Възстановеният рай
Съдържание
Предговор

Част Първа
Глава 1

Част Втора
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Част Трета
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16

Част Четвърта
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23

Част Пета
Глава 24

Приложение А
Приложение Б
Библиография

   

Възстановеният рай
  Home     Дейвид Чилтън  

 

Затова ще започнем със сътворението на света и с Бога неговия Създател, защото първата истина, която трябва да осъзнаете, е тази: обновяването на сътворението беше извършено от същото Слово, Което го създаде в началото. Така няма непоследователност между сътворението и спасението; защото Един Баща използва един и същ Посредник за двете дела, извършвайки спасението на света чрез същото Слово, Което в началото го направи.

Св. Атанасий, За въплъщението [1]

 

3

ТЕМАТА ЗА РАЯ

Разказът за Едем съдържа три основни идеи, понятия, с които се срещаме постоянно докато изучаваме Библията: Сътворението, Падението и Изкуплението в Христос. При развиването на тези идеи в историята на спасението виждаме познати образи, повтарящи се действия и оформящи се модели, докато накрая последната книга на Библията отговаря на всички въпроси, които започват в първата книга. Откровението на Бога за Него самия е единно, последователно цяло; и то идва до нас в много красиви литературни форми. Нашето правилно разбиране на посланието ще бъде недостатъчно, ако не се опитаме да разберем и оценим формата, в която посланието бива предадено. Като започваме своето изучаване там, където самата Библия започва, ще можем по-лесно да разберем не само Книгата Откровение, но и самата Библия – защо авторите на Библията са казали това, което са казали, по начина, по който са го казали. И нашите причини да направим това са за да можем по-пълно да уповаваме в Божиите обещания, да се покоряваме на Божиите заповеди и да наследим Божиите благословения.

Естеството на спасението

Една от основните теми на Писанието е, че спасението възстановява човека в неговото първоначално предназначение. В началото Бог създаде човека по Свой собствен образ, за да може човекът да владее (Бит. 1:26-28). Тази задача за господство започна в Едемската градина, но не трябваше да приключи там, защото на човека беше заповядано да владее над цялата земя: Адам и Ева (и техните деца) трябваше да разширят благословенията на Рая по целия свят. Но когато човекът се разбунтува, той изгуби способността да има праведно господство, защото изгуби общението със своя Създател. Макар падналият човек да е все още по Божия образ (Бит. 9:6), той сега е гол образ (Бит. 3:7), защото е изгубил своята първоначална дреха – Божията слава (Рим. 3:23). До известна степен Божият образ остава във всички хора – но образът е станал изкривен, обезобразен, осакатен и развален в следствие на греха. А земята, която беше планирана да стане Божията Градина-Храм, вместо това стана пустиня от тръни, бодили, пот, оскъдност, замърсяване и смърт (Бит. 3:17-19; Ис. 24:1-6; Рим. 5:12). Човекът беше изгонен от Градината и му беше забранено да влиза в нея отново.

Но това не е края на историята. В деня, когато Бог произнесе присъда върху човека и земята, Той произнесе по-тежка присъда върху Изкусителя, обявявайки, че един ден Изкупителят ще дойде, за да смаже главата на Змията (Бит. 3:15). Съответно, Апостол Йоан ни казва, че “за това се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола” (1 Йоан 3:8). Христос дойде като Втория Адам, за да поправи вредата, нанесена от Първия Адам (1 Кор. 15:22, 45; Рим. 5:15-19). Бог вдъхна в Адам диханието (на еврейски, Духа) на Живота, но Адамовият бунт донесе смърт в света. При спасението, Христос отново вдъхна в Своите хора Духа на Живота (Йоан 20:22) – Вечният Живот, който ни освобождава от Проклятието на греха и на смъртта (Рим. 8:2), и което накрая ще доведе до възстановяването на цялото създание (Рим. 8:19-21). В Христос ние действително сме ново създание (2 Кор. 5:17), защото сме били пресъздадени по Божия образ (Еф. 4:24; Кол. 3:10), и облечени отново с Божията слава (Рим. 8:29-30). И този път сигурността на възстановения Божий образ е гарантирана, защото нашето стоене е в Христос, Който никога не може да се провали. В Него имаме Вечен Живот.

Това въвежда друг основен библейски модел, модел от три части, който е в основата на голяма част от материала в тази книга, и ние ще го виждаме многократно в нашето изследване. Писанието ни представя спасението според структурата на първоначално-прогресивно-окончателно, и това е причината често да изглежда, че библейските пророчества се препокриват. Спасението беше първоначално извършено в съвършеното, завършено дело на Исус Христос, то прогресивно и все повече се прилага в тази епоха, лично и институционално; и то ще бъде окончателно постигнато, в своето висше изпълнение, в края на историята в Последния Ден. Ние сме били спасени (2 Тим. 1:9), ние биваме спасявани сега (Фил. 2:12-13), и ние ще бъдем спасени в бъдещето (1 Пет. 1:9). Да го кажем по друг начин, ние сме били възстановени в Божия образ (Еф. 4:24), прогресивно ставаме възстановени в Неговия образ (2 Кор. 3:18), и очакваме деня, когато ще бъдем съвършено възстановени в Неговия образ (Фил. 3:20-21).

Следователно спасението възстановява човека към неговото първоначално призвание и предназначение, и гарантира, че първоначалният мандат на човека – да владее под Бога над цялата земя – ще бъде изпълнен. Корнилиъс Ван Тил посочва, че “изкупителното откровение за Бога трябва да бъде толкова всеобхватно, колкото е обхватът на греха. По самото си естество изкуплението трябва да бъде за целия свят. Това не означава, че то трябва да спаси всеки отделен грешник на света. Но това означава, че създадената вселена, която беше сътворена като единно цяло, трябва също да бъде спасена като единно цяло” (Cornelius Van Til, An Introduction to Systematic Theology [Presbyterian and Reformed, 1974], p. 133). В крайна сметка, библейското спасение премахва Проклятието, връща Едемските условия, поправя личните и обществени взаимоотношения и благославя земята във всяка област. Цялата земя ще бъде спасена и възстановена като Божия Градина. “Защото земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват морето” (Ис. 11:9).

Следователно, в много истински смисъл (и прогресивно със завладяването на света от Благовестието) Божиите хора винаги са живели в “Градината.” Например, земята на Египет е описана в Битие 13:10 “като Господната градина” – и когато заветният народ отиде да живее там, беше им дадена областта на Гесен, която беше най-добрата в целия Египет (Бит. 45:18; 47:5-6, 11, 27). На това Едемско място те бяха плодоносни и се умножиха (Изх. 1:7) – същия израз като първоначалната Божия заповед за Адам и Ева в Градината! Обещаната Земя също, както бихме очаквали, беше земя, в която голяма част от Проклятието беше премахнато: тя беше “като Едемската градина” (Йоил 2:3), и затова “там течаха мляко и мед” (Изх. 3:8).

Както ще видим в следващите страници, възстановяването на Едем е съществена страна от спасението, което Христос дава. Когато Старият Завет предсказва идването на Христос и благословенията, които Той ще донесе, той често говори с езика на възстановяването на Едем. Исая пише: “Защото Господ ще утеши Сион, Той ще утеши всичките му запустели места. И ще направи пустинята му като Едем, и запустелоста му като Господната градина; веселие и радост ще се намери в него, славословие и глас на хваление” (Ис. 51:3). А Езекиил, много години по-късно, пророкува:

Така казва Господ Иеова: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете, и запустелите места ще се съградят. Опустошената земя ще се обработи, макар че е била пуста пред очите на всекиго, който минаваше. И ще казват: Тази земя, която беше запустяла, стана като Едемската градина, и запустелите, опустошените и изгорените градове се укрепиха и населиха. Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз Господ съградих разореното и насадих запустялото. Аз Господ изговорих това и ще го извърша (Езек. 36:33-36).

Но има много повече в тези пророчества (и други) относно възстановяването на Едем, отколкото можем да забележим на пръв поглед. Всъщност, има много, много страници от Писанието, които говорят според Едемските модели, които не споменават Едем по име. Темата за Рая тече в цялата Библия, от Битие до Откровение; но за да я разпознаем, трябва първо да се запознаем с това, което Божието слово казва за самата първоначална Градина. Бог се е погрижил да ни даде много конкретни сведения за Градината, и останалата част от Писанието е изградена на тази основа, постоянно позовавайки се на нея. Забележете добре: това изследване не е просто събиране на маловажни неща, на “странни и интересни факти за Библията” (например разни безсмислени данни, които често се намират в “енциклопедичните” раздели на големите семейни Библии). Това е, повтарям, основна библейска тема, ясно осветляваща посланието на Книгата Откровение – и между другото, помагаща ни да разберем посланието на Библията като цяло. Така в следващите глави ще изследваме различните характеристики на Едемската градина, отбелязвайки специално как всяка една от тях става “под-тема” сама по себе си, според общата тема на Едемското възстановяване в спасението.

Paradise Restored
Copyright © 1987 Dominion Press
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова, Dominion 777