Той ще владее
Съдържание
Предисловие
Предговор
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Заключителни
бележки

Приложение А
Приложение Б
Библиография

   

Той ще владее
  Home     Кенет Л. Джентри  

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Общи трудове по есхатология

Clouse, Robert G., ed. The Meaning of the Millennium: Four Views. Downer’s Grove, IL: InterVarsity Press, 1977. Привърженици на четирите главни възгледа представят всяко схващане.

Erickson, Millard J. Contemporary Options in Eschatology: A Study of Millennium. Grand Rapids, MI: Baker, 1977. Изследва съвременните есхатологични възгледи: милениума и Голямата скръб.

Трудове в защита на постмилениализма или претеризма

Adams, Jay. The Time Is At Hand. Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1966. Амилениално, претеристко тълкуване на книгата Откровение.

Alexander, J. A. The Prophesies of Isaiah, A Commentary on Matthew (завършен до 16 глава), A Commentary on Mark и A Commentary on Acts. Различни издатели. Трудове на учения по Стра Завет от Принстънската семинария през деветнадесети век.

Boettner, Loraine. The Millennium. Revised edition. Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, (1958) 1984. Класическо изследване на милениалните възгледи и защита на постмилениализма.

Brown, John. The Discourses and Sayings of Our Lord и Commentaries on Romans, Hebrews, I Peter. Различни издатели. Браун е шотландски калвинист от деветнадесети век.

Campbell, Roderick. Israel and the New Covenant. Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, (1954) 1981. Едно пренебрегвано изследване на принципите на тълкуване на пророчествата. Кемпбъл изследва основни теми от новозаветната библейска теология. Книгата е лесна за четене; главите са кратки; библейските цитати са многобройни.

Chilton, David. The Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation. Ft. Worth, TX: Dominion Press. Огромен постмилениален коментар на книгата Откровение. (Нов адрес: P.O. Box 7999, Tyler, TX 75711.)

Chilton, David. The Great Tribulation. Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1987. Популярно екзегетично въведение към постмилениалното тълкуване на това важно, но отдавна изпълнено пророчество. (Нов адрес: P.O. Box 7999, Tyler, TX 75711.)

Chilton, David. Paradise Restored: A Biblical Theology of Dominion. Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1985. Изследване на пророческия символизъм, идването на Царството и книгата Откровение. Дълбоко екзегетично. (Нов адрес: P.O. Box 7999, Tyler, TX 75711.)

Clark, David S. The Message from Patmos: A Postmillennial Commentary on the Book of Revelation. Grand Rapids, MI: Baker, 1989. Кратък претеристки и постмилениален коментар.

Davis, John Jefferson. Christ’s Victorious Kingdom: Postmillennialism Reconsidered. Grand Rapids, MI: Baker, 1986. Библейска и историческа защита на постмилениализма от професор в Семинарията Гордън-Конуел.

DeMar, Gary and Peter Leithhart. The Reduction of Christianity: A Biblical Response to Dave Hunt. Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1988. Подробна критика на пиетистичната и откровено пораженческа популярна диспенсационалистическа теология на най-добре продаващия се автор и счетоводител Дейв Хънт. Също, историческа и библейска защита на постмилениализма.

Edwards, Jonathan The Works of Jonathan Edwards. 2 volumes. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, (1834 ed.) 1974. Том 2 включва “История на изкуплението” на Едуардс. Едуардс е общопризнат като най-влиятелният теолог на Америка. Той е бил защитник на постмилениализма.

Gentry, Kenneth L. The Beast of Revelation. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1989. Претеристко изследване на личността на звяра от Откровение.

Gentry, Kenneth L. Before Jerusalem Fell: Dating the Book of Revelation. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1989. Докторска дисертация за времето на написването на Откровение: преди 70 от Хр.

Henry, Matthew. Matthew Henry’s Commentary. 6 volumes. New York: Fleming H. Revell, (1714). Популярен коментар на цялата Библия от все още популярен теолог от седемнадесети век.

Hodge, A. A. Outlines of Theology. Enlarged edition. London: The Banner of Truth Trust, (1879) 1972. Въведение в систематичната теология от деветнадесети век: във формата на въпроси и отговори.

Hodge, Charles. Systematic Theology. 3 volumes. Grand Rapids: MI: Eerdmans, (1871-73) 1986. Стандартен реформистки труд от най-видния теолог на Принстънската семинария през деветнадесети век. Том 3 включва разглеждане на есхатологията.

Kik, J. Marcellus. An Eschatology of Victory. N.p.: Presbyterian & Reformed , 1975. Претеристки екзегетични изследвания върху Матей 24 и Откровение 20.

Murray, Iain. The Puritan Hope: Revival and the Interpretation of Prophecy. (Edinburgh: Banner of Truth, 1971). Историческо изследване на постмилениализма в Англия и Шотландия, започващо от осемнадесети век.

North, Gary. The Journal of Christian Reconstruction, Symposium on the Millennium (Winter 1976-77). Исторически и теологични статии върху постмилениализма.

North, Gary. Millennialism and Social Theory. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1990. Изследване на провала на премилениализма и амилениализма да се справят с обществената теория като изцяло библейско начинание.

Owen, John. Works, ed. William H. Goold. 16 volumes. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1965. Пуритански проповедник и теолог от седемнадесети век; том 8 включва няколко проповеди върху Божието царство, а том 9 съдържа претеристка проповед върху 2 Петър 3.

Rushdoony, Rousas John. God’s Plan for Victory: The Meaning of Postmillennialism. Fairfax, VA: Thoburn Press, 1977. Кратко теологично изследване на следствията от постмилениализма за икономиката, закона и реконструкцията.

Rushdoony, Rousas John. Thy Kingdom Come: Studies in Daniel and Revelation. Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1970. Екзегетични изследвания, пълни с проницателни коментари за историята и обществото.

Shedd, W.G.T. Dogmatic Theology. 3 volumes. Nashville, TN: Thomas Nelson, (1888) 1980. Реформистки труд по систематична теология от деветнадесети век.

Strong, A. H. Systematic Theology. Баптистки постмилениалист от края на деветнадесети и началото на двадесети век.

Sutton, Ray R. “Covenant Postmillennialism,” Covenant Renewal. (February 1989). Разглежда разликата между традиционния презвитериански постмилениализъм и заветния постмилениализъм. Издаден от ICE, P.O. Box 8000, Tyler, TX 75711.

Terry, Milton S. Biblical Apocalyptics: A Study of the Most Notable Revelations of God and of Christ. Grand Rapids, MI: Baker, (1898) 1988. Екзегетични изследвания от деветнадесети век върху пророческите текстове в Стария и Новия Завет; включва пълен коментар на Откровение.

Постмилениализмът и юдеите

De Jong, J. A. As The Waters Cover The Sea: Millennial Expectations in the Rise of Anglo-American Missions 1640-1810. Kampen: J. H. Kok, 1970. Обща история на милениалните възгледи; в целия текст той споменава важността на пророчествата относно юдеите.

DeMar, Gary and Peter Leithart. The Legacy of Hatred Continues: A Response to Hal Lindsey’s The Road to Holocaust. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1989. Кратко, но пълно опровержение на твърденията на Хол Линдзи, че всички недиспенсационалистически есхатологии са антисемитски. Линдзи никога не е отговарял публично на тази книга, издадена един месец след неговата The Road to Holocaust. Той не преработи никоя от многобройните действителни грешки в последвалото издание. Преди издаването на The Road to Holocaust той постоянно отказваше да се срещне индивидуално в частна среща или с Гари Норт или с Гари ДеМар, макар че и двамата официално поискаха такава среща.

Fairbairn, Patrick. The Prophetic Prospects of the Jews, or, Fairbairn vs. Fairbairn. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1930. Ученият от деветнадесети век Феърбeърн променя мисленето си относно обръщането на юдеите. Този том представя по-ранните му аргументи в полза на историческия премилениализъм и по-късните му аргументи срещу него.

Schlissel, Steve and David Brown. Hal Lindsey and the Restoration of the Jews. Edmonton, Alberta, Canada: Still Waters Revival Books, 1990. Реконструкционистки пастор, роден юдеин, отговаря на твърденията на Хол Линдзи, че християнската реконструкция е антисемитска. Трудът на Шлисел е съчетан с този на Дейвид Браун, който показва, че постмилениализмът е “системата на пророческо тълкуване, която исторически дава библейската основа за най-славното бъдеще на юдеите, което може да си представим!”

Sutton, Ray R. “A Postmillennial Jew (The Covenant Structure of Romans 11),” Covenant Renewal (June 1989). Сътън разговаря с постмилениален месиански юдеин.

Sutton, Ray R. “Does Israel Have a Future?” Covenant Renewal (December 1988). Изследване на няколко различни възгледа за бъдещето на Израел и защита на заветния възглед.

Toon, Peter, ed. Puritans, the Millennium and the Future of Israel: Puritan Eschatology 1600-1660. Cambridge: James Clarke, 1970. Подробно историческо изследване на милениалните възгледи със специално внимание към мястото на Израел в пророчествата.

Критики на диспенсационализма

Allis, Oswald T. Prophecy and the Church. Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1945. Класическа цялостна критика на теологията на диспенсационализма от постмилениален учен по Стар Завет. Тя никога не е била опровергавана и рядко се споменава от диспенсационалистическите учени.

Bacchiocchi, Samuele. Hal Lindsey’s Prophetic Jigsaw Puzzle: The Predictions That Failed! Berrien Springs, MI: Biblical Perspectives, 1987. Той изследва неизпълнените пророчества на Линдзи, настояващи за непосредствено (във всеки момент) Второ Идване.

Bahnsen, Greg L. and Kenneth L. Gentry. House Divided: The Break-Up of Dispensational Theology. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1989. Подробен отговор на книгата на Х. Уейн Хаус (по това време в Даласката семинария) и Томас Айс, Теология на господството: Благословение или проклятие? Включва цялостно разглеждане на есхатологичните въпроси, написано от Джентри.

Bass, Clarence B. Backgrounds to Dispensationalism: Its Historical Genesis and Ecclesiastical Implications. Grand Rapids, MI: Baker, 1960. Огромна изследователска история на диспенсационализма, със специално внимание върху Дж. Н. Дарби.

Boersma, T. Is the Bible a Jigsaw Puzzle: An Evaluation of Hal Lindsey’s Writings. Ontario, Canada: Paideia Press, 1978. Изследване на тълкувателния метод на Линдзи и екзегетика на важни пророчески текстове.

Bray, John L. Israel in the Bible Prophecy. Lakeland, FL: John L. Bray Ministry, 1983. Амилениално историческо и библейско разглеждане на юдеите в Новия Завет.

Brown, David. Christ’s Second Coming: Will It Be Premillennial? Edmonton, Alberta, Canada: Still Waters Revival Books, (1876) 1990. Подробно екзегетично изследване на Второто Идване и на милениума от бивш премилениалист, който е станал постмилениалист.

Cox, William E. An Examination of Dispensationalism. Philadelphia, PA: Presbyterian and Reformed, 1963. Критически поглед към главните догми на диспенсационализма от бивш диспенсационалист, който е станал амилениалист.

Cox, William E. Why I Left Scofieldism. Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed; n.d. Критическо изследване на основните грешки на диспенсационализма.

Crenshaw, Curtis I. and Grover E. Gunn, III. Dispensationalism Today, Yesterday, and Tomorrow. Memphis, TN: Footstool Publications, (1985) 1989. Двама дипломанти на Даласката семинария правят критическо и цялостно разглеждане на диспенсационализма.

DeMar, Gary. The Debate Over Christian Reconstruction. Ft. Worth, TX: 1988. Отговор на Дейв Хънт и Томас Айс след техния дебат с Гари Норт и Гари ДеМар от 1988. Включва кратък коментар върху Матей 24. Книгата е съвместно издание с American Vision, Atlanta, GA. Аудио и видео касети от този дебат се разпространяват от ICE, P.O. Box 8000, Tyler, TX 75711.

Feinberg, John A. Continuity and Discontinuity: Perspectives on the Relationship Between Old and New Testaments. Westchester, IL: Crossway, 1988. Теолози от различни течения обсъждат връзките между Стария и Новия Завет; данни за важни промени в диспенсационализма.

Gerstner, John H. A Primer on Dispensationalism. Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1982. Кратка критика на диспенсационалистическото “разделяне” на Библията.

Jordan, James B. The Sociology of the Church. Tyler, TX: Geneva Ministries, 1986. Главата, назована “Християнски ционизъм и месиански юдаизъм” противопоставя диспенсационалистическия ционизъм на Джери Фолуел и др. на класическия ранен диспенсационализъм.

MacPherson, Dave. The Incredible Cover-Up. Medford, OR: Omega Publications, 1975. Ревизионистко изследване на произхода на учението за грабване преди голямата скръб. Той го проследява до частните откровения от 1830 на двадесетгодишна мистичка и последователка на Едуард Ървинг, Маргарет Макдоналд.

Mauro, Philip. The Seventy Weeks and the Great Tribulation. Swengel, PA: Reiner Publishers, n.d. Бивш диспенсационалист изследва наново пророчествата в Данаил и Елеонската беседа.

Miladin, George C. Is This Really the End?: A Reformed Analysis of The Late Great Planet Earth. Cherry Hill, NJ: Mack Publishing, 1972. Кратък постмилениален отговор на пророческите книги на Хол Линдзи; завършва със защита на постмилениалния оптимизъм.

Provan, Charles D. The Church Is Israel Now: The Transfer of Conditional Privilege. Vallecito, CA: Ross House Books, 1987. Сборник от библейски текстове с кратки коментари.

Vanderwall, C. Hal Lindsey and Biblical Prophecy. Ontario, Canada: Paideia Press, 1978. Жизнена критика на диспенсационализма и на Хол Линдзи от амилениален претерист.

Weber, Timothy P. Living in the Shadow of the Second Coming: American Premillennialism 1875-1982. Grand Rapids, MI: Zondervan/ Academie, 1983. Този труд разглежда американския диспенсационализъм в общите исторически и обществени условия.

Wilson, Dwight. Armageddon Now!: The Premillenarian Response to Russia and Israel Since 1917. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, (1977) 1991. Премилениален историк изследва историята на неизпълнените диспенсационалистически пророчества. Той предупреждава срещу “вестникарската екзегетика.”

Woodrow, Ralph. Great Prophecies of the Bible. Riverside, CA: Ralph Woodrow Evangelistic Association, 1971. Екзегетично изследване на Матей 24, Седемдесетте седмици на Даниил и учението за Антихриста.

Woodrow, Ralph. His Truth Is Marching On: Advanced Studies on Prophecy in the Light of History. Riverside, CA: Ralph Woodrow Evangelistic Association, 1977. Екзегетично изследване на важни пророчески текстове в Стария и Новия Завет.

Zens, John. Dispensationalism: A Reformed Inquiry into Its Leading Figures and Features. Nashville, TN: Baptist Reformation Review, 1973. Кратко историческо и екзегетично разглеждане от (тогава) реформистки баптист.

Теономични изследвания върху библейския закон

Bahsen, Greg L. By This Standard: The Authority of God’s Law Today. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1985. Въведение към въпросите на библейския закон в обществото.

Bahnsen, Greg L. Theonomy and Its Ctitics. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1991. Подробен отговор на главните критики срещу теономията, съсредоточен върху Теономията: Реформистка критика, сборник от статии, написани от преподаватели в Уестминстърската Теологична семинария (Theonomy: A Reformed Critique, Zondervan/Academie, 1990).

Bahnsen, Greg L. Theonomy in Christian Ethics. Nutley, NJ: Presbyterian & Reformed, (1977) 1984. Подробна апологетика на идеята за продължаващата валидност на библейския закон.

DeMar, Gary. God and Government, 3 vols. Brentwood, TN: Wolgemuth & Hyatt, 1990. Въведение в основите на библейското управление, наблягайки върху себевладението.

Jordan, James. The Law of the Covenant: An Exposition of Exodus 21-23. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1984. Ясно въведение в проблемите на казусните закони от Стария Завет.

North, Gary. The Dominion Covenant: Genesis. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, (1982) 1987. Изследване на икономическите закони на книгата Битие.

North, Gary. Moses and Pharaoh: Dominion Religion vs. Power Religion. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1985. Изследване на икономическите въпроси в книгата Изход.

North, Gary. Political Polytheism: The Myth of Pluralism. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1989. Критика от 700 страници на мита за неутралитета: в етиката, обществената критика, в американската история и конституция.

North, Gary. The Sinai Strategy: Economics and the Ten Comandments. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1986. Изследване на пет-точковата заветна структура (1-5, 6-10) на Десетте заповеди. Включва подробно изследване на въпроса защо старозаветното смъртно наказание вече не се прилага за нарушаването на съботата.

North, Gary. Tools of Dominion: The Case Laws of Exodus. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1990. Преглед от 1300 страници на икономиката в Изход 21-23.

North, Gary. Westminster’s Confession: The Abandonment of Van Til’s Legacy. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1991. Глава по глава опровергава критиките, отправени от Теономията: Реформистка критика на Уестминстърската семинария. Норт показва, че семинарията се е върнала към теологията на естествения закон за да защити политическия плурализъм. Норт казва, че това най-добрата му полемична книга досега. Ръшдуни публично се съгласява с това. Тя препечатва некролога на Дж. Грешъм Мейкен, направен от Х. Л. Менкен през 1937.

North, Gary, ed. Theonomy: An Informed Response. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1991. Симпозиум от 400 страници, опровергаващ Теономията: Реформистка критика на Уестминстърската семинария. Статии от Гари ДеМар (3), Джентри (3), Сътън, Норт, и преп. Джон Мафет.

Rushdoony, Rousas John. The Institutes of Biblical Law. Nutley, NJ: Presbyterian & Reformed, 1973. Основополагащия труд на движението за Християнска реконструкция. Той обобщава целия библейски закон под Десетте заповеди. Включва три приложения от Гари Норт.

Sutton, Ray R. That You May Prosper: Dominion By Covenant. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1987. Подробно разглеждане на петте точки на библейския заветен модел, прилагайки ги към църквата, държавата и семейството. Второ издание, 1992. Сътън стана президент на Филаделфийската теологична семинария (бившата Реформистка Епископална семинария) през 1992.

He Shall Have Dominion
Copyright © 1992 Kenneth L. Gentry, Jr.
превод Copyright © 2001 Радослава Петкова, Dominion 777