докато моят съпруг просто му напомняше да го направи. Трябва да разберем къде се намират техните слабости и след това да ги обучаваме в тези слаби места. Те не винаги мислят напред, така че трябва да намерим начин да им помогнем да развият умението да мислят напред. Отлагат извършването на това, което сме поискали от тях, и след известно време дори забравят, че сме поискали нещо, така че трябва да изградим в тях разбиране за факта, че отлагането на нещата има лоши последствия, затова трябва веднага да свършат това, което сме поискали, без въпроси. Те се съкрушават от многостепенни насоки, така че първоначално избягваме да им даваме многостепенни насоки и постепенно ги изграждаме така, че да могат да се справят с многостепенни задачи. Всичко това изисква търпение, постоянство и енергия. Много енергия. И ако майката има повече от едно такова дете, може да е изморително. Това е начин, по който Господ ни учи на търпение и постоянство. Именно в процеса на принуждението да показваме търпение и постоянство се научаваме да бъдем истински търпеливи и истински постоянни. Алтернативата е да използваме лепенка за уста.

КОЛКО ВРЕМЕ ДА ОТДЕЛЯТЕ ЗА АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ

Как да определим времето, което детето прекарва за академично обучение? Броим ли времето прекарано в обмисляне на темата за есе? Броим ли времето за проучване на тема в библиотеката? Броим ли времето, което дванадесетгодишното момче прекарва търкаляйки се по пода, оплаквайки се, че не може да измисли нищо, за което да пише? Някои деца могат да преминават бързо през урока по математика, докато на други е нужен цял час. Така че всички времеви рамки, които препоръчваме, са само това: препоръки. Няма да считам двата часа четене на глас, времето за семейно поклонение, личното време на ученика за молитва или допълнителното четене на ученика (извън задължителното по литература, наука или история) като академично обучение. Това са просто “нещата от живота.” Струва ми се, че два или три часа “чисто” академично обучение за дете от десет до дванадесет години е много време. Със сигурност това е много повече време, отколкото в действителност се прекарва за академично обучение в повечето училища с класна стая.

ДЕСЕТ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ ОТ ДЕСЕТ ДО ДВАНАДЕСЕТГОДИШНА ВЪЗРАСТ


1.Семейно поклонение

Семейно изучаване на Библията сутрин и вечер; въпроси на ниво на познание; запомняне наизуст.

2. Литература и четене на глас

Продължавайте да четете на глас по два часа на ден; научаване наизуст и устен преразказ; ученикът чете добра литература; изразително четене.

3. История

Тетрадка по история; схематично изложение; карти; хронологична таблица; може да се започне хронологично изучаване; използване на първични източници; биографии; състезания и проекти по история.

4. Съчинение

Преписване на текстове; диктовка; писма; дневници; схематично изложение.

5. Правопис и английска граматика

Тетрадка по английски език; можете да използвате готов курс по граматика и правопис или Webster’s Elementary Spelling Book.

6. Латински и гръцки езици

Започнете с латинска граматика на десет или единадесетгодишна възраст; продължете с гръцката и/или еврейската азбучна система; упражнявайте се в четене на гръцки от паралелен текст.

7. Ранна логика

Building Thinking Skills: Book 2 – десетгодишна възраст; Book 3 Figural – единадесетгодишна възраст; Book 3 Verbal – дванадесетгодишна възраст.

8. Аритметика

Учебник по математика: шести клас – десетгодишна възраст; седми клас – единадесетгодишна възраст; подготвителна алгебра – дванадесетгодишна възраст.

9. Природни науки

Ориентирана според интересите; четете книги и гледайте видеокасети за науката и творението; прости опити и проекти; колекции; посещавайте научни изложения; осигурете инструменти.

10. Изкуства и музика

Осигурете материали, място и време. Може да запишете формални уроци по музика.

ФИГУРА 12G


За книги и учебни програми споменати в тази глава, и другите източници, вижте нашия списък с Ресурси в края на книгата.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ

За семейства с едно или две деца на ниво на напреднало познание (десет до дванадесет) и деца на ниво на ранно познание (под десет)

Дневният режим се прави като стандарт, който да ви служи, не като господар, който да ви съкрушава. Не бъдете роб на режима, но също не бъдете роб на непредвидените обстоятелства, които винаги прекъсват програмата. Следното е препоръчително ръководство. То ви дава някои от категориите, от които да изработите свой собствен режим. Понякога има дни, които са толкова объркани, че просто трябва да си изброите приоритетите, да промените списъка и да пренаредите където е необходимо.

Принципи, които да имате предвид: Децата трябва да вършат голяма част от къщната работа, което ще освободи родителите да отделят повече внимание на личните и ръководни задачи. “Рано пиле рано пее” е като цяло добра политика, въпреки че режимът на работата на бащата или други съображения могат да не го позволяват.

5:00-6:30

Родителите стават, децата стават, душ, обличане, утринни дейности.

7:00

Закуска. Сутрешно семейно поклонение.

8:00

Дневни дейности (предварително определен режим).

8:30-9:30

Общо събиране за училище:
1. Рецитиране на наученото наизуст: Всички деца могат да рецитират това, което са запомнили (включително гръцката и/или еврейската азбука).
2. Упражнение по четене: Всяко дете, което може да чете, ще прочете на глас част от нещо, докато другите слушат (Библията, история, конституция, поезия и др.).
3. Упражнение по преразказ: Всички деца упражняват преразказ (ако има няколко деца, тогава го разделете – половината сутрин и другата половина следобед).

9:30-10:15

Майката чете на глас на всички деца (може с включен преразказ). Децата могат да работят върху творчески проекти или дейности, докато майката чете.

10:15-11:30

1. Фонетично обучение за децата, които се учат да четат, и вписване в тетрадката по английски език. (Това може да се премести в следобеда, когато най-малките спят.)
2. Майката помага на децата на десет и повече години (когато е необходимо) с академичното обучение. (** Виж по-долу.)
3. Самостоятелна академична работа за децата на десет и повече години. (** Виж по-долу.)
4. Преписване, тетрадка по история и хронологична таблица.

11:30

Приготвяне на обяда. Подреждане на къщата.

12:00

Обяд. Обедни дейности.

1:00

Почивка. Самостоятелна академична работа за децата на десет и повече години.

2:00-2:45

Майката чете на глас и завършва с преразказите (децата могат да работят по изкуства и занаяти).

2:45-4:30

Същото като периода в 10:15; игри навън; разходки; веднъж седмично доброволно служение (дом за стари хора и др.), екскурзии с учебна цел; библиотека.

4:30-5:00

Приготвяне на вечерята. Подреждане на къщата.

5:00

Вечеря. Вечерни дейности.

6:30

Вечерно семейно поклонение.

7:00-7:45

Бащата чете на глас на семейството.

7:45-8:30

Семейни дейности.

8:30-9:00

Подготовка за лягане.

9:00

Изгасяне на лампите.

Децата от десет до дванадесет години се нуждаят от повече лично внимание. Трябва да планирате да работите индивидуално с всяко едно от тях от един до два часа на ден на дете. До тринадесетгодишна възраст детето трябва да прави по-голямата част от своите изучавания самостоятелно. Бащите могат да поемат задачата да обучават своите деца по гръцки или логика.

**Някои деца могат от самото начало да изучават самостоятелно следните предмети, с помощ само от време на време. Други деца ще се нуждаят през първата една или две години от майка си, която да стои до тях, докато работят.

Петнадесет минути правопис и английска граматика на ден.

Петнадесет минути латински език на ден.

Един час аритметика на ден.

След като майката е помогнала на детето с предметите, които следват през първите една-две седмици, детето може да продължи самостоятелно.

Петнадесет минути ранна логика на ден.

Петнадесет минути писане на ден.

Четиридесет и пет минути самостоятелно четене на ден (художествена проза, история и природни науки.)

Предишна глава | Съдържание | Следваща глава


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева