Харви и Лори Блудорн, Преподаване на Тривиума

 

Част Първа

Глава 1
Трансформация на Класическото образование:
Библейско видение за домашното училище

Глава 2
Кой трябва да контролира образованието: Родителите или държавата?

Глава 3
Трябва ли християните да предпочитат училище с класна стая?

Глава 4
Какво е "Тривиум"?

Глава 5
Преподаване на езици

Глава 6
Преподаване на логика

Глава 7
Преподаване на риторика

Глава 8
Принципи за изучаване на литература

Глава 9
Прилагане на принципите за изучаване на историческа литература

Глава 10
Различни методи и подходи към домашното училище на основата на Тривиума


* * * * *
Harvey & Laurie Bluedorn, Teaching the Trivium
Copyright © 2001 Harvey and Laurie Bluedorn
превод Copyright © 2005 Юлияна Матеева